Poeme : Trop Tard

Trop Tard

J’aurai dû t’emmener ici
Même s’il y pleut souvent
Même si les nuits sont offertes à tout les vents
Jonchées de nuages en débris

Le ciel passe par des teintes bleues innatendues
C’est beau sans que je puisse te le montrer
Sans que tu puisses l’imaginer
Un peu comme tes yeux
Un peu comme la naïveté de ces vers

Mais je forge en secret des mots plus acérés
Pour darder ton souvenir
De flèches empoisonnées
Et retrouver par le sommeil mon empire
Où je déambule dans les couloirs
Tenant par les cheveux ta tête tranchée

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Trop Tard

  jau=rai=dû=tem=me=ner=i=ci 8
  mê=me=sil=y=pleut=souvent 6
  même=si=les=nuits=sont=of=fer=tes=à=tout=les=vents 12
  jon=chées=de=nu=ages=en=dé=bris 8

  le=ciel=passe=par=des=tein=tes=bleues=in=na=ten=dues 12
  cest=beau=sans=que=je=puisse=te=le=mon=trer 10
  sans=que=tu=puisses=li=ma=gi=ner 8
  un=peu=com=me=tes=y=eux 7
  un=peu=comme=la=naï=ve=té=de=ces=vers 10

  mais=je=forgeen=se=cret=des=mots=plus=a=cé=rés 11
  pour=dar=der=ton=sou=ve=nir 7
  de=flè=ches=em=poi=son=nées 7
  et=re=trou=ver=par=le=som=meil=mon=em=pire 11
  où=je=dé=am=bule=dans=les=cou=loirs 9
  te=nant=par=les=che=veux=ta=tête=tran=chée 10
 • Phonétique : Trop Tard

  ʒoʁε dy taməne isi
  mεmə sil i plø suvɑ̃
  mεmə si lε nɥi sɔ̃t- ɔfεʁtəz- a tu lε vɑ̃
  ʒɔ̃ʃe də nɥaʒəz- ɑ̃ debʁi

  lə sjεl pasə paʁ dε tɛ̃tə bløz- inatɑ̃dɥ
  sε bo sɑ̃ kə ʒə pɥisə tə lə mɔ̃tʁe
  sɑ̃ kə ty pɥisə limaʒine
  œ̃ pø kɔmə tεz- iø
  œ̃ pø kɔmə la najvəte də sε vεʁ

  mε ʒə fɔʁʒə ɑ̃ sεkʁε dε mo plysz- aseʁe
  puʁ daʁde tɔ̃ suvəniʁ
  də flεʃəz- ɑ̃pwazɔne
  e ʁətʁuve paʁ lə sɔmεj mɔ̃n- ɑ̃piʁə
  u ʒə deɑ̃bylə dɑ̃ lε kulwaʁ
  tənɑ̃ paʁ lε ʃəvø ta tεtə tʁɑ̃ʃe
 • Syllabes Phonétique : Trop Tard

  ʒo=ʁε=dy=ta=mə=ne=i=si 8
  mε=mə=sil=i=plø=su=vɑ̃ 7
  mεmə=si=lε=nɥi=sɔ̃=tɔ=fεʁ=tə=za=tu=lε=vɑ̃ 12
  ʒɔ̃=ʃe=də=nɥ=a=ʒə=zɑ̃=de=bʁi 9

  lə=sjεl=pa=sə=paʁ=dε=tɛ̃=tə=blø=zi=na=tɑ̃dɥ 12
  sε=bo=sɑ̃=kə=ʒə=pɥis=ə=tə=lə=mɔ̃=tʁe 11
  sɑ̃=kə=ty=pɥisə=li=ma=ʒi=ne 8
  œ̃=pø=kɔ=mə=tε=zi=ø 7
  œ̃=pø=kɔmə=la=naj=və=te=də=sε=vεʁ 10

  mεʒə=fɔʁ=ʒə=ɑ̃=sε=kʁε=dε=mo=plys=za=se=ʁe 12
  puʁ=daʁ=de=tɔ̃=su=və=niʁ 7
  də=flε=ʃə=zɑ̃=pwa=zɔ=ne 7
  e=ʁə=tʁu=ve=paʁlə=sɔ=mεj=mɔ̃=nɑ̃=piʁə 10
  u=ʒə=de=ɑ̃=by=lə=dɑ̃=lε=ku=lwaʁ 10
  tə=nɑ̃=paʁ=lεʃə=vø=ta=tε=tə=tʁɑ̃=ʃe 10

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/04/2012 01:03Skrame2014

Très joli poème
Amicalement,
Skrame

Auteur de Poésie
17/04/2012 08:38Belisha

J’aime beaucoup.