Poeme : Qu’elle Prenne Ma Place

Qu’elle Prenne Ma Place

J’ai peur
Peur qu’elle efface mon bonheur
Peur qu’elle prenne ma place
Et que ce soit elle que tu enlaces
Peur que tu m’oublies
Peur que ce soit fini
A cause de qui ?
A cause de elle
Elle qui te veux
L’ennui pour elle c’est qu’on est nous 2
Mais je pense pas qu’elle se generait
Qu’elle nous séparerait
Je t’aime
Elle t’aime
Tu me dis que tu m’aimes
Je pense que je te crois
Mais j’ai toujours cette peur
Casse-toi salope
Laisse nous vivre en paix
Je veux pas de toi
Reste chez toi
Je t’aime mon ange
Reste avec moi, c’est ma seule louange !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Qu’elle Prenne Ma Place

  jai=peur 2
  peur=quel=le=ef=face=mon=bon=heur 8
  peur=quel=le=prenne=ma=place 6
  et=que=ce=soit=elle=que=tu=en=laces 9
  peur=que=tu=mou=blies 5
  peur=que=ce=soit=fi=ni 6
  a=cau=se=de=qui 5
  a=cau=se=de=elle 5
  el=le=qui=te=veux 5
  len=nui=pour=elle=cest=quon=est=nous=deux 9
  mais=je=pense=pas=quel=le=se=ge=ne=rait 10
  quel=le=nous=sé=pare=rait 6
  je=tai=me 3
  el=le=tai=me 4
  tu=me=dis=que=tu=maimes 6
  je=pense=que=je=te=crois 6
  mais=jai=tou=jours=cette=peur 6
  cas=se=toi=sa=lo=pe 6
  laisse=nous=vi=vre=en=paix 6
  je=veux=pas=de=toi 5
  res=te=chez=toi 4
  je=tai=me=mon=an=ge 6
  res=tea=vec=moi=cest=ma=seule=lou=ange 9
 • Phonétique : Qu’elle Prenne Ma Place

  ʒε pœʁ
  pœʁ kεllə efasə mɔ̃ bɔnœʁ
  pœʁ kεllə pʁεnə ma plasə
  e kə sə swa εllə kə ty ɑ̃lasə
  pœʁ kə ty mubli
  pœʁ kə sə swa fini
  a kozə də ki ?
  a kozə də εllə
  εllə ki tə vø
  lɑ̃nɥi puʁ εllə sε kɔ̃n- ε nu dø
  mε ʒə pɑ̃sə pa kεllə sə ʒənəʁε
  kεllə nu sepaʁəʁε
  ʒə tεmə
  εllə tεmə
  ty mə di kə ty mεmə
  ʒə pɑ̃sə kə ʒə tə kʁwa
  mε ʒε tuʒuʁ sεtə pœʁ
  kasə twa salɔpə
  lεsə nu vivʁə ɑ̃ pε
  ʒə vø pa də twa
  ʁεstə ʃe twa
  ʒə tεmə mɔ̃n- ɑ̃ʒə
  ʁεstə avεk mwa, sε ma sələ lwɑ̃ʒə !
 • Syllabes Phonétique : Qu’elle Prenne Ma Place

  ʒε=pœ=ʁə 3
  pœʁ=kεlləe=fasə=mɔ̃=bɔ=nœʁ 6
  pœʁ=kεl=lə=pʁεnə=ma=plasə 6
  e=kə=sə=swa=εllə=kə=ty=ɑ̃lasə 8
  pœ=ʁə=kə=ty=mu=bli 6
  pœʁ=kə=sə=swa=fi=ni 6
  a=ko=zə=də=ki 5
  a=ko=zə=də=εl=lə 6
  εl=lə=ki=tə=vø 5
  lɑ̃n=ɥi=puʁ=εllə=sε=kɔ̃=nε=nu=dø 9
  mεʒə=pɑ̃=sə=pa=kεllə=sə=ʒə=nə=ʁε 9
  kεl=lə=nuse=pa=ʁə=ʁε 6
  ʒə=tε=mə 3
  εl=lə=tε=mə 4
  ty=mə=di=kə=ty=mεmə 6
  ʒə=pɑ̃sə=kə=ʒə=tə=kʁwa 6
  mε=ʒε=tu=ʒuʁ=sεtə=pœʁ 6
  ka=sə=twa=sa=lɔ=pə 6
  lεsə=nu=vi=vʁə=ɑ̃=pε 6
  ʒə=vø=pa=də=twa 5
  ʁεs=tə=ʃe=twa 4
  ʒə=tε=mə=mɔ̃=nɑ̃=ʒə 6
  ʁεstəa=vεk=mwa=sε=ma=sə=lə=lwɑ̃ʒə 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/11/2004 00:00Maiden-Girl

trés bo!!