Poeme-France : Lecture Écrit Reve

Poeme : Dans Mes Causchemars

Poème Reve
Publié le 03/02/2011 19:32

L'écrit contient 208 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Poete Melancolique

Dans Mes Causchemars

J ai souvant ete pourchasse’ par des betes feroces
Dans mes cauchemar et aussi par des monstres aile’s
Mais le pouvoir de mes prieres m a toujours aide’
A m echappe’ de cette inevitable mort atroce
Mais cette nuit eppuise’ j avais oublie’ ma priere
Endormi je me suis retrouve’ face a la mer
Face a un sublime couche’ de soleil
Tout etait si beau et tellement reel

Soudainement je me suis retrouve’ plonge’
Sans savoir nager je me debattais pour ne pas finir noye’
Mais que vaut la force d un homme face a celle d une mer agitee
Je tenais a la vie j avais des choses a accomplir

J ai senti mon cœur s affaiblie quand la mer m a avale’
J ai compris que c est ma fin que tout est fini
Je mourrais dans la realite’ et aussi dans mon cauchemar
Je ne pouvais plus me reveiller il etait deja trop tard

Je fixais le ciel dans l espoir qu un ange saisse ma main
Decu je me suis resignie’ a cette triste fin
Couche’e pres de moi ma bien-aime’e ignorait que g me noie
Que je ne reviellerais plus que je resterais au fond de cette mer noire
 • Pieds Hyphénique: Dans Mes Causchemars

  j=ai=sou=vant=e=te=pour=chas=se=par=des=be=tes=fe=ro=ces 16
  dans=mes=cau=che=mar=et=aus=si=par=des=mons=tres=ai=les 14
  mais=le=pou=voir=de=mes=prie=res=m=a=tou=jours=ai=de 14
  a=m=e=chap=pe=de=cet=te=i=ne=vi=ta=ble=mort=a=troce 16
  mais=cet=te=nuit=ep=pui=sej=a=vais=ou=blie=ma=priere 13
  en=dor=mi=je=me=suis=re=trou=ve=fa=ce=a=la=mer 14
  fa=ce=a=un=su=bli=me=cou=che=de=so=leil 12
  tout=e=tait=si=beau=et=tel=le=ment=re=el 11

  sou=dai=ne=ment=je=me=suis=re=trou=ve=plon=ge 12
  sans=sa=voir=na=ger=je=me=de=bat=tais=pour=ne=pas=fi=nir=noye 16
  mais=que=vaut=la=force=d=un=hom=me=fa=cea=cel=le=d=u=ne=mer=a=gi=tee 20
  je=te=nais=a=la=vie=j=a=vais=des=cho=ses=a=ac=com=plir 16

  j=ai=sen=ti=mon=cœur=s=af=fai=blie=quand=la=mer=m=a=a=vale 17
  j=ai=com=pris=que=c=est=ma=fin=que=tout=est=fi=ni 14
  je=mour=rais=dans=la=rea=li=te=et=aus=si=dans=mon=cau=che=mar 16
  je=ne=pou=vais=plus=me=re=veil=ler=il=e=tait=de=ja=trop=tard 16

  je=fixais=le=ciel=dans=l=es=poir=qu=un=an=ge=sais=se=ma=main 16
  de=cu=je=me=suis=re=si=gniea=cet=te=tris=te=fin 13
  cou=chee=pres=de=moi=ma=bien=ai=mee=i=gno=rait=que=g=me=noie 16
  que=je=ne=re=viel=le=rais=plus=que=je=res=te=rais=au=fond=de=cette=mer=noire 19
 • Phonétique : Dans Mes Causchemars

  ʒi ε suvɑ̃ ətə puʁʃasəpaʁ dε bətə fəʁɔsə
  dɑ̃ mε koʃəmaʁ e osi paʁ dε mɔ̃stʁəz- εləεs
  mε lə puvwaʁ də mε pʁjəʁə εm a tuʒuʁz- εdə
  a εm εʃapədə sεtə inəvitablə mɔʁ atʁɔsə
  mε sεtə nɥi εpɥizəʒi avεz- ubljəma pʁjəʁə
  ɑ̃dɔʁmi ʒə mə sɥi ʁətʁuvəfasə a la mεʁ
  fasə a œ̃ syblimə kuʃədə sɔlεj
  tut- ətε si bo e tεllmɑ̃ ʁil

  sudεnəmɑ̃ ʒə mə sɥi ʁətʁuvəplɔ̃ʒə
  sɑ̃ savwaʁ naʒe ʒə mə dəbatε puʁ nə pa finiʁ nwajə
  mε kə vo la fɔʁsə de œ̃n- ɔmə fasə a sεllə de ynə mεʁ aʒiti
  ʒə tənεz- a la vi ʒi avε dε ʃozəz- a akɔ̃pliʁ

  ʒi ε sɑ̃ti mɔ̃ kœʁ εs afεbli kɑ̃ la mεʁ εm a avalə
  ʒi ε kɔ̃pʁi kə se ε ma fɛ̃ kə tut- ε fini
  ʒə muʁʁε dɑ̃ la ʁəalitəe osi dɑ̃ mɔ̃ koʃəmaʁ
  ʒə nə puvε plys mə ʁəvεje il ətε dəʒa tʁo taʁ

  ʒə fiksε lə sjεl dɑ̃ εl εspwaʁ k œ̃n- ɑ̃ʒə sεsə ma mɛ̃
  dəky ʒə mə sɥi ʁəsiɲjəa sεtə tʁistə fɛ̃
  kuʃəə pʁə- də mwa ma bjɛ̃ εməə iɲɔʁε kə ʒe mə nwa
  kə ʒə nə ʁəvjεllʁε plys kə ʒə ʁεstəʁεz- o fɔ̃ də sεtə mεʁ nwaʁə
 • Pieds Phonétique : Dans Mes Causchemars

  ʒi=ε=su=vɑ̃=ə=tə=puʁ=ʃa=sə=paʁ=dε=bə=tə=fə=ʁɔ=sə 16
  dɑ̃=mε=ko=ʃə=maʁ=e=o=si=paʁ=dε=mɔ̃s=tʁə=zε=lə=ε=sə 16
  mε=lə=pu=vwaʁ=də=mεpʁj=ə=ʁə=εm=a=tu=ʒuʁ=zε=də 14
  a=εm=ε=ʃa=pə=də=sε=tə=i=nə=vi=ta=blə=mɔʁ=a=tʁɔsə 16
  mε=sε=tə=nɥi=εp=ɥi=zə=ʒi=a=vε=zu=blj=ə=ma=pʁjə=ʁə 16
  ɑ̃=dɔʁ=mi=ʒə=mə=sɥi=ʁə=tʁu=və=fa=sə=a=la=mεʁ 14
  fa=sə=a=œ̃=sy=bli=mə=ku=ʃə=də=sɔ=lεj 12
  tu=tə=tε=si=bo=e=tεl=lmɑ̃=ʁil 9

  su=dε=nə=mɑ̃=ʒə=mə=sɥi=ʁə=tʁu=və=plɔ̃=ʒə 12
  sɑ̃=sa=vwaʁ=na=ʒe=ʒə=mə=də=ba=tε=puʁnə=pa=fi=niʁ=nwa=jə 16
  mεkə=vo=la=fɔʁ=sə=de=œ̃=nɔ=mə=fa=səa=sεllə=de=y=nə=mεʁ=a=ʒi=ti 19
  ʒə=tə=nε=za=la=vi=ʒi=a=vε=dε=ʃo=zə=za=a=kɔ̃=pliʁ 16

  ʒi=ε=sɑ̃=ti=mɔ̃=kœʁ=εsəa=fε=bli=kɑ̃=la=mεʁ=εm=a=a=valə 16
  ʒi=ε=kɔ̃=pʁi=kə=se=ε=ma=fɛ̃=kə=tu=tε=fi=ni 14
  ʒə=muʁ=ʁε=dɑ̃=laʁə=a=li=tə=e=o=si=dɑ̃=mɔ̃=ko=ʃə=maʁ 16
  ʒə=nə=pu=vε=plys=mə=ʁə=vε=je=il=ə=tε=də=ʒa=tʁo=taʁ 16

  ʒə=fik=sεlə=sjεl=dɑ̃=εl=εs=pwaʁ=k=œ̃=nɑ̃=ʒə=sε=sə=ma=mɛ̃ 16
  də=ky=ʒə=mə=sɥi=ʁə=si=ɲj=ə=a=sε=tə=tʁis=tə=fɛ̃ 15
  kuʃə=ə=pʁə=də=mwa=ma=bjɛ̃=ε=mə=ə=i=ɲɔ=ʁε=kə=ʒe=mə=nwa 17
  kə=ʒə=nə=ʁə=vjεl=lʁε=plys=kə=ʒə=ʁεstə=ʁε=zo=fɔ̃=də=sε=tə=mεʁ=nwaʁə 18

PostScriptum

cette nuit la j avais cru vraiment mourir

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2011 21:24Huangdi

Étrange orthographe, mais ton poème est magnifique ^^