Poeme-France : Lecture Écrit Ennui

Poeme : Ce Compagon Qui M’Ennuie

Poème Ennui
Publié le 17/08/2004 00:00

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Edeltayon

Ce Compagon Qui M’Ennuie

Tu accompagnes mes moments de solitude
Tel un charognard se nourrissant de l’agonisant
Tu me fais ressentir le vertige de l’altitude
Vidant mon etre de la joie du vivant

Pourquoi t’acharnes tu sur les humains ?
Est ce le fardeau de notre pensée
Celui qui agit n’est pas touché
Et l’indecis se noie dans ton sein

Ennui, invisible ennemi du desir
Lui nous poussant à les realiser
Toi nous degoutant apres y etre arrivé
A detruire notre bonheur tu prends plaisir

Car tu sais que rien n’est immuable
Que tu reprendras toujours ta place
Nous cloitrant dans des choix detestable
Risquant de faire le mal de peur de te faire face

Tu reviens plus vivant que jamais malgres notre resistance
Tel le phenix brulant renaissant de ces cendres
Te defier est un combat perdu d’avance
Aucune revolte ne pourra t’obliger à te rendre

Tu es un virus indicible de notre humanité
Le seul vaccin connu reste l’action
Mais à trop faire comment apprécier ?
Et on ne peut te tromper en bougeant sans raison

Compagnon d’infortune je m’habitue à ta présence
Car chaque fois que tu n’es plus la ma vie à un sens
Et quand tu reviens prendre place à mes cotés
Il suffit que j’écrive pour te chasser
 • Pieds Hyphénique: Ce Compagon Qui M’Ennuie

  tu=ac=com=pa=gnes=mes=mo=ments=de=so=li=tude 12
  tel=un=cha=ro=gnard=se=nour=ris=sant=de=la=go=ni=sant 14
  tu=me=fais=res=sen=tir=le=ver=tige=de=lal=ti=tude 13
  vi=dant=mon=e=tre=de=la=joie=du=vi=vant 11

  pour=quoi=ta=char=nes=tu=sur=les=hu=mains 10
  est=ce=le=far=deau=de=no=tre=pen=sée 10
  ce=lui=qui=a=git=nest=pas=tou=ché 9
  et=lin=de=cis=se=noie=dans=ton=sein 9

  en=nui=in=vi=si=ble=en=ne=mi=du=de=sir 12
  lui=nous=pous=sant=à=les=rea=li=ser 9
  toi=nous=de=gou=tant=apres=y=e=tre=ar=ri=vé 12
  a=de=trui=re=no=tre=bon=heur=tu=prends=plai=sir 12

  car=tu=sais=que=rien=nest=im=mua=ble 9
  que=tu=re=pren=dras=tou=jours=ta=pla=ce 10
  nous=cloi=trant=dans=des=choix=de=tes=ta=ble 10
  ris=quant=de=faire=le=mal=de=peur=de=te=fai=re=face 13

  tu=re=viens=plus=vi=vant=que=ja=mais=mal=gres=notre=re=sis=tance 15
  tel=le=phe=nix=bru=lant=re=nais=sant=de=ces=cendres 12
  te=de=fier=est=un=com=bat=per=du=da=van=ce 12
  au=cune=re=vol=te=ne=pour=ra=to=bli=ger=à=te=rendre 14

  tu=es=un=vi=rus=in=di=cible=de=no=tre=hu=ma=ni=té 15
  le=seul=vac=cin=con=nu=res=te=lac=ti=on 11
  mais=à=trop=fai=re=com=ment=ap=pré=ci=er 11
  et=on=ne=peut=te=trom=per=en=bou=geant=sans=rai=son 13

  com=pa=gnon=din=for=tune=je=mha=bi=tueà=ta=pré=sence 13
  car=cha=que=fois=que=tu=nes=plus=la=ma=vieà=un=sens 13
  et=quand=tu=re=viens=prendre=pla=ce=à=mes=co=tés 12
  il=suf=fit=que=jé=cri=ve=pour=te=chas=ser 11
 • Phonétique : Ce Compagon Qui M’Ennuie

  ty akɔ̃paɲə mε mɔmɑ̃ də sɔlitydə
  tεl œ̃ ʃaʁɔɲaʁ sə nuʁʁisɑ̃ də laɡɔnizɑ̃
  ty mə fε ʁəsɑ̃tiʁ lə vεʁtiʒə də laltitydə
  vidɑ̃ mɔ̃n- εtʁə də la ʒwa dy vivɑ̃

  puʁkwa taʃaʁnə- ty syʁ lεz- ymɛ̃ ?
  ε sə lə faʁdo də nɔtʁə pɑ̃se
  səlɥi ki aʒi nε pa tuʃe
  e lɛ̃dəsi sə nwa dɑ̃ tɔ̃ sɛ̃

  ɑ̃nɥi, ɛ̃viziblə εnəmi dy dəziʁ
  lɥi nu pusɑ̃ a lε ʁəalize
  twa nu dəɡutɑ̃ apʁəz- i εtʁə aʁive
  a dətʁɥiʁə nɔtʁə bɔnœʁ ty pʁɑ̃ plεziʁ

  kaʁ ty sε kə ʁjɛ̃ nεt- imɥablə
  kə ty ʁəpʁɑ̃dʁa tuʒuʁ ta plasə
  nu klwatʁɑ̃ dɑ̃ dε ʃwa dətεstablə
  ʁiskɑ̃ də fεʁə lə mal də pœʁ də tə fεʁə fasə

  ty ʁəvjɛ̃ plys vivɑ̃ kə ʒamε malɡʁə- nɔtʁə ʁəsistɑ̃sə
  tεl lə fəniks bʁylɑ̃ ʁənεsɑ̃ də sε sɑ̃dʁə
  tə dəfje εt- œ̃ kɔ̃ba pεʁdy davɑ̃sə
  okynə ʁəvɔltə nə puʁʁa tɔbliʒe a tə ʁɑ̃dʁə

  ty ε œ̃ viʁysz- ɛ̃disiblə də nɔtʁə ymanite
  lə səl vaksɛ̃ kɔny ʁεstə laksjɔ̃
  mεz- a tʁo fεʁə kɔmɑ̃ apʁesje ?
  e ɔ̃ nə pø tə tʁɔ̃pe ɑ̃ buʒɑ̃ sɑ̃ ʁεzɔ̃

  kɔ̃paɲɔ̃ dɛ̃fɔʁtynə ʒə mabitɥ a ta pʁezɑ̃sə
  kaʁ ʃakə fwa kə ty nε plys la ma vi a œ̃ sɑ̃s
  e kɑ̃ ty ʁəvjɛ̃ pʁɑ̃dʁə plasə a mε kɔte
  il syfi kə ʒekʁivə puʁ tə ʃase
 • Pieds Phonétique : Ce Compagon Qui M’Ennuie

  ty=a=kɔ̃=paɲə=mε=mɔ=mɑ̃=də=sɔ=litydə 10
  tεl=œ̃=ʃa=ʁɔ=ɲaʁsə=nuʁ=ʁi=sɑ̃=də=la=ɡɔ=ni=zɑ̃ 13
  tymə=fε=ʁə=sɑ̃=tiʁ=lə=vεʁ=ti=ʒə=də=lal=titydə 12
  vi=dɑ̃=mɔ̃=nεtʁə=də=la=ʒwa=dy=vi=vɑ̃ 10

  puʁ=kwa=ta=ʃaʁ=nə=ty=syʁ=lε=zy=mɛ̃ 10
  ε=sə=lə=faʁ=do=də=nɔ=tʁə=pɑ̃=se 10
  səl=ɥi=ki=a=ʒi=nε=pa=tu=ʃe 9
  e=lɛ̃=də=sis=ə=nwa=dɑ̃=tɔ̃=sɛ̃ 9

  ɑ̃n=ɥi=ɛ̃=vi=zibləε=nə=mi=dy=də=ziʁ 10
  lɥi=nu=pu=sɑ̃=a=lε=ʁə=a=li=ze 10
  twa=nudə=ɡu=tɑ̃=apʁə=zi=ε=tʁəa=ʁi=ve 10
  a=dət=ʁɥiʁə=nɔ=tʁə=bɔ=nœʁ=ty=pʁɑ̃=plε=ziʁ 11

  kaʁ=ty=sε=kə=ʁj=ɛ̃=nε=tim=ɥa=blə 10
  kə=ty=ʁə=pʁɑ̃=dʁa=tu=ʒuʁ=ta=pla=sə 10
  nu=klwa=tʁɑ̃=dɑ̃=dε=ʃwa=də=tεs=ta=blə 10
  ʁis=kɑ̃də=fε=ʁə=lə=mal=də=pœʁ=də=tə=fε=ʁə=fasə 13

  tyʁə=vjɛ̃=plys=vi=vɑ̃=kə=ʒa=mε=mal=ɡʁə=nɔ=tʁə=ʁə=sis=tɑ̃sə 15
  tεl=lə=fə=niks=bʁy=lɑ̃ʁə=nε=sɑ̃=də=sεsɑ̃dʁə 10
  tə=də=fje=ε=tœ̃=kɔ̃=ba=pεʁ=dy=da=vɑ̃sə 11
  o=kynə=ʁə=vɔl=tə=nə=puʁ=ʁa=tɔ=bli=ʒe=a=tə=ʁɑ̃dʁə 14

  ty=ε=œ̃=vi=ʁys=zɛ̃=di=siblə=də=nɔ=tʁəy=ma=ni=te 14
  lə=səl=vak=sɛ̃=kɔ=ny=ʁεs=tə=lak=sjɔ̃ 10
  mε=za=tʁo=fε=ʁə=kɔ=mɑ̃=a=pʁe=sje 10
  e=ɔ̃nə=pø=tə=tʁɔ̃=pe=ɑ̃=bu=ʒɑ̃=sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 12

  kɔ̃=pa=ɲɔ̃=dɛ̃=fɔʁ=tynə=ʒə=ma=bitɥ=a=ta=pʁe=zɑ̃sə 13
  kaʁ=ʃakə=fwa=kə=ty=nε=plys=la=ma=vi=a=œ̃=sɑ̃s 13
  e=kɑ̃=tyʁə=vjɛ̃=pʁɑ̃dʁə=pla=səa=mε=kɔ=te 10
  il=sy=fi=kə=ʒe=kʁivə=puʁ=tə=ʃa=se 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/08/2004 00:00Aketo

sublime c trop toptacartonner al continue comme as. . .

Auteur de Poésie
17/08/2004 00:00Zeussinou

Malgrè une irrégularité au niveau des croisements des vers, ton texte est très bon. . Superbe description de l’ennui. . .

Auteur de Poésie
17/08/2004 00:00Sk8ergirl

Ouais il est très bien ton poème!!!! Continue!!!!
Amitié
Sk8ergirl

Auteur de Poésie
23/08/2004 00:00Djedje Khiter

Faire de l’ennui une personne, voilà qui est bien trouvé. . .
(-)(-)