Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Des Fois

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/06/2006 03:37

L'écrit contient 309 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Eiyokami

Des Fois

Des fois, je suis triste,
Profondément triste.
Mais chaque fois, j’me dis
Faut que tu sois fort et passe à travers.

Des fois, j’aimerais pouvoir me faire consoler.
Mais chaque fois, une voix me dit
Non, ils n’ont que faire de toi
Et tes problèmes, alors je laisse tomber.

Des fois, je voudrais que
Quelqu’un s’intéresse à moi.
Que je n’aie pas à aller vers ces personnes
Qu’elles viennent d’elles mêmes.

Mais jamais cela n’est arrivé.
Suis-je si replier sur moi
Que même les personnes qui me sont chères
Ne voit pas ma détresse ?

Des fois, j’me demande
Pourquoi j’me complique autant la vie,
Fait comme les autres, vie selon tes règles.
Mais chaque fois je suis incapable d’le faire.

Des fois, juste quelques fois,
J’aimerais me présenter tel que je suis.
Mais comment se présenter tel qu’on est,
Quand on ne sait même pas qui on est ?

Des fois, j’me demande
Pourquoi je ne parle pas au monde de ma vie
De mes tristesses réelles.
De mes pensées réelles.

Mais jamais cela n’est arrivé.
Suis-je si replier sur moi
Que même moi je n’arrive pas
À me percevoir telle que je suis ?

Des fois, j’me demande
Pourquoi est-ce que je tiens tant à mes valeurs
Alors que ce sont des valeurs qui aujourd’hui,
N’intéresse plus personne.
Des fois, j’me demande
Qu’est-ce qui fais que je sois si différent des autres
Qu’est-ce qui fais que je me démarque tant d’la majorité
Encore aujourd’hui j’me pose la question

Encore aujourd’hui j’me pose toutes ces questions
Mais je crains que jamais je ne trouve de réponse
Ou même que j’aie trop peur de celles-ci.

Par EiyoKami
 • Pieds Hyphénique: Des Fois

  des=fois=je=suis=tris=te 6
  pro=fon=dé=ment=tris=te 6
  mais=cha=que=fois=j=me=dis 7
  faut=que=tu=sois=fort=et=passeà=tra=vers 9

  des=fois=jaime=rais=pou=voir=me=fai=re=con=so=ler 12
  mais=cha=que=fois=une=voix=me=dit 8
  non=ils=nont=que=faire=de=toi 7
  et=tes=pro=blèmes=a=lors=je=lais=se=tom=ber 11

  des=fois=je=vou=drais=que 6
  quel=quun=sin=téres=seà=moi 6
  que=je=naie=pas=à=al=ler=vers=ces=per=sonnes 11
  quel=les=viennent=del=les=mêmes 6

  mais=ja=mais=ce=la=nest=ar=ri=vé 9
  suis=je=si=re=plier=sur=moi 7
  que=même=les=per=sonnes=qui=me=sont=chères 9
  ne=voit=pas=ma=détres=se 6

  des=fois=j=me=de=mande 6
  pour=quoi=j=me=com=pli=queau=tant=la=vie 10
  fait=comme=les=autres=vie=se=lon=tes=règles 9
  mais=cha=que=fois=je=suis=in=ca=pable=d=le=faire 12

  des=fois=jus=te=quel=ques=fois 7
  jaime=rais=me=pré=sen=ter=tel=que=je=suis 10
  mais=comment=se=pré=sen=ter=tel=quon=est 9
  quand=on=ne=sait=même=pas=qui=on=est 9

  des=fois=j=me=de=mande 6
  pour=quoi=je=ne=par=le=pas=au=monde=de=ma=vie 12
  de=mes=tris=tes=ses=réelles 6
  de=mes=pen=sées=réelles 5

  mais=ja=mais=ce=la=nest=ar=ri=vé 9
  suis=je=si=re=plier=sur=moi 7
  que=même=moi=je=nar=ri=ve=pas 8
  à=me=perce=voir=tel=le=que=je=suis 9

  des=fois=j=me=de=mande 6
  pour=quoi=est=ce=que=je=tiens=tant=à=mes=va=leurs 12
  a=lors=que=ce=sont=des=va=leurs=qui=au=jourdhui 11
  nin=téres=se=plus=per=sonne 6
  des=fois=j=me=de=mande 6
  quest=ce=qui=fais=que=je=sois=si=dif=férent=des=autres 12
  quest=ce=qui=fais=que=je=me=dé=mar=que=tant=d=la=ma=jo=ri=té 17
  en=coreau=jourdhui=j=me=po=se=la=ques=tion 10

  en=coreau=jourdhui=j=me=po=se=tou=tes=ces=ques=tions 12
  mais=je=crains=que=ja=mais=je=ne=trouve=de=ré=ponse 12
  ou=même=que=jaie=trop=peur=de=cel=les=ci 10

  par=eiy=o=ka=mi 5
 • Phonétique : Des Fois

  dε fwa, ʒə sɥi tʁistə,
  pʁɔfɔ̃demɑ̃ tʁistə.
  mε ʃakə fwa, ʒmə di
  fo kə ty swa fɔʁ e pasə a tʁavεʁ.

  dε fwa, ʒεməʁε puvwaʁ mə fεʁə kɔ̃sɔle.
  mε ʃakə fwa, ynə vwa mə di
  nɔ̃, il nɔ̃ kə fεʁə də twa
  e tε pʁɔblεmə, alɔʁ ʒə lεsə tɔ̃be.

  dε fwa, ʒə vudʁε kə
  kεlkœ̃ sɛ̃teʁεsə a mwa.
  kə ʒə nε pa a ale vεʁ sε pεʁsɔnə
  kεllə vjεne dεllə mεmə.

  mε ʒamε səla nεt- aʁive.
  sɥi ʒə si ʁəplje syʁ mwa
  kə mεmə lε pεʁsɔnə ki mə sɔ̃ ʃεʁə
  nə vwa pa ma detʁεsə ?

  dε fwa, ʒmə dəmɑ̃də
  puʁkwa ʒmə kɔ̃plikə otɑ̃ la vi,
  fε kɔmə lεz- otʁə, vi səlɔ̃ tε ʁεɡlə.
  mε ʃakə fwa ʒə sɥiz- ɛ̃kapablə dlə fεʁə.

  dε fwa, ʒystə kεlk fwa,
  ʒεməʁε mə pʁezɑ̃te tεl kə ʒə sɥi.
  mε kɔmɑ̃ sə pʁezɑ̃te tεl kɔ̃n- ε,
  kɑ̃t- ɔ̃ nə sε mεmə pa ki ɔ̃n- ε ?

  dε fwa, ʒmə dəmɑ̃də
  puʁkwa ʒə nə paʁlə pa o mɔ̃də də ma vi
  də mε tʁistesə ʁeεllə.
  də mε pɑ̃se ʁeεllə.

  mε ʒamε səla nεt- aʁive.
  sɥi ʒə si ʁəplje syʁ mwa
  kə mεmə mwa ʒə naʁivə pa
  a mə pεʁsəvwaʁ tεllə kə ʒə sɥi ?

  dε fwa, ʒmə dəmɑ̃də
  puʁkwa ε sə kə ʒə tjɛ̃ tɑ̃ a mε valœʁ
  alɔʁ kə sə sɔ̃ dε valœʁ ki oʒuʁdɥi,
  nɛ̃teʁεsə plys pεʁsɔnə.
  dε fwa, ʒmə dəmɑ̃də
  kε sə ki fε kə ʒə swa si difeʁɑ̃ dεz- otʁə
  kε sə ki fε kə ʒə mə demaʁkə tɑ̃ dla maʒɔʁite
  ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi ʒmə pozə la kεstjɔ̃

  ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi ʒmə pozə tutə sε kεstjɔ̃
  mε ʒə kʁɛ̃ kə ʒamε ʒə nə tʁuvə də ʁepɔ̃sə
  u mεmə kə ʒε tʁo pœʁ də sεllə si.

  paʁ εiɔkami
 • Pieds Phonétique : Des Fois

  dε=fwa=ʒə=sɥi=tʁis=tə 6
  pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃=tʁis=tə 6
  mε=ʃa=kə=fwa=ʒmə=di 6
  fokə=ty=swa=fɔʁ=e=pa=səa=tʁa=vεʁ 9

  dε=fwa=ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=mə=fε=ʁə=kɔ̃=sɔ=le 12
  mε=ʃakə=fwa=y=nə=vwa=mə=di 8
  nɔ̃=il=nɔ̃kə=fε=ʁə=də=twa 7
  e=tε=pʁɔ=blεmə=a=lɔʁ=ʒə=lε=sə=tɔ̃=be 11

  dε=fwa=ʒə=vu=dʁε=kə 6
  kεl=kœ̃=sɛ̃=te=ʁεsəa=mwa 6
  kə=ʒə=nε=pa=a=a=le=vεʁ=sε=pεʁ=sɔnə 11
  kεllə=vjε=ne=dεl=lə=mεmə 6

  mε=ʒa=mεsə=la=nε=ta=ʁi=ve 8
  sɥiʒə=si=ʁə=plje=syʁ=mwa 6
  kə=mεmə=lε=pεʁ=sɔ=nə=ki=mə=sɔ̃=ʃεʁə 10
  nə=vwa=pa=ma=de=tʁεsə 6

  dε=fwa=ʒmə=də=mɑ̃=də 6
  puʁ=kwaʒmə=kɔ̃=pli=kəo=tɑ̃=la=vi 8
  fε=kɔmə=lε=zotʁə=vi=sə=lɔ̃=tεʁεɡlə 8
  mε=ʃakə=fwa=ʒə=sɥi=zɛ̃=ka=pa=blə=dlə=fεʁə 11

  dε=fwa=ʒys=tə=kεl=kə=fwa 7
  ʒεmə=ʁε=mə=pʁe=zɑ̃=te=tεl=kə=ʒə=sɥi 10
  mε=kɔ=mɑ̃sə=pʁe=zɑ̃=te=tεl=kɔ̃=nε 9
  kɑ̃=tɔ̃nə=sε=mε=mə=pa=ki=ɔ̃=nε 9

  dε=fwa=ʒmə=də=mɑ̃=də 6
  puʁ=kwaʒə=nə=paʁ=lə=pa=o=mɔ̃=də=də=ma=vi 12
  də=mε=tʁis=te=sə=ʁe=εllə 7
  də=mε=pɑ̃se=ʁe=εl=lə 6

  mε=ʒa=mεsə=la=nε=ta=ʁi=ve 8
  sɥiʒə=si=ʁə=plje=syʁ=mwa 6
  kə=mεmə=mwaʒə=na=ʁi=və=pa 7
  amə=pεʁ=sə=vwaʁ=tεllə=kə=ʒə=sɥi 8

  dε=fwa=ʒmə=də=mɑ̃=də 6
  puʁ=kwa=εsə=kə=ʒə=tjɛ̃=tɑ̃=a=mε=va=lœʁ 11
  a=lɔʁkə=sə=sɔ̃=dε=va=lœʁ=ki=o=ʒuʁ=dɥi 11
  nɛ̃=te=ʁεsə=plys=pεʁ=sɔnə 6
  dε=fwa=ʒmə=də=mɑ̃=də 6
  kεsə=ki=fε=kə=ʒə=swa=si=di=fe=ʁɑ̃=dε=zotʁə 12
  kεsə=ki=fε=kə=ʒə=mə=de=maʁ=kə=tɑ̃=dla=ma=ʒɔ=ʁi=te 15
  ɑ̃=kɔʁəo=ʒuʁ=dɥi=ʒmə=po=zə=la=kεs=tjɔ̃ 10

  ɑ̃=kɔʁəo=ʒuʁ=dɥi=ʒmə=po=zə=tu=tə=sε=kεs=tjɔ̃ 12
  mεʒə=kʁɛ̃=kə=ʒa=mεʒə=nə=tʁu=və=də=ʁe=pɔ̃sə 11
  u=mεmə=kə=ʒε=tʁo=pœʁ=də=sεllə=si 9

  paʁ=ε=i=ɔ=ka=mi 6

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/06/2006 04:09Ange Perdu_32179

Tant de question que l’être humain se pose, mais pourtant aucune réponse ne viens jamais…
Je te comprend…Je vis la même chose que toi…
Magnifique poême!!