Poeme : Envol.

Envol.

Lors d’un mois de juillet, il y a 25 années de cela
Un chérubin ouvrit les yeux pour la première fois
Et vit la lumière divine du soleil parfois nommé Râ
A cet instant, mon âme fusionnait dans ce corps avec émoi

Le temps faisant comme toujours son usage
J’atteignis assez rapidement le bel âge
Des joies scolaires et de l’univers de l’apprentissage
Ainsi d’autres sentiments pour de doux présages

L’instant que l’univers inspire à peine une fois
L’adolescence rend le foyer familial étroit
Les avis et les idéaux se heurtent avec fracas
Et bientôt l’heure de quitter le nid arriva

Un appartement pour aspirer à cette liberté ?
Mais les tarifs exorbitants veulent me détrousser !
Une maison qui m’appartiens avec son beau jardin ?
Bien mais j’ai dès lors besoin d’un soutien.

Les recherches s’activent et la banque me sourit
Tandis que les premières visites me laissent amer
Mais les prochaines seront certainement mieux finies
Et suite à quelques travaux je pourrais en être fier

Une maison… pour y être serein et heureux
Une maison… pour y vivre seul ou à deux
Un endroit… où tout sera désormais possible
Un endroit… où mon âme sera dès lors paisible

Merci cher parents de votre bénédiction
Merci cher vendeur de votre dévotion
Merci cher banquier de votre accréditation
Grâce à vous je pourrais réaliser mes ambitions

Une page de la vie va bientôt se tourner
Et le livre est loin de se refermer à jamais
Mais le puzzle se construit pièce par pièce
Et le dessin alors formé anile ma tristesse

Dédié à tous ceux qui aimerait quitter le noyau familial afin de voler de leurs propres ailes !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Envol.

  lors=dun=mois=de=juillet=il=y=a=vingt=cinq=an=nées=de=ce=la 15
  un=ché=ru=bin=ou=vrit=les=y=eux=pour=la=pre=mière=fois 14
  et=vit=la=lu=mière=di=vi=ne=du=so=leil=par=fois=nom=mé=râ 16
  a=cet=ins=tant=mon=â=me=fu=sion=nait=dans=ce=corps=a=vec=é=moi 17

  le=temps=fai=sant=com=me=tou=jours=son=u=sa=ge 12
  jat=tei=gnis=as=sez=ra=pi=de=ment=le=bel=âge 12
  des=joies=s=co=laires=et=de=lu=ni=vers=de=lap=pren=tis=sage 15
  ain=si=dau=tres=sen=ti=ments=pour=de=doux=pré=sa=ges 13

  lins=tant=que=lu=ni=vers=ins=pire=à=pei=ne=u=ne=fois 14
  la=do=les=cen=ce=rend=le=foy=er=fa=mi=lial=é=troit 14
  les=a=vis=et=les=i=dé=aux=se=heur=tent=a=vec=fra=cas 15
  et=bien=tôt=l=heu=re=de=quit=ter=le=nid=ar=ri=va 14

  un=ap=par=te=ment=pour=as=pi=rer=à=cette=li=ber=té 14
  mais=les=ta=rifs=exor=bi=tants=veu=lent=me=dé=trous=ser 13
  u=ne=mai=son=qui=map=par=tiens=a=vec=son=beau=jar=din 14
  bien=mais=jai=dès=lors=be=soin=dun=sou=tien 10

  les=re=cher=ches=sac=ti=vent=et=la=ban=que=me=sou=rit 14
  tan=dis=que=les=pre=mières=vi=si=tes=me=lais=sent=a=mer 14
  mais=les=pro=chai=nes=se=ront=cer=tai=ne=ment=mieux=fi=nies 14
  et=suite=à=quel=ques=tra=vaux=je=pour=rais=en=ê=tre=fier 14

  u=ne=mai=son=pour=y=ê=tre=se=rein=et=heu=reux 13
  u=ne=mai=son=pour=y=vi=vre=seul=ou=à=deux 12
  un=en=droit=où=tout=se=ra=dé=sor=mais=pos=si=ble 13
  un=en=droit=où=mon=â=me=se=ra=dès=lors=pai=si=ble 14

  mer=ci=cher=pa=rents=de=vo=tre=bé=né=dic=ti=on 13
  mer=ci=cher=ven=deur=de=vo=tre=dé=vo=ti=on 12
  mer=ci=cher=ban=quier=de=vo=tre=ac=cré=di=ta=ti=on 14
  grâ=ceà=vous=je=pour=rais=ré=a=li=ser=mes=am=bi=tions 14

  u=ne=pa=ge=de=la=vie=va=bien=tôt=se=tour=ner 13
  et=le=li=vre=est=loin=de=se=re=fer=mer=à=ja=mais 14
  mais=le=puzz=le=se=cons=truit=pi=è=ce=par=piè=ce 13
  et=le=des=sin=a=lors=for=mé=a=ni=le=ma=tris=tesse 14

  dé=dié=à=tous=ceux=qui=aime=rait=quit=ter=le=noyau=fa=mi=lial=a=fin=de=vo=ler=de=leurs=pro=pres=ailes 25
 • Phonétique : Envol.

  lɔʁ dœ̃ mwa də ʒɥjε, il i a vɛ̃t- sɛ̃k ane də səla
  œ̃ ʃeʁybɛ̃ uvʁi lεz- iø puʁ la pʁəmjεʁə fwa
  e vit la lymjεʁə divinə dy sɔlεj paʁfwa nɔme ʁa
  a sεt ɛ̃stɑ̃, mɔ̃n- amə fyzjɔnε dɑ̃ sə kɔʁz- avεk emwa

  lə tɑ̃ fəzɑ̃ kɔmə tuʒuʁ sɔ̃n- yzaʒə
  ʒatεɲiz- ase ʁapidəmɑ̃ lə bεl aʒə
  dε ʒwa skɔlεʁəz- e də lynive də lapʁɑ̃tisaʒə
  ɛ̃si dotʁə- sɑ̃timɑ̃ puʁ də du pʁezaʒə

  lɛ̃stɑ̃ kə lynivez- ɛ̃spiʁə a pεnə ynə fwa
  ladɔlesɑ̃sə ʁɑ̃ lə fwaje familjal etʁwa
  lεz- aviz- e lεz- ideo sə œʁte avεk fʁaka
  e bjɛ̃to lœʁ də kite lə nid aʁiva

  œ̃n- apaʁtəmɑ̃ puʁ aspiʁe a sεtə libεʁte ?
  mε lε taʁifz- εɡzɔʁbitɑ̃ vəle mə detʁuse !
  ynə mεzɔ̃ ki mapaʁtjɛ̃z- avεk sɔ̃ bo ʒaʁdɛ̃ ?
  bjɛ̃ mε ʒε dε lɔʁ bəzwɛ̃ dœ̃ sutjɛ̃.

  lε ʁəʃεʁʃə saktive e la bɑ̃kə mə suʁi
  tɑ̃di kə lε pʁəmjεʁə vizitə mə lεse ame
  mε lε pʁoʃεnə səʁɔ̃ sεʁtεnəmɑ̃ mjø fini
  e sɥitə a kεlk tʁavo ʒə puʁʁεz- ɑ̃n- εtʁə fje

  ynə mεzɔ̃… puʁ i εtʁə səʁɛ̃ e œʁø
  ynə mεzɔ̃… puʁ i vivʁə səl u a dø
  œ̃n- ɑ̃dʁwa… u tu səʁa dezɔʁmε pɔsiblə
  œ̃n- ɑ̃dʁwa… u mɔ̃n- amə səʁa dε lɔʁ pεziblə

  mεʁsi ʃεʁ paʁɑ̃ də vɔtʁə benediksjɔ̃
  mεʁsi ʃεʁ vɑ̃dœʁ də vɔtʁə devɔsjɔ̃
  mεʁsi ʃεʁ bɑ̃kje də vɔtʁə akʁeditasjɔ̃
  ɡʁasə a vu ʒə puʁʁε ʁealize mεz- ɑ̃bisjɔ̃

  ynə paʒə də la vi va bjɛ̃to sə tuʁne
  e lə livʁə ε lwɛ̃ də sə ʁəfεʁme a ʒamε
  mε lə pyzlə sə kɔ̃stʁɥi pjεsə paʁ pjεsə
  e lə desɛ̃ alɔʁ fɔʁme anilə ma tʁistεsə

  dedje a tus sø ki εməʁε kite lə nwajo familjal afɛ̃ də vɔle də lœʁ pʁɔpʁəz- εlə !
 • Syllabes Phonétique : Envol.

  lɔʁ=dœ̃=mwadə=ʒɥjε=il=i=a=vɛ̃t=sɛ̃k=a=ne=də=sə=la 14
  œ̃=ʃe=ʁy=bɛ̃=u=vʁi=lε=zi=ø=puʁ=lapʁə=mjε=ʁə=fwa 14
  e=vit=la=ly=mjεʁə=di=vi=nə=dy=sɔ=lεj=paʁ=fwa=nɔ=me=ʁa 16
  a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=mɔ̃=namə=fy=zjɔ=nε=dɑ̃=sə=kɔʁ=za=vεk=e=mwa 16

  lə=tɑ̃=fə=zɑ̃=kɔ=mə=tu=ʒuʁ=sɔ̃=ny=za=ʒə 12
  ʒa=tε=ɲi=za=se=ʁa=pi=də=mɑ̃=lə=bεl=a=ʒə 13
  dε=ʒwa=skɔ=lεʁə=ze=də=ly=ni=veʁ=də=la=pʁɑ̃=ti=saʒə 14
  ɛ̃=si=do=tʁə=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=də=du=pʁe=za=ʒə 13

  lɛ̃s=tɑ̃kə=ly=ni=veʁ=zɛ̃s=pi=ʁə=a=pε=nə=y=nə=fwa 14
  la=dɔ=le=sɑ̃=sə=ʁɑ̃=lə=fwa=je=fa=mi=ljal=e=tʁwa 14
  lε=za=vi=ze=lε=zi=de=osə=œʁ=te=a=vεk=fʁa=ka 14
  e=bj=ɛ̃=to=lœ=ʁə=də=ki=te=lə=nid=a=ʁi=va 14

  œ̃=na=paʁtə=mɑ̃=puʁ=as=pi=ʁe=a=sε=tə=li=bεʁ=te 14
  mε=lε=ta=ʁif=zεɡ=zɔʁ=bi=tɑ̃=və=le=mə=de=tʁu=se 14
  y=nə=mε=zɔ̃=ki=ma=paʁ=tjɛ̃=za=vεk=sɔ̃=bo=ʒaʁ=dɛ̃ 14
  bj=ɛ̃=mε=ʒε=dε=lɔʁ=bə=zwɛ̃=dœ̃=su=tj=ɛ̃ 12

  lε=ʁə=ʃεʁ=ʃə=sak=ti=ve=e=la=bɑ̃=kə=mə=su=ʁi 14
  tɑ̃=dikə=lε=pʁə=mjε=ʁə=vi=zi=tə=mə=lε=se=a=meʁ 14
  mε=lε=pʁo=ʃε=nə=sə=ʁɔ̃=sεʁ=tε=nə=mɑ̃=mjø=fi=ni 14
  e=sɥitə=a=kεl=kə=tʁa=vo=ʒə=puʁ=ʁε=zɑ̃=nε=tʁə=fje 14

  y=nə=mε=zɔ̃=puʁ=i=ε=tʁə=sə=ʁɛ̃=e=œ=ʁø 13
  y=nə=mε=zɔ̃=puʁ=i=vi=vʁə=səl=u=a=dø 12
  œ̃=nɑ̃=dʁwa=u=tu=sə=ʁa=de=zɔʁ=mε=pɔ=si=blə 13
  œ̃=nɑ̃=dʁwa=u=mɔ̃=na=mə=sə=ʁa=dε=lɔʁ=pε=zi=blə 14

  mεʁ=si=ʃεʁ=pa=ʁɑ̃=də=vɔ=tʁə=be=ne=dik=sj=ɔ̃ 13
  mεʁ=si=ʃεʁ=vɑ̃=dœ=ʁə=də=vɔ=tʁə=de=vɔ=s=j=ɔ̃ 14
  mεʁ=si=ʃεʁ=bɑ̃=kje=də=vɔ=tʁə=a=kʁe=di=ta=s=jɔ̃ 14
  ɡʁasə=a=vu=ʒə=puʁ=ʁε=ʁe=a=li=ze=mε=zɑ̃=bi=sjɔ̃ 14

  y=nə=pa=ʒə=də=la=vi=va=bj=ɛ̃=to=sə=tuʁ=ne 14
  e=lə=li=vʁə=ε=lwɛ̃=də=sə=ʁə=fεʁ=me=a=ʒa=mε 14
  mε=lə=py=zlə=sə=kɔ̃s=tʁɥi=pj=ε=sə=paʁ=pj=ε=sə 14
  e=lə=de=sɛ̃=a=lɔʁ=fɔʁ=me=a=ni=lə=ma=tʁis=tεsə 14

  de=dje=a=tus=sø=ki=εmə=ʁε=ki=te=lə=nwa=jo=fa=mi=ljal=a=fɛ̃=də=vɔ=le=də=lœʁ=pʁɔ=pʁə=zεlə 26

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/11/2006 14:59Louvette

Quel bel envol:)
J’espere que la nouvelle page de la vie va te plaire^^
Tres beau poeme !

Amitie de la tite louvette(K)