Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Souvenirs Des Sens.

Poème - Sans Thème -
Publié le 08/12/2004 23:16

L'écrit contient 286 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Elanos

Souvenirs Des Sens.

Une journée ordinaire se déroule
Monotonie, attente et ennuis en découlent
Soudain je reçois un électrochoc, comme une secousse
Il se passe quelque chose, y’aurait-il quelqu’un à mes trousses ?

Non ce n’est pas cela, c’est autre chose !
Mais je n’ai pas rêvé, j’ai bien entendu quelque chose
Un bruit, un son, non une mélodie
Voilà ce qui me rend d’un coup si ravi

C’est fou comme des odeurs ou des musiques
Peuvent nous rappeler des souvenirs tristes ou humoristiques
Tout cela provoqué par de simples signaux olfactifs
Ou bien créés grâce à des bosses et des creux sur un disque

C’est alors que je penses que finalement
Tout ceci est valable pour d’autres organes sensoriels
Que ce soit pour le souvenir des caresses, le toucher dit autrement
Ou encore d’un parfum amer, salé ou doux comme le miel

Mais ce serait délaisser un autre sens majeur, qui utilise nos yeux
Et grâce auxquels nos souvenirs merveilleux comme malheureux
Nous reste gravé en mémoire et ce malgré le temps qui passe
Je faisais bien sur allusion à la vue, sens plein d’audace

Que serions-nous sans nos souvenirs ?
Que serions nous sans nos sens et notre esprit ?
Un simple tas de muscles, de chair et de nerfs à n’en plus finir
Comme un œuf vidé de son poussin, mais en moins petit

Alors je dis merci à la vie, merci à mon corps
Même si parfois il me donne du fil à retordre
Car la chance d’être entier et vivant
Est le plus beau des cadeau qu’on puisse rêver en attendant
D’aller retrouver ses amis et sa famille au firmament
 • Pieds Hyphénique: Souvenirs Des Sens.

  u=ne=jour=née=or=di=nai=re=se=dé=rou=le 12
  mo=no=to=nie=at=tente=et=en=nuis=en=dé=coulent 12
  sou=dain=je=re=çois=un=élec=tro=choc=commeu=ne=se=cousse 13
  il=se=passe=quel=que=cho=se=yau=rait=til=quel=quun=à=mes=trous=ses 16

  non=ce=nest=pas=ce=la=cest=au=tre=cho=se 11
  mais=je=nai=pas=rê=vé=jai=bien=enten=du=quel=que=chose 13
  un=bruit=un=son=non=u=ne=mé=lo=die 10
  voi=là=ce=qui=me=rend=dun=coup=si=ra=vi 11

  cest=fou=com=me=des=o=deurs=ou=des=mu=siques 11
  peuvent=nous=rap=pe=ler=des=sou=ve=nirs=tris=tes=ou=hu=mo=ris=tiques 16
  tout=ce=la=pro=vo=qué=par=de=simples=si=gnaux=ol=fac=tif=s 15
  ou=bien=créés=grâ=ceà=des=bos=ses=et=des=creux=sur=un=disque 14

  cest=a=lors=que=je=pen=ses=que=fi=na=le=ment 12
  tout=ce=ci=est=va=lable=pour=dau=tres=or=ga=nes=sen=so=riels 15
  que=ce=soit=pour=le=souve=nir=des=ca=res=ses=le=tou=cher=dit=au=tre=ment 18
  ou=en=core=dun=par=fum=a=mer=sa=lé=ou=doux=com=me=le=miel 16

  mais=ce=se=rait=dé=lais=ser=un=autre=sens=ma=jeur=qui=u=ti=li=se=nos=yeux 19
  et=grâ=ceaux=quels=nos=souve=nirs=mer=veilleux=com=me=malheu=reux 13
  nous=res=te=gra=vé=en=mé=moireet=ce=mal=gré=le=temps=qui=passe 15
  je=fai=sais=bien=sur=al=lu=sion=à=la=vue=sens=plein=dau=dace 15

  que=se=ri=ons=nous=sans=nos=sou=ve=nirs 10
  que=se=rions=nous=sans=nos=sens=et=no=tre=es=prit 12
  un=simple=tas=de=mus=cles=de=chair=et=de=nerfs=à=nen=plus=fi=nir 16
  commeun=œuf=vi=dé=de=son=pous=sin=mais=en=moins=pe=tit 13

  a=lors=je=dis=mer=ci=à=la=vie=mer=ci=à=mon=corps 14
  même=si=par=fois=il=me=don=ne=du=fil=à=re=tordre 13
  car=la=chan=ce=dê=tre=en=ti=er=et=vi=vant 12
  est=le=plus=beau=des=ca=deau=quon=puisse=rê=ver=en=at=ten=dant 15
  dal=ler=re=trou=ver=ses=a=mis=et=sa=fa=milleau=fir=mament 14
 • Phonétique : Souvenirs Des Sens.

  ynə ʒuʁne ɔʁdinεʁə sə deʁulə
  monotɔni, atɑ̃tə e ɑ̃nɥiz- ɑ̃ dekule
  sudɛ̃ ʒə ʁəswaz- œ̃n- elεktʁoʃɔk, kɔmə ynə səkusə
  il sə pasə kεlkə ʃozə, ioʁε til kεlkœ̃ a mε tʁusə ?

  nɔ̃ sə nε pa səla, sεt- otʁə ʃozə !
  mε ʒə nε pa ʁεve, ʒε bjɛ̃ ɑ̃tɑ̃dy kεlkə ʃozə
  œ̃ bʁɥi, œ̃ sɔ̃, nɔ̃ ynə melɔdi
  vwala sə ki mə ʁɑ̃ dœ̃ ku si ʁavi

  sε fu kɔmə dεz- ɔdœʁz- u dε myzik
  pəve nu ʁapəle dε suvəniʁ tʁistəz- u ymɔʁistik
  tu səla pʁɔvɔke paʁ də sɛ̃plə siɲoz- ɔlfaktif
  u bjɛ̃ kʁee ɡʁasə a dε bɔsəz- e dε kʁø syʁ œ̃ diskə

  sεt- alɔʁ kə ʒə pɑ̃sə kə finaləmɑ̃
  tu səsi ε valablə puʁ dotʁəz- ɔʁɡanə sɑ̃sɔʁjεl
  kə sə swa puʁ lə suvəniʁ dε kaʁesə, lə tuʃe di otʁəmɑ̃
  u ɑ̃kɔʁə dœ̃ paʁfœ̃ ame, sale u du kɔmə lə mjεl

  mε sə səʁε delεse œ̃n- otʁə sɑ̃s maʒœʁ, ki ytilizə noz- iø
  e ɡʁasə okεl no suvəniʁ mεʁvεjø kɔmə maləʁø
  nu ʁεstə ɡʁave ɑ̃ memwaʁə e sə malɡʁe lə tɑ̃ ki pasə
  ʒə fəzε bjɛ̃ syʁ alyzjɔ̃ a la vɥ, sɑ̃s plɛ̃ dodasə

  kə səʁjɔ̃ nu sɑ̃ no suvəniʁ ?
  kə səʁjɔ̃ nu sɑ̃ no sɑ̃sz- e nɔtʁə εspʁi ?
  œ̃ sɛ̃plə tas də mysklə, də ʃεʁ e də nεʁfz- a nɑ̃ plys finiʁ
  kɔmə œ̃n- œf vide də sɔ̃ pusɛ̃, mεz- ɑ̃ mwɛ̃ pəti

  alɔʁ ʒə di mεʁsi a la vi, mεʁsi a mɔ̃ kɔʁ
  mεmə si paʁfwaz- il mə dɔnə dy fil a ʁətɔʁdʁə
  kaʁ la ʃɑ̃sə dεtʁə ɑ̃tje e vivɑ̃
  ε lə plys bo dε kado kɔ̃ pɥisə ʁεve ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃
  dale ʁətʁuve sεz- amiz- e sa famijə o fiʁmame
 • Pieds Phonétique : Souvenirs Des Sens.

  y=nə=ʒuʁ=ne=ɔʁ=di=nε=ʁə=sə=de=ʁu=lə 12
  mo=no=tɔ=ni=a=tɑ̃təe=ɑ̃n=ɥi=zɑ̃=de=ku=le 12
  su=dɛ̃ʒə=ʁə=swa=zœ̃=ne=lεk=tʁo=ʃɔk=kɔ=məy=nə=sə=kusə 14
  il=sə=pasə=kεl=kə=ʃo=zə=i=o=ʁε=til=kεl=kœ̃=a=mε=tʁusə 16

  nɔ̃=sə=nε=pa=sə=la=sε=to=tʁə=ʃo=zə 11
  mεʒə=nε=pa=ʁε=ve=ʒε=bjɛ̃=ɑ̃=tɑ̃=dy=kεl=kə=ʃozə 13
  œ̃=bʁɥi=œ̃=sɔ̃=nɔ̃=y=nə=me=lɔ=di 10
  vwa=la=sə=ki=mə=ʁɑ̃=dœ̃=ku=si=ʁa=vi 11

  sε=fu=kɔ=mə=dε=zɔ=dœ=ʁə=zu=dε=my=zik 12
  pə=ve=nu=ʁapə=le=dε=su=və=niʁ=tʁis=tə=zu=y=mɔ=ʁis=tik 16
  tusə=la=pʁɔ=vɔ=ke=paʁdə=sɛ̃=plə=si=ɲo=zɔl=fak=tif 13
  u=bjɛ̃=kʁe=e=ɡʁa=sə=a=dε=bɔ=sə=ze=dε=kʁø=syʁ=œ̃=diskə 16

  sε=ta=lɔʁ=kə=ʒə=pɑ̃=sə=kə=fi=na=lə=mɑ̃ 12
  tu=sə=si=ε=va=la=blə=puʁ=do=tʁə=zɔʁ=ɡa=nə=sɑ̃=sɔ=ʁjεl 16
  kə=sə=swa=puʁlə=su=və=niʁ=dε=ka=ʁe=sə=lə=tu=ʃe=di=o=tʁə=mɑ̃ 18
  u=ɑ̃=kɔʁə=dœ̃=paʁ=fœ̃=a=meʁ=sa=le=u=du=kɔ=mə=lə=mjεl 16

  mεsə=sə=ʁε=de=lε=se=œ̃=no=tʁə=sɑ̃s=ma=ʒœʁ=ki=y=ti=li=zə=no=ziø 19
  e=ɡʁasə=o=kεl=no=su=və=niʁ=mεʁ=vε=jø=kɔ=mə=ma=lə=ʁø 16
  nu=ʁεstə=ɡʁa=ve=ɑ̃=me=mwa=ʁə=e=sə=mal=ɡʁe=lə=tɑ̃=ki=pasə 16
  ʒə=fə=zε=bjɛ̃=syʁ=a=ly=zjɔ̃=a=la=vɥ=sɑ̃s=plɛ̃=do=da=sə 16

  kə=sə=ʁj=ɔ̃=nu=sɑ̃=no=su=və=niʁ 10
  kə=sə=ʁj=ɔ̃=nu=sɑ̃=no=sɑ̃s=ze=nɔ=tʁə=εs=pʁi 13
  œ̃=sɛ̃plə=tas=də=mys=klə=də=ʃεʁ=e=də=nεʁ=fza=nɑ̃=plys=fi=niʁ 16
  kɔ=mə=œ̃=nœf=vi=de=də=sɔ̃=pu=sɛ̃=mε=zɑ̃=mwɛ̃=pə=ti 15

  a=lɔʁ=ʒə=di=mεʁ=si=a=la=vi=mεʁ=si=a=mɔ̃=kɔʁ 14
  mε=mə=si=paʁ=fwa=zil=mə=dɔ=nə=dy=fil=a=ʁə=tɔʁ=dʁə 15
  kaʁ=la=ʃɑ̃=sə=dε=tʁə=ɑ̃=tj=e=e=vi=vɑ̃ 12
  ε=lə=plys=bo=dε=ka=do=kɔ̃=pɥi=sə=ʁε=ve=ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃ 16
  da=leʁə=tʁu=ve=sε=za=mi=ze=sa=fa=mi=jə=o=fiʁ=ma=me 16

PostScriptum

Dédié à tous les râleurs, car au final et même si c’est pas faciles tous les jours, la vie est belle et mérite que l’on se batte pour elle.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/12/2004 00:00Noname

Tres bo po-M. . .
Bravo
Continu comme sa;)
Amicalement. . . . . MyRiAm 😉
. . . . . . . . . . . . . . . TaKe CaRe(K)

Auteur de Poésie
05/02/2005 00:00Trystania

tout est positif dans ton poeme. . . . . . . . G pas vraiment l’habitude d’en lire ni d’en écrire mais perso ca me plaitbi1 de voir des gens qui voient plus la vie en couleur qu’en noir, ca change. . . .
en tout cas continu d’écrire ! tu écris très bi1 !
gro bizou (K)
(f)
Vall