Poeme : Voyage De L’esprit.

Voyage De L’esprit.

C’est la même chose toute l’année
Il faut se dépêcher, courir après Chronos
Penser, retenir, surtout ne pas oublier
Veiller à ce que tout soit fait, tel un chien veillant sur son os

Seulement voilà, contrairement à nos amies machines
On ne peut ni changer de pièce, ni effacer une mémoire trop pleine
Si l’on arrive à se reposer physiquement lors des nuits noires de chine
L’esprit quand à lui reste activé et à force de cumuler, il peine

Il est alors temps de se reprendre en main
Si l’on veut continuer à vivre agréablement demain
Chacun y va du sien lorsque l’on en ressent le besoin
Du sport, de la détente, de la cuisine ou partir loin

Pour ma part, j’ai trouvé un juste équilibre :
Aménagement de période zen lors de temps libre
Et cours de yoga pour le sport et se ressourcer
Ce savant mélange m’aide à tenir toute l’année

Mais lorsque trop de tension se sont accumulées
Deux solutions s’offrent à moi et le choix est vite fait
Première solution, c’est la détention volontaire pour aliénation
La seconde solution, c’est prendre l’option d’un voyage, d’une destination
Jusqu’à présent les voyages ont toujours été mon choix
Car seule une coupure net avec les habitudes est selon moi
La seule chose qui nous permette de nous extraire de nos soucis
Et des les identifier jusqu’au moment ou l’on les a anéantit

Mieux que les anxiolytiques et autres psychotropes aux effets dévastateurs
Les voyages devraient être remboursés par la sécurité sociale
Amis de tout pays, soyez assurés que vous serez toujours accueillis avec chaleur
Si vous passez dans la région, venez voir derrière ma porte qui cache un idéal
Elle vous reste ouverte pour que dès la rentrée on retrouve nos habitudes sans rancœur

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Voyage De L’esprit.

  cest=la=mê=me=cho=se=tou=te=lan=née 10
  il=faut=se=dé=pê=cher=cou=rir=a=près=chro=nos 12
  pen=ser=re=te=nir=sur=tout=ne=pas=ou=bli=er 12
  veiller=à=ce=que=tout=soit=fait=tel=un=chien=veillant=sur=son=os 14

  seule=ment=voi=là=con=trai=re=ment=à=nos=a=mies=ma=chines 14
  on=ne=peut=ni=chan=ger=de=pièce=ni=ef=fa=cer=u=ne=mé=moi=re=trop=pleine 19
  si=lon=ar=riveà=se=re=po=ser=phy=si=que=ment=lors=des=nuits=noi=res=de=chine 19
  les=prit=quand=à=lui=res=teac=ti=vé=et=à=force=de=cu=mu=ler=il=peine 18

  il=est=a=lors=temps=de=se=re=pren=dre=en=main 12
  si=lon=veut=con=ti=nuer=à=vivrea=gré=a=ble=ment=de=main 14
  cha=cun=y=va=du=sien=lors=que=lon=en=res=sent=le=be=soin 15
  du=sport=de=la=déten=te=de=la=cui=si=neou=par=tir=loin 14

  pour=ma=part=jai=trou=vé=un=jus=te=é=qui=libre 12
  amé=nage=ment=de=pé=rio=de=zen=lors=de=temps=libre 12
  et=cours=de=yo=ga=pour=le=sport=et=se=res=sour=cer 13
  ce=sa=vant=mé=lange=maideà=te=nir=tou=te=lan=née 12

  mais=lors=que=trop=de=ten=sion=se=sont=ac=cu=mu=lées 13
  deux=so=lu=tions=sof=frent=à=moi=et=le=choix=est=vite=fait 14
  pre=mière=so=lu=tion=cest=la=dé=ten=tion=vo=lon=tai=re=pour=a=lié=na=tion 19
  la=se=conde=so=lu=tion=cest=pren=dre=lop=tion=dun=voy=a=ge=du=ne=des=ti=na=tion 21
  jus=quà=présent=les=voy=ages=ont=tou=jours=é=té=mon=choix 13
  car=seuleu=ne=cou=pu=re=net=a=vec=les=ha=bi=tu=des=est=se=lon=moi 18
  la=seule=cho=se=qui=nous=per=met=te=de=nous=ex=trai=re=de=nos=sou=cis 18
  et=des=les=iden=ti=fier=jus=quau=mo=ment=ou=lon=les=a=a=né=an=tit 18

  mieux=que=les=an=xio=ly=ti=ques=et=autres=psy=cho=tro=pes=aux=ef=fets=dé=vas=ta=teurs 21
  les=voy=ages=de=vraient=ê=tre=rem=bour=sés=par=la=sé=cu=ri=té=so=ciale 18
  a=mis=de=tout=pa=ys=soyez=as=su=rés=que=vous=se=rez=tou=jours=ac=cueillis=a=vec=cha=leur 22
  si=vous=pas=sez=dans=la=ré=gion=ve=nez=voir=der=rière=ma=por=te=qui=ca=cheun=i=dé=al 22
  elle=vous=res=teou=verte=pour=que=dès=la=ren=trée=on=re=trou=ve=nos=ha=bi=tu=des=sans=ran=cœur 23
 • Phonétique : Voyage De L’esprit.

  sε la mεmə ʃozə tutə lane
  il fo sə depεʃe, kuʁiʁ apʁε kʁono
  pɑ̃se, ʁətəniʁ, syʁtu nə pa ublje
  vεje a sə kə tu swa fε, tεl œ̃ ʃjɛ̃ vεjɑ̃ syʁ sɔ̃n- os

  sələmɑ̃ vwala, kɔ̃tʁεʁəmɑ̃ a noz- ami maʃinə
  ɔ̃ nə pø ni ʃɑ̃ʒe də pjεsə, ni efase ynə memwaʁə tʁo plεnə
  si lɔ̃n- aʁivə a sə ʁəpoze fizikəmɑ̃ lɔʁ dε nɥi nwaʁə də ʃinə
  lεspʁi kɑ̃t- a lɥi ʁεstə aktive e a fɔʁsə də kymyle, il pεnə

  il εt- alɔʁ tɑ̃ də sə ʁəpʁɑ̃dʁə ɑ̃ mɛ̃
  si lɔ̃ vø kɔ̃tinɥe a vivʁə aɡʁeabləmɑ̃ dəmɛ̃
  ʃakœ̃ i va dy sjɛ̃ lɔʁskə lɔ̃n- ɑ̃ ʁəse lə bəzwɛ̃
  dy spɔʁ, də la detɑ̃tə, də la kɥizinə u paʁtiʁ lwɛ̃

  puʁ ma paʁ, ʒε tʁuve œ̃ ʒystə ekilibʁə :
  amenaʒəmɑ̃ də peʁjɔdə zεn lɔʁ də tɑ̃ libʁə
  e kuʁ də iɔɡa puʁ lə spɔʁ e sə ʁəsuʁse
  sə savɑ̃ melɑ̃ʒə mεdə a təniʁ tutə lane

  mε lɔʁskə tʁo də tɑ̃sjɔ̃ sə sɔ̃t- akymyle
  dø sɔlysjɔ̃ sɔfʁe a mwa e lə ʃwa ε vitə fε
  pʁəmjεʁə sɔlysjɔ̃, sε la detɑ̃sjɔ̃ vɔlɔ̃tεʁə puʁ aljenasjɔ̃
  la səɡɔ̃də sɔlysjɔ̃, sε pʁɑ̃dʁə lɔpsjɔ̃ dœ̃ vwajaʒə, dynə dεstinasjɔ̃
  ʒyska pʁezɑ̃ lε vwajaʒəz- ɔ̃ tuʒuʁz- ete mɔ̃ ʃwa
  kaʁ sələ ynə kupyʁə nεt avεk lεz- abitydəz- ε səlɔ̃ mwa
  la sələ ʃozə ki nu pεʁmεtə də nuz- εkstʁεʁə də no susi
  e dε lεz- idɑ̃tifje ʒysko mɔmɑ̃ u lɔ̃ lεz- a aneɑ̃ti

  mjø kə lεz- ɑ̃ksjɔlitikz- e otʁə- psikɔtʁɔpəz- oz- efε devastatœʁ
  lε vwajaʒə dəvʁε εtʁə ʁɑ̃buʁse paʁ la sekyʁite sɔsjalə
  ami də tu pεi, swajez- asyʁe kə vu səʁe tuʒuʁz- akœjiz- avεk ʃalœʁ
  si vu pase dɑ̃ la ʁeʒjɔ̃, vəne vwaʁ dəʁjεʁə ma pɔʁtə ki kaʃə œ̃n- ideal
  εllə vu ʁεstə uvεʁtə puʁ kə dε la ʁɑ̃tʁe ɔ̃ ʁətʁuvə no-abitydə sɑ̃ ʁɑ̃kœʁ
 • Syllabes Phonétique : Voyage De L’esprit.

  sε=la=mε=mə=ʃo=zə=tu=tə=la=ne 10
  il=fo=sə=de=pε=ʃe=ku=ʁiʁ=a=pʁε=kʁo=no 12
  pɑ̃=se=ʁə=tə=niʁ=syʁ=tu=nə=pa=u=blj=e 12
  vε=je=a=sə=kə=tu=swa=fε=tεl=œ̃=ʃjɛ̃=vε=jɑ̃=syʁ=sɔ̃=nos 16

  sə=lə=mɑ̃=vwa=la=kɔ̃tʁεʁə=mɑ̃=a=no=za=mi=maʃinə 12
  ɔ̃nə=pø=ni=ʃɑ̃=ʒe=də=pjε=sə=ni=e=fa=se=y=nə=me=mwa=ʁə=tʁo=plεnə 19
  si=lɔ̃=na=ʁivəa=sə=ʁə=po=ze=fi=zi=kə=mɑ̃=lɔʁ=dε=nɥi=nwa=ʁə=də=ʃinə 19
  lεs=pʁi=kɑ̃=ta=lɥi=ʁεstəak=ti=ve=e=a=fɔʁ=sə=də=ky=my=le=il=pεnə 18

  il=ε=ta=lɔʁ=tɑ̃=də=sə=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=ɑ̃=mɛ̃ 12
  si=lɔ̃=vø=kɔ̃=tin=ɥe=a=vivʁəa=ɡʁe=a=blə=mɑ̃=də=mɛ̃ 14
  ʃa=kœ̃=i=va=dy=sjɛ̃lɔʁskə=lɔ̃=nɑ̃=ʁə=se=lə=bə=zwɛ̃ 13
  dy=spɔʁ=də=la=de=tɑ̃tə=də=la=kɥi=zi=nəu=paʁ=tiʁ=lwɛ̃ 14

  puʁ=ma=paʁ=ʒε=tʁu=ve=œ̃=ʒys=tə=e=ki=libʁə 12
  a=meʁ=naʒə=mɑ̃=də=pe=ʁjɔ=də=zεn=lɔʁ=də=tɑ̃libʁə 12
  e=kuʁdə=i=ɔ=ɡa=puʁ=lə=spɔʁ=e=sə=ʁə=suʁse 12
  sə=sa=vɑ̃=me=lɑ̃ʒə=mεdəa=tə=niʁ=tu=tə=la=ne 12

  mε=lɔʁskə=tʁo=də=tɑ̃=sjɔ̃=sə=sɔ̃=ta=ky=my=le 12
  dø=sɔ=ly=sjɔ̃=sɔ=fʁe=a=mwa=e=lə=ʃwa=ε=vitə=fε 14
  pʁə=mjεʁə=sɔ=ly=sjɔ̃=sε=la=de=tɑ̃=sjɔ̃=vɔ=lɔ̃=tε=ʁə=puʁ=a=lje=na=sjɔ̃ 19
  lasə=ɡɔ̃=də=sɔ=ly=sjɔ̃=sε=pʁɑ̃=dʁə=lɔp=sjɔ̃=dœ̃=vwa=ja=ʒə=dy=nə=dεs=ti=na=sjɔ̃ 21
  ʒys=ka=pʁe=zɑ̃=lε=vwa=jaʒə=zɔ̃=tu=ʒuʁ=ze=te=mɔ̃=ʃwa 14
  kaʁsə=ləy=nə=ku=py=ʁə=nεt=a=vεk=lε=za=bi=ty=də=zε=sə=lɔ̃=mwa 18
  lasə=lə=ʃo=zə=ki=nu=pεʁ=mε=tə=də=nu=zεk=stʁε=ʁə=də=no=su=si 18
  e=dε=lε=zi=dɑ̃=ti=fje=ʒys=ko=mɔ=mɑ̃=u=lɔ̃=lε=za=a=ne=ɑ̃=ti 19

  mjøkə=lε=zɑ̃k=sjɔ=li=tik=ze=o=tʁəp=si=kɔ=tʁɔ=pə=zo=ze=fε=de=vas=ta=tœʁ 20
  lε=vwa=jaʒə=də=vʁε=ε=tʁə=ʁɑ̃=buʁ=se=paʁ=la=se=ky=ʁi=te=sɔ=sjalə 18
  a=midə=tu=pε=i=swa=je=za=sy=ʁe=kə=vu=sə=ʁe=tu=ʒuʁ=za=kœji=za=vεk=ʃa=lœʁ 22
  si=vu=pase=dɑ̃=la=ʁe=ʒjɔ̃=və=ne=vwaʁ=də=ʁjε=ʁə=ma=pɔʁ=tə=ki=ka=ʃəœ̃=ni=de=al 22
  εllə=vu=ʁεstəu=vεʁ=tə=puʁ=kə=dε=la=ʁɑ̃=tʁe=ɔ̃=ʁə=tʁu=və=no-a=bi=ty=də=sɑ̃=ʁɑ̃=kœʁ 23

PostScriptum

Dédié à tous ceux qui voyagent ou aimeraient le faire si l’occasion s’en présentait
22/07/05

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/08/2005 23:55Rêve Éveiller

ton poème est très très beau!
j’adore!
je rêve de voyager depuis toujours!malheureusement je ne suis aller nulpart à date...mais faire le tour de monde reste un de mes plus grand rêve!que je vais réaliser bien sur!
bravo!!;)

Auteur de Poésie
13/11/2005 18:18Cindy Limpens

J’aime beaucoup ton poème... C’est vrai que se couper de notre monde est la meilleure solution pour se relever avec toutes les forces nécessaires...
Bravo pour ce poème... Et merci de m’avoir lu, tit spirou 🙂

(F)...Au Plaisir...{}

Poème Esprit
Publié le 31/07/2005 23:15

L'écrit contient 312 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Elanos

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs