Poeme : Pour Toi Mon Amour ! ! ! !

Pour Toi Mon Amour ! ! ! !

Pour toi mon amour ! ! ! !

Toi qui hante toutes mes pensées,
Toi dont j’ai tant rêvé,
Quand vais-je enfin te retrouver ?
J’ai tellement hate de te revoir,
Toi en qui je vou tant d’espoir,
Toi ma magnifique fleur,
Sans qui je pleure,

Lorsque que je rigole avec toi,
J’ai envie de t’avoir près de moi,
Parce que l’orsque je te voi sourir,
Mon cœur arrete de s’ssombrir,
Quand je dort a tes côtés,
Je ne fai que te contenpler,
Toi a qui appartient cette beauté,
Que les anges ont regrèter,
Lorsque ke tu est descendu du ciel pour m’aimer,

Grace à toi j’ai changé,
Notre amour ma transformé,
Comment j’ai fai pour vivre sans toi,
Jusque là ?
Comment je fai pour être si loin de toi ?
Cette question je l’entend trop souvent,
Comment fait-on pour s’aimer ?
Celle-ci aussi, je ne l’ai que trop entendu,

Toutes les journées,
Tu ne fais que me hanté,
Le soir je n’ai qu’une hate,
C’est de me coucher,
Car comme je le constate,
Tu viens chaques nuit,
Me chercher,
Sans être en retard,
Pour que je n’ai fasse pas de cauchemars,

Je t’aime mon amour, tu me manke…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Toi Mon Amour ! ! ! !

  pour=toi=mon=a=mour 5

  toi=qui=han=te=toutes=mes=pen=sées 8
  toi=dont=jai=tant=rê=vé 6
  quand=vais=jeen=fin=te=re=trou=ver 8
  jai=tel=le=ment=hate=de=te=re=voir 9
  toi=en=qui=je=vou=tant=des=poir 8
  toi=ma=ma=gni=fi=que=fleur 7
  sans=qui=je=pleu=re 5

  lors=que=que=je=ri=golea=vec=toi 8
  jai=en=vie=de=ta=voir=près=de=moi 9
  par=ce=que=lors=que=je=te=voi=sou=rir 10
  mon=cœur=ar=re=te=de=ss=som=brir 9
  quand=je=dort=a=tes=cô=tés 7
  je=ne=fai=que=te=con=ten=pler 8
  toi=a=qui=ap=par=tient=cette=beau=té 9
  que=les=an=ges=ont=re=grè=ter 8
  lors=que=ke=tu=est=des=cen=du=du=ciel=pour=mai=mer 13

  gra=ce=à=toi=jai=chan=gé 7
  no=tre=a=mour=ma=trans=for=mé 8
  comment=jai=fai=pour=vi=vre=sans=toi 8
  jus=que=là 3
  comment=je=fai=pour=être=si=loin=de=toi 9
  cette=ques=tion=je=len=tend=trop=souvent 8
  com=ment=fait=ton=pour=sai=mer 7
  cel=le=ci=aus=si=je=ne=lai=que=trop=enten=du 12

  tou=tes=les=jour=nées 5
  tu=ne=fais=que=me=han=té 7
  le=soir=je=nai=quu=ne=ha=te 8
  cest=de=me=cou=cher 5
  car=com=me=je=le=cons=ta=te 8
  tu=viens=cha=ques=nuit 5
  me=cher=cher 3
  sans=ê=tre=en=re=tard 6
  pour=que=je=nai=fasse=pas=de=cauche=mars 9

  je=taime=mon=a=mour=tu=me=manke 8
 • Phonétique : Pour Toi Mon Amour ! ! ! !

  puʁ twa mɔ̃n- amuʁ ! ! !

  twa ki-ɑ̃tə tutə mε pɑ̃se,
  twa dɔ̃ ʒε tɑ̃ ʁεve,
  kɑ̃ vε ʒə ɑ̃fɛ̃ tə ʁətʁuve ?
  ʒε tεllmɑ̃-atə də tə ʁəvwaʁ,
  twa ɑ̃ ki ʒə vu tɑ̃ dεspwaʁ,
  twa ma maɲifikə flœʁ,
  sɑ̃ ki ʒə plœʁə,

  lɔʁskə kə ʒə ʁiɡɔlə avεk twa,
  ʒε ɑ̃vi də tavwaʁ pʁε də mwa,
  paʁsə kə lɔʁskə ʒə tə vwa suʁiʁ,
  mɔ̃ kœʁ aʁətə də ssɔ̃bʁiʁ,
  kɑ̃ ʒə dɔʁ a tε kote,
  ʒə nə fε kə tə kɔ̃tɑ̃ple,
  twa a ki apaʁtjɛ̃ sεtə bote,
  kə lεz- ɑ̃ʒəz- ɔ̃ ʁəɡʁεte,
  lɔʁskə kə ty ε desɑ̃dy dy sjεl puʁ mεme,

  ɡʁasə a twa ʒε ʃɑ̃ʒe,
  nɔtʁə amuʁ ma tʁɑ̃sfɔʁme,
  kɔmɑ̃ ʒε fε puʁ vivʁə sɑ̃ twa,
  ʒyskə la ?
  kɔmɑ̃ ʒə fε puʁ εtʁə si lwɛ̃ də twa ?
  sεtə kεstjɔ̃ ʒə lɑ̃tɑ̃ tʁo suvɑ̃,
  kɔmɑ̃ fε tɔ̃ puʁ sεme ?
  sεllə si osi, ʒə nə lε kə tʁo ɑ̃tɑ̃dy,

  tutə lε ʒuʁne,
  ty nə fε kə mə-ɑ̃te,
  lə swaʁ ʒə nε kynə-atə,
  sε də mə kuʃe,
  kaʁ kɔmə ʒə lə kɔ̃statə,
  ty vjɛ̃ ʃak nɥi,
  mə ʃεʁʃe,
  sɑ̃z- εtʁə ɑ̃ ʁətaʁ,
  puʁ kə ʒə nε fasə pa də koʃəmaʁ,

  ʒə tεmə mɔ̃n- amuʁ, ty mə mɑ̃kə…
 • Syllabes Phonétique : Pour Toi Mon Amour ! ! ! !

  puʁ=twa=mɔ̃=na=muʁ 5

  twa=ki-ɑ̃=tə=tutə=mε=pɑ̃=se 8
  twa=dɔ̃=ʒε=tɑ̃=ʁε=ve 6
  kɑ̃=vεʒə=ɑ̃=fɛ̃=tə=ʁə=tʁu=ve 8
  ʒε=tεl=lmɑ̃-atə=də=tə=ʁə=vwaʁ 8
  twa=ɑ̃=ki=ʒə=vu=tɑ̃=dεs=pwaʁ 8
  twa=ma=ma=ɲi=fi=kə=flœ=ʁə 8
  sɑ̃=ki=ʒə=plœ=ʁə 5

  lɔʁskə=kə=ʒə=ʁi=ɡɔ=ləa=vεk=twa 8
  ʒε=ɑ̃=vidə=ta=vwaʁ=pʁε=də=mwa 8
  paʁsə=kə=lɔʁ=skə=ʒə=tə=vwa=su=ʁiʁ 9
  mɔ̃=kœʁ=a=ʁə=tə=də=ssɔ̃=bʁiʁ 8
  kɑ̃=ʒə=dɔʁ=a=tε=ko=te 7
  ʒə=nə=fε=kə=tə=kɔ̃=tɑ̃=ple 8
  twa=a=ki=a=paʁ=tjɛ̃=sεtə=bo=te 9
  kə=lε=zɑ̃=ʒə=zɔ̃=ʁə=ɡʁε=te 8
  lɔʁskə=kə=ty=ε=de=sɑ̃=dy=dy=sjεl=puʁ=mε=me 12

  ɡʁa=sə=a=twa=ʒε=ʃɑ̃=ʒe 7
  nɔ=tʁə=a=muʁ=ma=tʁɑ̃s=fɔʁ=me 8
  kɔ=mɑ̃=ʒε=fε=puʁ=vivʁə=sɑ̃=twa 8
  ʒys=kə=la 3
  kɔ=mɑ̃ʒə=fε=puʁ=εtʁə=si=lwɛ̃=də=twa 9
  sεtə=kεs=tjɔ̃=ʒə=lɑ̃=tɑ̃=tʁo=su=vɑ̃ 9
  kɔ=mɑ̃=fε=tɔ̃=puʁ=sε=me 7
  sεllə=si=o=si=ʒə=nə=lεkə=tʁo=ɑ̃=tɑ̃=dy 11

  tu=tə=lε=ʒuʁ=ne 5
  ty=nə=fε=kə=mə-ɑ̃=te 7
  lə=swaʁ=ʒə=nε=ky=nə-a=tə 8
  sε=də=mə=ku=ʃe 5
  kaʁ=kɔ=mə=ʒə=lə=kɔ̃s=ta=tə 8
  ty=vj=ɛ̃=ʃak=nɥi 5
  mə=ʃεʁ=ʃe 3
  sɑ̃=zε=tʁə=ɑ̃=ʁə=taʁ 6
  puʁkə=ʒə=nε=fasə=pa=də=ko=ʃə=maʁ 9

  ʒə=tεmə=mɔ̃=na=muʁ=ty=mə=mɑ̃kə 8

PostScriptum

Je dédi ce poème a mon amour qui me manque et que
je ne peut voir, qur pendant les vacances, tu me manke
horriblement, je t’aime. . . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/01/2005 00:00Añgélus

Jolie poeme surtout pour ton amour 😉
Bravo et continue ^_~
AñGéLuS

Auteur de Poésie
22/01/2005 00:00Miss59

salut c’est hiper beau je serrais grave touché si je serai ton
amour c’est très jolie continu d’écrire j’adore
amitié lydie

Auteur de Poésie
23/01/2005 00:00Eleawin

Merci a vous 3 pour vos commentaires

Poème - Sans Thème -
Publié le 22/01/2005 17:56

L'écrit contient 213 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Eleawin

Texte des commentateurs