Poeme-France : Lecture Écrit Voyage

Poeme : Dans La Bouche De L’Enfer

Poème Voyage
Publié le 26/08/2017 12:29

L'écrit contient 211 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Luma

Dans La Bouche De L’Enfer

Plongeon dans l’avide gorge du Châtelet.
Froid et moiteur dans les halles de ce palais,
Où s’échangent fossiles humains et cœurs de pierre.
Les hordes se dirigent couvertes d’œillères.

Toujours le même trajet automatisé,
La chorégraphie de l’homme civilisé.
Seuls dans le troupeau, les corps se suivent, s’esquivent
Et s’ignorent afin d’oublier leur dérive.

Arrive le vaisseau gris, l’ombre de l’oubli,
Comme le ballon de baudruche il se remplit.
Ni sourire, ni regard, chacun a sa place,
Imbriquée comme un puzzle optimisant l’espace.

Anesthésiés par une journée de labeur,
Les corps sont figés dans un état de torpeur.
Plus d’affinités, plus de voix, le son à prendre.
Les identités carbonisent, au fond des cendres.

Ces êtres dévitalisés aux cœurs absents,
Ces zombies amorphes aux regards méfiants,
Leur énergie se dissipe, leur âme fane,
Leur beauté s’amenuise sans regard profane.

Sur les âmes vierges le désarroi déteint,
Les mains du spleen tremblent au-dessus du pantin,
A leur insu, perdent contrôle des manettes,
Sont les automates d’un système obsolète.

Dans le métro de Paris, Bienvenus humains !
Cette fourmilière où chacun perd son chemin.
Réel progrès ou symbole de déchéance ?
Globules dans les artères de la souffrance.

25/08/17
 • Pieds Hyphénique: Dans La Bouche De L’Enfer

  plon=geon=dans=la=vi=de=gor=ge=du=châ=te=let 12
  froid=et=moi=teur=dans=les=hal=les=de=ce=pa=lais 12
  où=sé=changent=fos=si=les=hu=mains=et=cœurs=de=pierre 12
  les=hor=des=se=di=ri=gent=cou=ver=tes=dœillè=res 12

  tou=jours=le=mê=me=tra=jet=au=to=ma=ti=sé 12
  la=cho=ré=gra=phie=de=l=homme=ci=vi=li=sé 12
  seuls=dans=le=trou=peau=les=corps=se=sui=vent=ses=quivent 12
  et=si=gno=rent=a=fin=dou=blier=leur=dé=ri=ve 12

  ar=ri=ve=le=vais=seau=gris=lom=bre=de=lou=bli 12
  comme=le=bal=lon=de=bau=dru=che=il=se=rem=plit 12
  ni=sou=ri=re=ni=re=gard=cha=cun=a=sa=place 12
  im=bri=quée=commeun=puzz=le=op=ti=mi=sant=les=pace 12

  anes=thé=si=és=par=u=ne=jour=née=de=la=beur 12
  les=corps=sont=fi=gés=dans=un=é=tat=de=tor=peur 12
  plus=daf=fi=ni=tés=plus=de=voix=le=son=à=prendre 12
  les=iden=ti=tés=car=bo=ni=sent=au=fond=des=cendres 12

  ces=ê=tres=dé=vi=ta=li=sés=aux=cœurs=ab=sents 12
  ces=zom=bies=a=mor=phes=aux=re=gards=mé=fi=ants 12
  leur=éner=gie=se=dis=si=pe=leur=â=me=fa=ne 12
  leur=beau=té=sa=me=nui=se=sans=re=gard=pro=fane 12

  sur=les=â=mes=vier=ges=le=dé=sar=roi=dé=teint 12
  les=mains=du=spleen=trem=blent=au=des=sus=du=pan=tin 12
  a=leur=in=su=per=dent=con=trô=le=des=ma=nettes 12
  sont=les=au=to=mates=dun=sys=tè=me=ob=so=lète 12

  dans=le=mé=tro=de=pa=ris=bien=ve=nus=hu=mains 12
  cette=four=mi=liè=re=où=cha=cun=perd=son=che=min 12
  réel=pro=grès=ou=sym=bo=le=de=dé=ché=an=ce 12
  glo=bu=les=dans=les=ar=tè=res=de=la=souf=france 12

  vingt=cinq=s=la=sh=zé=ro=hu=it=s=la=sh=dix=sept 14
 • Phonétique : Dans La Bouche De L’Enfer

  plɔ̃ʒɔ̃ dɑ̃ lavidə ɡɔʁʒə dy ʃatəlε.
  fʁwa e mwatœʁ dɑ̃ lεz- alə də sə palε,
  u seʃɑ̃ʒe fɔsiləz- ymɛ̃z- e kœʁ də pjeʁə.
  lεz- ɔʁdə- sə diʁiʒe kuvεʁtə- dœjlεʁə.

  tuʒuʁ lə mεmə tʁaʒε otɔmatize,
  la kɔʁeɡʁafi də lɔmə sivilize.
  səl dɑ̃ lə tʁupo, lε kɔʁ sə sɥive, sεskive
  e siɲɔʁe afɛ̃ dublje lœʁ deʁivə.

  aʁivə lə vεso ɡʁi, lɔ̃bʁə də lubli,
  kɔmə lə balɔ̃ də bodʁyʃə il sə ʁɑ̃pli.
  ni suʁiʁə, ni ʁəɡaʁ, ʃakœ̃ a sa plasə,
  ɛ̃bʁike kɔmə œ̃ pyzlə ɔptimizɑ̃ lεspasə.

  anεstezje paʁ ynə ʒuʁne də labœʁ,
  lε kɔʁ sɔ̃ fiʒe dɑ̃z- œ̃n- eta də tɔʁpœʁ.
  plys dafinite, plys də vwa, lə sɔ̃n- a pʁɑ̃dʁə.
  lεz- idɑ̃tite kaʁbɔnize, o fɔ̃ dε sɑ̃dʁə.

  sεz- εtʁə- devitalizez- o kœʁz- absɑ̃,
  sε zɔ̃biz- amɔʁfəz- o ʁəɡaʁd mefjɑ̃,
  lœʁ enεʁʒi sə disipə, lœʁ amə fanə,
  lœʁ bote samənɥizə sɑ̃ ʁəɡaʁ pʁɔfanə.

  syʁ lεz- amə vjεʁʒə- lə dezaʁwa detɛ̃,
  lε mɛ̃ dy splin tʁɑ̃ble o dəsy dy pɑ̃tɛ̃,
  a lœʁ ɛ̃sy, pεʁde kɔ̃tʁolə dε manεtə,
  sɔ̃ lεz- otɔmatə dœ̃ sistεmə ɔpsɔlεtə.

  dɑ̃ lə metʁo də paʁi, bjɛ̃vənysz- ymɛ̃ !
  sεtə fuʁmiljεʁə u ʃakœ̃ pεʁ sɔ̃ ʃəmɛ̃.
  ʁeεl pʁɔɡʁεz- u sɛ̃bɔlə də deʃeɑ̃sə ?
  ɡlɔbylə dɑ̃ lεz- aʁtεʁə də la sufʁɑ̃sə.

  vɛ̃t- sɛ̃k slaʃ zeʁo ɥi slaʃ di- sεt
 • Pieds Phonétique : Dans La Bouche De L’Enfer

  plɔ̃=ʒɔ̃=dɑ̃=la=vi=də=ɡɔʁ=ʒə=dy=ʃa=tə=lε 12
  fʁwa=e=mwa=tœʁ=dɑ̃=lε=za=lə=də=sə=pa=lε 12
  use=ʃɑ̃=ʒe=fɔ=si=lə=zy=mɛ̃=ze=kœʁ=də=pjeʁə 12
  lε=zɔʁ=də=sə=di=ʁi=ʒe=ku=vεʁ=tə=dœj=lεʁə 12

  tu=ʒuʁ=lə=mε=mə=tʁa=ʒε=o=tɔ=ma=ti=ze 12
  la=kɔ=ʁe=ɡʁa=fi=də=lɔ=mə=si=vi=li=ze 12
  səl=dɑ̃lə=tʁu=po=lε=kɔʁ=sə=sɥi=ve=sεs=ki=ve 12
  e=si=ɲɔ=ʁe=a=fɛ̃=du=blje=lœʁ=de=ʁi=və 12

  a=ʁi=və=lə=vε=so=ɡʁi=lɔ̃=bʁə=də=lu=bli 12
  kɔmə=lə=ba=lɔ̃=də=bo=dʁy=ʃə=il=sə=ʁɑ̃=pli 12
  ni=su=ʁi=ʁə=ni=ʁə=ɡaʁ=ʃa=kœ̃=a=sa=plasə 12
  ɛ̃=bʁi=ke=kɔmə=œ̃=py=zlə=ɔp=ti=mi=zɑ̃=lεspasə 12

  a=nεs=te=zje=paʁ=y=nə=ʒuʁ=ne=də=la=bœʁ 12
  lε=kɔʁ=sɔ̃=fi=ʒe=dɑ̃=zœ̃=ne=ta=də=tɔʁ=pœʁ 12
  plys=da=fi=ni=te=plys=də=vwa=lə=sɔ̃=na=pʁɑ̃dʁə 12
  lε=zi=dɑ̃=ti=te=kaʁ=bɔ=ni=ze=o=fɔ̃=dεsɑ̃dʁə 12

  sε=zε=tʁə=de=vi=ta=li=ze=zo=kœʁ=zab=sɑ̃ 12
  sε=zɔ̃=bi=za=mɔʁ=fə=zo=ʁə=ɡaʁd=me=fj=ɑ̃ 12
  lœʁ=e=nεʁ=ʒi=sə=di=si=pə=lœʁ=a=mə=fanə 12
  lœʁ=bo=te=sa=mən=ɥi=zə=sɑ̃=ʁə=ɡaʁ=pʁɔ=fanə 12

  syʁ=lε=za=mə=vjεʁ=ʒə=lə=de=za=ʁwa=de=tɛ̃ 12
  lε=mɛ̃=dy=splin=tʁɑ̃=ble=o=də=sy=dy=pɑ̃=tɛ̃ 12
  a=lœʁ=ɛ̃=sy=pεʁ=de=kɔ̃=tʁo=lə=dε=ma=nεtə 12
  sɔ̃=lε=zo=tɔ=matə=dœ̃=sis=tε=mə=ɔp=sɔ=lεtə 12

  dɑ̃=lə=me=tʁo=də=pa=ʁi=bjɛ̃=və=nys=zy=mɛ̃ 12
  sεtə=fuʁ=mi=ljε=ʁə=u=ʃa=kœ̃=pεʁ=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 12
  ʁe=εl=pʁɔ=ɡʁε=zu=sɛ̃=bɔ=lə=də=de=ʃe=ɑ̃sə 12
  ɡlɔ=by=lə=dɑ̃=lε=zaʁ=tε=ʁə=də=la=su=fʁɑ̃sə 12

  vɛ̃t=sɛ̃k=slaʃ=ze=ʁo=ɥi=slaʃ=di=sεt 9

PostScriptum

De passage dans les transports parisiens, l’expérience fût fort déplaisante. Le brouhaha des bus de ma jeunesse avait laissé place au silence pesant d’une foule où chacun s’ignore avec ardeur. Mis à part quelques pianotants sur iphone, les passagers étaient indescriptiblement inexistant, pas un geste à épier, rien.
Rien à voir avec la vie dans les trains, les gens heureux de partir en vacances, les enfants qui jouent et rigolent…

Récompense

0
3
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.