Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je T’Aime

Poème Amour
Publié le 16/10/2005 19:56

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Éligane

Je T’Aime

Es tu consciente de toute cette joie qui est en moi
Et de tout cet amour qui nous entoure
Personne ne t’as jamais vus comme je te vois
Depuis ce jour où je t’ai aimé mon amour

J’ai beaucoup pensé à ce que je serais sans toi
Usagé d’une vie sans amour ni douceur
Seul face à la vie à airé dans le froid
Tout simplement sans couverture à se mettre sur soi
Inépuisablement tu as su me conquérir
Non seulement grâce à ta gentillesse mais aussi ton sourire
Etendue sur un lit de rose pour le meilleur et pour le pire

Je suis venu ce jour la pour te dire que ce froid
Etait parti de moi et que tu avais pris sa place dans mon cœur
Tu as comblé le vide qui était en moi comme personne ne le fit autrefois
Au cour de ce moment j’ai ressenti un immense bonheur
Intense et immense est mon amour qui durera toujours
Même dans la nuit au plus profond de mon esprit
Ensemble jusqu’à aujourd’hui et ensemble pour la vie

Merci de m’avoir accepter comme je suis
Avec tout mes défauts et toutes mes qualités

Cherche pas à me plaire plus car tu me plais déjà énormément
Hésite pas et lance toi sur tes envies et tes choix
Emouvant et géant sont tout ces moments que je passe auprès de toi
Responsable nous le sommes de cette alliance divine
Inoubliable sont les moments que je veux passer avec toi Justine
Et surtout n’oublie pas, je t’aimerais toute ma vie ma chérie

Tu seras à jamais pour moi la fille qui me fit changer et aimer
Une fille si belle et pleine de qualité avec ces yeux qui mon émerveillé.
 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime

  es=tu=cons=ciente=de=toute=cet=te=joie=qui=est=en=moi 13
  et=de=tout=cet=a=mour=qui=nous=en=tou=re 11
  per=sonne=ne=tas=ja=mais=vus=com=me=je=te=vois 12
  de=puis=ce=jour=où=je=tai=ai=mé=mon=a=mour 12

  jai=beau=coup=pen=sé=à=ce=que=je=se=rais=sans=toi 13
  usa=gé=du=ne=vie=sans=a=mour=ni=dou=ceur 11
  seul=fa=ce=à=la=vie=à=ai=ré=dans=le=froid 12
  tout=simple=ment=sans=cou=ver=tu=reà=se=met=tre=sur=soi 13
  in=épui=sa=ble=ment=tu=as=su=me=con=qué=rir 12
  non=seule=ment=grâ=ceà=ta=gen=tilles=se=mais=aus=si=ton=sou=rire 15
  eten=due=sur=un=lit=de=rose=pour=le=meilleur=et=pour=le=pire 14

  je=suis=ve=nu=ce=jour=la=pour=te=dire=que=ce=froid 13
  etait=par=ti=de=moi=et=que=tu=a=vais=pris=sa=place=dans=mon=cœur 16
  tu=as=com=blé=le=vide=qui=é=tait=en=moi=com=me=per=son=ne=ne=le=fit=au=tre=fois 22
  au=cour=de=ce=moment=jai=res=sen=ti=un=im=men=se=bon=heur 15
  inten=seet=im=men=se=est=mon=a=mour=qui=du=re=ra=tou=jours 15
  même=dans=la=nuit=au=plus=pro=fond=de=mon=es=prit 12
  en=sem=ble=jus=quà=au=jourdhui=et=en=sem=ble=pour=la=vie 14

  mer=ci=de=ma=voir=ac=cep=ter=com=me=je=suis 12
  a=vec=tout=mes=dé=fauts=et=toutes=mes=qua=li=tés 12

  cherche=pas=à=me=plai=re=plus=car=tu=me=plais=dé=jà=é=nor=mément 16
  hé=site=pas=et=lan=ce=toi=sur=tes=en=vies=et=tes=choix 14
  emou=vant=et=gé=ant=sont=tout=ces=moments=que=je=pas=seau=près=de=toi 16
  res=pon=sable=nous=le=som=mes=de=cet=teal=lian=ce=di=vine 14
  in=ou=bliable=sont=les=mo=ments=que=je=veux=pas=ser=a=vec=toi=jus=tine 17
  et=sur=tout=nou=blie=pas=je=taime=rais=tou=te=ma=vie=ma=ché=rie 16

  tu=se=ras=à=ja=mais=pour=moi=la=fille=qui=me=fit=chan=ger=et=ai=mer 18
  une=fille=si=bel=leet=plei=ne=de=qua=li=té=a=vec=ces=yeux=qui=mon=é=mer=veillé 20
 • Phonétique : Je T’Aime

  ε ty kɔ̃sjɑ̃tə də tutə sεtə ʒwa ki εt- ɑ̃ mwa
  e də tu sεt amuʁ ki nuz- ɑ̃tuʁə
  pεʁsɔnə nə ta ʒamε vy kɔmə ʒə tə vwa
  dəpɥi sə ʒuʁ u ʒə tε εme mɔ̃n- amuʁ

  ʒε boku pɑ̃se a sə kə ʒə səʁε sɑ̃ twa
  yzaʒe dynə vi sɑ̃z- amuʁ ni dusœʁ
  səl fasə a la vi a εʁe dɑ̃ lə fʁwa
  tu sɛ̃pləmɑ̃ sɑ̃ kuvεʁtyʁə a sə mεtʁə syʁ swa
  inepɥizabləmɑ̃ ty a sy mə kɔ̃keʁiʁ
  nɔ̃ sələmɑ̃ ɡʁasə a ta ʒɑ̃tijεsə mεz- osi tɔ̃ suʁiʁə
  ətɑ̃dɥ syʁ œ̃ li də ʁozə puʁ lə mεjœʁ e puʁ lə piʁə

  ʒə sɥi vəny sə ʒuʁ la puʁ tə diʁə kə sə fʁwa
  ətε paʁti də mwa e kə ty avε pʁi sa plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ty a kɔ̃ble lə vidə ki etε ɑ̃ mwa kɔmə pεʁsɔnə nə lə fi otʁəfwa
  o kuʁ də sə mɔmɑ̃ ʒε ʁəsɑ̃ti œ̃n- imɑ̃sə bɔnœʁ
  ɛ̃tɑ̃sə e imɑ̃sə ε mɔ̃n- amuʁ ki dyʁəʁa tuʒuʁ
  mεmə dɑ̃ la nɥi o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- εspʁi
  ɑ̃sɑ̃blə ʒyska oʒuʁdɥi e ɑ̃sɑ̃blə puʁ la vi

  mεʁsi də mavwaʁ aksεpte kɔmə ʒə sɥi
  avεk tu mε defoz- e tutə mε kalite

  ʃεʁʃə pa a mə plεʁə plys kaʁ ty mə plε deʒa enɔʁmemɑ̃
  ezitə pa e lɑ̃sə twa syʁ tεz- ɑ̃viz- e tε ʃwa
  əmuvɑ̃ e ʒeɑ̃ sɔ̃ tu sε mɔmɑ̃ kə ʒə pasə opʁε də twa
  ʁεspɔ̃sablə nu lə sɔmə də sεtə aljɑ̃sə divinə
  inubljablə sɔ̃ lε mɔmɑ̃ kə ʒə vø pase avεk twa ʒystinə
  e syʁtu nubli pa, ʒə tεməʁε tutə ma vi ma ʃeʁi

  ty səʁaz- a ʒamε puʁ mwa la fijə ki mə fi ʃɑ̃ʒe e εme
  ynə fijə si bεllə e plεnə də kalite avεk sεz- iø ki mɔ̃n- emεʁvεje.
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime

  ε=ty=kɔ̃=sjɑ̃tə=də=tutə=sε=tə=ʒwa=ki=ε=tɑ̃=mwa 13
  e=də=tu=sεt=a=muʁ=ki=nu=zɑ̃=tuʁ=ə 11
  pεʁ=sɔnə=nə=ta=ʒa=mε=vy=kɔ=mə=ʒə=tə=vwa 12
  dəp=ɥi=sə=ʒuʁ=u=ʒə=tε=ε=me=mɔ̃=na=muʁ 12

  ʒε=bo=ku=pɑ̃=se=asə=kə=ʒə=sə=ʁε=sɑ̃=twa 12
  y=za=ʒe=dy=nə=vi=sɑ̃=za=muʁ=ni=du=sœʁ 12
  səl=fa=sə=a=la=vi=a=ε=ʁe=dɑ̃=lə=fʁwa 12
  tu=sɛ̃plə=mɑ̃=sɑ̃=ku=vεʁ=ty=ʁəa=sə=mε=tʁə=syʁ=swa 13
  i=nep=ɥi=zablə=mɑ̃=ty=a=sy=mə=kɔ̃=ke=ʁiʁ 12
  nɔ̃sə=lə=mɑ̃=ɡʁa=səa=ta=ʒɑ̃=ti=jε=sə=mε=zo=si=tɔ̃=su=ʁiʁə 16
  ə=tɑ̃dɥ=syʁ=œ̃=lidə=ʁo=zə=puʁ=lə=mε=jœʁ=e=puʁ=lə=piʁə 15

  ʒə=sɥivə=ny=sə=ʒuʁ=la=puʁ=tə=di=ʁə=kə=sə=fʁwa 13
  ə=tε=paʁ=tidə=mwa=e=kə=ty=a=vε=pʁi=sa=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 17
  ty=a=kɔ̃=ble=lə=vidə=ki=e=tε=ɑ̃=mwa=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə=nə=lə=fi=o=tʁə=fwa 22
  o=kuʁdə=sə=mɔ=mɑ̃=ʒε=ʁə=sɑ̃=ti=œ̃=ni=mɑ̃=sə=bɔ=nœʁ 15
  ɛ̃=tɑ̃səe=i=mɑ̃=sə=ε=mɔ̃=na=muʁ=ki=dy=ʁə=ʁa=tu=ʒuʁ 15
  mεmə=dɑ̃=la=nɥi=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mɔ̃=nεs=pʁi 12
  ɑ̃=sɑ̃blə=ʒys=ka=o=ʒuʁ=dɥi=e=ɑ̃=sɑ̃=blə=puʁ=la=vi 14

  mεʁ=si=də=ma=vwaʁ=ak=sεp=te=kɔ=mə=ʒə=sɥi 12
  a=vεk=tu=mε=de=fo=ze=tutə=mε=ka=li=te 12

  ʃεʁʃə=pa=a=mə=plε=ʁə=plys=kaʁ=ty=mə=plε=de=ʒa=e=nɔʁ=me=mɑ̃ 17
  e=zitə=pa=e=lɑ̃=sə=twa=syʁ=tε=zɑ̃=vi=ze=tε=ʃwa 14
  ə=mu=vɑ̃=e=ʒe=ɑ̃=sɔ̃=tu=sε=mɔ=mɑ̃kə=ʒə=pa=səo=pʁε=də=twa 17
  ʁεs=pɔ̃=sablə=nu=lə=sɔ=mə=də=sε=təa=ljɑ̃=sə=di=vinə 14
  i=nu=bljablə=sɔ̃=lε=mɔ=mɑ̃=kə=ʒə=vø=pa=se=a=vεk=twa=ʒys=tinə 17
  e=syʁ=tu=nu=bli=pa=ʒə=tεmə=ʁε=tu=tə=ma=vi=ma=ʃe=ʁi 16

  tysə=ʁa=za=ʒa=mε=puʁ=mwa=la=fi=jə=ki=mə=fi=ʃɑ̃=ʒe=e=ε=me 18
  ynə=fi=jə=si=bεlləe=plε=nə=də=ka=li=te=a=vεk=sε=ziø=ki=mɔ̃=ne=mεʁ=vε=je 21

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/10/2005 20:38Cindy Limpens

Très belle déclaration.....(F) Je te souhaite tout le bonheur possible....
Bienvenu à toi sur le site, j’espère que tu t’y plaira...{}
{}....Au Plaisir....{}