Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Merci

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/06/2004 00:00

L'écrit contient 89 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Elodie P.

Merci

Merci

J’voudrais dire merci…
A toi qui me lis…
Mais plus particulièrement
A ceux qui m’écoute si attentivement…

A ceux qui me laisse un peu de leur temps
Je sais que c’est pas toujours marran
Que je suis assez chiante
Et ennuyante…

Mais j’ai en moi se mal de vivre…
Qui ne veux pas me quitter
Qui me donne envie de sombrer…
ALORS MERCI ! je voulais vous le dire
A vous qui m’écouter
Merci de me donner la force et l’envie de continuer
 • Pieds Hyphénique: Merci

  mer=ci 2

  jvou=drais=di=re=mer=ci 6
  a=toi=qui=me=lis 5
  mais=plus=par=ti=cu=lière=ment 7
  a=ceux=qui=mé=coute=si=at=ten=ti=ve=ment 11

  a=ceux=qui=me=laisseun=peu=de=leur=temps 9
  je=sais=que=cest=pas=tou=jours=mar=ran 9
  que=je=suis=as=sez=chiante 6
  et=en=nuy=an=te 5

  mais=jai=en=moi=se=mal=de=vivre 8
  qui=ne=veux=pas=me=quit=ter 7
  qui=me=donneen=vie=de=som=brer 7
  a=lors=mer=ci=je=vou=lais=vous=le=dire 10
  a=vous=qui=mé=cou=ter 6
  mer=ci=de=me=don=ner=la=forceet=len=vie=de=con=ti=nuer 14
 • Phonétique : Merci

  mεʁsi

  ʒvudʁε diʁə mεʁsi…
  a twa ki mə li…
  mε plys paʁtikyljεʁəmɑ̃
  a sø ki mekutə si atɑ̃tivəmɑ̃…

  a sø ki mə lεsə œ̃ pø də lœʁ tɑ̃
  ʒə sε kə sε pa tuʒuʁ maʁɑ̃
  kə ʒə sɥiz- ase ʃjɑ̃tə
  e ɑ̃nyiɑ̃tə…

  mε ʒε ɑ̃ mwa sə mal də vivʁə…
  ki nə vø pa mə kite
  ki mə dɔnə ɑ̃vi də sɔ̃bʁe…
  alɔʁ mεʁsi ! ʒə vulε vu lə diʁə
  a vu ki mekute
  mεʁsi də mə dɔne la fɔʁsə e lɑ̃vi də kɔ̃tinɥe
 • Pieds Phonétique : Merci

  mεʁ=si 2

  ʒvu=dʁε=di=ʁə=mεʁ=si 6
  a=twa=ki=mə=li 5
  mε=plys=paʁ=ti=ky=ljεʁə=mɑ̃ 7
  a=sø=ki=me=kutə=si=a=tɑ̃=ti=və=mɑ̃ 11

  a=sø=kimə=lεsəœ̃=pø=də=lœʁ=tɑ̃ 8
  ʒə=sεkə=sε=pa=tu=ʒuʁ=ma=ʁɑ̃ 8
  kə=ʒə=sɥi=za=se=ʃjɑ̃tə 6
  e=ɑ̃=ny=i=ɑ̃=tə 6

  mε=ʒε=ɑ̃=mwasə=mal=də=vivʁə 7
  kinə=vø=pa=mə=ki=te 6
  kimə=dɔ=nəɑ̃=vi=də=sɔ̃=bʁe 7
  a=lɔʁ=mεʁ=si=ʒə=vu=lε=vulə=diʁə 9
  a=vu=ki=me=ku=te 6
  mεʁ=sidə=mə=dɔ=ne=la=fɔʁ=səe=lɑ̃=vi=də=kɔ̃=tin=ɥe 14

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/06/2004 00:00Elodie P.

merci leila. . . sa me fais vachement plaisir s’que tu dis. . .