Poeme : A Coralie ! Une Vraie Amie…

A Coralie ! Une Vraie Amie…

Nous avions un hobby en commun toutes les deux,
Cette année alors que je venais de te rencontrer,
Passer en première fut un événement bien heureux,
Sinon jamais n’aurais pu te parler !
Nous nous voyons régulièrement sur un certain jeu,
Où on aime parler, se taper, voir se bagarrer !
Des fois, enfin, souvent, j’aime te taquiner un peu,
Mais je sais que tu vas me pardonner !
Ensuite nous avons découvert un autre hobby,
Qui se trouve être justement la poésie !
Nous serons les lectrices l’une de l’autre
Et nous cacherons nos petites fautes…
Et des personnages fous et extra-ordinaires,
Chanteront, danseront et voleront dans les airs,
De des rêves les plus longs et les plus doux,
Ils te rendront la vie vraiment plus douce !
J’espère qu’en te réveillant tu penseras à moi
Car je te considères Coralie, ma petite shol’va,
Comme quelqu’un qui est pour moi très important
Et qui le restera, j’espère, très longtemps !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Coralie ! Une Vraie Amie…

  nous=a=vi=ons=un=hob=by=en=com=mun=tou=tes=les=deux 14
  cette=an=née=a=lors=que=je=ve=nais=de=te=ren=con=trer 14
  pas=ser=en=pre=mière=fut=un=é=vé=ne=ment=bien=heu=reux 14
  si=non=ja=mais=nau=rais=pu=te=par=ler 10
  nous=nous=voy=ons=ré=gu=liè=re=ment=sur=un=cer=tain=jeu 14
  où=on=ai=me=par=ler=se=ta=per=voir=se=ba=gar=rer 14
  des=fois=en=fin=sou=vent=jai=me=te=ta=qui=ner=un=peu 14
  mais=je=sais=que=tu=vas=me=par=don=ner 10
  en=sui=te=nous=a=vons=dé=cou=vert=un=au=tre=hob=by 14
  qui=se=trou=ve=ê=tre=jus=te=ment=la=po=é=sie 13
  nous=se=rons=les=lec=tri=ces=lu=ne=de=lau=tre 12
  et=nous=ca=che=rons=nos=pe=ti=tes=fau=tes 11
  et=des=per=son=na=ges=fous=et=ex=tra=or=di=nai=res 14
  chan=te=ront=dan=se=ront=et=vo=le=ront=dans=les=airs 13
  de=des=rê=ves=les=plus=longs=et=les=plus=doux 11
  ils=te=ren=dront=la=vie=vrai=ment=plus=dou=ce 11
  jes=pè=re=quen=te=ré=veillant=tu=pen=se=ras=à=moi 13
  car=je=te=con=si=dères=co=ra=lie=ma=pe=ti=te=shol=va 15
  com=me=quel=quun=qui=est=pour=moi=très=im=por=tant 12
  et=qui=le=res=te=ra=jes=pè=re=très=long=temps 12
 • Phonétique : A Coralie ! Une Vraie Amie…

  nuz- avjɔ̃z- œ̃n- ɔbi ɑ̃ kɔmœ̃ tutə lε dø,
  sεtə ane alɔʁ kə ʒə vənε də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
  pase ɑ̃ pʁəmjεʁə fy œ̃n- evenəmɑ̃ bjɛ̃ œʁø,
  sinɔ̃ ʒamε noʁε py tə paʁle !
  nu nu vwajɔ̃ ʁeɡyljεʁəmɑ̃ syʁ œ̃ sεʁtɛ̃ ʒø,
  u ɔ̃n- εmə paʁle, sə tape, vwaʁ sə baɡaʁe !
  dε fwa, ɑ̃fɛ̃, suvɑ̃, ʒεmə tə takine œ̃ pø,
  mε ʒə sε kə ty va mə paʁdɔne !
  ɑ̃sɥitə nuz- avɔ̃ dekuvεʁ œ̃n- otʁə ɔbi,
  ki sə tʁuvə εtʁə ʒystəmɑ̃ la pɔezi !
  nu səʁɔ̃ lε lεktʁisə lynə də lotʁə
  e nu kaʃəʁɔ̃ no pətitə fotə…
  e dε pεʁsɔnaʒə fusz- e εkstʁa ɔʁdinεʁə,
  ʃɑ̃təʁɔ̃, dɑ̃səʁɔ̃ e vɔləʁɔ̃ dɑ̃ lεz- εʁ,
  də dε ʁεvə lε plys lɔ̃ɡz- e lε plys du,
  il tə ʁɑ̃dʁɔ̃ la vi vʁεmɑ̃ plys dusə !
  ʒεspεʁə kɑ̃ tə ʁevεjɑ̃ ty pɑ̃səʁaz- a mwa
  kaʁ ʒə tə kɔ̃sidεʁə kɔʁali, ma pətitə ʃɔlva,
  kɔmə kεlkœ̃ ki ε puʁ mwa tʁεz- ɛ̃pɔʁtɑ̃
  e ki lə ʁεstəʁa, ʒεspεʁə, tʁε lɔ̃tɑ̃ !
 • Syllabes Phonétique : A Coralie ! Une Vraie Amie…

  nu=za=vj=ɔ̃=zœ̃=nɔ=bi=ɑ̃=kɔ=mœ̃=tu=tə=lε=dø 14
  sεtə=a=ne=a=lɔʁ=kə=ʒə=və=nε=də=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 14
  pase=ɑ̃=pʁə=mjε=ʁə=fy=œ̃=ne=ve=nə=mɑ̃=bjɛ̃=œ=ʁø 14
  si=nɔ̃=ʒa=mε=no=ʁε=py=tə=paʁ=le 10
  nu=nu=vwa=jɔ̃=ʁe=ɡy=ljε=ʁə=mɑ̃=syʁ=œ̃=sεʁ=tɛ̃=ʒø 14
  u=ɔ̃=nε=mə=paʁ=le=sə=ta=pe=vwaʁ=sə=ba=ɡa=ʁe 14
  dε=fwa=ɑ̃=fɛ̃=su=vɑ̃=ʒε=mə=tə=ta=ki=ne=œ̃=pø 14
  mε=ʒə=sε=kə=ty=va=mə=paʁ=dɔ=ne 10
  ɑ̃s=ɥi=tə=nu=za=vɔ̃=de=ku=vεʁ=œ̃=no=tʁə=ɔ=bi 14
  ki=sə=tʁu=və=ε=tʁə=ʒys=tə=mɑ̃=la=pɔ=e=zi 13
  nu=sə=ʁɔ̃=lε=lεk=tʁi=sə=ly=nə=də=lo=tʁə 12
  e=nu=ka=ʃə=ʁɔ̃=no=pə=ti=tə=fo=tə 11
  e=dε=pεʁ=sɔ=na=ʒə=fus=ze=εk=stʁa=ɔʁ=di=nε=ʁə 14
  ʃɑ̃=tə=ʁɔ̃=dɑ̃=sə=ʁɔ̃=e=vɔ=lə=ʁɔ̃=dɑ̃=lε=zεʁ 13
  də=dε=ʁε=və=lε=plys=lɔ̃ɡ=ze=lε=plys=du 11
  il=tə=ʁɑ̃=dʁɔ̃=la=vi=vʁε=mɑ̃=plys=du=sə 11
  ʒεs=pε=ʁə=kɑ̃=tə=ʁe=vε=jɑ̃=ty=pɑ̃=sə=ʁa=za=mwa 14
  kaʁʒə=tə=kɔ̃=si=dε=ʁə=kɔ=ʁa=li=ma=pə=ti=tə=ʃɔl=va 15
  kɔ=mə=kεl=kœ̃=ki=ε=puʁ=mwa=tʁε=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 12
  e=ki=lə=ʁεs=tə=ʁa=ʒεs=pε=ʁə=tʁε=lɔ̃=tɑ̃ 12

PostScriptum

L’amie, c’est celle à qui on peut se confier sans se demander ce qui se passera après…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/08/2005 15:31Gwenlan

trés bo poéme même si je te l’ai déjà dit!
amitiés
coralie

Poème Amitié
Publié le 25/08/2005 00:00

L'écrit contient 165 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Emésine

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs