Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Maman

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/11/2005 15:58

L'écrit contient 240 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Émi

Maman

Tu es comme tu es,
Et j’aurai préféré autrement,
Te refaire je ne pourrai.

Les mots qui sortent de ta bouche,
Me font mal au cœur,
Me blessent et me touchent.

J’ai beau tout faire,
Mais jamais rien ne va,
Me taire est la seule chose a faire.

« J’aurais jamais du les faire ces deux-la »,
Voici les derniers mots de ce samedi soir,
Longtemps dans ma tete sera gravée cette phrase la.

« Vous etes des diablesses, allez vous faire foutre »,
Ma sœur pleure et souffre,
Comment veux tu qu’apres ca on passe outre ?

Ton premier enfant ne t’as plus parlé pendant 4 ans,
Tu ne te demandes pas pourquoi ?
Si tu continue tu perdras tes 2 autres enfants.

Mais pourquoi es-tu comme ca ?
On a rien fait au contraire,
A ton avis pourquoi je me confie a d’autres et pas a toi.

Un foyer sans communication,
Ca ne peut pas marcher,
Mais tu veux de toute facon avoir toujours raison.

Tu ne cesse de nous rabaisser,
Jours après jours tu me detruit,
Pour toi consulter un docteur ne serait pas une mauvaise idée.

Un père qui n’ouvre pas les yeux,
Une mere plus que blessante,
A force de pleurer j’ai mal aux yeux.

Comment je vais me sortir de la ?
Mais comment vais-je faire ?
J’aurais tant souhaiter avec ma mere vivre autre chose que ca.

Je suis perdue…
 • Pieds Hyphénique: Maman

  tu=es=com=me=tu=es 6
  et=jau=rai=pré=fé=ré=autre=ment 8
  te=re=fai=re=je=ne=pour=rai 8

  les=mots=qui=sor=tent=de=ta=bouche 8
  me=font=mal=au=cœur 5
  me=bles=sent=et=me=touchent 6

  jai=beau=tout=fai=re 5
  mais=ja=mais=rien=ne=va 6
  me=taireest=la=seule=cho=se=a=faire 8

  jau=rais=ja=mais=du=les=faire=ces=deux=la 11
  voi=ci=les=der=niers=mots=de=ce=same=di=soir 11
  long=temps=dans=ma=te=te=se=ra=gra=vée=cette=phra=se=la 14

  vous=e=tes=des=diables=ses=al=lez=vous=fai=re=fou=tre 14
  ma=sœur=pleu=re=et=souf=fre 7
  comment=veux=tu=quapres=ca=on=pas=seoutre 8

  ton=pre=mier=en=fant=ne=tas=plus=par=lé=pen=dant=quatreans 13
  tu=ne=te=de=mandes=pas=pour=quoi 8
  si=tu=con=ti=nue=tu=per=dras=tes=deux=autres=en=fants 13

  mais=pour=quoi=es=tu=com=me=ca 8
  on=a=rien=fait=au=con=trai=re 8
  a=ton=a=vis=pour=quoi=je=me=con=fiea=dautres=et=pas=a=toi 15

  un=foyer=sans=com=mu=ni=ca=tion 8
  ca=ne=peut=pas=mar=cher 6
  mais=tu=veux=de=toute=fa=con=a=voir=tou=jours=rai=son 13

  tu=ne=ces=se=de=nous=ra=bais=ser 9
  jours=a=près=jours=tu=me=de=truit 8
  pour=toi=con=sul=ter=un=doc=teur=ne=se=rait=pas=une=mau=vai=se=i=dée 18

  un=père=qui=nou=vre=pas=les=yeux 8
  u=ne=me=re=plus=que=bles=sante 8
  a=force=de=pleu=rer=jai=mal=aux=yeux 9

  comment=je=vais=me=sor=tir=de=la 8
  mais=com=ment=vais=je=fai=re 7
  jau=rais=tant=sou=hai=ter=a=vec=ma=me=re=vivreau=tre=cho=se=que=ca 17

  je=suis=per=due 4
 • Phonétique : Maman

  ty ε kɔmə ty ε,
  e ʒoʁε pʁefeʁe otʁəmɑ̃,
  tə ʁəfεʁə ʒə nə puʁʁε.

  lε mo ki sɔʁte də ta buʃə,
  mə fɔ̃ mal o kœʁ,
  mə blese e mə tuʃe.

  ʒε bo tu fεʁə,
  mε ʒamε ʁjɛ̃ nə va,
  mə tεʁə ε la sələ ʃozə a fεʁə.

  « ʒoʁε ʒamε dy lε fεʁə sε dø la »,
  vwasi lε dεʁnje mo də sə samədi swaʁ,
  lɔ̃tɑ̃ dɑ̃ ma tətə səʁa ɡʁave sεtə fʁazə la.

  « vusz- ətə dε djablesə, ale vu fεʁə futʁə »,
  ma sœʁ plœʁə e sufʁə,
  kɔmɑ̃ vø ty kapʁə- ka ɔ̃ pasə utʁə ?

  tɔ̃ pʁəmje ɑ̃fɑ̃ nə ta plys paʁle pɑ̃dɑ̃ katʁə ɑ̃,
  ty nə tə dəmɑ̃də pa puʁkwa ?
  si ty kɔ̃tinɥ ty pεʁdʁa tε døz- otʁəz- ɑ̃fɑ̃.

  mε puʁkwa ε ty kɔmə ka ?
  ɔ̃n- a ʁjɛ̃ fε o kɔ̃tʁεʁə,
  a tɔ̃n- avi puʁkwa ʒə mə kɔ̃fi a dotʁəz- e pa a twa.

  œ̃ fwaje sɑ̃ kɔmynikasjɔ̃,
  ka nə pø pa maʁʃe,
  mε ty vø də tutə fakɔ̃ avwaʁ tuʒuʁ ʁεzɔ̃.

  ty nə sεsə də nu ʁabεse,
  ʒuʁz- apʁε ʒuʁ ty mə dətʁɥi,
  puʁ twa kɔ̃sylte œ̃ dɔktœʁ nə səʁε pa ynə movεzə ide.

  œ̃ pεʁə ki nuvʁə pa lεz- iø,
  ynə məʁə plys kə blesɑ̃tə,
  a fɔʁsə də pləʁe ʒε mal oz- iø.

  kɔmɑ̃ ʒə vε mə sɔʁtiʁ də la ?
  mε kɔmɑ̃ vε ʒə fεʁə ?
  ʒoʁε tɑ̃ suεte avεk ma məʁə vivʁə otʁə ʃozə kə ka.

  ʒə sɥi pεʁdɥ…
 • Pieds Phonétique : Maman

  ty=ε=kɔ=mə=ty=ε 6
  e=ʒo=ʁε=pʁe=fe=ʁe=otʁə=mɑ̃ 8
  tə=ʁə=fε=ʁə=ʒə=nə=puʁ=ʁε 8

  lε=mo=ki=sɔʁ=te=də=ta=buʃə 8
  mə=fɔ̃=mal=o=kœ=ʁə 6
  mə=ble=se=e=mə=tu=ʃe 7

  ʒε=bo=tu=fε=ʁə 5
  mε=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=nə=va 7
  mə=tεʁə=ε=lasə=lə=ʃo=zə=afεʁə 8

  ʒo=ʁε=ʒa=mε=dy=lε=fεʁə=sε=dø=la 11
  vwa=si=lε=dεʁ=nje=modə=sə=sa=mə=di=swaʁ 11
  lɔ̃=tɑ̃=dɑ̃=matə=tə=sə=ʁa=ɡʁa=ve=sε=tə=fʁa=zə=la 14

  vus=zə=tə=dε=dja=ble=sə=a=le=vu=fεʁə=fu=tʁə 14
  ma=sœ=ʁə=plœ=ʁə=e=su=fʁə 8
  kɔ=mɑ̃=vø=tykapʁə=ka=ɔ̃=pa=səutʁə 8

  tɔ̃pʁə=mje=ɑ̃=fɑ̃=nə=ta=plys=paʁ=le=pɑ̃=dɑ̃=ka=tʁəɑ̃ 13
  tynə=tə=də=mɑ̃=də=pa=puʁ=kwa 8
  si=ty=kɔ̃=tinɥ=ty=pεʁ=dʁa=tε=dø=zotʁə=zɑ̃=fɑ̃ 12

  mε=puʁ=kwa=ε=ty=kɔ=mə=ka 8
  ɔ̃=na=ʁjɛ̃=fε=o=kɔ̃=tʁε=ʁə 8
  a=tɔ̃=na=vi=puʁ=kwaʒə=mə=kɔ̃=fi=a=do=tʁə=ze=pa=a=twa 16

  œ̃=fwa=je=sɑ̃=kɔ=my=ni=ka=sjɔ̃ 9
  ka=nə=pø=pa=maʁ=ʃe 6
  mε=ty=vødə=tu=tə=fa=kɔ̃=a=vwaʁ=tu=ʒuʁ=ʁε=zɔ̃ 13

  ty=nə=sε=sə=də=nu=ʁa=bεse 8
  ʒuʁ=za=pʁε=ʒuʁ=ty=mə=dət=ʁɥi 8
  puʁ=twa=kɔ̃=syl=te=œ̃=dɔk=tœʁ=nə=sə=ʁε=pa=ynə=mo=vε=zə=i=de 18

  œ̃=pεʁə=ki=nu=vʁə=pa=lε=ziø 8
  y=nə=mə=ʁə=plys=kə=ble=sɑ̃tə 8
  a=fɔʁsə=də=plə=ʁe=ʒε=mal=o=ziø 9

  kɔ=mɑ̃=ʒə=vεmə=sɔʁ=tiʁ=də=la 8
  mε=kɔ=mɑ̃=vε=ʒə=fε=ʁə 7
  ʒo=ʁε=tɑ̃=su=ε=te=a=vεk=mamə=ʁə=vi=vʁəo=tʁə=ʃo=zə=kə=ka 17

  ʒə=sɥi=pεʁdɥ 3

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/11/2005 18:13Jtm Malydie

Ce poème est digne d’un débat.Celui du rôle des parents et de leur influence.Surtout une Mère, celle qui te met au monde...