Poeme-France : Lecture Écrit Regret

Poeme : Je Tai Toujours Aimer

Poème Regret
Publié le 03/01/2005 21:57

L'écrit contient 157 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : En Peine

Je Tai Toujours Aimer

Je tai tellement aimer
Tu ten rend meme pas compte
Tu ma écouter
Tumas consoler
Tu mas embrasser
Tu mas aider
Tu as tout fait pour moi
Meme sècher tes cours
Je taime encore aujourdhui
Mais tu ne tend rend pas compte
Je taime tellent mon amour
Jaimerais tellement savoir
Pourquoi tu refuse de me parler
Je sais jai fait une betise
Mais jai essayer de me reprendre
En te disant que cest toi que jaime
Et pas lautre
Je sais jaurais pas du te dire
Que je navais pas totallement oblier lautre
Mais que veux tu je suis honnete
Je nétais pas capable de vivre avec se secret
Et pour moi une bonne relation
Cest baser sur lhoneteter
Maintenant je veux que tu sache
Que je taime encore a linfini
P-e trouveras tu que jexagere
Mais moi je ne trouve pas
Car cest vraiment ce que je ressens
Je taime a linfini, a la folie
 • Pieds Hyphénique: Je Tai Toujours Aimer

  je=tai=tel=le=ment=ai=mer 7
  tu=ten=rend=me=me=pas=com=pte 8
  tu=ma=é=cou=ter 5
  tu=mas=con=so=ler 5
  tu=mas=em=bras=ser 5
  tu=mas=ai=der 4
  tu=as=tout=fait=pour=moi 6
  me=me=sè=cher=tes=cours 6
  je=taime=en=co=re=au=jourd=hui 8
  mais=tu=ne=tend=rend=pas=com=pte 8
  je=tai=me=tel=lent=mon=a=mour 8
  jai=me=rais=tel=le=ment=sa=voir 8
  pour=quoi=tu=re=fuse=de=me=par=ler 9
  je=sais=jai=fait=u=ne=be=tise 8
  mais=jai=es=sayer=de=me=re=prendre 8
  en=te=di=sant=que=cest=toi=que=jaime 9
  et=pas=lau=tre 4
  je=sais=jau=rais=pas=du=te=dire 8
  que=je=na=vais=pas=to=tal=le=ment=o=blier=lautre 12
  mais=que=veux=tu=je=suis=hon=nete 8
  je=né=tais=pas=ca=pable=de=vi=vrea=vec=se=se=cret 13
  et=pour=moi=une=bonne=re=la=tion 8
  cest=ba=ser=sur=l=hone=te=ter 8
  main=te=nant=je=veux=que=tu=sache 8
  que=je=taimeen=core=a=lin=fi=ni 8
  p=e=trouve=ras=tu=que=jexa=gere 8
  mais=moi=je=ne=trou=ve=pas 7
  car=cest=vraiment=ce=que=je=res=sens 8
  je=taimea=lin=fi=ni=a=la=fo=lie 9
 • Phonétique : Je Tai Toujours Aimer

  ʒə tε tεllmɑ̃ εme
  ty tεn ʁɑ̃ məmə pa kɔ̃tə
  ty ma ekute
  tyma kɔ̃sɔle
  ty mas ɑ̃bʁase
  ty mas εde
  ty a tu fε puʁ mwa
  məmə sεʃe tε kuʁ
  ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi
  mε ty nə tɑ̃ ʁɑ̃ pa kɔ̃tə
  ʒə tεmə tεlle mɔ̃n- amuʁ
  ʒεməʁε tεllmɑ̃ savwaʁ
  puʁkwa ty ʁəfyzə də mə paʁle
  ʒə sε ʒε fε ynə bətizə
  mε ʒε esεje də mə ʁəpʁɑ̃dʁə
  ɑ̃ tə dizɑ̃ kə sεst twa kə ʒεmə
  e pa lotʁə
  ʒə sε ʒoʁε pa dy tə diʁə
  kə ʒə navε pa tɔtalmɑ̃ ɔblje lotʁə
  mε kə vø ty ʒə sɥiz- ɔnətə
  ʒə netε pa kapablə də vivʁə avεk sə sεkʁε
  e puʁ mwa ynə bɔnə ʁəlasjɔ̃
  sεst baze syʁ lɔnətəte
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə vø kə ty saʃə
  kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə a lɛ̃fini
  pe ə tʁuvəʁa ty kə ʒεksaʒəʁə
  mε mwa ʒə nə tʁuvə pa
  kaʁ sεst vʁεmɑ̃ sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  ʒə tεmə a lɛ̃fini, a la fɔli
 • Pieds Phonétique : Je Tai Toujours Aimer

  ʒə=tε=tεl=lmɑ̃=ε=me 6
  ty=tεn=ʁɑ̃=mə=mə=pa=kɔ̃=tə 8
  ty=ma=e=ku=te 5
  ty=ma=kɔ̃=sɔ=le 5
  ty=mas=ɑ̃=bʁa=se 5
  ty=mas=ε=de 4
  ty=a=tu=fε=puʁ=mwa 6
  mə=mə=sε=ʃe=tε=kuʁ 6
  ʒə=tεmə=ɑ̃=kɔ=ʁə=o=ʒuʁ=dɥi 8
  mε=ty=nə=tɑ̃=ʁɑ̃=pa=kɔ̃=tə 8
  ʒə=tε=mə=tεl=le=mɔ̃=na=muʁ 8
  ʒε=mə=ʁε=tεl=lmɑ̃=sa=vwaʁ 7
  puʁ=kwa=tyʁə=fy=zə=də=mə=paʁ=le 9
  ʒə=sε=ʒε=fε=y=nə=bə=tizə 8
  mε=ʒε=e=sε=je=də=məʁə=pʁɑ̃dʁə 8
  ɑ̃=tə=di=zɑ̃kə=sεst=twa=kə=ʒεmə 8
  e=pa=lo=tʁə 4
  ʒə=sε=ʒo=ʁε=pa=dy=tə=diʁə 8
  kə=ʒə=na=vε=pa=tɔ=tal=mɑ̃=ɔ=blje=lotʁə 11
  mε=kə=vø=tyʒə=sɥi=zɔ=nə=tə 8
  ʒə=ne=tε=pa=ka=pablə=də=vi=vʁəa=vεk=sə=sε=kʁε 13
  e=puʁ=mwa=ynə=bɔ=nəʁə=la=sjɔ̃ 8
  sεst=ba=ze=syʁ=lɔ=nə=tə=te 8
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=vø=kə=ty=saʃə 8
  kə=ʒə=tεməɑ̃=kɔʁə=a=lɛ̃=fi=ni 8
  pe=ə=tʁuvə=ʁa=tykə=ʒεk=sa=ʒəʁə 8
  mε=mwa=ʒə=nə=tʁu=və=pa 7
  kaʁ=sεst=vʁε=mɑ̃sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 8
  ʒə=tεməa=lɛ̃=fi=ni=a=la=fɔ=li 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/01/2005 00:00Slim_20487

il est dur lamour c bazé sur lonéteté c po simpa il finira par comprendre

Auteur de Poésie
04/01/2005 00:00[[Elo]]

oui c’ est vrai slim a raison il finira par comprendre et puis tu as eu raison de lui dire la vérité.
Très beau poème continue ainsi.
bisous.