Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Salut Ma Mort

Poème Mort
Publié le 26/08/2005 12:31

L'écrit contient 326 mots qui sont répartis dans 15 strophes.

Poete : Enfer76

Salut Ma Mort

Salut ma mort
Salut ma mort

Ma conseillère des pires moments
Ma compagne de chaque instant
Ma tendre amie ultime amante
Toujours là à chaque tourmente
Je te trouve à tous mes retours
De mes grands voyages d’amour

Salut ma mort
Salut ma mort

Sans que je te retienne ni t’attende
Tu me fais un grand lit de cendres
Viens là que j’te regarde en face
Déjà tu souris et m’enlaces
Mais je te connais trop bien
Tes bras ne me disent plus rien

Salut ma mort
Salut ma mort

Tu es là à me tenir compagnie
J’ai ta photo au bout du lit
Et quand je pleure et quand je crie
Son nom toujours trop fort pour lui
Je te trouve à tous mes retours
De mes grands voyages d’amour

Salut ma mort
Salut ma mort

T’as pas d’odeur, t’as pas de corps
T’as oublié celui des fleurs
La maison pleine de lui
Comme mon corps à chaque nuit

J’aime trop l’amour dans leurs bras
Même si c’est avec toi
Même si chaque fois j’y crois
Que j’aime comme la dernière fois

Salut ma mort
Salut ma mort

J’ai trop besoin de lui
Même s’il change de visage
Même si j’ai l’amour qui déborde et fuit
Sans jamais atteindre un rivage
J’aime encore et ça n’en finit pas
À chaque fois j’y crois

Salut ma mort
Salut ma mort

J’te dis salut parce que c’est ambigu
Bonjour et au revoir ma cornue !
J’aime trop ce qu’ils me donnent
Pour te nommer copine au fond
Car n’avoir besoin de personne
C’est t’appeler par ton prénom

Car n’avoir besoin de personne
C’est t’appeler par ton prénom

Salut ma mort
Salut ma mort
Car n’avoir besoin de personne
C’est t’appeler par ton prénom
 • Pieds Hyphénique: Salut Ma Mort

  sa=lut=ma=mort 4
  sa=lut=ma=mort 4

  ma=con=seillè=re=des=pi=res=moments 8
  ma=com=pagne=de=cha=que=ins=tant 8
  ma=tendrea=mie=ul=ti=me=a=mante 8
  tou=jours=là=à=cha=que=tour=mente 8
  je=te=trouve=à=tous=mes=re=tours 8
  de=mes=grands=voy=a=ges=da=mour 8

  sa=lut=ma=mort 4
  sa=lut=ma=mort 4

  sans=que=je=te=re=tienne=ni=tat=tende 9
  tu=me=fais=un=grand=lit=de=cendres 8
  viens=là=que=j=te=re=gar=deen=face 9
  dé=jà=tu=sou=ris=et=men=laces 8
  mais=je=te=con=nais=trop=bien 7
  tes=bras=ne=me=di=sent=plus=rien 8

  sa=lut=ma=mort 4
  sa=lut=ma=mort 4

  tu=es=là=à=me=te=nir=com=pa=gnie 10
  jai=ta=pho=to=au=bout=du=lit 8
  et=quand=je=pleure=et=quand=je=crie 8
  son=nom=tou=jours=trop=fort=pour=lui 8
  je=te=trouve=à=tous=mes=re=tours 8
  de=mes=grands=voy=a=ges=da=mour 8

  sa=lut=ma=mort 4
  sa=lut=ma=mort 4

  tas=pas=do=deur=tas=pas=de=corps 8
  tas=ou=bli=é=ce=lui=des=fleurs 8
  la=mai=son=plei=ne=de=lui 7
  com=me=mon=corps=à=cha=que=nuit 8

  jai=me=trop=la=mour=dans=leurs=bras 8
  mê=me=si=cest=a=vec=toi 7
  mê=me=si=cha=que=fois=jy=crois 8
  que=jaime=com=me=la=der=niè=re=fois 9

  sa=lut=ma=mort 4
  sa=lut=ma=mort 4

  jai=trop=be=soin=de=lui 6
  mê=me=sil=chan=ge=de=vi=sage 8
  même=si=jai=la=mour=qui=dé=bor=deet=fuit 10
  sans=ja=mais=at=teindre=un=ri=vage 8
  jaimeen=core=et=ça=nen=fi=nit=pas 8
  à=cha=que=fois=jy=crois 6

  sa=lut=ma=mort 4
  sa=lut=ma=mort 4

  jte=dis=sa=lut=par=ce=que=cest=am=bi=gu 11
  bon=jour=et=au=re=voir=ma=cor=nue 9
  jai=me=trop=ce=quils=me=donnent 7
  pour=te=nom=mer=co=pine=au=fond 8
  car=na=voir=be=soin=de=per=sonne 8
  cest=tap=pe=ler=par=ton=pré=nom 8

  car=na=voir=be=soin=de=per=sonne 8
  cest=tap=pe=ler=par=ton=pré=nom 8

  sa=lut=ma=mort 4
  sa=lut=ma=mort 4
  car=na=voir=be=soin=de=per=sonne 8
  cest=tap=pe=ler=par=ton=pré=nom 8
 • Phonétique : Salut Ma Mort

  saly ma mɔʁ
  saly ma mɔʁ

  ma kɔ̃sεjεʁə dε piʁə mɔmɑ̃
  ma kɔ̃paɲə də ʃakə ɛ̃stɑ̃
  ma tɑ̃dʁə ami yltimə amɑ̃tə
  tuʒuʁ la a ʃakə tuʁmɑ̃tə
  ʒə tə tʁuvə a tus mε ʁətuʁ
  də mε ɡʁɑ̃ vwajaʒə damuʁ

  saly ma mɔʁ
  saly ma mɔʁ

  sɑ̃ kə ʒə tə ʁətjεnə ni tatɑ̃də
  ty mə fεz- œ̃ ɡʁɑ̃ li də sɑ̃dʁə
  vjɛ̃ la kə ʒtə ʁəɡaʁdə ɑ̃ fasə
  deʒa ty suʁiz- e mɑ̃lasə
  mε ʒə tə kɔnε tʁo bjɛ̃
  tε bʁa nə mə dize plys ʁjɛ̃

  saly ma mɔʁ
  saly ma mɔʁ

  ty ε la a mə təniʁ kɔ̃paɲi
  ʒε ta fɔto o bu dy li
  e kɑ̃ ʒə plœʁə e kɑ̃ ʒə kʁi
  sɔ̃ nɔ̃ tuʒuʁ tʁo fɔʁ puʁ lɥi
  ʒə tə tʁuvə a tus mε ʁətuʁ
  də mε ɡʁɑ̃ vwajaʒə damuʁ

  saly ma mɔʁ
  saly ma mɔʁ

  ta pa dɔdœʁ, ta pa də kɔʁ
  ta ublje səlɥi dε flœʁ
  la mεzɔ̃ plεnə də lɥi
  kɔmə mɔ̃ kɔʁz- a ʃakə nɥi

  ʒεmə tʁo lamuʁ dɑ̃ lœʁ bʁa
  mεmə si sεt- avεk twa
  mεmə si ʃakə fwa ʒi kʁwa
  kə ʒεmə kɔmə la dεʁnjεʁə fwa

  saly ma mɔʁ
  saly ma mɔʁ

  ʒε tʁo bəzwɛ̃ də lɥi
  mεmə sil ʃɑ̃ʒə də vizaʒə
  mεmə si ʒε lamuʁ ki debɔʁdə e fɥi
  sɑ̃ ʒamεz- atɛ̃dʁə œ̃ ʁivaʒə
  ʒεmə ɑ̃kɔʁə e sa nɑ̃ fini pa
  a ʃakə fwa ʒi kʁwa

  saly ma mɔʁ
  saly ma mɔʁ

  ʒtə di saly paʁsə kə sεt- ɑ̃biɡy
  bɔ̃ʒuʁ e o ʁəvwaʁ ma kɔʁnɥ !
  ʒεmə tʁo sə kil mə dɔne
  puʁ tə nɔme kɔpinə o fɔ̃
  kaʁ navwaʁ bəzwɛ̃ də pεʁsɔnə
  sε tapəle paʁ tɔ̃ pʁenɔ̃

  kaʁ navwaʁ bəzwɛ̃ də pεʁsɔnə
  sε tapəle paʁ tɔ̃ pʁenɔ̃

  saly ma mɔʁ
  saly ma mɔʁ
  kaʁ navwaʁ bəzwɛ̃ də pεʁsɔnə
  sε tapəle paʁ tɔ̃ pʁenɔ̃
 • Pieds Phonétique : Salut Ma Mort

  sa=ly=ma=mɔʁ 4
  sa=ly=ma=mɔʁ 4

  ma=kɔ̃=sε=jεʁə=dε=pi=ʁə=mɔ=mɑ̃ 9
  ma=kɔ̃=paɲə=də=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 8
  ma=tɑ̃dʁə=a=mi=yl=ti=mə=amɑ̃tə 8
  tu=ʒuʁ=la=a=ʃa=kə=tuʁ=mɑ̃tə 8
  ʒə=tə=tʁuvə=a=tus=mε=ʁə=tuʁ 8
  də=mε=ɡʁɑ̃=vwa=ja=ʒə=da=muʁ 8

  sa=ly=ma=mɔʁ 4
  sa=ly=ma=mɔʁ 4

  sɑ̃kə=ʒə=tə=ʁə=tjε=nə=ni=tatɑ̃də 8
  ty=mə=fε=zœ̃=ɡʁɑ̃=li=də=sɑ̃dʁə 8
  vjɛ̃=lakə=ʒtə=ʁə=ɡaʁ=də=ɑ̃=fasə 8
  de=ʒa=ty=su=ʁi=ze=mɑ̃=lasə 8
  mε=ʒə=tə=kɔ=nε=tʁo=bj=ɛ̃ 8
  tε=bʁa=nə=mə=di=ze=plys=ʁjɛ̃ 8

  sa=ly=ma=mɔʁ 4
  sa=ly=ma=mɔʁ 4

  ty=ε=la=amə=tə=niʁ=kɔ̃=pa=ɲi 9
  ʒε=ta=fɔ=to=o=bu=dy=li 8
  e=kɑ̃ʒə=plœ=ʁə=e=kɑ̃=ʒə=kʁi 8
  sɔ̃=nɔ̃=tu=ʒuʁ=tʁo=fɔʁ=puʁ=lɥi 8
  ʒə=tə=tʁuvə=a=tus=mε=ʁə=tuʁ 8
  də=mε=ɡʁɑ̃=vwa=ja=ʒə=da=muʁ 8

  sa=ly=ma=mɔʁ 4
  sa=ly=ma=mɔʁ 4

  ta=pa=dɔ=dœʁ=ta=pa=də=kɔʁ 8
  ta=u=blj=e=səl=ɥi=dε=flœʁ 8
  la=mε=zɔ̃=plε=nə=də=lɥi 7
  kɔ=mə=mɔ̃=kɔʁ=za=ʃa=kə=nɥi 8

  ʒε=mə=tʁo=la=muʁ=dɑ̃=lœʁ=bʁa 8
  mε=mə=si=sε=ta=vεk=twa 7
  mε=mə=si=ʃa=kə=fwa=ʒi=kʁwa 8
  kə=ʒεmə=kɔ=mə=la=dεʁ=njε=ʁə=fwa 9

  sa=ly=ma=mɔʁ 4
  sa=ly=ma=mɔʁ 4

  ʒε=tʁo=bə=zwɛ̃=də=lɥi 6
  mε=mə=sil=ʃɑ̃=ʒə=də=vi=zaʒə 8
  mεmə=si=ʒε=la=muʁ=ki=de=bɔʁ=dəe=fɥi 10
  sɑ̃=ʒa=mε=za=tɛ̃dʁə=œ̃=ʁi=vaʒə 8
  ʒεməɑ̃=kɔʁə=e=sa=nɑ̃=fi=ni=pa 8
  a=ʃa=kə=fwa=ʒi=kʁwa 6

  sa=ly=ma=mɔʁ 4
  sa=ly=ma=mɔʁ 4

  ʒtə=di=sa=lypaʁsə=kə=sε=tɑ̃=bi=ɡy 9
  bɔ̃=ʒuʁ=e=o=ʁə=vwaʁ=ma=kɔʁnɥ 8
  ʒε=mə=tʁo=sə=kil=mə=dɔ=ne 8
  puʁtə=nɔ=me=kɔ=pi=nə=o=fɔ̃ 8
  kaʁ=na=vwaʁ=bə=zwɛ̃=də=pεʁ=sɔnə 8
  sε=ta=pə=le=paʁ=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 8

  kaʁ=na=vwaʁ=bə=zwɛ̃=də=pεʁ=sɔnə 8
  sε=ta=pə=le=paʁ=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 8

  sa=ly=ma=mɔʁ 4
  sa=ly=ma=mɔʁ 4
  kaʁ=na=vwaʁ=bə=zwɛ̃=də=pεʁ=sɔnə 8
  sε=ta=pə=le=paʁ=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2005 12:02Rebec

Magnifik poeme tite miss
Gros bisous a toi
En toute amitié
Rebec