Poème-France.com

Poeme : Ce N’Était Pas De L’Amour Mais Juste Un DrameCe N’Était Pas De L’Amour Mais Juste Un Drame

Mes jours sont meilleurs,
Mais sans toi sont un malheur.
Je dois donner un sourire
Dire que tout vient de finir,
Oui devant tout le monde
Mais je suis sur une ligne ronde,
Me ranger après cette blessure
C’est difficile mais sure.
Chaque jour je lutte contre ton amour
Des fois je dis on fait un retour
Malgré tout j’essaye de me souvenir
Combien j’aimais être entre tes bras et me tenir
J’essaye d’oublier ma solitude à tes cotés
Et me manipuler et dire quelle heureuse j’étais,
Entre mes barreaux pour avoir une lettre
A la fin de la journée, et me renaître
Le matin en pensant a tes yeux,
Et dire qu’on reviendra au même lieu.
Maintenant je préfère d’être silencieuse
Et cacher l’amour et de se montrer heureuse
Entre toi et mes douleurs un désert de larmes
Ce n’était pas de l’amour mais juste un drame
Enigma_23M

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mε ʒuʁ sɔ̃ mεjœʁ,
mε sɑ̃ twa sɔ̃t- œ̃ malœʁ.
ʒə dwa dɔne œ̃ suʁiʁə
diʁə kə tu vjɛ̃ də finiʁ,
ui dəvɑ̃ tu lə mɔ̃də
mε ʒə sɥi syʁ ynə liɲə ʁɔ̃də,
mə ʁɑ̃ʒe apʁε sεtə blesyʁə
sε difisilə mε syʁə.
ʃakə ʒuʁ ʒə lytə kɔ̃tʁə tɔ̃n- amuʁ
dε fwa ʒə di ɔ̃ fε œ̃ ʁətuʁ
malɡʁe tu ʒesεj də mə suvəniʁ
kɔ̃bjɛ̃ ʒεmεz- εtʁə ɑ̃tʁə tε bʁaz- e mə təniʁ
ʒesεj dublje ma sɔlitydə a tε kɔte
e mə manipyle e diʁə kεllə œʁøzə ʒetε,
ɑ̃tʁə mε baʁo puʁ avwaʁ ynə lεtʁə
a la fɛ̃ də la ʒuʁne, e mə ʁənεtʁə
lə matɛ̃ ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a tεz- iø,
e diʁə kɔ̃ ʁəvjɛ̃dʁa o mεmə ljø.
mɛ̃tənɑ̃ ʒə pʁefεʁə dεtʁə silɑ̃sjøzə
e kaʃe lamuʁ e də sə mɔ̃tʁe œʁøzə
ɑ̃tʁə twa e mε dulœʁz- œ̃ dezεʁ də laʁmə
sə netε pa də lamuʁ mε ʒystə œ̃ dʁamə