Poeme-France : Lecture Écrit Secret

Poeme : L’Amour Interdit

Poème Secret
Publié le 24/10/2005 00:00

L'écrit contient 418 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Ephémère

L’Amour Interdit

Je m’étais promis de ne plus jamais aimer
Plus de mensonges, plus de souffrances
Plus de doutes, de manques et d’absences
Je ne voulais plus souffrir, plus aimer

Il est loin ce temps là, le stade est dépassé
A croire qu’on ne peut rien programmer !
Je ne voulais pas rouvrir en moi ces plaies
Ressentir ce manque et à toi m’attacher

Une fois encore mon cœur m’a trahi
J’ai trop mal quand je pense à toi
Loin de tes bras, prise au piège de l’envie
Loin de tes bras, tout en moi a froid

Il est loin le temps de notre premier baiser
Il est loin le temps de nos corps enlacés
Il est loin le temps des paroles tendresse
Il est loin le temps de toutes tes caresses…

Loin, ça fait déjà quelques temps
Que je ne t’ai pas vu mais pourtant
Mon cœur a mal loin de toi
Est-ce que seulement tu le vois ? !

Probable sinon tu ne me fuirais pas
Tu t’éloignes, je ne sais pas pourquoi
Avant j’étais ta « douce » et maintenant ?
Je suis celle que t’appelles moins souvent…

Je sais bien que nous deux c’est impossible
Je sais que je suis conne mais quand même
Ca, je sais bien que ça ne sera jamais possible
Entre nous, y a trop d’obstacles qui traînent

Et puis de toute façon, tu m’oublies
Je ne compte pas autant pour toi
Autant que toi tu comptes pour moi
On ne choisit pas d’aimer ! C’est la vie…

J’irais crier dans les forêts de hêtres et de chênes
J’irais crier pour me délivrer de ces chaînes
J’irais crier même sous la pluie s’il le faut
J’irais crier que l’amour est pire qu’un défaut

J’irais hurler à mort au bord des falaises
Quand mon cœur ressentira ces malaises
Quand le manque me torturera dans ma chair
J’irais adresser au dieu du vent mes prières

Pour qu’il les emmène avec les ouragans
Loin de moi, de mon esprit et de mon cœur
Peut-être qu’alors cesseront mes douleurs
Et que je serais en paix quelques temps

Le temps d’oublier que j’aurais pas dû
Le temps d’oublier qu’il n’aurait pas fallu
Le temps d’oublier que je t’aime
Oh oui le temps d’oublier que je t’aime

Et ne plus en souffrir, et ne plus en souffrir…
 • Pieds Hyphénique: L’Amour Interdit

  je=mé=tais=pro=mis=de=ne=plus=ja=mais=ai=mer 12
  plus=de=men=son=ges=plus=de=souf=fran=ces 10
  plus=de=dou=tes=de=man=ques=et=dab=sences 10
  je=ne=vou=lais=plus=souf=frir=plus=ai=mer 10

  il=est=loin=ce=temps=là=le=stadeest=dé=pas=sé 11
  a=croi=re=quon=ne=peut=rien=pro=gram=mer 10
  je=ne=vou=lais=pas=rou=vrir=en=moi=ces=plaies 11
  res=sen=tir=ce=man=queet=à=toi=mat=ta=cher 11

  u=ne=fois=en=core=mon=cœur=ma=tra=hi 10
  jai=trop=mal=quand=je=pen=se=à=toi 9
  loin=de=tes=bras=priseau=piè=ge=de=len=vie 10
  loin=de=tes=bras=tout=en=moi=a=froid 9

  il=est=loin=le=temps=de=notre=pre=mier=bai=ser 11
  il=est=loin=le=temps=de=nos=corps=en=la=cés 11
  il=est=loin=le=temps=des=pa=roles=ten=dresse 10
  il=est=loin=le=temps=de=toutes=tes=ca=res=ses 11

  loin=ça=fait=dé=jà=quel=ques=temps 8
  que=je=ne=tai=pas=vu=mais=pour=tant 9
  mon=cœur=a=mal=loin=de=toi 7
  est=ce=que=seu=le=ment=tu=le=vois 9

  pro=bable=si=non=tu=ne=me=fui=rais=pas 10
  tu=té=loi=gnes=je=ne=sais=pas=pour=quoi 10
  avant=jé=tais=ta=dou=ce=et=main=te=nant 10
  je=suis=cel=le=que=tap=pel=les=moins=souvent 10

  je=sais=bien=que=nous=deux=cest=im=pos=sible 10
  je=sais=que=je=suis=con=ne=mais=quand=même 10
  ca=je=sais=bien=que=ça=ne=se=ra=ja=mais=pos=sible 13
  entre=nous=y=a=trop=dobs=ta=cles=qui=traînent 10

  et=puis=de=tou=te=fa=çon=tu=mou=blies 10
  je=ne=comp=te=pas=au=tant=pour=toi 9
  au=tant=que=toi=tu=comp=tes=pour=moi 9
  on=ne=choi=sit=pas=dai=mer=cest=la=vie 10

  ji=rais=crier=dans=les=fo=rêts=de=hêtres=et=de=chênes 12
  ji=rais=crier=pour=me=dé=li=vrer=de=ces=chaînes 11
  ji=rais=crier=même=sous=la=pluie=sil=le=faut 10
  ji=rais=crier=que=la=mour=est=pire=quun=dé=faut 11

  ji=rais=hur=ler=à=mort=au=bord=des=fa=laises 11
  quand=mon=cœur=res=sen=ti=ra=ces=ma=laises 10
  quand=le=man=que=me=tor=ture=ra=dans=ma=chair 11
  ji=rais=adres=ser=au=dieu=du=vent=mes=pri=ères 11

  pour=quil=les=em=mènea=vec=les=ou=ra=gans 10
  loin=de=moi=de=mon=es=prit=et=de=mon=cœur 11
  peut=têtre=qua=lors=ces=se=ront=mes=dou=leurs 10
  et=que=je=se=rais=en=paix=quel=ques=temps 10

  le=temps=dou=bli=er=que=jau=rais=pas=dû 10
  le=temps=dou=blier=quil=nau=rait=pas=fal=lu 10
  le=temps=dou=bli=er=que=je=tai=me 9
  oh=oui=le=temps=dou=blier=que=je=tai=me 10

  et=ne=plus=en=souf=frir=et=ne=plus=en=souf=frir 12
 • Phonétique : L’Amour Interdit

  ʒə metε pʁɔmi də nə plys ʒamεz- εme
  plys də mɑ̃sɔ̃ʒə, plys də sufʁɑ̃sə
  plys də dutə, də mɑ̃kz- e dabsɑ̃sə
  ʒə nə vulε plys sufʁiʁ, plysz- εme

  il ε lwɛ̃ sə tɑ̃ la, lə stadə ε depase
  a kʁwaʁə kɔ̃ nə pø ʁjɛ̃ pʁɔɡʁame !
  ʒə nə vulε pa ʁuvʁiʁ ɑ̃ mwa sε plε
  ʁəsɑ̃tiʁ sə mɑ̃kə e a twa mataʃe

  ynə fwaz- ɑ̃kɔʁə mɔ̃ kœʁ ma tʁai
  ʒε tʁo mal kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa
  lwɛ̃ də tε bʁa, pʁizə o pjεʒə də lɑ̃vi
  lwɛ̃ də tε bʁa, tut- ɑ̃ mwa a fʁwa

  il ε lwɛ̃ lə tɑ̃ də nɔtʁə pʁəmje bεze
  il ε lwɛ̃ lə tɑ̃ də no kɔʁz- ɑ̃lase
  il ε lwɛ̃ lə tɑ̃ dε paʁɔlə tɑ̃dʁεsə
  il ε lwɛ̃ lə tɑ̃ də tutə tε kaʁesə…

  lwɛ̃, sa fε deʒa kεlk tɑ̃
  kə ʒə nə tε pa vy mε puʁtɑ̃
  mɔ̃ kœʁ a mal lwɛ̃ də twa
  ε sə kə sələmɑ̃ ty lə vwa ? !

  pʁɔbablə sinɔ̃ ty nə mə fɥiʁε pa
  ty telwaɲə, ʒə nə sε pa puʁkwa
  avɑ̃ ʒetε ta « dusə » εt mɛ̃tənɑ̃ ?
  ʒə sɥi sεllə kə tapεllə mwɛ̃ suvɑ̃…

  ʒə sε bjɛ̃ kə nu dø sεt- ɛ̃pɔsiblə
  ʒə sε kə ʒə sɥi kɔnə mε kɑ̃ mεmə
  ka, ʒə sε bjɛ̃ kə sa nə səʁa ʒamε pɔsiblə
  ɑ̃tʁə nu, i a tʁo dɔpstaklə ki tʁεne

  e pɥi də tutə fasɔ̃, ty mubli
  ʒə nə kɔ̃tə pa otɑ̃ puʁ twa
  otɑ̃ kə twa ty kɔ̃tə puʁ mwa
  ɔ̃ nə ʃwazi pa dεme ! sε la vi…

  ʒiʁε kʁje dɑ̃ lε fɔʁε də εtʁəz- e də ʃεnə
  ʒiʁε kʁje puʁ mə delivʁe də sε ʃεnə
  ʒiʁε kʁje mεmə su la plɥi sil lə fo
  ʒiʁε kʁje kə lamuʁ ε piʁə kœ̃ defo

  ʒiʁεz- yʁle a mɔʁ o bɔʁ dε falεzə
  kɑ̃ mɔ̃ kœʁ ʁəsɑ̃tiʁa sε malεzə
  kɑ̃ lə mɑ̃kə mə tɔʁtyʁəʁa dɑ̃ ma ʃεʁ
  ʒiʁεz- adʁese o djø dy vɑ̃ mε pʁjεʁə

  puʁ kil lεz- ɑ̃mεnə avεk lεz- uʁaɡɑ̃
  lwɛ̃ də mwa, də mɔ̃n- εspʁi e də mɔ̃ kœʁ
  pø tεtʁə kalɔʁ sesəʁɔ̃ mε dulœʁ
  e kə ʒə səʁεz- ɑ̃ pε kεlk tɑ̃

  lə tɑ̃ dublje kə ʒoʁε pa dy
  lə tɑ̃ dublje kil noʁε pa faly
  lə tɑ̃ dublje kə ʒə tεmə
  ɔ ui lə tɑ̃ dublje kə ʒə tεmə

  e nə plysz- ɑ̃ sufʁiʁ, e nə plysz- ɑ̃ sufʁiʁ…
 • Pieds Phonétique : L’Amour Interdit

  ʒə=me=tε=pʁɔ=mi=də=nə=plys=ʒa=mε=zε=me 12
  plys=də=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=plys=də=su=fʁɑ̃=sə 10
  plys=də=du=tə=də=mɑ̃k=ze=dab=sɑ̃=sə 10
  ʒə=nə=vu=lε=plys=su=fʁiʁ=plys=zε=me 10

  il=ε=lwɛ̃=sə=tɑ̃=lalə=sta=də=ε=de=pa=se 12
  a=kʁwa=ʁə=kɔ̃=nə=pø=ʁj=ɛ̃=pʁɔ=ɡʁa=me 11
  ʒə=nə=vu=lε=pa=ʁu=vʁiʁ=ɑ̃=mwa=sε=plε 11
  ʁə=sɑ̃=tiʁ=sə=mɑ̃=kə=e=a=twa=ma=ta=ʃe 12

  y=nə=fwa=zɑ̃=kɔʁ=ə=mɔ̃=kœ=ʁə=ma=tʁa=i 12
  ʒε=tʁo=mal=kɑ̃=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 9
  lwɛ̃=də=tε=bʁa=pʁi=zə=o=pjε=ʒə=də=lɑ̃=vi 12
  lwɛ̃=də=tε=bʁa=tu=tɑ̃=mwa=a=fʁwa 9

  il=ε=lwɛ̃=lə=tɑ̃=də=nɔ=tʁə=pʁə=mje=bε=ze 12
  il=ε=lwɛ̃=lə=tɑ̃=də=no=kɔʁ=zɑ̃=la=se 11
  il=ε=lwɛ̃=lə=tɑ̃=dε=pa=ʁɔ=lə=tɑ̃=dʁε=sə 12
  il=ε=lwɛ̃=lə=tɑ̃=də=tu=tə=tε=ka=ʁe=sə 12

  lwɛ̃=sa=fε=de=ʒa=kεl=kə=tɑ̃ 8
  kə=ʒə=nə=tε=pa=vy=mε=puʁ=tɑ̃ 9
  mɔ̃=kœ=ʁə=a=mal=lwɛ̃=də=twa 8
  ε=sə=kə=sə=lə=mɑ̃=ty=lə=vwa 9

  pʁɔ=ba=blə=si=nɔ̃=ty=nə=mə=fɥi=ʁε=pa 11
  ty=te=lwa=ɲə=ʒə=nə=sε=pa=puʁ=kwa 10
  a=vɑ̃=ʒe=tε=ta=du=sə=εt=mɛ̃=tə=nɑ̃ 11
  ʒə=sɥi=sεl=lə=kə=ta=pεl=lə=mwɛ̃=su=vɑ̃ 11

  ʒə=sε=bj=ɛ̃=kə=nu=dø=sε=tɛ̃=pɔ=si=blə 12
  ʒə=sε=kə=ʒə=sɥi=kɔ=nə=mε=kɑ̃=mε=mə 11
  ka=ʒə=sε=bjɛ̃=kə=sanə=sə=ʁa=ʒa=mε=pɔ=siblə 12
  ɑ̃=tʁə=nu=i=a=tʁo=dɔp=sta=klə=ki=tʁε=ne 12

  e=pɥi=də=tu=tə=fa=sɔ̃=ty=mu=bli 10
  ʒə=nə=kɔ̃=tə=pa=o=tɑ̃=puʁ=twa 9
  o=tɑ̃=kə=twa=ty=kɔ̃=tə=puʁ=mwa 9
  ɔ̃=nə=ʃwa=zi=pa=dε=me=sε=la=vi 10

  ʒi=ʁε=kʁje=dɑ̃=lε=fɔ=ʁεdə=ε=tʁə=ze=də=ʃεnə 12
  ʒi=ʁε=kʁje=puʁ=mə=de=li=vʁe=də=sε=ʃε=nə 12
  ʒi=ʁε=kʁj=e=mε=mə=su=la=plɥi=sil=lə=fo 12
  ʒi=ʁε=kʁje=kə=la=muʁ=ε=pi=ʁə=kœ̃=de=fo 12

  ʒi=ʁε=zyʁ=le=a=mɔʁ=o=bɔʁ=dε=fa=lε=zə 12
  kɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=ʁə=sɑ̃=ti=ʁa=sε=ma=lε=zə 12
  kɑ̃=lə=mɑ̃=kə=mə=tɔʁ=ty=ʁə=ʁa=dɑ̃=ma=ʃεʁ 12
  ʒi=ʁε=za=dʁe=se=o=djø=dy=vɑ̃=mε=pʁi=jεʁ 12

  puʁ=kil=lε=zɑ̃=mε=nə=a=vεk=lε=zu=ʁa=ɡɑ̃ 12
  lwɛ̃=də=mwa=də=mɔ̃=nεs=pʁi=e=də=mɔ̃=kœ=ʁə 12
  pø=tε=tʁə=ka=lɔʁ=se=sə=ʁɔ̃=mε=du=lœ=ʁə 12
  e=kə=ʒə=sə=ʁε=zɑ̃=pε=kεl=kə=tɑ̃ 10

  lə=tɑ̃=du=blj=e=kə=ʒo=ʁε=pa=dy 10
  lə=tɑ̃=du=blj=e=kil=no=ʁε=pa=fa=ly 11
  lə=tɑ̃=du=blj=e=kə=ʒə=tε=mə 9
  ɔ=u=i=lə=tɑ̃=du=blj=e=kə=ʒə=tε=mə 12

  e=nə=plys=zɑ̃=su=fʁiʁ=e=nə=plys=zɑ̃=su=fʁiʁ 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/10/2005 00:14Rose_Noire

très beau poème
je comprends très bien comment tu te sens
-xx-

Auteur de Poésie
24/10/2005 00:58Bambina_

Il est sublime...écrit avec des mots sincères, trés touchant.
Tes maux ressemblent aux miens.

(F) Amitié

Auteur de Poésie
24/10/2005 12:23Painoir

Magnifique (k)