Poeme : … Chimérie Idéaliste…

… Chimérie Idéaliste…

Un coin de paradis pour nos âmes esseulées
Un endroit de quiétude pour nos esprits tourmentés
Un océan pour y confier chacune de nos larmes,
Un soleil dont on se servirait comme d’une arme
Qui chaufferait nos cœurs empreints de tant de froideur
Et déposerait sur une terre inondée, nos larmes séchées
Témoins privilégiés de la fuite ou de la perte d’un bonheur
Que nul n’a jamais réussi à combler, ni même à consoler.
Un horizon dessiné avec chacun de nos souvenirs
Un ciel bleu maculé de nos sombres désirs
Et une terre vierge pour semer les bribes du plaisir,
Redonnant à nos âmes d’errants, un semblant de sourire.
Un paysage sans nom comme un cimetière à l’abandon
Où on pourrait enfouir nos peurs, enterrer nos malheurs
Et enfin retrouver le chemin où se cache nos passions
Dans des chimères où le poison n’a guère de senteur.
Une vie qui ouvrirait les portes d’un passé, d’un temps
Pour retrouver l’innocence qu’a possédé notre âme d’enfant
Ce qui représente une perte dont nous souffrons tant
Et qui nous empêche à fortiori d’aller de l’avant.
Un monde nouveau où enfin nous existerions
Sans avoir à renier le passé qui fut le nôtre
Un monde qui nous viendrait comme un don
Qui nous pardonnerait chacune de nos fautes.
Un monde où l’injustice n’aurait pas de place
Un monde que seules les montagnes déplacent
Au gré du vent pour chasser les tourments
Et rester ce paysage chimérique pur comme l’océan.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: … Chimérie Idéaliste…

  un=coin=de=pa=ra=dis=pour=nos=â=mes=es=seu=lées 13
  un=en=droit=de=qui=é=tude=pour=nos=es=prits=tour=men=tés 14
  un=o=cé=an=pour=y=con=fier=cha=cune=de=nos=lar=mes 14
  un=so=leil=dont=on=se=ser=vi=rait=com=me=du=ne=arme 14
  qui=chauf=fe=rait=nos=cœurs=em=preints=de=tant=de=froi=deur 13
  et=dé=pose=rait=sur=u=ne=ter=re=i=non=dée=nos=lar=mes=sé=chées 17
  té=moins=pri=vi=lé=giés=de=la=fuiteou=de=la=per=te=dun=bon=heur 16
  que=nul=na=ja=mais=réus=si=à=com=bler=ni=mêmeà=con=so=ler 15
  un=ho=ri=zon=des=si=né=a=vec=cha=cun=de=nos=souve=nirs 15
  un=ciel=bleu=ma=cu=lé=de=nos=som=bres=dé=sirs 12
  et=une=ter=re=vier=ge=pour=se=mer=les=bri=bes=du=plai=sir 15
  re=don=nant=à=nos=â=mes=der=rants=un=sem=blant=de=sou=rire 15
  un=pa=y=sage=sans=nom=com=meun=ci=me=tiè=re=à=la=ban=don 16
  où=on=pour=rait=en=fouir=nos=peurs=en=ter=rer=nos=mal=heurs 14
  et=en=fin=re=trou=ver=le=che=min=où=se=cache=nos=pas=sions 15
  dans=des=chi=mères=où=le=poi=son=na=guè=re=de=sen=teur 14
  une=vie=qui=ou=vri=rait=les=por=tes=dun=pas=sé=dun=temps 14
  pour=re=trou=ver=lin=nocen=ce=qua=pos=sé=dé=no=tre=â=me=den=fant 17
  ce=qui=re=pré=sen=te=une=per=te=dont=nous=souf=frons=tant 14
  et=qui=nous=em=pêche=à=for=tio=ri=dal=ler=de=la=vant 14
  un=mon=de=nou=veau=où=en=fin=nous=exis=te=ri=ons 13
  sans=a=voir=à=re=nier=le=pas=sé=qui=fut=le=nô=tre 14
  un=mon=de=qui=nous=vien=drait=com=me=un=don 11
  qui=nous=par=don=ne=rait=cha=cu=ne=de=nos=fau=tes 13
  un=mon=de=où=lin=jus=ti=ce=nau=rait=pas=de=pla=ce 14
  un=mon=de=que=seu=les=les=mon=ta=gnes=dé=placent 12
  au=gré=du=vent=pour=chas=ser=les=tour=ments 10
  et=res=ter=ce=pa=y=sage=chi=mé=ri=que=pur=com=me=lo=cé=an 17
 • Phonétique : … Chimérie Idéaliste…

  œ̃ kwɛ̃ də paʁadi puʁ noz- aməz- esəle
  œ̃n- ɑ̃dʁwa də kjetydə puʁ noz- εspʁi tuʁmɑ̃te
  œ̃n- ɔseɑ̃ puʁ i kɔ̃fje ʃakynə də no laʁmə,
  œ̃ sɔlεj dɔ̃ ɔ̃ sə sεʁviʁε kɔmə dynə aʁmə
  ki ʃofəʁε no kœʁz- ɑ̃pʁɛ̃ də tɑ̃ də fʁwadœʁ
  e depozəʁε syʁ ynə teʁə inɔ̃de, no laʁmə- seʃe
  temwɛ̃ pʁivileʒje də la fɥitə u də la pεʁtə dœ̃ bɔnœʁ
  kə nyl na ʒamε ʁeysi a kɔ̃ble, ni mεmə a kɔ̃sɔle.
  œ̃n- ɔʁizɔ̃ desine avεk ʃakœ̃ də no suvəniʁ
  œ̃ sjεl blø makyle də no sɔ̃bʁə- deziʁ
  e ynə teʁə vjεʁʒə puʁ səme lε bʁibə dy plεziʁ,
  ʁədɔnɑ̃ a noz- amə deʁɑ̃, œ̃ sɑ̃blɑ̃ də suʁiʁə.
  œ̃ pεizaʒə sɑ̃ nɔ̃ kɔmə œ̃ simətjεʁə a labɑ̃dɔ̃
  u ɔ̃ puʁʁε ɑ̃fuiʁ no pœʁ, ɑ̃teʁe no malœʁ
  e ɑ̃fɛ̃ ʁətʁuve lə ʃəmɛ̃ u sə kaʃə no pasjɔ̃
  dɑ̃ dε ʃimεʁəz- u lə pwazɔ̃ na ɡεʁə də sɑ̃tœʁ.
  ynə vi ki uvʁiʁε lε pɔʁtə- dœ̃ pase, dœ̃ tɑ̃
  puʁ ʁətʁuve linɔsɑ̃sə ka pɔsede nɔtʁə amə dɑ̃fɑ̃
  sə ki ʁəpʁezɑ̃tə ynə pεʁtə dɔ̃ nu sufʁɔ̃ tɑ̃
  e ki nuz- ɑ̃pεʃə a fɔʁsjɔʁi dale də lavɑ̃.
  œ̃ mɔ̃də nuvo u ɑ̃fɛ̃ nuz- εɡzistəʁjɔ̃
  sɑ̃z- avwaʁ a ʁənje lə pase ki fy lə notʁə
  œ̃ mɔ̃də ki nu vjɛ̃dʁε kɔmə œ̃ dɔ̃
  ki nu paʁdɔnəʁε ʃakynə də no fotə.
  œ̃ mɔ̃də u lɛ̃ʒystisə noʁε pa də plasə
  œ̃ mɔ̃də kə sələ lε mɔ̃taɲə deplase
  o ɡʁe dy vɑ̃ puʁ ʃase lε tuʁmɑ̃
  e ʁεste sə pεizaʒə ʃimeʁikə pyʁ kɔmə lɔseɑ̃.
 • Syllabes Phonétique : … Chimérie Idéaliste…

  œ̃=kwɛ̃=də=pa=ʁa=di=puʁ=no=za=mə=ze=sə=le 13
  œ̃=nɑ̃=dʁwa=də=kj=e=ty=də=puʁ=no=zεs=pʁi=tuʁ=mɑ̃=te 15
  œ̃=nɔ=se=ɑ̃=puʁ=i=kɔ̃=fj=e=ʃa=ky=nə=də=no=la=ʁmə 16
  œ̃=sɔ=lεj=dɔ̃=ɔ̃=sə=sεʁ=vi=ʁε=kɔ=mə=dy=nə=a=ʁmə 15
  ki=ʃo=fə=ʁε=no=kœ=ʁə=zɑ̃=pʁɛ̃=də=tɑ̃=də=fʁwa=dœʁ 14
  e=de=po=zə=ʁε=syʁ=y=nə=te=ʁə=i=nɔ̃=de=no=laʁ=mə=se=ʃe 18
  te=mwɛ̃=pʁi=vi=le=ʒje=də=la=fɥi=tə=u=də=la=pεʁ=tə=dœ̃=bɔ=nœʁ 18
  kə=nyl=na=ʒa=mε=ʁe=y=si=a=kɔ̃=ble=ni=mε=mə=a=kɔ̃=sɔ=le 18
  œ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃=de=si=ne=a=vεk=ʃa=kœ̃=də=no=su=və=niʁ 16
  œ̃=sjεl=blø=ma=ky=le=də=no=sɔ̃=bʁə=de=ziʁ 12
  e=y=nə=te=ʁə=vjεʁ=ʒə=puʁ=sə=me=lε=bʁi=bə=dy=plε=ziʁ 16
  ʁə=dɔ=nɑ̃=a=no=za=mə=de=ʁɑ̃=œ̃=sɑ̃=blɑ̃=də=su=ʁi=ʁə 16
  œ̃=pε=i=za=ʒə=sɑ̃=nɔ̃=kɔ=mə=œ̃=si=mə=tjε=ʁə=a=la=bɑ̃=dɔ̃ 18
  u=ɔ̃=puʁ=ʁε=ɑ̃=fu=iʁ=no=pœ=ʁə=ɑ̃=te=ʁe=no=ma=lœʁ 16
  e=ɑ̃=fɛ̃=ʁə=tʁu=ve=lə=ʃə=mɛ̃=u=sə=ka=ʃə=no=pa=sjɔ̃ 16
  dɑ̃=dε=ʃi=mε=ʁə=zu=lə=pwa=zɔ̃=na=ɡε=ʁə=də=sɑ̃=tœ=ʁə 16
  y=nə=vi=ki=u=vʁi=ʁε=lε=pɔʁ=tə=dœ̃=pa=se=dœ̃=tɑ̃ 15
  puʁʁə=tʁu=ve=li=nɔ=sɑ̃=sə=ka=pɔ=se=de=nɔ=tʁəa=mə=dɑ̃=fɑ̃ 16
  sə=ki=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=y=nə=pεʁ=tə=dɔ̃=nu=su=fʁɔ̃=tɑ̃ 15
  e=ki=nu=zɑ̃=pε=ʃə=a=fɔʁ=sj=ɔ=ʁi=da=le=də=la=vɑ̃ 16
  œ̃=mɔ̃=də=nu=vo=u=ɑ̃=fɛ̃=nu=zεɡ=zis=tə=ʁj=ɔ̃ 14
  sɑ̃=za=vwaʁ=a=ʁə=nj=e=lə=pa=se=ki=fy=lə=no=tʁə 15
  œ̃=mɔ̃=də=ki=nu=vj=ɛ̃=dʁε=kɔ=mə=œ̃=dɔ̃ 12
  ki=nu=paʁ=dɔ=nə=ʁε=ʃa=ky=nə=də=no=fo=tə 13
  œ̃=mɔ̃=də=u=lɛ̃=ʒys=ti=sə=no=ʁε=pa=də=pla=sə 14
  œ̃=mɔ̃=də=kə=sə=lə=lε=mɔ̃=ta=ɲə=de=pla=se 13
  o=ɡʁe=dy=vɑ̃=puʁ=ʃa=se=lε=tuʁ=mɑ̃ 10
  e=ʁεs=te=sə=pε=i=zaʒə=ʃi=me=ʁi=kə=pyʁ=kɔ=mə=lɔ=se=ɑ̃ 17

PostScriptum

le monde d’une idéaliste…

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/03/2004 00:00Pascal

Un mot: EXCELLENT!

Auteur de Poésie
08/05/2004 00:00j

un sublime vocabulaire que tu manie avec beauté!