Poeme-France : Lecture Écrit Société

Poeme : Il Faut Que Tu Te Calmes !

Poème Société
Publié le 29/05/2018 09:53

L'écrit contient 166 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Equinimod

Il Faut Que Tu Te Calmes !

Arrête de t’énerver cela ne sert à rien
Le monde est à l’envers les gens marchent sur la tête
Ne suis pas ce mouvement qui colle sur toi, déteint

Il faut que tu te calmes !

Chaque jour reviens sur ta bouche cette phrase
Pour notre vie à deux, pour mon bien il est vrai
J’en conviens ta raison mais ne suis pas en phase

Il faut que tu te calmes !

Que ne le voudrais je tant mais n’y arrive pas
Tant les hommes d’aujourd’hui deviennent belliqueux
Se défendre il le faut pour gagner le combat

Il faut que tu te calmes !

Plus les moyens de communication progressent
Moins l’assemblée devise, le peuple est énervé
Encore plus vite, courir, tant pis pour les caresses

Il faut que tu te calmes !

Poser simplement une modeste question
Vous êtes une imbécile ou une tendre idiote
La réponse violente draine votre position

Il faut que tu te calmes ! Que le monde se calme !
 • Pieds Hyphénique: Il Faut Que Tu Te Calmes !

  ar=rê=te=de=té=ner=ver=ce=la=ne=sert=à=rien 13
  le=mon=de=est=à=len=vers=les=gens=mar=chent=sur=la=tête 14
  ne=suis=pas=ce=mou=ve=ment=qui=col=le=sur=toi=dé=teint 14

  il=faut=que=tu=te=cal=mes 7

  cha=que=jour=re=viens=sur=ta=bou=che=cet=te=phra=se 13
  pour=no=tre=vie=à=deux=pour=mon=bien=il=est=vrai 12
  jen=con=viens=ta=rai=son=mais=ne=suis=pas=en=pha=se 13

  il=faut=que=tu=te=cal=mes 7

  que=ne=le=vou=drais=je=tant=mais=ny=ar=ri=ve=pas 13
  tant=les=hom=mes=dau=jourd=hui=de=vien=nent=bel=li=qu=eux 14
  se=dé=fen=dre=il=le=faut=pour=ga=gner=le=com=bat 13

  il=faut=que=tu=te=cal=mes 7

  plus=les=moyens=de=com=mu=ni=ca=ti=on=pro=gressent 12
  moins=las=sem=blée=de=vi=se=le=peu=ple=est=é=ner=vé 14
  en=co=re=plus=vi=te=cou=rir=tant=pis=pour=les=ca=resses 14

  il=faut=que=tu=te=cal=mes 7

  po=ser=sim=ple=ment=u=ne=mo=des=te=ques=ti=on 13
  vous=êtes=u=neim=bé=ci=le=ou=u=ne=ten=dre=i=diote 14
  la=ré=pon=se=vio=len=te=drai=ne=vo=tre=po=si=tion 14

  il=faut=que=tu=te=cal=mes=que=le=mon=de=se=cal=me 14
 • Phonétique : Il Faut Que Tu Te Calmes !

  aʁεtə də tenεʁve səla nə sεʁ a ʁjɛ̃
  lə mɔ̃də εt- a lɑ̃vεʁ lε ʒɑ̃ maʁʃe syʁ la tεtə
  nə sɥi pa sə muvəmɑ̃ ki kɔlə syʁ twa, detɛ̃

  il fo kə ty tə kalmə !

  ʃakə ʒuʁ ʁəvjɛ̃ syʁ ta buʃə sεtə fʁazə
  puʁ nɔtʁə vi a dø, puʁ mɔ̃ bjɛ̃ il ε vʁε
  ʒɑ̃ kɔ̃vjɛ̃ ta ʁεzɔ̃ mε nə sɥi pa ɑ̃ fazə

  il fo kə ty tə kalmə !

  kə nə lə vudʁε ʒə tɑ̃ mε ni aʁivə pa
  tɑ̃ lεz- ɔmə doʒuʁdɥi dəvjεne bεllikø
  sə defɑ̃dʁə il lə fo puʁ ɡaɲe lə kɔ̃ba

  il fo kə ty tə kalmə !

  plys lε mwajɛ̃ də kɔmynikasjɔ̃ pʁɔɡʁəse
  mwɛ̃ lasɑ̃ble dəvizə, lə pəplə εt- enεʁve
  ɑ̃kɔʁə plys vitə, kuʁiʁ, tɑ̃ pi puʁ lε kaʁesə

  il fo kə ty tə kalmə !

  poze sɛ̃pləmɑ̃ ynə mɔdεstə kεstjɔ̃
  vuz- εtəz- ynə ɛ̃besilə u ynə tɑ̃dʁə idjɔtə
  la ʁepɔ̃sə vjɔlɑ̃tə dʁεnə vɔtʁə pozisjɔ̃

  il fo kə ty tə kalmə ! kə lə mɔ̃də sə kalmə !
 • Pieds Phonétique : Il Faut Que Tu Te Calmes !

  a=ʁε=tə=də=te=nεʁ=ve=sə=la=nə=sεʁ=a=ʁj=ɛ̃ 14
  lə=mɔ̃=də=ε=ta=lɑ̃=vεʁ=lε=ʒɑ̃=maʁ=ʃe=syʁ=la=tεtə 14
  nə=sɥi=pa=sə=mu=və=mɑ̃=ki=kɔ=lə=syʁ=twa=de=tɛ̃ 14

  il=fo=kə=ty=tə=kal=mə 7

  ʃa=kə=ʒuʁ=ʁə=vj=ɛ̃=syʁ=ta=bu=ʃə=sε=tə=fʁa=zə 14
  puʁ=nɔ=tʁə=vi=a=dø=puʁ=mɔ̃=bj=ɛ̃=il=ε=vʁε 13
  ʒɑ̃=kɔ̃=vj=ɛ̃=ta=ʁε=zɔ̃=mε=nə=sɥi=pa=ɑ̃=fa=zə 14

  il=fo=kə=ty=tə=kal=mə 7

  kə=nə=lə=vu=dʁε=ʒə=tɑ̃=mε=ni=a=ʁi=və=pa 13
  tɑ̃=lε=zɔ=mə=do=ʒuʁ=dɥi=də=vj=ε=ne=bεl=li=kø 14
  sə=de=fɑ̃=dʁə=il=lə=fo=puʁ=ɡa=ɲe=lə=kɔ̃=ba 13

  il=fo=kə=ty=tə=kal=mə 7

  plys=lε=mwa=jɛ̃=də=kɔ=my=ni=ka=sj=ɔ̃=pʁɔ=ɡʁə=se 14
  mwɛ̃=la=sɑ̃=ble=də=vi=zə=lə=pə=plə=ε=te=nεʁ=ve 14
  ɑ̃=kɔʁə=plys=vi=tə=ku=ʁiʁ=tɑ̃=pi=puʁ=lε=ka=ʁe=sə 14

  il=fo=kə=ty=tə=kal=mə 7

  po=ze=sɛ̃=plə=mɑ̃=y=nə=mɔ=dεs=tə=kεs=tj=ɔ̃ 13
  vu=zεtə=zy=nəɛ̃=be=si=lə=u=y=nə=tɑ̃=dʁə=i=djɔtə 14
  la=ʁe=pɔ̃=sə=vjɔ=lɑ̃=tə=dʁε=nə=vɔ=tʁə=po=zi=sjɔ̃ 14

  il=fo=kə=ty=tə=kal=mə=kə=lə=mɔ̃=də=sə=kal=mə 14

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/05/2018 16:22Tulipe Noire

Joli et fort apprécié, merci du partage.