Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Dragueur…

Le Poème

C’ était un sérial loveur,
Un bourreau des cœurs,
Un vrai collectionneur,
On l’ appelait le poinçonneur…

Il avait un physique de surfeur
Notre insatiable dragueur,
Blond, les yeux rieurs,
Des épaules de déménageurs…

Coupé sport en location, la frime en option,
La musique à fond pour attirer l’ attention.
Les ménagères ouvraient des yeux ronds
Devenant humides devant tant d’ émotions…

Jamais plus d’ une nuit, c’ était son défi,
A peine installé dans un lit et le voilà déjà parti
Laissant ses conquêtes frustrées et marries.
Lui restait indifférent et continuait sa triste vie…

Il débitait des serments d’ éternité,
S’extasiait sur la beauté de femmes mûres délaissées
Bientôt retirées du marché et prêtes à tout accepter
Pour un simple baiser et un moment de volupté

Il se spécialisait dans la bourgeoise friquée
À la peau plus ridée que bronzée
Qui se maquillait à grands coups de mortier
Pour paraître moins âgée…

Mais Cupidon est un garçon facétieux,
Il aime s’ amuser un peu,
Il transforma notre séducteur impétueux
En un éternel et transi amoureux…

Il tomba raide dingue d’ une veuve enrobée
Qui avait neuf enfants à gérer.
Il se trouva du jour au lendemain transformé
Avec toutes ces nouvelles responsabilités…

Il adopta un look plus discret,
Ne fut bronzé qu’ en été,
Abandonna ses costumes bien coupés
Pour des vêtements de plus moyenne qualité…

C’ est qu’ il avait un budget serré
Avec tous ces enfants affamés.
Il dut de plus en plus travailler
Pour sa nombreuse famille contenter…

Adieu la flamboyante voiture de sport
Pour une banale camionnette de transports ;
Plus de coûteux abonnements à la salle de sports
Mais un crédit bancaire pour une maison sans apport.

Ils étaient nombreux mais furent heureux,
Il avait découvert le bonheur d’ être amoureux
Et donné à sa vie un sens plus lumineux ;
Il n’ est jamais trop tard pour croire en Dieu…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Eric Dunkerque

Poète Eric Dunkerque

Eric Dunkerque a publié sur le site 548 écrits. Eric Dunkerque est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Dragueur…cé=tait=un=sé=rial=lo=veur 7
un=bour=reau=des=cœurs 5
un=vrai=col=lec=ti=on=neur 7
on=lap=pe=lait=le=poin=çon=neur 8

il=a=vait=un=phy=si=que=de=sur=feur 10
no=tre=in=sa=ti=a=ble=dra=gueur 9
blond=les=y=eux=ri=eurs 6
des=é=pau=les=de=dé=mé=na=geurs 9

cou=pé=sport=en=lo=ca=tion=la=fri=me=en=op=ti=on 14
la=mu=si=que=à=fond=pour=at=ti=rer=lat=ten=ti=on 14
les=mé=na=gè=res=ou=vraient=des=y=eux=ronds 11
de=ve=nant=hu=mi=des=de=vant=tant=dé=mo=ti=ons 13

ja=mais=plus=du=ne=nuit=cé=tait=son=dé=fi 11
a=peineins=tal=lé=dans=un=lit=et=le=voi=là=dé=jà=par=ti 15
lais=sant=ses=con=quê=tes=frus=trées=et=mar=ries 11
lui=res=tait=in=dif=férent=et=con=ti=nuait=sa=tris=te=vie 14

il=dé=bi=tait=des=ser=ments=dé=ter=ni=té 11
sex=ta=siait=sur=la=beau=té=de=fem=mes=mû=res=dé=lais=sées 15
bien=tôt=re=ti=rées=du=mar=ché=et=prêtes=à=tout=ac=cep=ter 15
pour=un=sim=ple=bai=ser=et=un=mo=ment=de=vo=lup=té 14

il=se=s=pé=cia=li=sait=dans=la=bour=geoi=se=fri=quée 14
à=la=peau=plus=ri=dée=que=bron=zée 9
qui=se=ma=quillait=à=grands=coups=de=mor=ti=er 11
pour=pa=raî=tre=moins=â=gée 7

mais=cu=pi=don=est=un=gar=çon=fa=cé=tieux 11
il=ai=me=sa=mu=ser=un=peu 8
il=trans=for=ma=no=tre=sé=duc=teur=im=pé=tu=eux 13
en=un=é=ter=nel=et=tran=si=a=mou=reux 11

il=tom=ba=rai=de=din=gue=du=ne=veu=ve=en=ro=bée 14
qui=a=vait=neuf=en=fants=à=gé=rer 9
il=se=trou=va=du=jour=au=len=de=main=trans=for=mé 13
a=vec=tou=tes=ces=nou=vel=les=res=pon=sa=bi=li=tés 14

il=a=dop=ta=un=look=plus=dis=cret 9
ne=fut=bron=zé=quen=é=té 7
aban=don=na=ses=cos=tu=mes=bien=cou=pés 10
pour=des=vê=te=ments=de=plus=moyen=ne=qua=li=té 12

cest=quil=a=vait=un=bud=get=ser=ré 9
a=vec=tous=ces=en=fants=af=fa=més 9
il=dut=de=plus=en=plus=tra=vail=ler 9
pour=sa=nom=breu=se=fa=mil=le=con=ten=ter 11

adieu=la=flam=boy=an=te=voi=tu=re=de=sport 11
pour=u=ne=ba=na=le=ca=mi=on=net=te=de=trans=ports 14
plus=de=coû=teux=a=bon=ne=ments=à=la=sal=le=de=sports 14
mais=un=cré=dit=ban=caire=pour=u=ne=mai=son=sans=ap=port 14

ils=é=taient=nom=breux=mais=fu=rent=heu=reux 10
il=a=vait=dé=cou=vert=le=bon=heur=dê=tre=a=mou=reux 14
et=don=né=à=sa=vie=un=sens=plus=lu=mi=neux 12
il=nest=ja=mais=trop=tard=pour=croi=re=en=dieu 11
Phonétique : Le Dragueur…setε œ̃ seʁjal lɔvœʁ,
œ̃ buʁʁo dε kœʁ,
œ̃ vʁε kɔlεksjɔnœʁ,
ɔ̃ lapəlε lə pwɛ̃sɔnœʁ…

il avε œ̃ fizikə də syʁfœʁ
nɔtʁə ɛ̃sasjablə dʁaɡœʁ,
blɔ̃, lεz- iø ʁjœʁ,
dεz- epolə də demenaʒœʁ…

kupe spɔʁ ɑ̃ lɔkasjɔ̃, la fʁimə ɑ̃n- ɔpsjɔ̃,
la myzikə a fɔ̃ puʁ atiʁe latɑ̃sjɔ̃.
lε menaʒεʁəz- uvʁε dεz- iø ʁɔ̃
dəvənɑ̃ ymidə dəvɑ̃ tɑ̃ demɔsjɔ̃…

ʒamε plys dynə nɥi, setε sɔ̃ defi,
a pεnə ɛ̃stale dɑ̃z- œ̃ li e lə vwala deʒa paʁti
lεsɑ̃ sε kɔ̃kεtə fʁystʁez- e maʁi.
lɥi ʁεstε ɛ̃difeʁɑ̃ e kɔ̃tinɥε sa tʁistə vi…

il debitε dε sεʁmɑ̃ detεʁnite,
sεkstazjε syʁ la bote də famə myʁə delεse
bjɛ̃to ʁətiʁe dy maʁʃe e pʁεtəz- a tut- aksεpte
puʁ œ̃ sɛ̃plə bεze e œ̃ mɔmɑ̃ də vɔlypte

il sə spesjalizε dɑ̃ la buʁʒwazə fʁike
a la po plys ʁide kə bʁɔ̃ze
ki sə makjε a ɡʁɑ̃ ku də mɔʁtje
puʁ paʁεtʁə mwɛ̃z- aʒe…

mε kypidɔ̃ εt- œ̃ ɡaʁsɔ̃ fasetjø,
il εmə samyze œ̃ pø,
il tʁɑ̃sfɔʁma nɔtʁə sedyktœʁ ɛ̃petɥø
ɑ̃n- œ̃n- etεʁnεl e tʁɑ̃zi amuʁø…

il tɔ̃ba ʁεdə dɛ̃ɡ dynə vəvə ɑ̃ʁɔbe
ki avε nəf ɑ̃fɑ̃z- a ʒeʁe.
il sə tʁuva dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃ tʁɑ̃sfɔʁme
avεk tutə sε nuvεllə ʁεspɔ̃sabilite…

il adɔpta œ̃ luk plys diskʁε,
nə fy bʁɔ̃ze kɑ̃n- ete,
abɑ̃dɔna sε kɔstymə bjɛ̃ kupe
puʁ dε vεtəmɑ̃ də plys mwajεnə kalite…

sε kil avε œ̃ bydʒε seʁe
avεk tus sεz- ɑ̃fɑ̃z- afame.
il dy də plysz- ɑ̃ plys tʁavaje
puʁ sa nɔ̃bʁøzə famijə kɔ̃tɑ̃te…

adjø la flɑ̃bwajɑ̃tə vwatyʁə də spɔʁ
puʁ ynə banalə kamjɔnεtə də tʁɑ̃spɔʁ,
plys də kutøz- abɔnəmɑ̃z- a la salə də spɔʁ
mεz- œ̃ kʁedi bɑ̃kεʁə puʁ ynə mεzɔ̃ sɑ̃z- apɔʁ.

ilz- etε nɔ̃bʁø mε fyʁe œʁø,
il avε dekuvεʁ lə bɔnœʁ dεtʁə amuʁø
e dɔne a sa vi œ̃ sɑ̃s plys lyminø,
il nε ʒamε tʁo taʁ puʁ kʁwaʁə ɑ̃ djø…
Syllabes Phonétique : Le Dragueur…se=tε=œ̃=se=ʁjal=lɔ=vœ=ʁə 8
œ̃=buʁ=ʁo=dε=kœ=ʁə 6
œ̃=vʁε=kɔ=lεk=sj=ɔ=nœ=ʁə 8
ɔ̃=la=pə=lε=lə=pwɛ̃=sɔ=nœʁ 8

il=a=vε=œ̃=fizikə=də=syʁ=fœʁ 8
nɔ=tʁə=ɛ̃=sa=sja=blə=dʁa=ɡœʁ 8
blɔ̃=lε=zi=ø=ʁj=œ=ʁə 7
dε=ze=polə=də=de=me=na=ʒœʁ 8

ku=pe=spɔʁ=ɑ̃=lɔ=ka=sjɔ̃=la=fʁiməɑ̃=nɔp=sjɔ̃ 11
la=my=zikəa=fɔ̃=puʁ=a=ti=ʁe=la=tɑ̃=s=jɔ̃ 12
lε=me=naʒεʁə=zu=vʁε=dε=ziø=ʁɔ̃ 8
də=və=nɑ̃ymidə=də=vɑ̃=tɑ̃=de=mɔ=sjɔ̃ 9

ʒa=mε=plys=dynə=nɥi=se=tε=sɔ̃=de=fi 10
a=pεnəɛ̃s=ta=le=dɑ̃=zœ̃=li=e=lə=vwa=la=de=ʒa=paʁ=ti 15
lε=sɑ̃=sεkɔ̃kεtə=fʁys=tʁe=ze=ma=ʁi 8
lɥi=ʁεs=tε=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=e=kɔ̃=tin=ɥεsatʁistə=vi 12

il=de=bi=tε=dε=sεʁ=mɑ̃=de=tεʁ=ni=te 11
sεk=sta=zjε=syʁ=la=bo=te=də=famə=myʁə=de=lεse 12
bjɛ̃toʁə=ti=ʁe=dy=maʁ=ʃe=e=pʁεtə=za=tu=tak=sεp=te 13
puʁ=œ̃=sɛ̃plə=bε=ze=e=œ̃=mɔmɑ̃də=vɔ=lyp=te 11

il=sə=spe=sja=li=zε=dɑ̃=la=buʁ=ʒwazə=fʁi=ke 12
a=la=po=plys=ʁi=de=kə=bʁɔ̃=ze 9
kisə=ma=kjε=a=ɡʁɑ̃=kudə=mɔʁ=tje 8
puʁ=pa=ʁε=tʁə=mwɛ̃=za=ʒe 7

mε=ky=pi=dɔ̃=ε=tœ̃=ɡaʁ=sɔ̃=fase=tjø 10
il=ε=mə=sa=my=ze=œ̃=pø 8
il=tʁɑ̃s=fɔʁmanɔtʁə=se=dyk=tœʁ=ɛ̃=pet=ɥø 9
ɑ̃=nœ̃=ne=tεʁ=nεl=e=tʁɑ̃=zi=a=mu=ʁø 11

il=tɔ̃baʁεdə=dɛ̃ɡ=dy=nə=və=vəɑ̃=ʁɔ=be 9
ki=a=vε=nəf=ɑ̃=fɑ̃=za=ʒe=ʁe 9
il=sə=tʁu=va=dy=ʒuʁolɑ̃də=mɛ̃=tʁɑ̃s=fɔʁ=me 10
a=vεk=tutə=sεnuvεllə=ʁεs=pɔ̃=sa=bi=li=te 10

il=a=dɔp=ta=œ̃=luk=plys=dis=kʁε 9
nə=fy=bʁɔ̃=ze=kɑ̃=ne=te 7
a=bɑ̃=dɔ=na=sε=kɔs=tymə=bjɛ̃=ku=pe 10
puʁdεvεtə=mɑ̃=də=plys=mwa=jε=nə=ka=li=te 10

sε=kil=a=vε=œ̃=byd=ʒεse=ʁe 8
a=vεk=tus=sε=zɑ̃=fɑ̃=za=fa=me 9
il=dydə=plys=zɑ̃=plys=tʁa=va=je 8
puʁ=sanɔ̃bʁøzə=fa=mi=jə=kɔ̃=tɑ̃=te 8

a=djø=la=flɑ̃=bwa=jɑ̃tə=vwatyʁə=də=spɔʁ 9
puʁynə=ba=nalə=ka=mjɔ=nε=tə=də=tʁɑ̃s=pɔʁ 10
plys=də=ku=tøzabɔnə=mɑ̃=za=la=sa=lə=də=spɔʁ 11
mε=zœ̃=kʁe=dibɑ̃kεʁə=puʁ=y=nə=mε=zɔ̃=sɑ̃=za=pɔʁ 12

il=ze=tε=nɔ̃=bʁø=mε=fy=ʁe=œ=ʁø 10
il=a=vε=de=kuvεʁlə=bɔ=nœʁ=dε=tʁəa=mu=ʁø 11
e=dɔ=ne=a=sa=vi=œ̃=sɑ̃s=plys=ly=mi=nø 12
il=nε=ʒa=mε=tʁo=taʁ=puʁ=kʁwaʁəɑ̃=djø 9

Historique des Modifications

26/05/2023 00:50

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
26/05/2023 16:09Printemps

Selon un proverbe populaire, l’amour est aveugle et le bonheur ne se trouve pas toujours dans des conquêtes faciles et esthétiquement belles, car certaines attractions profondes sont invisibles aux yeux. Un coup de cœur poétique, Eric Dunkerque!

Poème Amour
Du 26/05/2023 00:49

L'écrit contient 317 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.