Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Huit Ans Avec Toi

Poème Amitié
Publié le 10/12/2004 22:15

L'écrit contient 250 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Etern

Huit Ans Avec Toi

Ce poème est pour toi, ma grande amie
Toi qui apportes tant dans ma vie
Toi que j’adore et dont je suis si fier
Toi rencontrée huit ans en arrière.

Tu me connais mieux que tout le monde
Avec toi j’apprécie chaque seconde
Et quand vient le moment de te quitter
Je voudrais chaque instant pour éternité !

C’est auprès de toi que je me sens le mieux
Quand je contemple la lueur de tes yeux
Qui réchauffe mon cœur et me donne l’espoir
Toutes les fois où je n’ose plus y croire.

Lorsque plus rien ne va lorsque je suis à terre
C’est au son de ta voix que je sors de l’enfer
Et c’est dans le creux de tes mains
Que je lis ce qui m’attend demain.

Tu es mon ange, ma délivrance
C’est toi qui changes mon existence
Le rayon de soleil de mes journées
Qui brûle en moi depuis des années.

Je tiens à toi ma petite Sarah
J’aime tant te prendre dans mes bras
Pour toi je décrocherais la lune
Car ton amitié est ma fortune.

Chaque larme que tu verses est un océan
Dans lequel je me noie comme dans le néant
Je voudrais tellement que tu sois heureuse
Toi qui est une amie si merveilleuse !

Si la vie était un long chemin
Alors je voudrais longer le tien
Parce que le bonheur, je l’ai trouvé
Le jour où je t’ai rencontrée !
 • Pieds Hyphénique: Huit Ans Avec Toi

  ce=po=èmeest=pour=toi=ma=gran=de=a=mie 10
  toi=qui=ap=por=tes=tant=dans=ma=vie 9
  toi=que=ja=dore=et=dont=je=suis=si=fier 10
  toi=ren=con=trée=hu=it=ans=en=ar=rière 10

  tu=me=con=nais=mieux=que=tout=le=mon=de 10
  a=vec=toi=jap=pré=cie=cha=que=se=conde 10
  et=quand=vient=le=mo=ment=de=te=quit=ter 10
  je=vou=drais=cha=queins=tant=pour=é=ter=ni=té 11

  cest=au=près=de=toi=que=je=me=sens=le=mieux 11
  quand=je=con=tem=ple=la=lueur=de=tes=yeux 10
  qui=ré=chauf=fe=mon=cœur=et=me=donne=les=poir 11
  tou=tes=les=fois=où=je=nose=plus=y=croire 10

  lors=que=plus=rien=ne=va=lors=que=je=suis=à=terre 12
  cest=au=son=de=ta=voix=que=je=sors=de=len=fer 12
  et=cest=dans=le=creux=de=tes=mains 8
  que=je=lis=ce=qui=mat=tend=de=main 9

  tu=es=mon=an=ge=ma=dé=li=vran=ce 10
  cest=toi=qui=chan=ges=mon=exis=ten=ce 9
  le=ray=on=de=so=leil=de=mes=jour=nées 10
  qui=brû=le=en=moi=de=puis=des=an=nées 10

  je=tiens=à=toi=ma=pe=ti=te=sa=rah 10
  jai=me=tant=te=pren=dre=dans=mes=bras 9
  pour=toi=je=dé=cro=che=rais=la=lu=ne 10
  car=ton=a=mi=ti=é=est=ma=for=tune 10

  cha=que=lar=me=que=tu=verses=est=un=o=cé=an 12
  dans=le=quel=je=me=noie=comme=dans=le=né=ant 11
  je=vou=drais=tel=le=ment=que=tu=sois=heu=reuse 11
  toi=qui=est=u=ne=a=mie=si=mer=veilleuse 10

  si=la=vie=é=tait=un=long=che=min 9
  a=lors=je=vou=drais=lon=ger=le=tien 9
  par=ce=que=le=bon=heur=je=lai=trou=vé 10
  le=jour=où=je=tai=ren=con=trée 8
 • Phonétique : Huit Ans Avec Toi

  sə pɔεmə ε puʁ twa, ma ɡʁɑ̃də ami
  twa ki apɔʁtə- tɑ̃ dɑ̃ ma vi
  twa kə ʒadɔʁə e dɔ̃ ʒə sɥi si fje
  twa ʁɑ̃kɔ̃tʁe ɥit ɑ̃ ɑ̃n- aʁjεʁə.

  ty mə kɔnε mjø kə tu lə mɔ̃də
  avεk twa ʒapʁesi ʃakə səɡɔ̃də
  e kɑ̃ vjɛ̃ lə mɔmɑ̃ də tə kite
  ʒə vudʁε ʃakə ɛ̃stɑ̃ puʁ etεʁnite !

  sεt- opʁε də twa kə ʒə mə sɑ̃s lə mjø
  kɑ̃ ʒə kɔ̃tɑ̃plə la lɥœʁ də tεz- iø
  ki ʁeʃofə mɔ̃ kœʁ e mə dɔnə lεspwaʁ
  tutə lε fwaz- u ʒə nozə plysz- i kʁwaʁə.

  lɔʁskə plys ʁjɛ̃ nə va lɔʁskə ʒə sɥiz- a teʁə
  sεt- o sɔ̃ də ta vwa kə ʒə sɔʁ də lɑ̃fe
  e sε dɑ̃ lə kʁø də tε mɛ̃
  kə ʒə li sə ki matɑ̃ dəmɛ̃.

  ty ε mɔ̃n- ɑ̃ʒə, ma delivʁɑ̃sə
  sε twa ki ʃɑ̃ʒə mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  lə ʁεjɔ̃ də sɔlεj də mε ʒuʁne
  ki bʁylə ɑ̃ mwa dəpɥi dεz- ane.

  ʒə tjɛ̃z- a twa ma pətitə saʁa
  ʒεmə tɑ̃ tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
  puʁ twa ʒə dekʁoʃəʁε la lynə
  kaʁ tɔ̃n- amitje ε ma fɔʁtynə.

  ʃakə laʁmə kə ty vεʁsəz- εt- œ̃n- ɔseɑ̃
  dɑ̃ ləkεl ʒə mə nwa kɔmə dɑ̃ lə neɑ̃
  ʒə vudʁε tεllmɑ̃ kə ty swaz- œʁøzə
  twa ki εt- ynə ami si mεʁvεjøzə !

  si la vi etε œ̃ lɔ̃ ʃəmɛ̃
  alɔʁ ʒə vudʁε lɔ̃ʒe lə tjɛ̃
  paʁsə kə lə bɔnœʁ, ʒə lε tʁuve
  lə ʒuʁ u ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe !
 • Pieds Phonétique : Huit Ans Avec Toi

  sə=pɔ=εməε=puʁ=twa=ma=ɡʁɑ̃=də=a=mi 10
  twa=ki=a=pɔʁ=tə=tɑ̃=dɑ̃=ma=vi 9
  twa=kə=ʒa=dɔʁə=e=dɔ̃=ʒə=sɥi=si=fje 10
  twa=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ɥ=it=ɑ̃=ɑ̃=na=ʁjεʁə 10

  ty=mə=kɔ=nε=mjø=kə=tu=lə=mɔ̃=də 10
  a=vεk=twa=ʒa=pʁe=si=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃də 10
  e=kɑ̃=vjɛ̃=lə=mɔ=mɑ̃=də=tə=ki=te 10
  ʒə=vu=dʁε=ʃakəɛ̃s=tɑ̃=puʁ=e=tεʁ=ni=te 10

  sε=to=pʁε=də=twakə=ʒə=mə=sɑ̃s=lə=mjø 10
  kɑ̃=ʒə=kɔ̃=tɑ̃plə=la=lɥœʁ=də=tε=zi=ø 10
  ki=ʁe=ʃofə=mɔ̃=kœʁ=e=mə=dɔ=nə=lεs=pwaʁ 11
  tu=tə=lε=fwa=zuʒə=no=zə=plys=zi=kʁwaʁə 10

  lɔʁskə=plys=ʁjɛ̃=nə=va=lɔʁ=skə=ʒə=sɥi=za=te=ʁə 12
  sε=to=sɔ̃də=ta=vwa=kə=ʒə=sɔʁ=də=lɑ̃=fe 11
  e=sε=dɑ̃=lə=kʁø=də=tε=mɛ̃ 8
  kə=ʒə=li=sə=ki=ma=tɑ̃=də=mɛ̃ 9

  ty=ε=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=ma=de=li=vʁɑ̃=sə 10
  sε=twa=ki=ʃɑ̃=ʒə=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə 10
  lə=ʁε=jɔ̃=də=sɔ=lεj=də=mε=ʒuʁ=ne 10
  ki=bʁy=lə=ɑ̃=mwa=dəp=ɥi=dε=za=ne 10

  ʒə=tjɛ̃=za=twa=ma=pə=ti=tə=sa=ʁa 10
  ʒε=mə=tɑ̃=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 9
  puʁ=twa=ʒə=de=kʁo=ʃə=ʁε=la=ly=nə 10
  kaʁ=tɔ̃=na=mi=tje=ε=ma=fɔʁ=ty=nə 10

  ʃakə=laʁ=mə=kə=ty=vεʁ=sə=zε=tœ̃=nɔ=se=ɑ̃ 12
  dɑ̃lə=kεl=ʒə=mə=nwa=kɔ=mə=dɑ̃=lə=ne=ɑ̃ 11
  ʒə=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃=kə=ty=swa=zœ=ʁøzə 10
  twa=ki=ε=tynə=a=mi=si=mεʁ=vε=jøzə 10

  si=la=vi=e=tε=œ̃=lɔ̃=ʃə=mɛ̃ 9
  a=lɔʁ=ʒə=vu=dʁε=lɔ̃=ʒe=lə=tj=ɛ̃ 10
  paʁ=sə=kə=lə=bɔ=nœʁ=ʒə=lε=tʁu=ve 10
  lə=ʒuʁ=u=ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8

PostScriptum

Le destin a fait en sorte que nos routes se croisent et c’est une chance immense qu’il m’a offert. . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/01/2004 00:00Etern

merci GooD-deViL
ça fait toujours plaisir de voir que des gens apprécient ce que vous faites
oui c’est une personne formidable elle a changé ma vie. . .

Auteur de Poésie
11/12/2004 00:00Tiffange

waw. . . quelle chance d’avoir un ami qui nous dédie d’aussi beaux poèmes. . . bravo, il est magnifique
amitiés