Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Ange

Poème Amour
Publié le 06/11/2005 12:44

L'écrit contient 253 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Eternel_Ange

Mon Ange

Homme sublime qui m’ilumine
Je ne sais encore comment te décrire
Je tiens sûrement à toi, plus que tous au monde
De jour en jour, dans tes yeux bleus je m’inonde !

Tes mains qui m’essuis régulierement mes larmes mévitent de craquer
Tes mots doux et tes compliment sont là, pour me rassurer
Et même aprés 9 mois, je ne serais encore décrire tous ces sentiments que j’éprouve enver toi !

Comme homme exceptionnel je te décris
Pourtant, ca me fait bizarre, je n’ai pas l’habitude de parler de toi en public.
Mais à present le monde doit savoir qui est exactement l’homme pour lequel je vis

Jamais je ne pourais cesser de t’aimer
Nous nous sommes rencontrés pour jamais nous quitter
Je t’aime comme je n’ai jamais aimer
Avec toi je partirais, et je m’envolerais
Quitter tous le monde, et mévader n’est pas un probléme tant que je reste à tes cotés.

Le matin quand je me réveille à tes cotés
Je vois tes yeux qui sont entrain de m’admirer
Bizarre, je me sent un peu visée

Tu approche ta main pour effleurer ma peau
Pour m’embrasser et me donner chaud

Ce sont des instants que jamais j’oublirais
Qui resterons à jamais graver
Comme le jour où tu as voulu mépouser, et accepter.

Nous nous sommes jurer que notre amour seras eternel
Je t’attendrais, le temps quil faut…
Des années si il le faut
Je t’aime anthony
 • Pieds Hyphénique: Mon Ange

  hom=me=su=blime=qui=mi=lu=mine 8
  je=ne=sais=en=core=comment=te=dé=crire 9
  je=tiens=sû=re=ment=à=toi=plus=que=tous=au=monde 12
  de=jour=en=jour=dans=tes=y=eux=bleus=je=mi=nonde 12

  tes=mains=qui=mes=suis=ré=gu=lie=re=ment=mes=lar=mes=mé=vitent=de=cra=quer 18
  tes=mots=doux=et=tes=com=pliment=sont=là=pour=me=ras=su=rer 14
  et=mêmea=prés=neuf=mois=je=ne=se=rais=en=co=re=dé=cri=re=tous=ces=sen=ti=ments=que=jé=prou=ve=en=ver=toi 27

  comme=hom=me=ex=cep=ti=on=nel=je=te=dé=cris 12
  pour=tant=ca=me=fait=bi=zar=re=je=nai=pas=lha=bi=tude=de=par=ler=de=toi=en=pu=blic 22
  mais=à=pre=sent=le=monde=doit=sa=voir=qui=est=exac=te=ment=lhom=me=pour=le=quel=je=vis 21

  ja=mais=je=ne=pou=rais=ces=ser=de=tai=mer 11
  nous=nous=sommes=ren=con=trés=pour=ja=mais=nous=quit=ter 12
  je=tai=me=com=me=je=nai=ja=mais=ai=mer 11
  a=vec=toi=je=par=ti=rais=et=je=men=vole=rais 12
  quit=ter=tous=le=monde=et=mé=va=der=nest=pas=un=pro=blé=me=tant=que=je=res=teà=tes=co=tés 23

  le=ma=tin=quand=je=me=ré=veille=à=tes=co=tés 12
  je=vois=tes=yeux=qui=sont=en=train=de=mad=mi=rer 12
  bi=zar=re=je=me=sent=un=peu=vi=sée 10

  tu=ap=pro=che=ta=main=pour=ef=fleu=rer=ma=peau 12
  pour=mem=bras=ser=et=me=don=ner=chaud 9

  ce=sont=des=ins=tants=que=ja=mais=jou=bli=rais 11
  qui=res=te=rons=à=ja=mais=gra=ver 9
  comme=le=jour=où=tu=as=vou=lu=mé=pou=ser=et=ac=cep=ter 15

  nous=nous=sommes=ju=rer=que=no=trea=mour=se=ras=e=ter=nel 14
  je=tat=ten=drais=le=temps=quil=faut 8
  des=an=nées=si=il=le=faut 7
  je=tai=me=an=tho=ny 6
 • Phonétique : Mon Ange

  ɔmə syblimə ki milyminə
  ʒə nə sεz- ɑ̃kɔʁə kɔmɑ̃ tə dekʁiʁə
  ʒə tjɛ̃ syʁəmɑ̃ a twa, plys kə tusz- o mɔ̃də
  də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ, dɑ̃ tεz- iø bløs ʒə minɔ̃də !

  tε mɛ̃ ki mesɥi ʁeɡyljəʁəmɑ̃ mε laʁmə- mevite də kʁake
  tε mo duz- e tε kɔ̃plime sɔ̃ la, puʁ mə ʁasyʁe
  e mεmə apʁe nəf mwa, ʒə nə səʁεz- ɑ̃kɔʁə dekʁiʁə tus sε sɑ̃timɑ̃ kə ʒepʁuvə ɑ̃vεʁ twa !

  kɔmə ɔmə εksεpsjɔnεl ʒə tə dekʁi
  puʁtɑ̃, ka mə fε bizaʁə, ʒə nε pa labitydə də paʁle də twa ɑ̃ pyblik.
  mεz- a pʁəze lə mɔ̃də dwa savwaʁ ki εt- εɡzaktəmɑ̃ lɔmə puʁ ləkεl ʒə vis

  ʒamε ʒə nə puʁε sese də tεme
  nu nu sɔmə ʁɑ̃kɔ̃tʁe puʁ ʒamε nu kite
  ʒə tεmə kɔmə ʒə nε ʒamεz- εme
  avεk twa ʒə paʁtiʁε, e ʒə mɑ̃vɔləʁε
  kite tus lə mɔ̃də, e mevade nε pa œ̃ pʁɔblemə tɑ̃ kə ʒə ʁεstə a tε kɔte.

  lə matɛ̃ kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə a tε kɔte
  ʒə vwa tεz- iø ki sɔ̃t- ɑ̃tʁɛ̃ də madmiʁe
  bizaʁə, ʒə mə sɑ̃ œ̃ pø vize

  ty apʁoʃə ta mɛ̃ puʁ efləʁe ma po
  puʁ mɑ̃bʁase e mə dɔne ʃo

  sə sɔ̃ dεz- ɛ̃stɑ̃ kə ʒamε ʒubliʁε
  ki ʁεstəʁɔ̃z- a ʒamε ɡʁave
  kɔmə lə ʒuʁ u ty a vuly mepuze, e aksεpte.

  nu nu sɔmə ʒyʁe kə nɔtʁə amuʁ səʁaz- ətεʁnεl
  ʒə tatɑ̃dʁε, lə tɑ̃ kj fo…
  dεz- ane si il lə fo
  ʒə tεmə ɑ̃tɔni
 • Pieds Phonétique : Mon Ange

  ɔ=mə=sy=blimə=ki=mi=ly=minə 8
  ʒə=nə=sε=zɑ̃kɔʁə=kɔ=mɑ̃=tə=de=kʁiʁə 9
  ʒə=tjɛ̃=sy=ʁə=mɑ̃=a=twa=plys=kə=tus=zo=mɔ̃də 12
  də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ=dɑ̃=tε=zi=ø=bløs=ʒə=mi=nɔ̃də 12

  tε=mɛ̃=ki=mes=ɥi=ʁe=ɡy=ljə=ʁə=mɑ̃=mε=laʁmə=me=vi=te=də=kʁa=ke 18
  tε=mo=du=ze=tε=kɔ̃=pli=me=sɔ̃=la=puʁmə=ʁa=sy=ʁe 14
  e=mεməa=pʁe=nəf=mwa=ʒə=nə=sə=ʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=de=kʁi=ʁə=tus=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=ʒe=pʁu=və=ɑ̃=vεʁ=twa 27

  kɔ=mə=ɔ=mə=εk=sεp=sjɔ=nεl=ʒə=tə=de=kʁi 12
  puʁ=tɑ̃=kamə=fε=bi=za=ʁə=ʒə=nε=pa=la=bi=ty=də=də=paʁ=le=də=twa=ɑ̃=py=blik 22
  mε=zapʁə=ze=lə=mɔ̃=də=dwa=sa=vwaʁ=ki=ε=tεɡ=zak=tə=mɑ̃=lɔ=mə=puʁ=lə=kεl=ʒə=vis 22

  ʒa=mε=ʒə=nə=pu=ʁε=se=se=də=tε=me 11
  nu=nu=sɔmə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=puʁ=ʒa=mε=nu=ki=te 12
  ʒə=tε=mə=kɔ=mə=ʒə=nε=ʒa=mε=zε=me 11
  a=vεk=twaʒə=paʁ=ti=ʁε=e=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə=ʁε 12
  ki=te=tus=lə=mɔ̃də=e=me=va=de=nε=pa=œ̃=pʁɔ=ble=mə=tɑ̃=kə=ʒə=ʁεs=təa=tε=kɔ=te 23

  lə=ma=tɛ̃=kɑ̃ʒə=mə=ʁe=vε=jə=a=tε=kɔ=te 12
  ʒə=vwa=tε=zi=ø=ki=sɔ̃=tɑ̃=tʁɛ̃də=mad=mi=ʁe 12
  bi=za=ʁə=ʒə=mə=sɑ̃=œ̃=pø=vi=ze 10

  ty=a=pʁo=ʃə=ta=mɛ̃=puʁ=e=flə=ʁe=ma=po 12
  puʁ=mɑ̃=bʁa=se=e=mə=dɔ=ne=ʃo 9

  sə=sɔ̃=dε=zɛ̃s=tɑ̃=kə=ʒa=mε=ʒu=bli=ʁε 11
  ki=ʁεs=tə=ʁɔ̃=za=ʒa=mε=ɡʁa=ve 9
  kɔmə=lə=ʒuʁ=u=ty=a=vu=ly=me=pu=ze=e=ak=sεp=te 15

  nu=nu=sɔmə=ʒy=ʁe=kə=nɔ=tʁəa=muʁ=sə=ʁa=zə=tεʁ=nεl 14
  ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=lə=tɑ̃=kj=fo 8
  dε=za=ne=si=il=lə=fo 7
  ʒə=tε=mə=ɑ̃=tɔ=ni 6

PostScriptum

sans commentaires…
laissez moi votre avis svp

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.