Univers de poésie d'un auteur

Poème:Hey Dad…

Le Poème

Papa je voudrais que tu le saches,
Même si nos dialogues sont ambiguë,
Que je suis assez froide et distante,
Je t’aime et je t’aimerais toujours,
Tu es mon pere, tu m’as élevé,
Mais je t’en pri arrête tout ça,
L’alcool n’est pas un remède,
Parce que t’as le blues tu te soule,
Parce que tu te soule j’ai le blues,
Et moi tous les soirs je pleure dans mon lit,
J’entends les cris de colere de maman,
Une tension naît enter toi et elle,
Et cete nuit là où le frangin a pété son cable,
Il était blindé et toi aussi,
J’ignor e qui c’est passé,
Mais quand je t’ai rejoins dans la voiture,
Tu pleurais puis tu t’es tourné vers moi,
Tu m’as souris et tu m’as dis des choses,
Que peut eter tu ne pensais pas,
Mais en tout cas pour lapremiere fois de ma vie,
Sortis tout droit de ma bouche,
Entre deux sanglots,
Je t’ai dis « je t’aime »,
A ce moment là tu as pris ma main,
Tu ne l’as pas lâché,
Tu me parlais, je ne comprenais pas ce que tu disais,
Les seules choses que j’ai comprise ont été les compliment que tu m’asadressés,
Ceux-ci m’ont vraiment touchés,
Alors j’ai pensé que le silence était la meilleure réponse,
Car ni mes larmes ni mes mots,
N’auront pu etre mieux,
Que le silence de mon cœur…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Eternelle

Poète Eternelle

Eternelle a publié sur le site 8 écrits. Eternelle est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Hey Dad…pa=pa=je=vou=drais=que=tu=le=sa=ches 10
même=si=nos=dia=lo=gues=sont=am=bi=guë 10
que=je=suis=as=sez=froi=de=et=dis=tante 10
je=tai=me=et=je=tai=me=rais=tou=jours 10
tu=es=mon=pe=re=tu=mas=é=le=vé 10
mais=je=ten=pri=ar=rê=te=tout=ça 9
lal=cool=nest=pas=un=re=mè=de 8
par=ce=que=tas=le=blues=tu=te=sou=le 10
par=ce=que=tu=te=sou=le=jai=le=blues 10
et=moi=tous=les=soirs=je=pleure=dans=mon=lit 10
jen=tends=les=cris=de=cole=re=de=ma=man 10
une=ten=sion=naît=en=ter=toi=et=el=le 10
et=ce=te=nuit=là=où=le=fran=gin=a=pé=té=son=cable 14
il=é=tait=blin=dé=et=toi=aus=si 9
ji=gnor=e=qui=cest=pas=sé 7
mais=quand=je=tai=re=joins=dans=la=voi=ture 10
tu=pleu=rais=puis=tu=tes=tour=né=vers=moi 10
tu=mas=sou=ris=et=tu=mas=dis=des=choses 10
que=peut=e=ter=tu=ne=pen=sais=pas 9
mais=en=tout=cas=pour=lapre=mie=re=fois=de=ma=vie 12
sor=tis=tout=droit=de=ma=bou=che 8
en=tre=deux=san=glots 5
je=tai=dis=je=tai=me 6
a=ce=mo=ment=là=tu=as=pris=ma=main 10
tu=ne=las=pas=lâ=ché 6
tu=me=par=lais=je=ne=compre=nais=pas=ce=que=tu=di=sais 14
les=seules=cho=ses=que=jai=com=pri=seont=é=té=les=com=pli=ment=que=tu=ma=sa=dres=sés 21
ceux=ci=mont=vrai=ment=tou=chés 7
a=lors=jai=pen=sé=que=le=silen=ceé=tait=la=meilleu=re=ré=ponse 15
car=ni=mes=lar=mes=ni=mes=mots 8
nau=ront=pu=e=tre=mieux 6
que=le=si=len=ce=de=mon=cœur 8
Phonétique : Hey Dad…papa ʒə vudʁε kə ty lə saʃə,
mεmə si no djalɔɡ sɔ̃t- ɑ̃biɡy,
kə ʒə sɥiz- ase fʁwadə e distɑ̃tə,
ʒə tεmə e ʒə tεməʁε tuʒuʁ,
ty ε mɔ̃ pəʁə, ty ma eləve,
mε ʒə tɑ̃ pʁi aʁεtə tu sa,
lalkɔl nε pa œ̃ ʁəmεdə,
paʁsə kə ta lə blɥ ty tə sulə,
paʁsə kə ty tə sulə ʒε lə blɥ,
e mwa tus lε swaʁ ʒə plœʁə dɑ̃ mɔ̃ li,
ʒɑ̃tɑ̃ lε kʁi də kɔləʁə də mamɑ̃,
ynə tɑ̃sjɔ̃ nε ɑ̃te twa e εllə,
e sətə nɥi la u lə fʁɑ̃ʒɛ̃ a pete sɔ̃ kablə,
il etε blɛ̃de e twa osi,
ʒiɲɔʁ ə ki sε pase,
mε kɑ̃ ʒə tε ʁəʒwɛ̃ dɑ̃ la vwatyʁə,
ty pləʁε pɥi ty tε tuʁne vεʁ mwa,
ty ma suʁiz- e ty ma di dε ʃozə,
kə pø əte ty nə pɑ̃sε pa,
mεz- ɑ̃ tu ka puʁ lapʁəmjəʁə fwa də ma vi,
sɔʁti tu dʁwa də ma buʃə,
ɑ̃tʁə dø sɑ̃ɡlo,
ʒə tε dis « ʒə tεmə »,
a sə mɔmɑ̃ la ty a pʁi ma mɛ̃,
ty nə la pa laʃe,
ty mə paʁlε, ʒə nə kɔ̃pʁənε pa sə kə ty dizε,
lε sələ ʃozə kə ʒε kɔ̃pʁizə ɔ̃ ete lε kɔ̃plime kə ty mazadʁese,
sø si mɔ̃ vʁεmɑ̃ tuʃe,
alɔʁ ʒε pɑ̃se kə lə silɑ̃sə etε la mεjəʁə ʁepɔ̃sə,
kaʁ ni mε laʁmə- ni mε mo,
noʁɔ̃ py εtʁə mjø,
kə lə silɑ̃sə də mɔ̃ kœʁ…
Syllabes Phonétique : Hey Dad…pa=pa=ʒə=vu=dʁε=kə=ty=lə=sa=ʃə 10
mε=mə=si=no=dja=lɔɡ=sɔ̃=tɑ̃=bi=ɡy 10
kə=ʒə=sɥi=za=se=fʁwa=də=e=dis=tɑ̃tə 10
ʒə=tε=mə=e=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 10
ty=ε=mɔ̃=pə=ʁə=ty=ma=e=lə=ve 10
mε=ʒə=tɑ̃=pʁi=a=ʁε=tə=tu=sa 9
lal=kɔl=nε=pa=œ̃=ʁə=mε=də 8
paʁ=sə=kə=ta=lə=blɥ=ty=tə=su=lə 10
paʁ=sə=kə=ty=tə=su=lə=ʒε=lə=blɥ 10
e=mwa=tus=lε=swaʁʒə=plœ=ʁə=dɑ̃=mɔ̃=li 10
ʒɑ̃=tɑ̃=lε=kʁidə=kɔ=lə=ʁə=də=ma=mɑ̃ 10
ynə=tɑ̃=sjɔ̃=nε=ɑ̃=te=twa=e=εl=lə 10
e=sə=tə=nɥi=la=ulə=fʁɑ̃=ʒɛ̃=a=pe=te=sɔ̃kablə 12
il=e=tε=blɛ̃=de=e=twa=o=si 9
ʒi=ɲɔʁ=ə=ki=sε=pa=se 7
mε=kɑ̃=ʒə=tε=ʁə=ʒwɛ̃=dɑ̃=la=vwa=tyʁə 10
ty=plə=ʁε=pɥi=ty=tε=tuʁ=ne=vεʁ=mwa 10
ty=ma=su=ʁi=ze=ty=ma=di=dε=ʃozə 10
kə=pø=ə=te=ty=nə=pɑ̃=sε=pa 9
mε=zɑ̃=tu=ka=puʁlapʁə=mjəʁə=fwa=də=ma=vi 10
sɔʁ=ti=tu=dʁwa=də=ma=bu=ʃə 8
ɑ̃=tʁə=dø=sɑ̃=ɡlo 5
ʒə=tε=dis=ʒə=tε=mə 6
a=sə=mɔ=mɑ̃=la=ty=a=pʁi=ma=mɛ̃ 10
ty=nə=la=pa=la=ʃe 6
tymə=paʁ=lε=ʒə=nə=kɔ̃pʁə=nε=pa=sə=kə=ty=di=zε 13
lεsə=lə=ʃo=zə=kə=ʒε=kɔ̃=pʁi=zəɔ̃=e=te=lε=kɔ̃=pli=me=kə=ty=ma=za=dʁe=se 21
sø=si=mɔ̃=vʁε=mɑ̃=tu=ʃe 7
a=lɔʁ=ʒε=pɑ̃se=kə=lə=si=lɑ̃=səe=tε=la=mεjə=ʁə=ʁe=pɔ̃sə 15
kaʁ=ni=mε=laʁ=mə=ni=mε=mo 8
no=ʁɔ̃=py=ε=tʁə=mj=ø 7
kə=lə=si=lɑ̃=sə=də=mɔ̃=kœ=ʁə 9

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
20/12/2004 00:00Lili.681

il est super ton poeme il mas fais couler une larme. .
il est super touchant

Poème Amour
Du 16/08/2004 00:00

L'écrit contient 256 mots qui sont répartis dans 1 strophes.