Poeme-France : Lecture Écrit Âme

Poeme : Mépris Idéal, À La Plume Aveugle…

Poème Âme
Publié le 16/10/2005 00:00

L'écrit contient 346 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 8 vers.

Poete : Fab, Kristell

Mépris Idéal, À La Plume Aveugle…

Un cri du silence, des mots en chuchotés,
Pas sobre et vents mélodieux, dans cette rue
Qui s’éteint, avec cet Homme d’un autre temps
Portant à la nuit, un regard de mélancolie, …
D’un monde passé à l’acharné, manant de folie
Peut-être, … Priant à la Vie, par des mots déments
Mesure argentée, d’une Lune, par ce parvenu…
A la plume sacrifiée, carnets tenant, sur ces réalités

Hasard, d’un aveugle. Personne n’en doute,
Marchands de bonheur et passants assoiffés
Amenant à la portée manichéenne, un écart…
Mépris idéal, ou maladroits sortilèges. Echo
Lamentable de la rue, brouillons de ses mots.
D’un silence, à l’esprit des nuits, pour un regard
Qui s’y espère en Lumière, une autre réalité
A donner, une note à la Vie, … Un reste

Trame rêveuse, pour une faute de voire
Et passager des lettres, à l’espoir d’alors, …
Même par la frigide illusion d’un monde éteint
Pour lui… Personne ne veut l’y entendre…
Au pas d’un silence, d’un reflet des retors d’encore
Par la rue qui se tait à la marche de l’être dépeint
Regard du Noir, visage apparenté à la Mort
Pour le simple citoyen du monde, un miroir

De l’avenir, un divin messager…
Pris de respect, pour l’Homme à pitié
Enfants du Mal dans l’incertain, un livide
Dans l’esprit du Juste, comme le commerçant.
Toujours laissé par le sobre égard, des mécontents
Qui ne peuvent que s’oublier à la peur malade
D’un autre monde, qu’ils ne veulent mériter
Au regard de l’Homme des réalités…

Jamais, en la Vie des autres,
Fidèles des rues et mêmes enfants du temps
A l’abord de l’étoile des Terres éteintes, …
Un instant, n’y retrouvent la mire d’un Homme.
Cris silencieux, d’un espoir, d’une autre âme…
Pas d’un réalisme, à la plume opposée, carnet d’une mainte
Folie… Un Mal pour ce monde des nouveaux temps
Qui ne veut croire à la Vie de l’Ombre.
 • Pieds Hyphénique: Mépris Idéal, À La Plume Aveugle…

  un=cri=du=si=len=ce=des=mots=en=chu=cho=tés 12
  pas=so=bre=et=vents=mé=lo=dieux=dans=cet=te=rue 12
  qui=sé=teint=a=vec=cet=hom=me=dun=au=tre=temps 12
  por=tant=à=la=nuit=un=re=gard=de=mé=lan=co=lie 13
  dun=monde=pas=sé=à=la=char=né=ma=nant=de=fo=lie 13
  peut=tê=tre=priant=à=la=vie=par=des=mots=dé=ments 12
  me=surear=gen=tée=du=ne=lu=ne=par=ce=par=ve=nu 13
  a=la=plume=sa=cri=fi=ée=car=nets=te=nant=sur=ces=ré=a=li=tés 17

  ha=sard=dun=a=veu=gle=per=son=ne=nen=dou=te 12
  mar=chands=de=bon=heur=et=pas=sants=as=soif=fés 11
  ame=nant=à=la=por=tée=ma=ni=chéenne=un=é=cart 12
  mé=pris=i=dé=al=ou=ma=la=droits=sor=ti=lèges=echo 13
  la=men=ta=ble=de=la=rue=brouil=lons=de=ses=mots 12
  dun=silen=ce=à=les=prit=des=nuits=pour=un=re=gard 12
  qui=sy=es=pèreen=lu=miè=re=u=ne=au=tre=ré=a=li=té 15
  a=don=ner=u=ne=no=te=à=la=vie=un=reste 12

  tra=me=rê=veu=se=pour=u=ne=fau=te=de=voire 12
  et=pas=sa=ger=des=let=tres=à=les=poir=da=lors 12
  même=par=la=fri=gi=de=illu=sion=dun=mon=deé=teint 12
  pour=lui=per=son=ne=ne=veut=ly=en=ten=dre 11
  au=pas=dun=silen=ce=dun=re=flet=des=re=tors=den=core 13
  par=la=rue=qui=se=tait=à=la=mar=che=de=lêtre=dé=peint 14
  re=gard=du=noir=vi=sageap=pa=ren=té=à=la=mort 12
  pour=le=sim=ple=ci=toyen=du=mon=de=un=mi=roir 12

  de=la=ve=nir=un=di=vin=mes=sa=ger 10
  pris=de=res=pect=pour=l=hom=me=à=pi=ti=é 12
  en=fants=du=mal=dans=lin=cer=tain=un=li=vi=de 12
  dans=les=prit=du=jus=te=com=me=le=com=mer=çant 12
  tou=jours=lais=sé=par=le=sobre=é=gard=des=mé=contents 12
  qui=ne=peu=vent=que=sou=blier=à=la=peur=ma=lade 12
  dun=au=tre=mon=de=quils=ne=veu=lent=mé=ri=ter 12
  au=re=gard=de=l=hom=me=des=ré=a=li=tés 12

  ja=mais=en=la=vie=des=au=tres 8
  fi=dè=les=des=rues=et=mê=mes=en=fants=du=temps 12
  a=la=bord=de=lé=toile=des=ter=res=é=tein=tes 12
  un=ins=tant=ny=re=trou=vent=la=mi=re=dun=homme 12
  cris=silen=cieux=dun=es=poir=du=ne=au=tre=â=me 12
  pas=dun=ré=a=lisme=à=la=plu=meop=po=sée=car=net=du=ne=mainte 16
  fo=lie=un=mal=pour=ce=mon=de=des=nou=veaux=temps 12
  qui=ne=veut=croi=re=à=la=vie=de=lom=bre 11
 • Phonétique : Mépris Idéal, À La Plume Aveugle…

  œ̃ kʁi dy silɑ̃sə, dε moz- ɑ̃ ʃyʃɔte,
  pa sɔbʁə e vɑ̃ melɔdjø, dɑ̃ sεtə ʁy
  ki setɛ̃, avεk sεt ɔmə dœ̃n- otʁə tɑ̃
  pɔʁtɑ̃ a la nɥi, œ̃ ʁəɡaʁ də melɑ̃kɔli, …
  dœ̃ mɔ̃də pase a laʃaʁne, manɑ̃ də fɔli
  pø tεtʁə, … pʁjɑ̃ a la vi, paʁ dε mo demɑ̃
  məzyʁə aʁʒɑ̃te, dynə lynə, paʁ sə paʁvəny…
  a la plymə sakʁifje, kaʁnε tənɑ̃, syʁ sε ʁealite

  azaʁ, dœ̃n- avøɡlə. pεʁsɔnə nɑ̃ dutə,
  maʁʃɑ̃ də bɔnœʁ e pasɑ̃z- aswafe
  amənɑ̃ a la pɔʁte maniʃeεnə, œ̃n- ekaʁ…
  mepʁiz- ideal, u maladʁwa sɔʁtilεʒə. εʃo
  lamɑ̃tablə də la ʁy, bʁujɔ̃ də sε mo.
  dœ̃ silɑ̃sə, a lεspʁi dε nɥi, puʁ œ̃ ʁəɡaʁ
  ki si εspεʁə ɑ̃ lymjεʁə, ynə otʁə ʁealite
  a dɔne, ynə nɔtə a la vi, … œ̃ ʁεstə

  tʁamə ʁεvøzə, puʁ ynə fotə də vwaʁə
  e pasaʒe dε lεtʁə, a lεspwaʁ dalɔʁ, …
  mεmə paʁ la fʁiʒidə ilyzjɔ̃ dœ̃ mɔ̃də etɛ̃
  puʁ lɥi… pεʁsɔnə nə vø li ɑ̃tɑ̃dʁə…
  o pa dœ̃ silɑ̃sə, dœ̃ ʁəflε dε ʁətɔʁ dɑ̃kɔʁə
  paʁ la ʁy ki sə tε a la maʁʃə də lεtʁə depɛ̃
  ʁəɡaʁ dy nwaʁ, vizaʒə apaʁɑ̃te a la mɔʁ
  puʁ lə sɛ̃plə sitwajɛ̃ dy mɔ̃də, œ̃ miʁwaʁ

  də lavəniʁ, œ̃ divɛ̃ mesaʒe…
  pʁi də ʁεspε, puʁ lɔmə a pitje
  ɑ̃fɑ̃ dy mal dɑ̃ lɛ̃sεʁtɛ̃, œ̃ lividə
  dɑ̃ lεspʁi dy ʒystə, kɔmə lə kɔmεʁsɑ̃.
  tuʒuʁ lεse paʁ lə sɔbʁə eɡaʁ, dε mekɔ̃tɑ̃
  ki nə pəve kə sublje a la pœʁ maladə
  dœ̃n- otʁə mɔ̃də, kil nə vəle meʁite
  o ʁəɡaʁ də lɔmə dε ʁealite…

  ʒamε, ɑ̃ la vi dεz- otʁə,
  fidεlə dε ʁyz- e mεməz- ɑ̃fɑ̃ dy tɑ̃
  a labɔʁ də letwalə dε teʁəz- etɛ̃tə, …
  œ̃n- ɛ̃stɑ̃, ni ʁətʁuve la miʁə dœ̃n- ɔmə.
  kʁi silɑ̃sjø, dœ̃n- εspwaʁ, dynə otʁə amə…
  pa dœ̃ ʁealismə, a la plymə ɔpoze, kaʁnε dynə mɛ̃tə
  fɔli… œ̃ mal puʁ sə mɔ̃də dε nuvo tɑ̃
  ki nə vø kʁwaʁə a la vi də lɔ̃bʁə.
 • Pieds Phonétique : Mépris Idéal, À La Plume Aveugle…

  œ̃=kʁi=dy=si=lɑ̃=sə=dε=mo=zɑ̃=ʃy=ʃɔ=te 12
  pa=sɔ=bʁə=e=vɑ̃=me=lɔ=djø=dɑ̃=sε=tə=ʁy 12
  ki=se=tɛ̃=a=vεk=sεt=ɔ=mə=dœ̃=no=tʁə=tɑ̃ 12
  pɔʁ=tɑ̃=a=la=nɥi=œ̃=ʁə=ɡaʁdə=me=lɑ̃=kɔ=li 12
  dœ̃=mɔ̃də=pa=se=a=la=ʃaʁ=ne=ma=nɑ̃=də=fɔ=li 13
  pø=tε=tʁə=pʁjɑ̃=a=la=vi=paʁ=dε=mo=de=mɑ̃ 12
  mə=zyʁəaʁ=ʒɑ̃=te=dynə=ly=nə=paʁ=sə=paʁ=və=ny 12
  a=la=plymə=sa=kʁi=fje=kaʁ=nε=tə=nɑ̃=syʁ=sε=ʁe=a=li=te 16

  a=zaʁ=dœ̃=na=vø=ɡlə=pεʁ=sɔ=nə=nɑ̃=du=tə 12
  maʁ=ʃɑ̃=də=bɔ=nœ=ʁə=e=pa=sɑ̃=za=swa=fe 12
  amə=nɑ̃=a=la=pɔʁ=te=ma=ni=ʃe=ε=nə=œ̃=ne=kaʁ 14
  me=pʁi=zi=de=al=u=ma=la=dʁwa=sɔʁ=ti=lεʒə=ε=ʃo 14
  la=mɑ̃=ta=blə=də=la=ʁy=bʁu=jɔ̃=də=sε=mo 12
  dœ̃=si=lɑ̃sə=a=lεs=pʁi=dε=nɥi=puʁ=œ̃=ʁə=ɡaʁ 12
  ki=si=εs=pεʁəɑ̃=ly=mjε=ʁə=y=nə=o=tʁə=ʁe=a=li=te 15
  a=dɔ=ne=y=nə=nɔ=tə=a=la=vi=œ̃=ʁεstə 12

  tʁa=mə=ʁε=vø=zə=puʁ=y=nə=fo=tə=də=vwaʁə 12
  e=pa=sa=ʒe=dε=lε=tʁə=a=lεs=pwaʁ=da=lɔʁ 12
  mεmə=paʁ=la=fʁi=ʒi=də=i=ly=zjɔ̃=dœ̃=mɔ̃=dəe=tɛ̃ 13
  puʁ=lɥi=pεʁ=sɔ=nə=nə=vø=li=ɑ̃=tɑ̃=dʁə 11
  o=pa=dœ̃=si=lɑ̃sə=dœ̃=ʁə=flε=dε=ʁə=tɔʁ=dɑ̃kɔʁə 12
  paʁ=la=ʁy=kisə=tε=a=la=maʁ=ʃə=də=lε=tʁə=de=pɛ̃ 14
  ʁə=ɡaʁ=dy=nwaʁ=vi=zaʒəa=pa=ʁɑ̃=te=a=la=mɔʁ 12
  puʁlə=sɛ̃=plə=si=twa=jɛ̃=dy=mɔ̃=də=œ̃=mi=ʁwaʁ 12

  də=la=və=niʁ=œ̃=di=vɛ̃=me=sa=ʒe 10
  pʁi=də=ʁεs=pε=puʁ=lɔ=mə=a=pi=tj=e 11
  ɑ̃=fɑ̃=dy=mal=dɑ̃=lɛ̃=sεʁ=tɛ̃=œ̃=li=vi=də 12
  dɑ̃=lεs=pʁi=dy=ʒys=tə=kɔ=mə=lə=kɔ=mεʁ=sɑ̃ 12
  tu=ʒuʁ=lεse=paʁ=lə=sɔ=bʁəe=ɡaʁ=dε=me=kɔ̃=tɑ̃ 12
  ki=nə=pə=ve=kə=su=blje=a=la=pœʁ=ma=ladə 12
  dœ̃=no=tʁə=mɔ̃=də=kil=nə=və=le=me=ʁi=te 12
  o=ʁə=ɡaʁ=də=lɔ=mə=dε=ʁe=a=li=te 11

  ʒa=mε=ɑ̃=la=vi=dε=zo=tʁə 8
  fi=dε=lə=dε=ʁy=ze=mε=mə=zɑ̃=fɑ̃=dy=tɑ̃ 12
  a=la=bɔʁdə=le=twa=lə=dε=te=ʁə=ze=tɛ̃=tə 12
  œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ni=ʁə=tʁu=ve=la=mi=ʁə=dœ̃=nɔmə 12
  kʁi=si=lɑ̃=sjø=dœ̃=nεs=pwaʁ=dy=nə=o=tʁə=amə 12
  pa=dœ̃=ʁe=a=lismə=a=la=ply=məɔ=po=ze=kaʁ=nε=dy=nə=mɛ̃tə 16
  fɔ=li=œ̃=mal=puʁ=sə=mɔ̃=də=dε=nu=vo=tɑ̃ 12
  ki=nə=vø=kʁwa=ʁə=a=la=vi=də=lɔ̃=bʁə 11

PostScriptum

Ancien poème…

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/10/2005 22:01Trystania

Superbe ton poM mon Tibi !! mem si j’le trouve un pe floue à certaisn passages.... G pa tro tt suivi en fait lol mé j’M beaucoup kan mem !! 🙂
T doué ... ya rien à dire ... (f)