Poeme : À L’aube

À L’aube

À l’aube, je serai quelqu’un
Je retrouverai mes rêves
Aspirerai ma conscience
Et chanterai ma vertu

À l’aube, je ne serai jamais plus triste
Mes pleurs se feront rares
Mon cœur ne chavirera que pour aimer
Et seul l’amour me fera trembler

À l’aube, ma muse s’éveillera
Dans un fleuve de pastel et de craie
Écrivant les maux de mon âme
Et expiant ma faute dans l’ancre

À l’aube, je serai nu près de lui
Mon corps sera frêle et humide
Salivant sur les souvenirs de la nuit
Et caressant l’homme qui dort

Mais à quand l’aube ?
Si l’insomnie est mon seul rivage
Moi qui suis noyée dans une mer de pensée
N’ayant que comme seule attache, un amour précaire ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: À L’aube

  à=lau=be=je=se=rai=quel=quun 8
  je=re=trou=ve=rai=mes=rê=ves 8
  as=pi=re=rai=ma=cons=cien=ce 8
  et=chan=te=rai=ma=ver=tu 7

  à=laube=je=ne=se=rai=ja=mais=plus=triste 10
  mes=pleurs=se=fe=ront=ra=res 7
  mon=cœur=ne=cha=vire=ra=que=pour=ai=mer 10
  et=seul=la=mour=me=fe=ra=trem=bler 9

  à=laube=ma=mu=se=sé=vei=lle=ra 9
  dans=un=fleuve=de=pas=tel=et=de=craie 9
  é=cri=vant=les=maux=de=mon=âme 8
  et=ex=piant=ma=fau=te=dans=lancre 8

  à=laube=je=se=rai=nu=près=de=lui 9
  mon=corps=se=ra=frêle=et=hu=mide 8
  sa=li=vant=sur=les=souve=nirs=de=la=nuit 10
  et=cares=sant=l=hom=me=qui=dort 8

  mais=à=quand=lau=be 5
  si=lin=som=nieest=mon=seul=ri=vage 8
  moi=qui=suis=noyée=dans=une=mer=de=pen=sée 10
  nayant=que=comme=seu=leat=ta=che=un=a=mour=pré=caire 12
 • Phonétique : À L’aube

  a lobə, ʒə səʁε kεlkœ̃
  ʒə ʁətʁuvəʁε mε ʁεvə
  aspiʁəʁε ma kɔ̃sjɑ̃sə
  e ʃɑ̃təʁε ma vεʁty

  a lobə, ʒə nə səʁε ʒamε plys tʁistə
  mε plœʁ sə fəʁɔ̃ ʁaʁə
  mɔ̃ kœʁ nə ʃaviʁəʁa kə puʁ εme
  e səl lamuʁ mə fəʁa tʁɑ̃ble

  a lobə, ma myzə sevεjʁa
  dɑ̃z- œ̃ fləvə də pastεl e də kʁε
  ekʁivɑ̃ lε mo də mɔ̃n- amə
  e εkspjɑ̃ ma fotə dɑ̃ lɑ̃kʁə

  a lobə, ʒə səʁε ny pʁε də lɥi
  mɔ̃ kɔʁ səʁa fʁεlə e ymidə
  salivɑ̃ syʁ lε suvəniʁ də la nɥi
  e kaʁesɑ̃ lɔmə ki dɔʁ

  mεz- a kɑ̃ lobə ?
  si lɛ̃sɔmni ε mɔ̃ səl ʁivaʒə
  mwa ki sɥi nwaje dɑ̃z- ynə mεʁ də pɑ̃se
  nεjɑ̃ kə kɔmə sələ ataʃə, œ̃n- amuʁ pʁekεʁə ?
 • Syllabes Phonétique : À L’aube

  a=lo=bə=ʒə=sə=ʁε=kεl=kœ̃ 8
  ʒə=ʁə=tʁu=və=ʁε=mε=ʁε=və 8
  as=pi=ʁə=ʁε=ma=kɔ̃=sjɑ̃=sə 8
  e=ʃɑ̃=tə=ʁε=ma=vεʁ=ty 7

  a=lobə=ʒə=nə=sə=ʁε=ʒa=mε=plys=tʁistə 10
  mε=plœ=ʁə=sə=fə=ʁɔ̃=ʁa=ʁə 8
  mɔ̃=kœʁ=nə=ʃa=viʁə=ʁa=kə=puʁ=ε=me 10
  e=səl=la=muʁmə=fə=ʁa=tʁɑ̃=ble 8

  a=lobə=ma=my=zə=se=vεj=ʁa 8
  dɑ̃=zœ̃=flə=və=də=pas=tεl=e=də=kʁε 10
  e=kʁi=vɑ̃=lε=mo=də=mɔ̃=namə 8
  e=εk=spjɑ̃=ma=fo=tə=dɑ̃=lɑ̃kʁə 8

  a=lobə=ʒə=sə=ʁε=ny=pʁε=də=lɥi 9
  mɔ̃=kɔʁsə=ʁa=fʁε=lə=e=y=midə 8
  sa=li=vɑ̃=syʁ=lεsuvə=niʁ=də=la=nɥi 9
  e=ka=ʁe=sɑ̃=lɔ=mə=ki=dɔʁ 8

  mε=za=kɑ̃=lo=bə 5
  si=lɛ̃=sɔm=ni=ε=mɔ̃=səl=ʁi=vaʒə 9
  mwa=ki=sɥi=nwa=je=dɑ̃=zynə=mεʁ=də=pɑ̃se 10
  nε=jɑ̃kə=kɔ=mə=sə=ləa=ta=ʃə=œ̃=na=muʁ=pʁe=kεʁə 13

PostScriptum

Premier poeme depuis un bout de temps… je cherche désespérement ma muse : (
Avec chance, l’aube me la ramenera…

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/10/2010 17:17Marcel42

J’ai eu un coup de fil de l’aube. Sois plus attentive à elle, car tous les matins, elle dépose un baiser sur ton front.

Poème Reve
Publié le 08/10/2010 07:50

L'écrit contient 132 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Pétunya