Univers de poésie d'un auteur

Poème:Des Petites Panssées Sur La Vie

Le Poème

-Encore heureuse ! si non le monde serait trop laid pour y vivre.

-Pour un enfant un plancher croche ou droit, ça reste toujours un
Plancher.

-C’est pcqu’ils ns on connus bébé qur plus tard les parents ce
Pleignent de nous c’est parce qu’on se d’étache deux
Tout simplement. rien avoir avec ce que que nous sommes devenues.

-Une filles même petite a sa fièrté !

-Des fois c’est une bonne chose d’oublier l’enfance que nous avont eu.

-La vie est bête, anh ?

-La langue française est vrmt macho !

-Mas-tu aimé plus que tu me la jamais avoué ?

-Ily a des limites dans la vie !

-Peut-être que tout les gens quon croise et qui semble enrhumé ne le
Son pas vrmt. peut-être qu’ils sont tout simplement de la peine. ma
Peine c quelqu’un qui me la passée, comme un rhume. (encor une de
Mes théories niaiseuse ! )

-Aimé la vie et elle vous aimeras.

-L’important dans la vie se n’est pas davoir un bo jeu, mais de bien
Jouées celui qu’on a.

-Il ne faut pas sinquièter de l’avenir, il faut la préparer.

-A trois ou quatre fois dans la vie on a la chance d’être barve et
Tout les jour, celle de ne pas être lâche.

-On ne peux pas tuer le temps sans laisser l’éternité.

-Seuls veillons sur nos pensée ; en famille, veillons sur notre humeur,
Dans la société, veillons sur nos parole.

-Le plaisir, ce n’est pas le bonheur.

-Il y a une certaine différance entre penser a quel qu’un et l’oublier.

-On peut donné sans aimées mais on ne peux aps aimées sans donner.

-Ce dont le monde a besoin se sont des mains plus sales et des
Mentalitées avancée.

Le désespoir pour moi est une forme de paresse.

-La façons la plus sur de gaché un plaisir, c’est de s’en régouir trop a
L’avance !

-Quy a t’il de pire être détester ou ignorer ? pas plus l’un que l’autre.
Les 2 étants abscence d’amour.

-Écoute une personne et elle parlera.
Parle-lui, elle souvriras.

-Le prix de l’amitié est le prix de la vérité.

-Tu te dis libérée mais tu n’est même pas libre.

-La passion ce lis dans les yeux de l’amour et de la tendresse.

-Amour et fidèlité sont frère de sang.

-La soufrance est une expérience individuel, on n’est toujours seul
Avec !
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Fan

Poète Fan

Fan a publié sur le site 16 écrits. Fan est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Des Petites Panssées Sur La Vieen=core=heu=reu=se=si=non=le=mon=de=se=rait=trop=laid=pour=y=vivre 17

pour=un=en=fant=un=plan=cher=crocheou=droit=ça=res=te=tou=jours=un 15
plan=cher 2

cest=pc=quils=n=s=on=con=nus=bé=bé=qur=plus=tard=les=parents=ce 16
plei=gnent=de=nous=cest=par=ce=quon=se=dé=ta=che=deux 13
tout=simple=ment=rien=a=voir=a=vec=ce=que=que=nous=som=mes=de=ve=nues 17

u=ne=fi=lles=mê=me=pe=ti=te=a=sa=fièr=té 13

des=fois=cest=une=bon=ne=cho=se=dou=blier=len=fan=ce=que=nous=a=vont=eu 18

la=vie=est=bê=te=anh 6

la=lan=gue=fran=çai=se=est=v=r=m=t=ma=cho 13

mas=tu=ai=mé=plus=que=tu=me=la=ja=mais=a=vou=é 14

ily=a=des=li=mi=tes=dans=la=vie 9

peut=têtre=que=tout=les=gens=quon=croi=seet=qui=sem=ble=en=rhu=mé=ne=le 17
son=pas=v=r=m=t=peut=têtre=quils=sont=tout=sim=ple=ment=de=la=peine=ma 18
peine=c=quel=quun=qui=me=la=pas=sée=com=meun=rhume=en=cor=u=ne=de 17
mes=thé=o=ries=nia=i=seu=se 8

ai=mé=la=vie=et=el=le=vous=ai=me=ras 11

lim=por=tant=dans=la=vie=se=nest=pas=da=voir=un=bo=jeu=mais=de=bien 17
jouées=ce=lui=quon=a 5

il=ne=faut=pas=sin=quiè=ter=de=lave=nir=il=faut=la=pré=pa=rer 16

a=trois=ou=quatre=fois=dans=la=vieon=a=la=chan=ce=dê=tre=bar=ve=et 17
tout=les=jour=cel=le=de=ne=pas=ê=tre=lâche 11

on=ne=peux=pas=tuer=le=temps=sans=lais=ser=lé=ter=ni=té 14

seuls=veillons=sur=nos=pen=sée=en=fa=mille=veillons=sur=notre=hu=meur 14
dans=la=so=ci=é=té=veil=lons=sur=nos=pa=ro=le 13

le=plai=sir=ce=nest=pas=le=bon=heur 9

il=y=a=une=cer=tai=ne=dif=fé=ran=ceen=tre=pen=ser=a=quel=quun=et=lou=blier 20

on=peut=don=né=sans=ai=mées=mais=on=ne=peux=aps=ai=mées=sans=don=ner 17

ce=dont=le=mondea=be=soin=se=sont=des=mains=plus=sa=les=et=des 15
men=ta=li=tées=a=van=cée 7

le=dé=ses=poir=pour=moi=est=u=ne=for=me=de=pa=resse 14

la=fa=çons=la=plus=sur=de=ga=ché=un=plai=sir=cest=de=sen=ré=gouir=trop=a 19
la=van=ce 3

quy=a=til=de=pire=ê=tre=dé=tes=ter=ou=i=gno=rer=pas=plus=lun=que=lautre 19
les=deux=é=tants=abs=cen=ce=da=mour 9

é=cou=te=u=ne=per=son=ne=et=el=le=par=le=ra 14
par=le=lui=el=le=sou=vri=ras 8

le=prix=de=la=mi=tié=est=le=prix=de=la=vé=ri=té 14

tu=te=dis=li=bé=rée=mais=tu=nest=mê=me=pas=li=bre 14

la=pas=sion=ce=lis=dans=les=yeux=de=la=mour=et=de=la=ten=dresse 16

amour=et=fi=dè=li=té=sont=frè=re=de=sang 11

la=sou=franceest=u=ne=ex=pé=rien=ce=in=di=vi=duel=on=nest=tou=jours=seul 18
a=vec 2
Phonétique : Des Petites Panssées Sur La Vieɑ̃kɔʁə œʁøzə ! si nɔ̃ lə mɔ̃də səʁε tʁo lε puʁ i vivʁə.

puʁ œ̃n- ɑ̃fɑ̃ œ̃ plɑ̃ʃe kʁoʃə u dʁwa, sa ʁεstə tuʒuʁz- œ̃
plɑ̃ʃe.

sε pkil εn εs ɔ̃ kɔnys bebe kʁ plys taʁ lε paʁɑ̃ sə
plεɲe də nu sε paʁsə kɔ̃ sə detaʃə dø
tu sɛ̃pləmɑ̃. ʁjɛ̃ avwaʁ avεk sə kə kə nu sɔmə dəvənɥ.

ynə fijə mεmə pətitə a sa fjεʁte !

dε fwa sεt- ynə bɔnə ʃozə dublje lɑ̃fɑ̃sə kə nuz- avɔ̃ y.

la vi ε bεtə, ɑ̃ ?

la lɑ̃ɡ fʁɑ̃sεzə ε ve εʁ εm te maʃo !

mas ty εme plys kə ty mə la ʒamεz- avue ?

ili a dε limitə dɑ̃ la vi !

pø tεtʁə kə tu lε ʒɑ̃ kɔ̃ kʁwazə e ki sɑ̃blə ɑ̃ʁyme nə lə
sɔ̃ pa ve εʁ εm te. pø tεtʁə kil sɔ̃ tu sɛ̃pləmɑ̃ də la pεnə. ma
pεnə se kεlkœ̃ ki mə la pase, kɔmə œ̃ ʁymə. (ɑ̃kɔʁ ynə də
mε teɔʁi njεzøzə ! )

εme la vi e εllə vuz- εməʁa.

lɛ̃pɔʁtɑ̃ dɑ̃ la vi sə nε pa davwaʁ œ̃ bo ʒø, mε də bjɛ̃
ʒue səlɥi kɔ̃n- a.

il nə fo pa sɛ̃kjεte də lavəniʁ, il fo la pʁepaʁe.

a tʁwaz- u katʁə fwa dɑ̃ la vi ɔ̃n- a la ʃɑ̃sə dεtʁə baʁvə e
tu lε ʒuʁ, sεllə də nə pa εtʁə laʃə.

ɔ̃ nə pø pa tɥe lə tɑ̃ sɑ̃ lεse letεʁnite.

səl vεjɔ̃ syʁ no pɑ̃se, ɑ̃ famijə, vεjɔ̃ syʁ nɔtʁə ymœʁ,
dɑ̃ la sɔsjete, vεjɔ̃ syʁ no paʁɔlə.

lə plεziʁ, sə nε pa lə bɔnœʁ.

il i a ynə sεʁtεnə difeʁɑ̃sə ɑ̃tʁə pɑ̃se a kεl kœ̃n- e lublje.

ɔ̃ pø dɔne sɑ̃z- εme mεz- ɔ̃ nə pøz- aps εme sɑ̃ dɔne.

sə dɔ̃ lə mɔ̃də a bəzwɛ̃ sə sɔ̃ dε mɛ̃ plys saləz- e dε
mɑ̃talitez- avɑ̃se.

lə dezεspwaʁ puʁ mwa εt- ynə fɔʁmə də paʁεsə.

la fasɔ̃ la plys syʁ də ɡaʃe œ̃ plεziʁ, sε də sɑ̃ ʁeɡuiʁ tʁo a
lavɑ̃sə !

ki a til də piʁə εtʁə detεste u iɲɔʁe ? pa plys lœ̃ kə lotʁə.
lε døz- etɑ̃z- absɑ̃sə damuʁ.

ekutə ynə pεʁsɔnə e εllə paʁləʁa.
paʁlə lɥi, εllə suvʁiʁa.

lə pʁi də lamitje ε lə pʁi də la veʁite.

ty tə di libeʁe mε ty nε mεmə pa libʁə.

la pasjɔ̃ sə li dɑ̃ lεz- iø də lamuʁ e də la tɑ̃dʁεsə.

amuʁ e fidεlite sɔ̃ fʁεʁə də sɑ̃.

la sufʁɑ̃sə εt- ynə εkspeʁjɑ̃sə ɛ̃dividɥεl, ɔ̃ nε tuʒuʁ səl
avεk !
Syllabes Phonétique : Des Petites Panssées Sur La Vieɑ̃=kɔʁə=œ=ʁø=zə=si=nɔ̃=lə=mɔ̃=də=sə=ʁε=tʁo=lε=puʁ=i=vivʁə 17

puʁ=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=œ̃=plɑ̃=ʃe=kʁoʃəu=dʁwa=sa=ʁεs=tə=tu=ʒuʁ=zœ̃ 15
plɑ̃=ʃe 2

sε=pkil=εn=εsəɔ̃=kɔ=nys=be=be=kʁ=plys=taʁ=lε=pa=ʁɑ̃sə 14
plε=ɲe=də=nu=sε=pa=ʁsə=kɔ̃=sə=de=ta=ʃə=dø 13
tu=sɛ̃plə=mɑ̃=ʁjɛ̃=a=vwaʁ=a=vεk=sə=kə=kə=nu=sɔ=mə=də=vənɥ 16

y=nə=fi=jə=mε=mə=pə=ti=tə=a=sa=fjεʁ=te 13

dε=fwa=sε=tynə=bɔ=nə=ʃo=zə=du=blje=lɑ̃=fɑ̃=sə=kə=nu=za=vɔ̃=y 18

la=vi=ε=bε=tə=ɑ̃ 6

la=lɑ̃ɡ=fʁɑ̃=sε=zə=ε=ve=εʁ=εm=te=ma=ʃo 12

mas=ty=ε=me=plys=kə=ty=mə=la=ʒa=mε=za=vu=e 14

i=li=a=dε=li=mi=tə=dɑ̃=la=vi 10

pø=tεtʁə=kə=tu=lε=ʒɑ̃=kɔ̃=kʁwa=zəe=ki=sɑ̃=blə=ɑ̃=ʁy=me=nə=lə 17
sɔ̃=pa=ve=εʁ=εm=te=pø=tεtʁə=kil=sɔ̃=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=də=la=pε=nə=ma 19
pεnə=se=kεl=kœ̃=ki=mə=la=pa=se=kɔ=məœ̃=ʁy=mə=ɑ̃=kɔʁ=y=nə=də 18
mε=te=ɔ=ʁi=nj=ε=zø=zə 8

ε=me=la=vi=e=εl=lə=vu=zε=mə=ʁa 11

lɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=dɑ̃=la=visə=nε=pa=da=vwaʁ=œ̃=bo=ʒø=mε=də=bjɛ̃ 16
ʒu=e=səl=ɥi=kɔ̃=na 6

il=nə=fo=pa=sɛ̃=kjε=te=də=lavə=niʁ=il=fo=la=pʁe=pa=ʁe 16

a=tʁwa=zu=katʁə=fwa=dɑ̃=la=vi=ɔ̃=na=la=ʃɑ̃=sə=dε=tʁə=baʁ=vəe 17
tu=lε=ʒuʁ=sεl=lə=də=nə=pa=ε=tʁə=la=ʃə 12

ɔ̃=nə=pø=pa=tɥe=lə=tɑ̃=sɑ̃=lε=se=le=tεʁ=ni=te 14

səl=vε=jɔ̃=syʁ=no=pɑ̃se=ɑ̃=fa=mi=jə=vε=jɔ̃=syʁ=nɔ=tʁəy=mœʁ 16
dɑ̃=la=sɔ=sj=e=te=vε=j=ɔ̃=syʁ=no=pa=ʁɔ=lə 14

lə=plε=ziʁ=sə=nε=pa=lə=bɔ=nœ=ʁə 10

il=i=a=ynə=sεʁ=tε=nə=di=fe=ʁɑ̃=səɑ̃=tʁə=pɑ̃=se=a=kεl=kœ̃=ne=lu=blje 20

ɔ̃=pø=dɔ=ne=sɑ̃=zε=me=mε=zɔ̃nə=pø=zaps=ε=me=sɑ̃=dɔ=ne 16

sə=dɔ̃lə=mɔ̃=dəa=bə=zwɛ̃=sə=sɔ̃=dε=mɛ̃=plys=sa=lə=ze=dε 15
mɑ̃=ta=li=te=za=vɑ̃=se 7

lə=de=zεs=pwaʁ=puʁ=mwa=ε=ty=nə=fɔʁ=mə=də=pa=ʁεsə 14

la=fa=sɔ̃=la=plys=syʁ=də=ɡa=ʃe=œ̃=plε=ziʁ=sεdə=sɑ̃=ʁe=ɡu=iʁ=tʁo=a 19
la=vɑ̃=sə 3

ki=a=til=də=piʁəε=tʁə=de=tεs=te=u=i=ɲɔ=ʁe=pa=plys=lœ̃=kə=lotʁə 18
lε=dø=ze=tɑ̃=zab=sɑ̃=sə=da=muʁ 9

e=ku=tə=y=nə=pεʁ=sɔ=nə=e=εl=lə=paʁ=lə=ʁa 14
paʁ=lə=lɥi=εl=lə=su=vʁi=ʁa 8

lə=pʁi=də=la=mi=tje=ε=lə=pʁi=də=la=ve=ʁi=te 14

ty=tə=di=li=be=ʁe=mε=ty=nε=mε=mə=pa=li=bʁə 14

la=pa=sjɔ̃sə=li=dɑ̃=lε=ziø=də=la=muʁ=e=də=la=tɑ̃=dʁεsə 15

a=muʁ=e=fi=dε=li=te=sɔ̃=fʁε=ʁə=də=sɑ̃ 12

la=su=fʁɑ̃səε=ty=nə=εk=spe=ʁjɑ̃=sə=ɛ̃=di=vid=ɥεl=ɔ̃=nε=tu=ʒuʁ=səl 18
a=vεk 2

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
29/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 10/11/2004 00:56

L'écrit contient 419 mots qui sont répartis dans 29 strophes.