Poeme-France : Lecture Écrit Rencontre

Poeme : Histoire D’Une Nuit

Poème Rencontre
Publié le 04/09/2016 17:54

L'écrit contient 168 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Newmad

Histoire D’Une Nuit

Le fier céleste de la Voûte pourrait à présent s’effondrer.
Les libres flots des ruisseaux voir leurs courses s’arrêter.
Et même encore les miracles divins, ici-bas, se propager.
Rien ne saurait, de son immuable sentence, me soulager.

Elle décide, en réponses, de ne m’offrir que des silences,
Gage intentionnellement cruel de sa concrète indifférence.
Mes songes ne s’imprègnent plus que de concupiscence,
Moi qui rêvait de les voir se fondre en sa sublime essence.

Tremblent les mains, telle la feuille qui contemple son sort.
Palpite le cœur, comme en l’ultime seconde d’avant la mort.
Bouillonne le sang, pour que ne viennent, a l’esprit, remords.
Éteins toi Pensée, devant celle ne m’allouant que son corps.

J’aurai vendu cent fois mon âme pour la posséder, autrement.
Goûter à foison le sel de son esprit, son apanage de firmament.
Demain me reverra encore subir, du poète, le triste égarement.
Ma solitude toujours se meurt, je n’aspire qu’à son enterrement.
 • Pieds Hyphénique: Histoire D’Une Nuit

  le=fier=céles=te=de=la=voû=te=pour=rait=à=pré=sent=sef=fon=drer 16
  les=li=bres=flots=des=ruis=seaux=voir=leurs=cour=ses=sar=rê=ter 14
  et=mêmeen=co=re=les=mi=ra=cles=di=vins=i=ci=bas=se=pro=pa=ger 17
  rien=ne=sau=rait=de=son=im=mua=ble=sen=ten=ce=me=sou=la=ger 16

  el=le=dé=cide=en=ré=pon=ses=de=ne=mof=frir=que=des=si=lences 16
  gagein=ten=tion=nel=le=ment=cruel=de=sa=con=crè=te=in=dif=fé=rence 16
  mes=son=ges=ne=sim=prè=gnent=plus=que=de=con=cu=pis=cen=ce 15
  moi=qui=rê=vait=de=les=voir=se=fondre=en=sa=su=bli=me=es=sence 16

  trem=blent=les=mains=tel=le=la=feu=i=lle=qui=con=tem=ple=son=sort 16
  pal=pite=le=cœur=com=meen=lul=ti=me=se=con=de=da=vant=la=mort 16
  bou=il=lon=ne=le=sang=pour=que=ne=vien=nent=a=les=prit=re=mords 16
  é=teins=toi=pen=sée=de=vant=cel=le=ne=mal=lou=ant=que=son=corps 16

  jau=rai=ven=du=cent=fois=mon=â=me=pour=la=pos=sé=der=autre=ment 16
  goû=ter=à=foi=son=le=sel=de=son=es=prit=son=a=pa=nage=de=fir=mament 18
  de=main=me=re=ver=ra=en=core=su=bir=du=po=è=te=le=tris=teé=ga=re=ment 20
  ma=so=li=tude=tou=jours=se=meurt=je=nas=pi=re=quà=son=en=ter=re=ment 18
 • Phonétique : Histoire D’Une Nuit

  lə fje selεstə də la vutə puʁʁε a pʁezɑ̃ sefɔ̃dʁe.
  lε libʁə- flo dε ʁɥiso vwaʁ lœʁ kuʁsə- saʁεte.
  e mεmə ɑ̃kɔʁə lε miʁaklə divɛ̃, isi ba, sə pʁɔpaʒe.
  ʁjɛ̃ nə soʁε, də sɔ̃n- imɥablə sɑ̃tɑ̃sə, mə sulaʒe.

  εllə desidə, ɑ̃ ʁepɔ̃sə, də nə mɔfʁiʁ kə dε silɑ̃sə,
  ɡaʒə ɛ̃tɑ̃sjɔnεllmɑ̃ kʁyεl də sa kɔ̃kʁεtə ɛ̃difeʁɑ̃sə.
  mε sɔ̃ʒə nə sɛ̃pʁεɲe plys kə də kɔ̃kypisɑ̃sə,
  mwa ki ʁεvε də lε vwaʁ sə fɔ̃dʁə ɑ̃ sa syblimə esɑ̃sə.

  tʁɑ̃ble lε mɛ̃, tεllə la fœjə ki kɔ̃tɑ̃plə sɔ̃ sɔʁ.
  palpitə lə kœʁ, kɔmə ɑ̃ lyltimə səɡɔ̃də davɑ̃ la mɔʁ.
  bujɔnə lə sɑ̃, puʁ kə nə vjεne, a lεspʁi, ʁəmɔʁd.
  etɛ̃ twa pɑ̃se, dəvɑ̃ sεllə nə maluɑ̃ kə sɔ̃ kɔʁ.

  ʒoʁε vɑ̃dy sɑ̃ fwa mɔ̃n- amə puʁ la pɔsede, otʁəmɑ̃.
  ɡute a fwazɔ̃ lə sεl də sɔ̃n- εspʁi, sɔ̃n- apanaʒə də fiʁmame.
  dəmɛ̃ mə ʁəveʁa ɑ̃kɔʁə sybiʁ, dy pɔεtə, lə tʁistə eɡaʁəmɑ̃.
  ma sɔlitydə tuʒuʁ sə məʁ, ʒə naspiʁə ka sɔ̃n- ɑ̃tεʁəmɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Histoire D’Une Nuit

  lə=fj=e=se=lεs=tə=də=la=vu=tə=puʁ=ʁε=a=pʁe=zɑ̃=se=fɔ̃=dʁe 18
  lε=li=bʁə=flo=dε=ʁɥi=so=vwaʁ=lœ=ʁə=kuʁ=sə=sa=ʁε=te 15
  e=mεmə=ɑ̃=kɔ=ʁə=lε=mi=ʁa=klə=di=vɛ̃=i=si=ba=sə=pʁɔ=pa=ʒe 18
  ʁj=ɛ̃=nə=so=ʁε=də=sɔ̃=nim=ɥa=blə=sɑ̃=tɑ̃=sə=mə=su=la=ʒe 17

  εl=lə=de=si=də=ɑ̃=ʁe=pɔ̃=sə=də=nə=mɔ=fʁiʁ=kə=dε=si=lɑ̃=sə 18
  ɡa=ʒə=ɛ̃=tɑ̃=sjɔ=nεl=lmɑ̃=kʁy=εl=də=sa=kɔ̃=kʁε=tə=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə 18
  mε=sɔ̃=ʒə=nə=sɛ̃=pʁε=ɲe=plys=kə=də=kɔ̃=ky=pi=sɑ̃=sə 15
  mwa=ki=ʁε=vε=də=lε=vwaʁ=sə=fɔ̃=dʁə=ɑ̃=sa=sy=bli=mə=e=sɑ̃=sə 18

  tʁɑ̃=ble=lε=mɛ̃=tεl=lə=la=fœ=jə=ki=kɔ̃=tɑ̃=plə=sɔ̃=sɔʁ 15
  pal=pi=tə=lə=kœʁ=kɔ=mə=ɑ̃=lyl=ti=mə=sə=ɡɔ̃=də=da=vɑ̃=la=mɔʁ 18
  bu=jɔ=nə=lə=sɑ̃=puʁ=kə=nə=vj=ε=ne=a=lεs=pʁi=ʁə=mɔʁd 16
  e=tɛ̃=twa=pɑ̃=se=də=vɑ̃=sεl=lə=nə=ma=lu=ɑ̃=kə=sɔ̃=kɔʁ 16

  ʒo=ʁε=vɑ̃=dy=sɑ̃=fwa=mɔ̃=na=mə=puʁ=la=pɔ=se=de=o=tʁə=mɑ̃ 17
  ɡu=te=a=fwa=zɔ̃lə=sεl=də=sɔ̃=nεs=pʁi=sɔ̃=na=pa=na=ʒə=də=fiʁ=ma=me 19
  də=mɛ̃mə=ʁə=ve=ʁa=ɑ̃=kɔ=ʁə=sy=biʁ=dy=pɔ=ε=tə=lə=tʁis=təe=ɡa=ʁə=mɑ̃ 20
  ma=sɔ=li=tydə=tu=ʒuʁ=sə=məʁ=ʒə=nas=pi=ʁə=ka=sɔ̃=nɑ̃=tε=ʁə=mɑ̃ 18

Récompense

1
3
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/07/2018 05:25Mad.Angel

Wow... les mots me manques... je suis abasourdi devant tant d’image douces et cruelles... images qui reflètent si tristement la réalité des "one nights" de nos jours sans romances