Slam : Sans Filtre

Sans Filtre

Quand mes globes oculaires s’inoculent de cet occulte,
Je m’occupe en cette guerre du culte de l’insulte
Et me fais fière catapulte sur les pentes abruptes
De l’adulte à me distraire de vos vaines disputes,
De vos petites luttes de maigres brutes dont l’incult-
Ure repait vos pores qui jutent à chaque minute
Vos peurs chahutant et chuchotant dans cette chute
Imputée dès votre culbute en ce temps de tumultes.

Je m’apitoie, méprisant, méprisable, sur vos maudites
Manies d’humanité médisante à la haine gratuite,
Aux désamours persistants envers mes frères ermites,
Ces fous militants dissonant de ce système qui n’abrite
Que les Sheitans qui sur l’or noir ou vert lévitent
En évitant évidemment notre indigence parasite
Qui ne plébiscite qu’un peu de sec en ses orbites
Avant de se fondre, dans le Néant, en météorite.

Et j’avance maudissant tous ces politiques apôtres
Et leurs paroles ôtant leurs haïssables fautes,
En jouant ma partition en dépit des fausses notes
Car je sais que le temps m’apportera cette autre
Que j’ai fui pourtant à trop vouloir garder en ot-
Age ce cœur désarmant, désarmé face à ces hôt-
Esses n’offrant que des carottes qui firent que mes potes,
Aujourd’hui, se vengent en crachant dans les pom’potes

Dont vos chers chérubins suppliants se déshydratent
Éduqués trop jeunes à n’écouter que leur ire écarlate.
Je plains ces futurs égotistes chouinant, inaptes
A affronter le non-sens existentiel, puérils primates
Dévolus aux évolutions confortables de pure ouate.
Révolues sont les révolutions de la masse renégate,
Alors mieux vaut vivre sur le fil de nos natures ingrates
En cherchant du funambule acrobate l’ivresse délicate.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sans Filtre

  quand=mes=globes=o=cu=lai=res=si=no=cu=lent=de=cet=oc=cul=te 16
  je=moc=cu=pe=en=cet=te=guer=re=du=cul=te=de=lin=su=lte 16
  et=me=fais=fiè=re=ca=ta=pul=te=sur=les=pen=tes=a=bru=ptes 16
  de=la=dul=te=à=me=dis=trai=re=de=vos=vai=nes=dis=pu=tes 16
  de=vos=pe=ti=tes=lut=tes=de=mai=gres=bru=tes=dont=lin=cult 15
  u=re=re=pait=vos=po=res=qui=ju=tent=à=cha=que=mi=nu=te 16
  vos=peurs=cha=hu=tant=et=chu=cho=tant=dans=cet=te=chu=te 14
  im=pu=tée=dès=vo=tre=cul=bu=te=en=ce=temps=de=tu=mu=ltes 16

  je=ma=pi=toie=mé=pri=sant=mé=pri=sa=ble=sur=vos=mau=di=tes 16
  ma=nies=d=hu=ma=ni=té=mé=di=sante=à=la=hai=ne=gra=tuite 16
  aux=dé=sa=mours=per=sis=tants=en=vers=mes=frè=res=er=mi=tes 15
  ces=fous=mi=li=tants=dis=so=nant=de=ce=sys=tè=me=qui=na=brite 16
  que=les=shei=tans=qui=sur=lor=noir=ou=vert=lé=vitent 12
  en=é=vi=tant=é=vi=dem=ment=notre=in=di=gen=ce=pa=ra=site 16
  qui=ne=plé=bis=ci=te=quun=peu=de=sec=en=ses=or=bi=tes 15
  avant=de=se=fon=dre=dans=le=né=ant=en=mé=té=o=ri=te 15

  et=ja=van=ce=mau=dis=sant=tous=ces=po=li=ti=ques=a=pô=tres 16
  et=leurs=pa=ro=les=ô=tant=leurs=haïs=sa=bles=fau=tes 13
  en=jou=ant=ma=par=ti=ti=on=en=dé=pit=des=faus=ses=no=tes 16
  car=je=sais=que=le=temps=map=por=te=ra=cet=te=au=tre 14
  que=jai=fui=pour=tant=à=trop=vou=loir=gar=der=en=ot 13
  a=ge=ce=cœur=dé=sar=mant=dé=sar=mé=fa=ce=à=ces=hôt 15
  es=ses=nof=frant=que=des=ca=rot=tes=qui=fi=rent=que=mes=po=tes 16
  au=jourd=hui=se=ven=gent=en=cra=chant=dans=les=pom=po=tes 14

  dont=vos=chers=ché=ru=bins=sup=pli=ants=se=dé=shy=dratent 13
  édu=qués=trop=jeu=nes=à=né=cou=ter=que=leur=i=re=é=car=late 16
  je=plains=ces=fu=turs=é=go=tis=tes=choui=nant=i=na=ptes 14
  a=af=fron=ter=le=non=sens=exis=ten=tiel=pué=rils=pri=ma=tes 15
  dé=vo=lus=aux=é=vo=lu=tions=con=for=tables=de=pu=re=ou=ate 16
  ré=vo=lues=sont=les=ré=vo=lu=tions=de=la=mas=se=re=né=gate 16
  a=lors=mieux=vaut=vi=vre=sur=le=fil=de=nos=na=tu=res=in=grates 16
  en=cher=chant=du=fu=nam=bulea=cro=ba=te=li=vres=se=dé=li=cate 16
 • Phonétique : Sans Filtre

  kɑ̃ mε ɡlɔbəz- ɔkylεʁə sinɔkyle də sεt ɔkyltə,
  ʒə mɔkypə ɑ̃ sεtə ɡeʁə dy kyltə də lɛ̃syltə
  e mə fε fjεʁə katapyltə syʁ lε pɑ̃təz- abʁyptə
  də ladyltə a mə distʁεʁə də vo vεnə dispytə,
  də vo pətitə lytə də mεɡʁə- bʁytə dɔ̃ lɛ̃kylt
  yʁə ʁəpε vo pɔʁə ki ʒyte a ʃakə minytə
  vo pœʁ ʃaytɑ̃ e ʃyʃɔtɑ̃ dɑ̃ sεtə ʃytə
  ɛ̃pyte dε vɔtʁə kylbytə ɑ̃ sə tɑ̃ də tymyltə.

  ʒə mapitwa, mepʁizɑ̃, mepʁizablə, syʁ vo moditə
  mani dymanite medizɑ̃tə a la-εnə ɡʁatɥitə,
  o dezamuʁ pεʁsistɑ̃z- ɑ̃vεʁ mε fʁεʁəz- εʁmitə,
  sε fus militɑ̃ disɔnɑ̃ də sə sistεmə ki nabʁitə
  kə lε ʃεtɑ̃ ki syʁ lɔʁ nwaʁ u vεʁ levite
  ɑ̃n- evitɑ̃ evidamɑ̃ nɔtʁə ɛ̃diʒɑ̃sə paʁazitə
  ki nə plebisitə kœ̃ pø də sεk ɑ̃ sεz- ɔʁbitə
  avɑ̃ də sə fɔ̃dʁə, dɑ̃ lə neɑ̃, ɑ̃ meteɔʁitə.

  e ʒavɑ̃sə modisɑ̃ tus sε pɔlitikz- apotʁə
  e lœʁ paʁɔləz- otɑ̃ lœʁ-ajsablə fotə,
  ɑ̃ ʒuɑ̃ ma paʁtisjɔ̃ ɑ̃ depi dε fosə nɔtə
  kaʁ ʒə sε kə lə tɑ̃ mapɔʁtəʁa sεtə otʁə
  kə ʒε fɥi puʁtɑ̃ a tʁo vulwaʁ ɡaʁde ɑ̃n- o
  aʒə sə kœʁ dezaʁmɑ̃, dezaʁme fasə a sεz- o
  esə nɔfʁɑ̃ kə dε kaʁɔtə ki fiʁe kə mε pɔtə,
  oʒuʁdɥi, sə vɑ̃ʒe ɑ̃ kʁaʃɑ̃ dɑ̃ lε pɔmpɔtə

  dɔ̃ vo ʃεʁ ʃeʁybɛ̃ sypljɑ̃ sə dezidʁate
  edyke tʁo ʒənəz- a nekute kə lœʁ iʁə ekaʁlatə.
  ʒə plɛ̃ sε fytyʁz- eɡɔtistə ʃuinɑ̃, inaptə
  a afʁɔ̃te lə nɔ̃ sɑ̃sz- εɡzistɑ̃sjεl, pyeʁil pʁimatə
  devɔlysz- oz- evɔlysjɔ̃ kɔ̃fɔʁtablə də pyʁə uatə.
  ʁevɔlɥ sɔ̃ lε ʁevɔlysjɔ̃ də la masə ʁəneɡatə,
  alɔʁ mjø vo vivʁə syʁ lə fil də no natyʁəz- ɛ̃ɡʁatə
  ɑ̃ ʃεʁʃɑ̃ dy fynɑ̃bylə akʁɔbatə livʁεsə delikatə.
 • Syllabes Phonétique : Sans Filtre

  kɑ̃=mε=ɡlɔbə=zɔ=ky=lε=ʁə=si=nɔ=ky=le=də=sεt=ɔ=kyl=tə 16
  ʒə=mɔ=ky=pə=ɑ̃=sε=tə=ɡe=ʁə=dy=kyl=tə=də=lɛ̃=syl=tə 16
  e=mə=fε=fjε=ʁə=ka=ta=pyl=tə=syʁ=lε=pɑ̃=tə=za=bʁyp=tə 16
  də=la=dyl=tə=a=mə=dis=tʁε=ʁə=də=vo=vε=nə=dis=py=tə 16
  də=vo=pə=ti=tə=ly=tə=də=mε=ɡʁə=bʁy=tə=dɔ̃=lɛ̃=kylt 15
  y=ʁə=ʁə=pε=vo=pɔ=ʁə=ki=ʒy=te=a=ʃa=kə=mi=ny=tə 16
  vo=pœ=ʁə=ʃa=y=tɑ̃=e=ʃy=ʃɔ=tɑ̃=dɑ̃=sε=tə=ʃy=tə 15
  ɛ̃=py=te=dε=vɔ=tʁə=kyl=by=tə=ɑ̃=sə=tɑ̃=də=ty=myl=tə 16

  ʒə=ma=pi=twa=me=pʁi=zɑ̃=me=pʁi=za=blə=syʁ=vo=mo=di=tə 16
  ma=ni=dy=ma=ni=te=me=di=zɑ̃=tə=a=la-ε=nə=ɡʁat=ɥitə 16
  o=de=za=muʁ=pεʁ=sis=tɑ̃=zɑ̃=vεʁ=mε=fʁε=ʁə=zεʁ=mi=tə 15
  sε=fus=mi=li=tɑ̃=di=sɔ=nɑ̃=də=sə=sis=tε=mə=ki=na=bʁitə 16
  kə=lε=ʃε=tɑ̃=ki=syʁ=lɔʁ=nwaʁ=u=vεʁ=le=vi=te 13
  ɑ̃=ne=vi=tɑ̃=e=vi=da=mɑ̃=nɔtʁə=ɛ̃=di=ʒɑ̃=sə=pa=ʁa=zitə 16
  ki=nə=ple=bi=si=tə=kœ̃=pø=də=sεk=ɑ̃=sε=zɔʁ=bi=tə 15
  a=vɑ̃=də=sə=fɔ̃=dʁə=dɑ̃=lə=ne=ɑ̃=ɑ̃=me=te=ɔ=ʁi=tə 16

  e=ʒa=vɑ̃=sə=mo=di=sɑ̃=tus=sε=pɔ=li=tik=za=po=tʁə 15
  e=lœ=ʁə=pa=ʁɔ=lə=zo=tɑ̃=lœʁ-aj=sa=blə=fo=tə 14
  ɑ̃=ʒu=ɑ̃=ma=paʁ=ti=sj=ɔ̃=ɑ̃=de=pi=dε=fo=sə=nɔ=tə 16
  kaʁ=ʒə=sε=kə=lə=tɑ̃=ma=pɔʁ=tə=ʁa=sε=tə=o=tʁə 14
  kə=ʒε=fɥi=puʁ=tɑ̃=a=tʁo=vu=lwaʁ=ɡaʁ=de=ɑ̃=no 13
  a=ʒə=sə=kœ=ʁə=de=zaʁ=mɑ̃=de=zaʁ=me=fa=sə=a=sε=zo 16
  e=sə=nɔ=fʁɑ̃=kə=dε=ka=ʁɔ=tə=ki=fi=ʁe=kə=mε=pɔ=tə 16
  o=ʒuʁ=dɥi=sə=vɑ̃=ʒe=ɑ̃=kʁa=ʃɑ̃=dɑ̃=lε=pɔm=pɔ=tə 14

  dɔ̃=vo=ʃεʁ=ʃe=ʁy=bɛ̃=sy=plj=ɑ̃=sə=de=zi=dʁa=te 14
  e=dy=ke=tʁoʒə=nə=za=ne=ku=te=kə=lœʁ=i=ʁə=e=kaʁ=latə 16
  ʒə=plɛ̃=sε=fy=tyʁ=ze=ɡɔ=tis=tə=ʃu=i=nɑ̃=i=nap=tə 15
  a=a=fʁɔ̃=te=lə=nɔ̃=sɑ̃s=zεɡ=zis=tɑ̃=sjεl=py=e=ʁil=pʁi=matə 16
  de=vɔ=lys=zo=ze=vɔ=ly=sjɔ̃=kɔ̃=fɔʁ=tablə=də=py=ʁə=u=atə 16
  ʁe=vɔlɥ=sɔ̃=lε=ʁe=vɔ=ly=sjɔ̃=də=la=ma=sə=ʁə=ne=ɡa=tə 16
  a=lɔʁ=mjø=vo=vi=vʁə=syʁ=lə=fil=də=no=na=ty=ʁə=zɛ̃=ɡʁatə 16
  ɑ̃=ʃεʁ=ʃɑ̃=dy=fy=nɑ̃=byləa=kʁɔ=ba=tə=li=vʁε=sə=de=li=katə 16

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Slam Ambition
Publié le 08/05/2018 15:15

L'écrit contient 286 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 8 vers.

Poete : Newmad