Poeme : Tu Parles Dans Le Vide

Tu Parles Dans Le Vide

Tu parles dans le vide
Pourtant tu es fragiles
Parfois même trop habile
Tu dis qu’on te méprise
Tu dis qu’on te rend triste
Que ta vie est dramatique
Comme si tout est magique
Tu cherches un membre en ligne
Qui n’est plus sur la liste
Cela devient tragique
Ton porte monnaie est vide
Tellement tu gaspilles ! ! !
Tout ce que tu remplis
Alors laisse moi te dire
Evite plutôt les débiles
Cherche toi une maison vide
Essaie de refaire ta vie
A ta façon bien sûr
Ne parle plus dans le vide
Sois logique ! ! ! Peut être un jour
Tu deviendras riche
Si cela devrait arriver
N’oublie pas tes amis
Surtout celle qui a su te dire
Ne parle plus dans le vide
Je ne veux plus te voir triste
Viens je t’emmène avec moi

Mb de la Martinique

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Parles Dans Le Vide

  tu=par=les=dans=le=vide 6
  pour=tant=tu=es=fra=giles 6
  par=fois=même=trop=ha=bile 6
  tu=dis=quon=te=mé=prise 6
  tu=dis=quon=te=rend=triste 6
  que=ta=vieest=dra=ma=tique 6
  comme=si=tout=est=ma=gique 6
  tu=cherches=un=mem=breen=ligne 6
  qui=nest=plus=sur=la=liste 6
  ce=la=de=vient=tra=gique 6
  ton=porte=mon=naie=est=vide 6
  tel=le=ment=tu=gas=pilles 6
  tout=ce=que=tu=rem=plis 6
  a=lors=laisse=moi=te=dire 6
  evite=plu=tôt=les=dé=biles 6
  cherche=toi=u=ne=mai=son=vide 7
  es=saie=de=re=faire=ta=vie 7
  a=ta=fa=çon=bien=sûr 6
  ne=par=le=plus=dans=le=vide 7
  sois=lo=gi=que=peut=êtreun=jour 7
  tu=de=vien=dras=ri=che 6
  si=ce=la=de=vrait=ar=ri=ver 8
  nou=blie=pas=tes=a=mis 6
  sur=tout=cel=le=qui=a=su=te=dire 9
  ne=par=le=plus=dans=le=vide 7
  je=ne=veux=plus=te=voir=triste 7
  viens=je=tem=mènea=vec=moi 6

  m=b=de=la=mar=ti=nique 7
 • Phonétique : Tu Parles Dans Le Vide

  ty paʁlə- dɑ̃ lə vidə
  puʁtɑ̃ ty ε fʁaʒilə
  paʁfwa mεmə tʁo-abilə
  ty di kɔ̃ tə mepʁizə
  ty di kɔ̃ tə ʁɑ̃ tʁistə
  kə ta vi ε dʁamatikə
  kɔmə si tut- ε maʒikə
  ty ʃεʁʃəz- œ̃ mɑ̃bʁə ɑ̃ liɲə
  ki nε plys syʁ la listə
  səla dəvjɛ̃ tʁaʒikə
  tɔ̃ pɔʁtə mɔnε ε vidə
  tεllmɑ̃ ty ɡaspijə ! ! !
  tu sə kə ty ʁɑ̃pli
  alɔʁ lεsə mwa tə diʁə
  əvitə plyto lε debilə
  ʃεʁʃə twa ynə mεzɔ̃ vidə
  esε də ʁəfεʁə ta vi
  a ta fasɔ̃ bjɛ̃ syʁ
  nə paʁlə plys dɑ̃ lə vidə
  swa lɔʒikə ! ! ! pø εtʁə œ̃ ʒuʁ
  ty dəvjɛ̃dʁa ʁiʃə
  si səla dəvʁε aʁive
  nubli pa tεz- ami
  syʁtu sεllə ki a sy tə diʁə
  nə paʁlə plys dɑ̃ lə vidə
  ʒə nə vø plys tə vwaʁ tʁistə
  vjɛ̃ ʒə tɑ̃mεnə avεk mwa

  εm be də la maʁtinikə
 • Syllabes Phonétique : Tu Parles Dans Le Vide

  ty=paʁ=lə=dɑ̃=lə=vi=də 7
  puʁ=tɑ̃=ty=ε=fʁa=ʒi=lə 7
  paʁ=fwa=mε=mə=tʁo-a=bi=lə 8
  ty=di=kɔ̃=tə=me=pʁi=zə 7
  ty=di=kɔ̃=tə=ʁɑ̃=tʁis=tə 7
  kə=ta=vi=ε=dʁa=ma=ti=kə 8
  kɔ=mə=si=tu=tε=ma=ʒi=kə 8
  ty=ʃεʁ=ʃə=zœ̃=mɑ̃=bʁə=ɑ̃=liɲə 8
  ki=nε=plys=syʁ=la=lis=tə 7
  sə=la=də=vj=ɛ̃=tʁa=ʒi=kə 8
  tɔ̃=pɔʁ=tə=mɔ=nε=ε=vi=də 8
  tεl=lmɑ̃=ty=ɡas=pi=jə 6
  tu=sə=kə=ty=ʁɑ̃=pli 6
  a=lɔʁ=lε=sə=mwa=tə=di=ʁə 8
  ə=vi=tə=ply=to=lε=de=bilə 8
  ʃεʁ=ʃə=twa=y=nə=mε=zɔ̃=vidə 8
  e=sε=də=ʁə=fε=ʁə=ta=vi 8
  a=ta=fa=sɔ̃=bj=ɛ̃=syʁ 7
  nə=paʁ=lə=plys=dɑ̃=lə=vi=də 8
  swa=lɔ=ʒikə=pø=ε=tʁə=œ̃=ʒuʁ 8
  ty=də=vj=ɛ̃=dʁa=ʁi=ʃə 7
  si=sə=la=də=vʁε=a=ʁi=ve 8
  nu=bli=pa=tε=za=mi 6
  syʁ=tu=sεl=lə=ki=a=sytə=diʁə 8
  nə=paʁ=lə=plys=dɑ̃=lə=vi=də 8
  ʒə=nə=vø=plys=tə=vwaʁ=tʁis=tə 8
  vjɛ̃=ʒə=tɑ̃=mε=nə=a=vεk=mwa 8

  εm=be=də=la=maʁ=ti=ni=kə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/09/2011 11:08Marcel42

J’apprécie cette main tendue qui conclue votre poème.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
15/09/2011 03:42Flamboyant972

Cher marcel merci de ton passage ,j’ai aimé ton commentaire c’est un texte que je mettrai en chanson, merci de ce partage à bientôt bises le bonsoir de la Martinique

Poème Parole
Publié le 14/09/2011 02:59

L'écrit contient 143 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Flamboyant972

Récompense

0
0
0