Poeme-France : Lecture Écrit Anniversaire

Poeme : Joyeux Anniversaire Ma Chérounette

Poème Anniversaire
Publié le 24/07/2006 01:42


L'écrit contient 264 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.
Poème pour un Anniversaire

Poete : (F)Fleurlune Mimi(F)

Joyeux Anniversaire Ma Chérounette

Aujourd’hui en ce 24 juillet 2006
Tu as décroché un an de plus
J’ai le regret de te dire que tu vieillis
Non ma choune je préfére dire tu grandis !

Ma chérounette j’aurai aimé te faire une grande fête
Qu’elle reste inoubliable dans nos têtes
Te chanter happy birthday to you
Te faire plein de cadeaux et de donner plein de sou : p

Je voudrais savoir que tout le long de ce jour
Le sourir n’a cesser d’empreinter ton visage
Et toi tu danse dans un air de glamour
Tu Sursaute de bonheur baigant dans de beaux rivages.

Demain tu devras faire un trai sur les mauvais souvenirs
Ouvrir un nouveau livre et y dessiner un bel avenir
Colore ta vie en bleu en violet en rose !
Chasse toute couleur donnant à ta vie un air morose.

Je t’envoie des ondes positives comme tu l’a déja fais pour moi
Eh oui ca ma aidé comme j’espere que ca t’aidera
A sourir et à être heureuse et ne pleurer guerre ! !
Et passé le plus joyeux de tout les anniversaires.

En toute amour et en toute amitié
Je prie pour que demain soit une belle journée
Qu’il ait un joli soleil pour qu’à travers sa lumière tu rayonne de beauté
Et que tu ais tout ce dont tu as toujours rêvé…

Joyeux anniversaire ma chérie
Je t’aime et t’inquiéte je t’ai pas oublié
Comment oublier l’une de mes meilleure amie
Une géniale amie la plus géniale de toutes les filles !
(F)Fleurlune Mimi(F)

 • Pieds Hyphénique: Joyeux Anniversaire Ma Chérounette

  au=jourd=hui=en=ce=vingt=qua=tre=jui=llet=deux=mil=le=six 14
  tu=as=dé=cro=ché=un=an=de=plus 9
  jai=le=re=gret=de=te=di=re=que=tu=vieillis 11
  non=ma=chou=ne=je=pré=fé=re=di=re=tu=gran=dis 13

  ma=ché=rou=net=te=jau=rai=ai=mé=te=fai=reu=ne=gran=de=fête 16
  quel=le=res=te=i=nou=blia=ble=dans=nos=têtes 11
  te=chan=ter=hap=py=bir=th=day=to=you 10
  te=fai=re=plein=de=ca=deaux=et=de=don=ner=plein=de=sou=p 15

  je=vou=drais=sa=voir=que=tout=le=long=de=ce=jour 12
  le=sou=rir=na=ces=ser=dem=prein=ter=ton=vi=sage 12
  et=toi=tu=dan=se=dans=un=air=de=gla=mour 11
  tu=sur=sau=te=de=bon=heur=bai=gant=dans=de=beaux=ri=vages 14

  de=main=tu=de=vras=fai=reun=trai=sur=les=mau=vais=sou=ve=nirs 15
  ou=vrir=un=nou=veau=li=vreet=y=des=si=ner=un=bel=a=ve=nir 16
  co=lo=re=ta=vieen=bleu=en=vio=let=en=rose 11
  chas=se=tou=te=cou=leur=don=nant=à=ta=vieun=air=mo=rose 14

  je=ten=voie=des=on=des=po=si=ti=ves=com=me=tu=la=dé=ja=fais=pour=moi 19
  eh=oui=ca=ma=ai=dé=com=me=jes=pe=re=que=ca=tai=de=ra 16
  a=sou=rir=et=à=ê=tre=heu=reu=seet=ne=pleu=rer=guer=re 15
  et=pas=sé=le=plus=joy=eux=de=tout=les=an=ni=ver=saires 14

  en=tou=tea=mour=et=en=tou=tea=mi=ti 10
  je=prie=pour=que=de=main=soit=u=ne=bel=le=journée 12
  quil=ait=un=jo=li=so=leil=pour=quà=tra=vers=sa=lu=miè=re=tu=rayon=ne=de=beau=té 21
  et=que=tu=ais=tout=ce=dont=tu=as=tou=jours=rê=vé 13

  joy=eux=an=ni=ver=sai=re=ma=chérie 9
  je=tai=meet=tin=qui=é=te=je=tai=pas=ou=bli 12
  com=ment=ou=blier=lu=ne=de=mes=meilleu=reamie 10
  u=ne=gé=nia=lea=mie=la=plus=gé=nia=le=de=tou=tes=les=filles 16
 • Phonétique : Joyeux Anniversaire Ma Chérounette

  oʒuʁdɥi ɑ̃ sə vɛ̃t- katʁə ʒɥjε dø milə sis
  ty a dekʁoʃe œ̃n- ɑ̃ də plys
  ʒε lə ʁəɡʁε də tə diʁə kə ty vjεji
  nɔ̃ ma ʃunə ʒə pʁefeʁə diʁə ty ɡʁɑ̃di !

  ma ʃeʁunεtə ʒoʁε εme tə fεʁə ynə ɡʁɑ̃də fεtə
  kεllə ʁεstə inubljablə dɑ̃ no tεtə
  tə ʃɑ̃te-api biʁtdε to iu
  tə fεʁə plɛ̃ də kadoz- e də dɔne plɛ̃ də su : pe

  ʒə vudʁε savwaʁ kə tu lə lɔ̃ də sə ʒuʁ
  lə suʁiʁ na sese dɑ̃pʁɛ̃te tɔ̃ vizaʒə
  e twa ty dɑ̃sə dɑ̃z- œ̃n- εʁ də ɡlamuʁ
  ty syʁsotə də bɔnœʁ bεɡɑ̃ dɑ̃ də bo ʁivaʒə.

  dəmɛ̃ ty dəvʁa fεʁə œ̃ tʁε syʁ lε movε suvəniʁ
  uvʁiʁ œ̃ nuvo livʁə e i desine œ̃ bεl avəniʁ
  kɔlɔʁə ta vi ɑ̃ blø ɑ̃ vjɔlε ɑ̃ ʁozə !
  ʃasə tutə kulœʁ dɔnɑ̃ a ta vi œ̃n- εʁ mɔʁozə.

  ʒə tɑ̃vwa dεz- ɔ̃də pozitivə kɔmə ty la deʒa fε puʁ mwa
  ε ui ka ma εde kɔmə ʒεspəʁə kə ka tεdəʁa
  a suʁiʁ e a εtʁə œʁøzə e nə pləʁe ɡeʁə ! !
  e pase lə plys ʒwajø də tu lεz- anivεʁsεʁə.

  ɑ̃ tutə amuʁ e ɑ̃ tutə amitje
  ʒə pʁi puʁ kə dəmɛ̃ swa ynə bεllə ʒuʁne
  kil ε œ̃ ʒɔli sɔlεj puʁ ka tʁavεʁ sa lymjεʁə ty ʁεjɔnə də bote
  e kə ty εs tu sə dɔ̃ ty a tuʒuʁ ʁεve…

  ʒwajøz- anivεʁsεʁə ma ʃeʁi
  ʒə tεmə e tɛ̃kjetə ʒə tε pa ublje
  kɔmɑ̃ ublje lynə də mε mεjəʁə ami
  ynə ʒenjalə ami la plys ʒenjalə də tutə lε fijə !
 • Pieds Phonétique : Joyeux Anniversaire Ma Chérounette

  o=ʒuʁ=dɥi=ɑ̃=sə=vɛ̃t=ka=tʁə=ʒɥjε=dø=mi=lə=sis 13
  ty=a=de=kʁo=ʃe=œ̃=nɑ̃=də=plys 9
  ʒε=lə=ʁə=ɡʁε=də=tə=di=ʁə=kə=ty=vjε=ji 12
  nɔ̃=ma=ʃu=nə=ʒə=pʁe=fe=ʁə=di=ʁə=ty=ɡʁɑ̃=di 13

  ma=ʃe=ʁu=nε=tə=ʒo=ʁε=ε=me=tə=fε=ʁəy=nə=ɡʁɑ̃=də=fεtə 16
  kεl=lə=ʁεs=tə=i=nu=blja=blə=dɑ̃=no=tεtə 11
  tə=ʃɑ̃=te-a=pi=biʁ=tdε=to=i=u 9
  tə=fε=ʁə=plɛ̃=də=ka=do=ze=də=dɔ=ne=plɛ̃=də=su=pe 15

  ʒə=vu=dʁε=sa=vwaʁ=kə=tu=lə=lɔ̃=də=sə=ʒuʁ 12
  lə=su=ʁiʁ=na=se=se=dɑ̃=pʁɛ̃=te=tɔ̃=vi=zaʒə 12
  e=twa=ty=dɑ̃=sə=dɑ̃=zœ̃=nεʁ=də=ɡla=muʁ 11
  ty=syʁ=so=tə=də=bɔ=nœʁ=bε=ɡɑ̃=dɑ̃=də=bo=ʁi=vaʒə 14

  də=mɛ̃=ty=də=vʁa=fε=ʁəœ̃=tʁε=syʁ=lε=mo=vε=su=və=niʁ 15
  u=vʁiʁ=œ̃=nu=vo=li=vʁəe=i=de=si=ne=œ̃=bεl=a=və=niʁ 16
  kɔ=lɔ=ʁə=ta=vi=ɑ̃=blø=ɑ̃=vjɔ=lε=ɑ̃=ʁozə 12
  ʃa=sə=tu=tə=ku=lœʁ=dɔ=nɑ̃=a=ta=vi=œ̃=nεʁ=mɔ=ʁozə 15

  ʒə=tɑ̃=vwa=dε=zɔ̃=də=po=zi=ti=və=kɔ=mə=ty=la=de=ʒa=fε=puʁ=mwa 19
  ε=u=i=ka=ma=ε=de=kɔ=mə=ʒεs=pə=ʁə=kə=ka=tε=də=ʁa 17
  a=su=ʁiʁ=e=a=ε=tʁə=œ=ʁø=zəe=nə=plə=ʁe=ɡe=ʁə 15
  e=pa=se=lə=plys=ʒwa=jø=də=tu=lε=za=ni=vεʁ=sεʁə 14

  ɑ̃=tu=təa=muʁ=e=ɑ̃=tu=təa=mi=tj=e 11
  ʒə=pʁi=puʁ=kə=də=mɛ̃=swa=y=nə=bεl=lə=ʒuʁ=ne 13
  kil=ε=œ̃=ʒɔ=li=sɔ=lεj=puʁ=ka=tʁa=vεʁ=sa=ly=mjε=ʁə=ty=ʁε=jɔ=nə=də=bo=te 22
  e=kə=ty=ε=sə=tu=sə=dɔ̃=ty=a=tu=ʒuʁ=ʁε=ve 14

  ʒwa=jø=za=ni=vεʁ=sε=ʁə=ma=ʃe=ʁi 10
  ʒə=tε=məe=tɛ̃=kj=e=tə=ʒə=tε=pa=u=blj=e 13
  kɔ=mɑ̃=u=blj=e=ly=nə=də=mε=mε=jə=ʁəa=mi 13
  y=nə=ʒe=nja=ləa=mi=la=plys=ʒe=nja=lə=də=tu=tə=lε=fijə 16

PostScriptum

Joyeux anniversaire Morgane (g) (g) (g)
(k) (k) (k)
Je t’aime (bf)
Récompense

💝
0
👍
0
👎
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/07/2006 02:01Tamsuccube

Ca c un bo cado ! ^^
Joyeux anniversaire !
Et joli texte pour ton amie
Bisou a vs deux
Amicalement Tam