Poeme : Mélange De Haine Et De Regrets…

Mélange De Haine Et De Regrets…

Je ne sais comment le traduire,
Comment le décrire ni l’écrire,
Parce que je n’ai su le définir,
L’amour m’a transformé à vrai dire. .

J’ai peur de moi-meme, vois-tu ?
Je deviens consciante de ce que je suis devenue
A cause de cette amour, je suis un monstre
Mon cœur est tel de la glace, vas-y entre
Tu sens, tu comprends ce que je te dis
C’est froid et c’est pourquoi je n’ai rien senti
Lorsque j’ai décidé d’etre ce qui me faisait souffrir
Un cœur de glace et encore des choses pire
Ca ne sert à rien de cacher la vérité
Que je l’accepte ou pas, maintenant je le sais…

J’ai toujours voulu aimer et l’etre en retour
Mais j’avais perdu cet espoir au défilé des jours
Et il suffisait à mon cœur qu’on le blesse
Pour que si lentement, de cette personne, il se délaisse. .

Tu m’as blessé je t’ai haï alors qu’on s’aimait
S’était ma faute puis t’en as commis pire aprés
Avec le temps j’ai étouffer mon amour pour te hair et t’oublier
Et maintenant que tu désires ce que t’as perdu
Je n’ai pu te récupérer que des blessures et un cœur nu
Ton amour est absent, j’ai bien fouillé et résulats
Je me suis cognée à ma plaie, je l’ai réveillée, écoute-la
Cracher des larmes et demander de la distance
Elle était endormie et j’étais tranquille
Et maintenant le mal se détache de son asile et moi je perds mes sens…

T’étais brutal, tu m’a fait mal
Nos erreurs, a notre amour, ont été fatales
Et meme si j’ai voulu que l’amour revienne à sa place
C’est la blessure qui a refait surface…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mélange De Haine Et De Regrets…

  je=ne=sais=com=ment=le=tra=dui=re 9
  com=ment=le=dé=cri=re=ni=lé=cri=re 10
  par=ce=que=je=nai=su=le=dé=fi=nir 10
  la=mour=ma=trans=for=mé=à=vrai=di=re 10

  jai=peur=de=moi=me=me=vois=tu 8
  je=de=viens=cons=ciante=de=ce=que=je=suis=de=ve=nue 13
  a=cau=se=de=cet=te=a=mour=je=suis=un=monstre 12
  mon=cœur=est=tel=de=la=gla=ce=vas=y=en=tre 12
  tu=sens=tu=com=prends=ce=que=je=te=dis 10
  cest=froid=et=cest=pour=quoi=je=nai=rien=sen=ti 11
  lors=que=jai=dé=ci=dé=de=tre=ce=qui=me=fai=sait=souf=frir 15
  un=cœur=de=glace=et=en=co=re=des=cho=ses=pire 12
  ca=ne=sert=à=rien=de=ca=cher=la=vé=ri=té 12
  que=je=lac=cep=te=ou=pas=mainte=nant=je=le=sais 12

  jai=tou=jours=vou=lu=ai=mer=et=le=treen=re=tour 12
  mais=ja=vais=per=du=cet=es=poir=au=dé=fi=lé=des=jours 14
  et=il=suf=fi=sait=à=mon=cœur=quon=le=blesse 11
  pour=que=si=lente=ment=de=cet=te=per=son=ne=il=se=dé=laisse 15

  tu=mas=bles=sé=je=tai=haï=a=lors=quon=sai=mait 12
  sé=tait=ma=faute=puis=ten=as=com=mis=pi=rea=prés 12
  a=vec=le=temps=jai=é=touf=fer=mon=a=mour=pour=te=hair=et=tou=blier 17
  et=mainte=nant=que=tu=dé=si=res=ce=que=tas=per=du 13
  je=nai=pu=te=ré=cu=pé=rer=que=des=bles=sures=et=un=cœur=nu 16
  ton=a=mour=est=ab=sent=jai=bien=fouillé=et=ré=su=lats 13
  je=me=suis=co=gnée=à=ma=plaie=je=lai=ré=veillée=é=coute=la 15
  cra=cher=des=lar=mes=et=de=man=der=de=la=dis=tance 13
  el=le=é=tait=en=dor=mie=et=jé=tais=tran=quille 12
  et=mainte=nant=le=mal=se=dé=ta=che=de=son=a=si=leet=moi=je=perds=mes=sens 19

  té=tais=bru=tal=tu=ma=fait=mal 8
  nos=er=reurs=a=notre=a=mour=ont=é=té=fa=tales 12
  et=me=me=si=jai=vou=lu=que=la=mour=re=vienneà=sa=place 14
  cest=la=bles=su=re=qui=a=re=fait=sur=fa=ce 12
 • Phonétique : Mélange De Haine Et De Regrets…

  ʒə nə sε kɔmɑ̃ lə tʁadɥiʁə,
  kɔmɑ̃ lə dekʁiʁə ni lekʁiʁə,
  paʁsə kə ʒə nε sy lə definiʁ,
  lamuʁ ma tʁɑ̃sfɔʁme a vʁε diʁə.

  ʒε pœʁ də mwa məmə, vwa ty ?
  ʒə dəvjɛ̃ kɔ̃sjɑ̃tə də sə kə ʒə sɥi dəvənɥ
  a kozə də sεtə amuʁ, ʒə sɥiz- œ̃ mɔ̃stʁə
  mɔ̃ kœʁ ε tεl də la ɡlasə, va i ɑ̃tʁə
  ty sɑ̃s, ty kɔ̃pʁɑ̃ sə kə ʒə tə di
  sε fʁwa e sε puʁkwa ʒə nε ʁjɛ̃ sɑ̃ti
  lɔʁskə ʒε deside dεtʁə sə ki mə fəzε sufʁiʁ
  œ̃ kœʁ də ɡlasə e ɑ̃kɔʁə dε ʃozə piʁə
  ka nə sεʁ a ʁjɛ̃ də kaʃe la veʁite
  kə ʒə laksεptə u pa, mɛ̃tənɑ̃ ʒə lə sε…

  ʒε tuʒuʁ vuly εme e lεtʁə ɑ̃ ʁətuʁ
  mε ʒavε pεʁdy sεt εspwaʁ o defile dε ʒuʁ
  e il syfizε a mɔ̃ kœʁ kɔ̃ lə blεsə
  puʁ kə si lɑ̃təmɑ̃, də sεtə pεʁsɔnə, il sə delεsə.

  ty ma blese ʒə tε-aj alɔʁ kɔ̃ sεmε
  setε ma fotə pɥi tɑ̃n- a kɔmi piʁə apʁe
  avεk lə tɑ̃ ʒε etufe mɔ̃n- amuʁ puʁ tə-εʁ e tublje
  e mɛ̃tənɑ̃ kə ty deziʁə sə kə ta pεʁdy
  ʒə nε py tə ʁekypeʁe kə dε blesyʁəz- e œ̃ kœʁ ny
  tɔ̃n- amuʁ εt- absɑ̃, ʒε bjɛ̃ fuje e ʁezyla
  ʒə mə sɥi kɔɲe a ma plε, ʒə lε ʁevεje, ekutə la
  kʁaʃe dε laʁməz- e dəmɑ̃de də la distɑ̃sə
  εllə etε ɑ̃dɔʁmi e ʒetε tʁɑ̃kjə
  e mɛ̃tənɑ̃ lə mal sə detaʃə də sɔ̃n- azilə e mwa ʒə pεʁd mε sɑ̃s…

  tetε bʁytal, ty ma fε mal
  noz- eʁœʁ, a nɔtʁə amuʁ, ɔ̃ ete fatalə
  e məmə si ʒε vuly kə lamuʁ ʁəvjεnə a sa plasə
  sε la blesyʁə ki a ʁəfε syʁfasə…
 • Syllabes Phonétique : Mélange De Haine Et De Regrets…

  ʒə=nə=sε=kɔ=mɑ̃=lə=tʁad=ɥi=ʁə 9
  kɔ=mɑ̃=lə=de=kʁi=ʁə=ni=le=kʁi=ʁə 10
  paʁ=sə=kə=ʒə=nε=sy=lə=de=fi=niʁ 10
  la=muʁ=ma=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=a=vʁε=di=ʁə 10

  ʒε=pœ=ʁə=də=mwa=mə=mə=vwa=ty 9
  ʒə=də=vj=ɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃=tə=də=sə=kə=ʒə=sɥi=də=vənɥ 14
  a=ko=zə=də=sε=tə=a=muʁ=ʒə=sɥi=zœ̃=mɔ̃s=tʁə 13
  mɔ̃=kœ=ʁə=ε=tεl=də=la=ɡla=sə=va=i=ɑ̃=tʁə 13
  ty=sɑ̃s=ty=kɔ̃=pʁɑ̃=sə=kə=ʒə=tə=di 10
  sε=fʁwa=e=sε=puʁ=kwa=ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=sɑ̃=ti 12
  lɔʁ=skə=ʒε=de=si=de=dεtʁə=sə=ki=mə=fə=zε=su=fʁiʁ 14
  œ̃=kœʁ=də=ɡla=sə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=dε=ʃo=zə=pi=ʁə 14
  ka=nə=sεʁ=a=ʁj=ɛ̃=də=ka=ʃe=la=ve=ʁi=te 13
  kə=ʒə=lak=sεp=tə=u=pa=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=lə=sε 13

  ʒε=tu=ʒuʁ=vu=ly=ε=me=e=lε=tʁə=ɑ̃=ʁə=tuʁ 13
  mε=ʒa=vε=pεʁ=dy=sεt=εs=pwaʁ=o=de=fi=le=dε=ʒuʁ 14
  e=il=sy=fi=zε=a=mɔ̃=kœ=ʁə=kɔ̃=lə=blε=sə 13
  puʁkə=si=lɑ̃=tə=mɑ̃=də=sε=tə=pεʁ=sɔ=nə=il=sə=de=lεsə 15

  ty=ma=ble=se=ʒə=tε-aj=a=lɔʁ=kɔ̃=sε=mε 12
  se=tε=ma=fo=tə=pɥi=tɑ̃=na=kɔ=mi=pi=ʁə=a=pʁe 14
  a=vεk=lə=tɑ̃=ʒε=e=tu=fe=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=tə-εʁ=e=tu=blje 17
  e=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ty=de=zi=ʁə=sə=kə=ta=pεʁ=dy 14
  ʒə=nε=pytə=ʁe=ky=pe=ʁe=kə=dε=ble=sy=ʁə=ze=œ̃=kœʁ=ny 16
  tɔ̃=na=muʁ=ε=tab=sɑ̃=ʒε=bjɛ̃=fu=je=e=ʁe=zy=la 14
  ʒə=mə=sɥi=kɔ=ɲe=a=ma=plε=ʒə=lε=ʁe=vε=je=e=kutə=la 16
  kʁa=ʃe=dε=laʁ=mə=ze=də=mɑ̃=de=də=la=dis=tɑ̃=sə 14
  εl=lə=e=tε=ɑ̃=dɔʁ=mi=e=ʒe=tε=tʁɑ̃=kj=ə 13
  e=mɛ̃tə=nɑ̃=lə=mal=sə=de=ta=ʃə=də=sɔ̃=na=zi=ləe=mwa=ʒə=pεʁd=mε=sɑ̃s 19

  te=tε=bʁy=tal=ty=ma=fε=mal 8
  no=ze=ʁœʁ=a=nɔ=tʁə=a=muʁ=ɔ̃=e=te=fa=ta=lə 14
  e=mə=mə=si=ʒε=vu=lykə=la=muʁ=ʁə=vjε=nəa=sa=plasə 14
  sε=la=ble=sy=ʁə=ki=a=ʁə=fε=syʁ=fa=sə 12

PostScriptum

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/01/2007 21:46Géraldine

😞 😞 😞 beau texte ...
mes amitiés (F)(K)

Auteur de Poésie
25/01/2007 18:44Tiphaine15

joli poeme 😞 😞
amitié

Auteur de Poésie
10/06/2010 23:19Lotus Molène

Bonsoir, ton texte est poignant. Il est bien question d’une femme batttue ou est-ce que j’ai mal compris et il s’agit d’une histoire d’amour qui a mal tourné ? C’est un texte qui m’interpelle.