Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : C’Est Fou !

Poème - Sans Thème -
Publié le 01/11/2004 21:27

L'écrit contient 244 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Flipge

C’Est Fou !

C’est fou ce que l’amour peux nous faire faire ou dire
On fait des choses sans le vouloir ou on dit quelque chose qu’il ne faudrait pas
Apres, nous sommes malheureuse et parfois on accuse même les autres…
Cest inconcient

J’en n’ai fait des gaffes
Jlui ai pas rendu ça simple, au contraire…
Mais on dirait que quand on aime, c’estjuste plus fort que nous
On veux ABSOLUMENT tout savoir
On le harcèle
Ça l’énerve, on laisse tomber, on le sort de notre pensée
Il revient en nous disant des choses qui nous racroche encore une fois au passé
On pleure, on pleure comme on na jamais pleurer
On s’apitoie sur notre sort et puis le même processus revient

C’est l’histoire sans fin, encore et encore…
Impossible de le chassé, de l’oublier
Perdu dans les souvenirs pour toujours…

Mon histoire est très compliquée
Mais jme dit que je ne doit pas être la seule à qui c’est arrivé
Laissé partir le gars dont j’ai toujours rêvé et puis ensuite le regretté
Je doit faire face à la vérité
Cette vérité qui est juste devant moi et que je vois, là, en gros plan
Je ne doit pas me la caché, ni m’en sauvé, je doit l’affronté et être forte…
Car l’histoire ne finira jamais !
Oui je laime à mourrir… mais justement je l’oublier si je veux survivre !
 • Pieds Hyphénique: C’Est Fou !

  cest=fou=ce=que=la=mour=peux=nous=fai=re=fai=re=ou=di=re 15
  on=fait=des=choses=sans=le=vou=loir=ou=on=dit=quel=que=cho=se=quil=ne=fau=drait=pas 20
  apres=nous=som=mes=mal=heu=reu=se=et=par=fois=on=ac=cu=se=mê=me=les=au=tres 20
  cest=in=con=cient 4

  jen=nai=fait=des=ga=ffes 6
  jlui=ai=pas=ren=du=ça=sim=ple=au=con=trai=re 12
  mais=on=di=rait=que=quand=on=ai=me=cest=jus=te=plus=fort=que=nous 16
  on=veux=ab=so=lu=ment=tout=sa=voir 9
  on=le=har=cè=le 5
  ça=lé=ner=ve=on=lais=se=tom=ber=on=le=sort=de=no=tre=pen=sée 17
  il=re=vient=en=nous=di=sant=des=choses=qui=nous=ra=cro=cheen=co=re=u=ne=fois=au=pas=sé 22
  on=pleu=re=on=pleu=re=com=me=on=na=ja=mais=pleu=rer 14
  on=sa=pi=toie=sur=no=tre=sort=et=puis=le=mê=me=pro=ces=sus=re=vient 18

  cest=l=his=toi=re=sans=fin=en=co=re=et=en=co=re 14
  im=pos=si=ble=de=le=chas=sé=de=lou=bli=er 12
  per=du=dans=les=sou=ve=nirs=pour=tou=jours 10

  mon=his=toi=re=est=très=com=pli=quée 9
  mais=j=me=dit=que=je=ne=doit=pas=ê=tre=la=seu=le=à=qui=cest=ar=ri=vé 20
  lais=sé=par=tir=le=gars=dont=jai=tou=jours=rê=vé=et=puis=en=suite=le=re=gret=té 20
  je=doit=fai=re=fa=ce=à=la=vé=ri=té 11
  cet=te=vé=ri=té=qui=est=jus=te=de=vant=moi=et=que=je=vois=là=en=gros=plan 20
  je=ne=doit=pas=me=la=ca=ché=ni=men=sau=vé=je=doit=laf=fron=té=et=être=forte 20
  car=l=his=toi=re=ne=fi=ni=ra=ja=mais 11
  oui=je=lai=me=à=mour=rir=mais=jus=te=ment=je=lou=blier=si=je=veux=sur=vi=vre 20
 • Phonétique : C’Est Fou !

  sε fu sə kə lamuʁ pø nu fεʁə fεʁə u diʁə
  ɔ̃ fε dε ʃozə sɑ̃ lə vulwaʁ u ɔ̃ di kεlkə ʃozə kil nə fodʁε pa
  apʁə, nu sɔmə maləʁøzə e paʁfwaz- ɔ̃n- akyzə mεmə lεz- otʁə…
  sεst ɛ̃kɔ̃sje

  ʒɑ̃ nε fε dε ɡafə
  ʒlɥi ε pa ʁɑ̃dy sa sɛ̃plə, o kɔ̃tʁεʁə…
  mεz- ɔ̃ diʁε kə kɑ̃t- ɔ̃n- εmə, sεstʒystə plys fɔʁ kə nu
  ɔ̃ vøz- absɔlymɑ̃ tu savwaʁ
  ɔ̃ lə-aʁsεlə
  sa lenεʁvə, ɔ̃ lεsə tɔ̃be, ɔ̃ lə sɔʁ də nɔtʁə pɑ̃se
  il ʁəvjɛ̃ ɑ̃ nu dizɑ̃ dε ʃozə ki nu ʁakʁoʃə ɑ̃kɔʁə ynə fwaz- o pase
  ɔ̃ plœʁə, ɔ̃ plœʁə kɔmə ɔ̃ na ʒamε pləʁe
  ɔ̃ sapitwa syʁ nɔtʁə sɔʁ e pɥi lə mεmə pʁɔsesys ʁəvjɛ̃

  sε listwaʁə sɑ̃ fɛ̃, ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə…
  ɛ̃pɔsiblə də lə ʃase, də lublje
  pεʁdy dɑ̃ lε suvəniʁ puʁ tuʒuʁ…

  mɔ̃n- istwaʁə ε tʁε kɔ̃plike
  mε ʒmə di kə ʒə nə dwa pa εtʁə la sələ a ki sεt- aʁive
  lεse paʁtiʁ lə ɡaʁ dɔ̃ ʒε tuʒuʁ ʁεve e pɥiz- ɑ̃sɥitə lə ʁəɡʁεte
  ʒə dwa fεʁə fasə a la veʁite
  sεtə veʁite ki ε ʒystə dəvɑ̃ mwa e kə ʒə vwa, la, ɑ̃ ɡʁo plɑ̃
  ʒə nə dwa pa mə la kaʃe, ni mɑ̃ sove, ʒə dwa lafʁɔ̃te e εtʁə fɔʁtə…
  kaʁ listwaʁə nə finiʁa ʒamε !
  ui ʒə lεmə a muʁʁiʁ… mε ʒystəmɑ̃ ʒə lublje si ʒə vø syʁvivʁə !
 • Pieds Phonétique : C’Est Fou !

  sε=fu=sə=kə=la=muʁ=pø=nu=fε=ʁə=fε=ʁə=u=diʁə 14
  ɔ̃=fε=dε=ʃozə=sɑ̃=lə=vu=lwaʁ=u=ɔ̃=di=kεl=kə=ʃo=zə=kil=nə=fo=dʁε=pa 20
  apʁə=nu=sɔ=mə=ma=lə=ʁø=zəe=paʁ=fwa=zɔ̃=na=ky=zə=mε=mə=lε=zotʁə 18
  sεst=ɛ̃=kɔ̃=sj=e 5

  ʒɑ̃=nε=fε=dε=ɡa=fə 6
  ʒlɥi=ε=pa=ʁɑ̃=dy=sa=sɛ̃=plə=o=kɔ̃=tʁε=ʁə 12
  mε=zɔ̃=di=ʁεkə=kɑ̃=tɔ̃=nε=mə=sεs=tʒys=tə=plys=fɔʁ=kə=nu 15
  ɔ̃=vø=zab=sɔ=ly=mɑ̃=tu=sa=vwaʁ 9
  ɔ̃=lə-aʁ=sε=lə 5
  sa=le=nεʁvə=ɔ̃=lε=sə=tɔ̃=be=ɔ̃=lə=sɔʁ=də=nɔ=tʁə=pɑ̃se 15
  il=ʁə=vjɛ̃=ɑ̃=nu=di=zɑ̃=dε=ʃozə=ki=nu=ʁa=kʁo=ʃəɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=zo=pase 21
  ɔ̃=plœ=ʁə=ɔ̃=plœ=ʁə=kɔ=mə=ɔ̃=na=ʒa=mε=plə=ʁe 14
  ɔ̃=sa=pi=twa=syʁ=nɔtʁə=sɔʁ=e=pɥi=lə=mε=mə=pʁɔ=se=sys=ʁə=vjɛ̃ 17

  sε=lis=twa=ʁə=sɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔʁ=ə 13
  ɛ̃=pɔ=si=blə=də=lə=ʃa=se=də=lu=blj=e 12
  pεʁ=dy=dɑ̃=lε=su=və=niʁ=puʁ=tu=ʒuʁ 10

  mɔ̃=nis=twa=ʁə=ε=tʁε=kɔ̃=pli=ke 9
  mεʒmə=di=kə=ʒə=nə=dwa=pa=ε=tʁə=la=sə=ləa=ki=sε=ta=ʁi=ve 17
  lεse=paʁ=tiʁ=lə=ɡaʁ=dɔ̃=ʒε=tu=ʒuʁ=ʁε=ve=e=pɥi=zɑ̃s=ɥi=tə=lə=ʁə=ɡʁε=te 20
  ʒə=dwa=fε=ʁə=fasə=a=la=ve=ʁi=te 10
  sεtə=ve=ʁi=te=ki=ε=ʒys=tə=də=vɑ̃=mwa=e=kə=ʒə=vwa=la=ɑ̃=ɡʁo=plɑ̃ 19
  ʒə=nə=dwa=pamə=la=ka=ʃe=ni=mɑ̃=so=ve=ʒə=dwa=la=fʁɔ̃=te=e=ε=tʁə=fɔʁtə 20
  kaʁ=lis=twa=ʁə=nə=fi=ni=ʁa=ʒa=mε 10
  u=i=ʒə=lε=mə=a=muʁ=ʁiʁ=mε=ʒys=tə=mɑ̃=ʒə=lu=blje=si=ʒə=vø=syʁ=vivʁə 20

PostScriptum

Il ne lira probablement jamais ceci. . . il ne se doute meme pas a quel point je laime : S ! ! ! !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/11/2004 00:00Myst

Ton écrit est superbe!
Bien-sûr, tu n’es pas la seule à avoir ressenti ça!
Mais c’est dur d’oublier, et quand on croit y arriver, un geste, un regard, nous le fait regretter. . .
Courage. . .
Bravo!
13 amicalement
Kriss