Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Sang, Sur Le Vôtre, A Saigné

Poème Amour
Publié le 29/06/2004 00:00

L'écrit contient 315 mots qui sont répartis dans 16 strophes.

Poete : Flo Leclerc

Mon Sang, Sur Le Vôtre, A Saigné

Mon sang, sur le votre, a saigné… et mon âme s’est éveillée

Je me livre à votre beauté
Ô charmeur, preux chevalier
Je me livre et plus rien ne pourra me délivrer
Car mon sang, sur le votre, a saigné

Après nos souffles, nos corps
Se sont étendus sur l’herbe verte
Et puis, tous deux, voulant la mort
Nos deux peaux se sont ouvertes

Dès lors, nos sangs coulèrent
L’un dans l’autre
Se mélangèrent
De part et d’autre

Puis, nos veines s’entrecroisèrent
Formèrent un sentier
Menant jusqu’à l’artère
Rattachant l’organe ayant le pouvoir d’Aimer

Mon cœur s’emplit, alors, de votre vie
Et le vôtre de la mienne
Mais cet échange affecta votre survie
Car ma vie de haine était pleine

Mais vous ne sembliez pas remarquer
La teinte si sombre de mon sang
Vous ne vouliez que continuer
Cet échange envoûtant

Ce qui me plût aussi
Et m’emporta, presque sans bruit,
Dans un pays merveilleux
Sous la protection de vos yeux

Ce qui me plût de vous
Fût votre sincérité
Votre façon, propre à vous,
De vous exprimer

Par votre odeur
Votre voix
Votre corps
Sur moi

Et cela me plait toujours
Même si j’en parle au passé
Je ne fais que soulever
Ces quelques instants d’Amour

Je ne fais que me remémorer
Votre splendeur,
Votre toucher sur ma peau brûlante
Votre parole se perdant dans la mienne
Votre pouvoir à m’évanouir

Oui, je m’évanouis
M’évanouis de bonheur, de joie
De plein confiance
Je m’évanouis dans vos bras
Et par votre présence

Vous venez rejoindre
Ce que personne auparavant
Ni personne ’auparaprès’
N’a et n’aura rejoint

Vous venez d’atteindre Florence.
Celle qui vient de voir le jour
La vraie.
Celle qui a maintenant, grâce à vous
Une âme
La Sienne.

(_) Fleur-de-Lys-O (_)
 • Pieds Hyphénique: Mon Sang, Sur Le Vôtre, A Saigné

  mon=sang=sur=le=votre=a=sai=gné=et=mon=â=me=sest=é=veillée 15

  je=me=livre=à=vo=tre=beau=té 8
  ô=char=meur=preux=che=va=li=er 8
  je=me=livreet=plus=rien=ne=pour=ra=me=dé=li=vrer 12
  car=mon=sang=sur=le=votre=a=sai=gné 9

  après=nos=souf=fles=nos=corps 6
  se=sont=éten=dus=sur=lher=be=verte 8
  et=puis=tous=deux=vou=lant=la=mort 8
  nos=deux=peaux=se=sont=ou=ver=tes 8

  dès=lors=nos=sangs=cou=lèrent 6
  lun=dans=lau=tre 4
  se=mé=lan=gèrent 4
  de=part=et=dau=tre 5

  puis=nos=vei=nes=sen=tre=croi=sèrent 8
  for=mè=rent=un=sen=ti=er 7
  me=nant=jus=quà=lar=tè=re 7
  rat=ta=chant=lor=ganeayant=le=pou=voir=dai=mer 10

  mon=cœur=sem=plit=a=lors=de=votre=vie 9
  et=le=vô=tre=de=la=mien=ne 8
  mais=cet=é=changeaf=fec=ta=vo=tre=sur=vie 10
  car=ma=vie=de=haine=é=tait=pleine 8

  mais=vous=ne=sem=bliez=pas=re=mar=quer 9
  la=teinte=si=som=bre=de=mon=sang 8
  vous=ne=vou=liez=que=con=ti=nuer 8
  cet=é=chan=ge=en=voû=tant 7

  ce=qui=me=plût=aus=si 6
  et=mem=por=ta=pres=que=sans=bruit 8
  dans=un=pa=ys=mer=veil=leux 7
  sous=la=pro=tec=tion=de=vos=yeux 8

  ce=qui=me=plût=de=vous 6
  fût=vo=tre=sin=cé=ri=té 7
  vo=tre=fa=çon=pro=pre=à=vous 8
  de=vous=ex=pri=mer 5

  par=vo=tre=o=deur 5
  vo=tre=voix 3
  vo=tre=corps 3
  sur=moi 2

  et=ce=la=me=plait=tou=jours 7
  même=si=jen=par=le=au=pas=sé 8
  je=ne=fais=que=sou=le=ver 7
  ces=quel=ques=ins=tants=da=mour 7

  je=ne=fais=que=me=re=mé=mo=rer 9
  vo=tre=splen=deur 4
  votre=tou=cher=sur=ma=peau=brû=lante 8
  votre=pa=role=se=per=dant=dans=la=mienne 9
  vo=tre=pou=voir=à=mé=va=nouir 8

  oui=je=mé=va=nouis 5
  mé=va=nouis=de=bon=heur=de=joie 8
  de=plein=con=fi=an=ce 6
  je=mé=va=nouis=dans=vos=bras 7
  et=par=vo=tre=pré=sen=ce 7

  vous=ve=nez=re=join=dre 6
  ce=que=per=sonne=au=pa=ra=vant 8
  ni=per=son=neau=pa=ra=près 7
  na=et=nau=ra=re=joint 6

  vous=ve=nez=dat=tein=dre=flo=rence 8
  cel=le=qui=vient=de=voir=le=jour 8
  la=vraie 2
  cel=le=qui=a=mainte=nant=grâ=ceà=vous 9
  u=ne=âme 3
  la=sien=ne 3

  as=té=ris=que=sou=li=gné=as=té=ris=que=fleur=de=lys=o=as=té=ris=que=sou=li=gné=as=té=ris=que 27
 • Phonétique : Mon Sang, Sur Le Vôtre, A Saigné

  mɔ̃ sɑ̃, syʁ lə vɔtʁə, a sεɲe… e mɔ̃n- amə sεt- evεje

  ʒə mə livʁə a vɔtʁə bote
  o ʃaʁmœʁ, pʁø ʃəvalje
  ʒə mə livʁə e plys ʁjɛ̃ nə puʁʁa mə delivʁe
  kaʁ mɔ̃ sɑ̃, syʁ lə vɔtʁə, a sεɲe

  apʁε no suflə, no kɔʁ
  sə sɔ̃t- etɑ̃dys syʁ lεʁbə vεʁtə
  e pɥi, tus dø, vulɑ̃ la mɔʁ
  no dø po sə sɔ̃t- uvεʁtə

  dε lɔʁ, no sɑ̃ɡ kulεʁe
  lœ̃ dɑ̃ lotʁə
  sə melɑ̃ʒεʁe
  də paʁ e dotʁə

  pɥi, no vεnə sɑ̃tʁəkʁwazεʁe
  fɔʁmεʁe œ̃ sɑ̃tje
  mənɑ̃ ʒyska laʁtεʁə
  ʁataʃɑ̃ lɔʁɡanə εjɑ̃ lə puvwaʁ dεme

  mɔ̃ kœʁ sɑ̃pli, alɔʁ, də vɔtʁə vi
  e lə votʁə də la mjεnə
  mε sεt eʃɑ̃ʒə afεkta vɔtʁə syʁvi
  kaʁ ma vi də-εnə etε plεnə

  mε vu nə sɑ̃blje pa ʁəmaʁke
  la tɛ̃tə si sɔ̃bʁə də mɔ̃ sɑ̃
  vu nə vulje kə kɔ̃tinɥe
  sεt eʃɑ̃ʒə ɑ̃vutɑ̃

  sə ki mə ply osi
  e mɑ̃pɔʁta, pʁεskə sɑ̃ bʁɥi,
  dɑ̃z- œ̃ pεi mεʁvεjø
  su la pʁɔtεksjɔ̃ də voz- iø

  sə ki mə ply də vu
  fy vɔtʁə sɛ̃seʁite
  vɔtʁə fasɔ̃, pʁɔpʁə a vu,
  də vuz- εkspʁime

  paʁ vɔtʁə ɔdœʁ
  vɔtʁə vwa
  vɔtʁə kɔʁ
  syʁ mwa

  e səla mə plε tuʒuʁ
  mεmə si ʒɑ̃ paʁlə o pase
  ʒə nə fε kə suləve
  sε kεlkz- ɛ̃stɑ̃ damuʁ

  ʒə nə fε kə mə ʁəmemɔʁe
  vɔtʁə splɑ̃dœʁ,
  vɔtʁə tuʃe syʁ ma po bʁylɑ̃tə
  vɔtʁə paʁɔlə sə pεʁdɑ̃ dɑ̃ la mjεnə
  vɔtʁə puvwaʁ a mevanuiʁ

  ui, ʒə mevanui
  mevanui də bɔnœʁ, də ʒwa
  də plɛ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
  ʒə mevanui dɑ̃ vo bʁa
  e paʁ vɔtʁə pʁezɑ̃sə

  vu vəne ʁəʒwɛ̃dʁə
  sə kə pεʁsɔnə opaʁavɑ̃
  ni pεʁsɔnəopaʁapʁεs
  na e noʁa ʁəʒwɛ̃

  vu vəne datɛ̃dʁə flɔʁɑ̃sə.
  sεllə ki vjɛ̃ də vwaʁ lə ʒuʁ
  la vʁε.
  sεllə ki a mɛ̃tənɑ̃, ɡʁasə a vu
  ynə amə
  la sjεnə.

  (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə) flœʁ də lis ɔ (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə)
 • Pieds Phonétique : Mon Sang, Sur Le Vôtre, A Saigné

  mɔ̃=sɑ̃=syʁ=lə=vɔtʁə=a=sε=ɲe=e=mɔ̃=na=mə=sε=te=vε=je 16

  ʒə=mə=livʁə=a=vɔ=tʁə=bo=te 8
  o=ʃaʁ=mœʁ=pʁø=ʃə=va=lj=e 8
  ʒə=mə=livʁəe=plys=ʁjɛ̃=nə=puʁ=ʁa=mə=de=li=vʁe 12
  kaʁ=mɔ̃=sɑ̃=syʁ=lə=vɔtʁə=a=sε=ɲe 9

  a=pʁε=no=su=flə=no=kɔʁ 7
  sə=sɔ̃=te=tɑ̃=dys=syʁ=lεʁbə=vεʁtə 8
  e=pɥi=tus=dø=vu=lɑ̃=la=mɔʁ 8
  no=dø=po=sə=sɔ̃=tu=vεʁ=tə 8

  dε=lɔʁ=no=sɑ̃ɡ=ku=lε=ʁe 7
  lœ̃=dɑ̃=lo=tʁə 4
  sə=me=lɑ̃=ʒε=ʁe 5
  də=paʁ=e=do=tʁə 5

  pɥi=no=vεnə=sɑ̃=tʁə=kʁwa=zε=ʁe 8
  fɔʁ=mε=ʁe=œ̃=sɑ̃=tj=e 7
  mə=nɑ̃=ʒys=ka=laʁ=tε=ʁə 7
  ʁa=ta=ʃɑ̃=lɔʁ=ɡanəε=jɑ̃=lə=pu=vwaʁ=dε=me 11

  mɔ̃=kœʁ=sɑ̃=pli=a=lɔʁ=də=vɔtʁə=vi 9
  e=lə=vo=tʁə=də=la=mjε=nə 8
  mε=sεt=e=ʃɑ̃ʒəa=fεk=ta=vɔ=tʁə=syʁ=vi 10
  kaʁ=ma=vi=də-εnə=e=tε=plεnə 8

  mε=vunə=sɑ̃=blje=pa=ʁə=maʁ=ke 8
  la=tɛ̃tə=si=sɔ̃=bʁə=də=mɔ̃=sɑ̃ 8
  vu=nə=vu=lje=kə=kɔ̃=tin=ɥe 8
  sεt=e=ʃɑ̃=ʒə=ɑ̃=vu=tɑ̃ 7

  sə=ki=mə=ply=o=si 6
  e=mɑ̃=pɔʁ=ta=pʁεs=kə=sɑ̃=bʁɥi 8
  dɑ̃=zœ̃=pε=i=mεʁ=vε=jø 7
  su=la=pʁɔ=tεk=sjɔ̃də=vo=zi=ø 8

  sə=ki=mə=ply=də=vu 6
  fy=vɔ=tʁə=sɛ̃=se=ʁi=te 7
  vɔ=tʁə=fa=sɔ̃=pʁɔ=pʁə=a=vu 8
  də=vu=zεk=spʁi=me 5

  paʁ=vɔ=tʁə=ɔ=dœ=ʁə 6
  vɔ=tʁə=vwa 3
  vɔ=tʁə=kɔʁ 3
  syʁ=mwa 2

  e=sə=la=mə=plε=tu=ʒuʁ 7
  mε=mə=si=ʒɑ̃=paʁ=lə=o=pase 8
  ʒə=nə=fε=kə=su=lə=ve 7
  sε=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=da=muʁ 6

  ʒə=nə=fεkə=mə=ʁə=me=mɔ=ʁe 8
  vɔ=tʁə=splɑ̃=dœ=ʁə 5
  vɔtʁə=tu=ʃe=syʁ=ma=po=bʁy=lɑ̃tə 8
  vɔtʁə=pa=ʁɔ=lə=sə=pεʁ=dɑ̃=dɑ̃=la=mjεnə 10
  vɔtʁə=pu=vwaʁ=a=me=va=nu=iʁ 8

  u=i=ʒə=me=va=nu=i 7
  me=va=nu=idə=bɔ=nœʁ=də=ʒwa 8
  də=plɛ̃=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 6
  ʒə=me=va=nu=i=dɑ̃=vo=bʁa 8
  e=paʁ=vɔ=tʁə=pʁe=zɑ̃=sə 7

  vu=və=ne=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə 6
  sə=kə=pεʁ=sɔnə=o=pa=ʁa=vɑ̃ 8
  ni=pεʁ=sɔ=nə=o=pa=ʁa=pʁεsə 8
  na=e=no=ʁa=ʁə=ʒwɛ̃ 6

  vu=və=ne=da=tɛ̃=dʁə=flɔ=ʁɑ̃sə 8
  sεl=lə=ki=vjɛ̃=də=vwaʁ=lə=ʒuʁ 8
  la=vʁε 2
  sεllə=ki=amɛ̃tə=nɑ̃=ɡʁa=sə=a=vu 8
  y=nə=a=mə 4
  la=sj=ε=nə 4

  as=te=ʁiskə=su=li=ɲe=as=te=ʁis=kə=flœʁ=də=lis=ɔ=as=te=ʁis=kə=su=li=ɲe=as=te=ʁiskə 25

PostScriptum

Une seule goutte peut être fatale, mais la fatalité ; J’adore !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/07/2004 00:00Mwa !!

. . . . . je ne sais meme plus quoi dire. . . . . .