Univers de poésie d'un auteur

Poème:Toi, Atlasimda, Atlasim…

Le Poème

… J’ai rêver de toi, nu, étendu sur le sol. Jonché de pétale, tout prés de mon cœur, tu susurais tout bas : « Jamais plus je ne quitterais ton corps, nous sommes unis, jamais plus je ne quitterai tes bras, tu es à moi ! ». .
C’était doux, possesif, naïf, cliché.
J’étais là, je te regardais et mon âme palpitait de tout ses sens.
Le lendemain, plus de nouvelles. Parti, loin peut-être. Je voulais me réveiller en apercevant ton visage en sentant ton odeur suave. En t’embrassant, en te délectant comme le plus pur nectar de cette terre. J’ai tout de suite cru à une fuite. Comme si tu avais tirer ton coup dans le noir, en étant parti rasasié, heureux de moi, de cette bréve liaison. Çe n’était pourtant pas ça, mes songes étaient faux. Tu étais parti au petit matin, pour me faire une surprise à mon levé. Tu n’es pourtant jamais revenu amour. Mon cœur bat encore des minutes de notre étreinte. De cette union. Tu es parti et n’est jamais revenu. Tu m’aimais donc autant ? ! …
Amour, depuis que tu n’es plus là, je dépéris, mon corps, mon être a qui tu avais insuflé ta vie, dépérit…
Ô mon cœur, pourquoi es-tu parti ? . .
Jamais plus je ne goûterai à ta bouche, jamais plus je ne pourrais sentir ton corps contre le mien.

« Atlasimda atlasim, kadifemde kadifem, elmasimda elmasim »…
Mon cœur est à jamais tien. Reste encore un peu, un peu dans mon corps meurtri. .
Mais non, tu es parti…
Mourir si bêtement dans la rue. Mourir en me laissant seule, mourir en laissant ce prémice à la passion inachevé…
Mourir, bientôt je te rejoindrai, ô mon cœur…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Florilége

Poète Florilége

Florilége a publié sur le site 4 écrits. Florilége est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Toi, Atlasimda, Atlasim…jai=rê=ver=de=toi=nu=éten=du=sur=le=sol=jon=ché=de=pé=ta=le=tout=prés=de=mon=cœur=tu=su=su=rais=tout=bas=ja=mais=plus=je=ne=quit=te=rais=ton=corps=nous=som=mes=u=nis=ja=mais=plus=je=ne=quit=te=rai=tes=bras=tu=es=à=moi 58
cé=tait=doux=pos=se=sif=naïf=cli=ché 9
jé=tais=là=je=te=re=gar=dais=et=mon=â=me=pal=pi=tait=de=tout=ses=sens 19
le=lende=main=plus=de=nou=velles=par=ti=loin=peut=têtre=je=vou=lais=me=ré=vei=ller=en=a=per=ce=vant=ton=vi=sa=geen=sen=tant=ton=o=deur=suave=en=tem=bras=sant=en=te=dé=lec=tant=com=me=le=plus=pur=nec=tar=de=cet=te=terre=jai=tout=de=sui=te=cru=à=u=ne=fuite=com=me=si=tu=a=vais=ti=rer=ton=coup=dans=le=noir=en=é=tant=par=ti=ra=sa=sié=heu=reux=de=moi=de=cet=te=bré=ve=liai=son=çe=né=tait=pour=tant=pas=ça=mes=son=ges=é=taient=faux=tu=é=tais=par=ti=au=pe=tit=ma=tin=pour=me=fai=re=u=ne=sur=pri=se=à=mon=le=vé=tu=nes=pour=tant=ja=mais=re=ve=nu=a=mour=mon=cœur=bat=en=co=re=des=mi=nu=tes=de=no=tre=é=treinte=de=cet=te=u=nion=tu=es=par=ti=et=nest=ja=mais=re=ve=nu=tu=mai=mais=donc=au=tant 180
amour=de=puis=que=tu=nes=plus=là=je=dé=pé=ris=mon=corps=mon=ê=tre=a=qui=tu=a=vais=in=su=flé=ta=vie=dé=pé=rit 30
ô=mon=cœur=pour=quoi=es=tu=par=ti 9
ja=mais=plus=je=ne=goû=te=rai=à=ta=bou=che=ja=mais=plus=je=ne=pour=rais=sen=tir=ton=corps=con=tre=le=mien 27
1
at=la=sim=da=at=la=sim=ka=di=fem=de=ka=di=fem=el=ma=sim=da=el=ma=sim 22
mon=cœur=est=à=ja=mais=tien=res=te=en=co=re=un=peu=un=peu=dans=mon=corps=meur=tri 21
mais=non=tu=es=par=ti 6
mou=rir=si=bê=te=ment=dans=la=rue=mou=rir=en=me=lais=sant=seu=le=mou=rir=en=lais=sant=ce=pré=mi=ce=à=la=pas=si=on=i=na=che=vé 35
mou=rir=bien=tôt=je=te=re=join=drai=ô=mon=cœur 12
Phonétique : Toi, Atlasimda, Atlasim…… ʒε ʁεve də twa, ny, etɑ̃dy syʁ lə sɔl. ʒɔ̃ʃe də petalə, tu pʁe də mɔ̃ kœʁ, ty syzyʁε tu ba : « ʒamε plys ʒə nə kitəʁε tɔ̃ kɔʁ, nu sɔməz- yni, ʒamε plys ʒə nə kitəʁε tε bʁa, ty ε a mwa ! ».
setε du, pɔsəzif, najf, kliʃe.
ʒetε la, ʒə tə ʁəɡaʁdεz- e mɔ̃n- amə palpitε də tu sε sɑ̃s.
lə lɑ̃dəmɛ̃, plys də nuvεllə. paʁti, lwɛ̃ pø tεtʁə. ʒə vulε mə ʁevεje ɑ̃n- apεʁsəvɑ̃ tɔ̃ vizaʒə ɑ̃ sɑ̃tɑ̃ tɔ̃n- ɔdœʁ sɥavə. ɑ̃ tɑ̃bʁasɑ̃, ɑ̃ tə delεktɑ̃ kɔmə lə plys pyʁ nεktaʁ də sεtə teʁə. ʒε tu də sɥitə kʁy a ynə fɥitə. kɔmə si ty avε tiʁe tɔ̃ ku dɑ̃ lə nwaʁ, ɑ̃n- etɑ̃ paʁti ʁazazje, œʁø də mwa, də sεtə bʁevə ljεzɔ̃. sə netε puʁtɑ̃ pa sa, mε sɔ̃ʒəz- etε fo. ty etε paʁti o pəti matɛ̃, puʁ mə fεʁə ynə syʁpʁizə a mɔ̃ ləve. ty nε puʁtɑ̃ ʒamε ʁəvəny amuʁ. mɔ̃ kœʁ ba ɑ̃kɔʁə dε minytə də nɔtʁə etʁɛ̃tə. də sεtə ynjɔ̃. ty ε paʁti e nε ʒamε ʁəvəny. ty mεmε dɔ̃k otɑ̃ ? ! …
amuʁ, dəpɥi kə ty nε plys la, ʒə depeʁi, mɔ̃ kɔʁ, mɔ̃n- εtʁə a ki ty avεz- ɛ̃syfle ta vi, depeʁi…
o mɔ̃ kœʁ, puʁkwa ε ty paʁti ? .
ʒamε plys ʒə nə ɡutəʁε a ta buʃə, ʒamε plys ʒə nə puʁʁε sɑ̃tiʁ tɔ̃ kɔʁ kɔ̃tʁə lə mjɛ̃.

« atlazɛ̃da atlazim, kadifεmdə kadifεm, εlmazɛ̃da εlmazim »…
mɔ̃ kœʁ εt- a ʒamε tjɛ̃. ʁεstə ɑ̃kɔʁə œ̃ pø, œ̃ pø dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ məʁtʁi.
mε nɔ̃, ty ε paʁti…
muʁiʁ si bεtəmɑ̃ dɑ̃ la ʁy. muʁiʁ ɑ̃ mə lεsɑ̃ sələ, muʁiʁ ɑ̃ lεsɑ̃ sə pʁemisə a la pasjɔ̃ inaʃəve…
muʁiʁ, bjɛ̃to ʒə tə ʁəʒwɛ̃dʁε, o mɔ̃ kœʁ…
Syllabes Phonétique : Toi, Atlasimda, Atlasim…ʒε=ʁε=ve=də=twa=ny=e=tɑ̃=dy=syʁ=lə=sɔl=ʒɔ̃=ʃe=də=pe=ta=lə=tu=pʁe=də=mɔ̃=kœ=ʁə=ty=sy=zy=ʁε=tu=ba=ʒa=mε=plys=ʒə=nə=ki=tə=ʁε=tɔ̃=kɔʁ=nu=sɔ=mə=zy=ni=ʒa=mε=plys=ʒə=nə=ki=tə=ʁε=tε=bʁa=ty=ε=a=mwa 60
se=tε=du=pɔsə=zif=najf=kli=ʃe 8
ʒe=tε=la=ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=dε=ze=mɔ̃=namə=pal=pi=tε=də=tu=sε=sɑ̃s 18
lə=lɑ̃də=mɛ̃=plys=də=nu=vεllə=paʁ=ti=lwɛ̃=pø=tε=tʁə=ʒə=vu=lε=mə=ʁe=vε=je=ɑ̃=na=pεʁ=sə=vɑ̃=tɔ̃=vi=za=ʒəɑ̃=sɑ̃=tɑ̃=tɔ̃=nɔ=dœʁ=sɥa=və=ɑ̃=tɑ̃=bʁa=sɑ̃=ɑ̃=tə=de=lεk=tɑ̃=kɔ=mə=lə=plys=pyʁ=nεk=taʁ=də=sε=tə=te=ʁə=ʒε=tu=də=sɥi=tə=kʁy=a=y=nə=fɥi=tə=kɔ=mə=si=ty=a=vε=ti=ʁe=tɔ̃=ku=dɑ̃=lə=nwaʁ=ɑ̃=ne=tɑ̃=paʁ=ti=ʁa=za=zje=œ=ʁø=də=mwa=də=sε=tə=bʁe=və=ljε=zɔ̃=sə=ne=tε=puʁ=tɑ̃=pa=sa=mε=sɔ̃=ʒə=ze=tε=fo=ty=e=tε=paʁ=ti=o=pə=ti=ma=tɛ̃=puʁ=mə=fε=ʁə=y=nə=syʁ=pʁi=zə=a=mɔ̃=lə=ve=ty=nε=puʁ=tɑ̃=ʒa=mε=ʁə=və=ny=a=muʁ=mɔ̃=kœʁ=ba=ɑ̃=kɔ=ʁə=dε=mi=ny=tə=də=nɔ=tʁə=e=tʁɛ̃=tə=də=sε=tə=y=njɔ̃=ty=ε=paʁ=ti=e=nε=ʒa=mε=ʁə=və=ny=ty=mε=mε=dɔ̃k=o=tɑ̃ 185
a=muʁ=dəp=ɥikə=ty=nε=plys=la=ʒə=de=pe=ʁi=mɔ̃=kɔʁ=mɔ̃=nε=tʁəa=ki=ty=a=vε=zɛ̃=sy=fle=ta=vi=de=pe=ʁi 29
o=mɔ̃=kœʁ=puʁ=kwa=ε=ty=paʁ=ti 9
ʒa=mε=plys=ʒə=nə=ɡutə=ʁε=a=ta=bu=ʃə=ʒa=mε=plys=ʒə=nə=puʁ=ʁε=sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=kɔʁ=kɔ̃=tʁə=lə=mjɛ̃ 26
1
a=tla=zɛ̃=da=a=tla=zim=ka=di=fεm=də=ka=di=fεm=εl=ma=zɛ̃=da=εl=ma=zim 22
mɔ̃=kœʁ=ε=ta=ʒa=mε=tjɛ̃=ʁεstəɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=pø=œ̃=pø=dɑ̃=mɔ̃=kɔʁ=məʁ=tʁi 19
mε=nɔ̃=ty=ε=paʁ=ti 6
mu=ʁiʁ=si=bεtə=mɑ̃=dɑ̃=la=ʁy=mu=ʁiʁ=ɑ̃=mə=lε=sɑ̃=sə=lə=mu=ʁiʁ=ɑ̃=lε=sɑ̃=sə=pʁe=mi=səa=la=pa=sjɔ̃=i=na=ʃə=ve 32
mu=ʁiʁ=bjɛ̃=toʒə=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁε=o=mɔ̃=kœʁ 11

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
22/07/2004 00:00Grosloulou

Ah, cet éternelle dualite Yin/Yang. . .
Qui nous fait vivre mais aussi tant souffrir.

Auteur de Poésie
22/07/2004 00:00Grosloulou

GROS LOULOU : ZERO POEME !
Hum ! ils ont sucré mes 4 maigres poèmes.

Auteur de Poésie
22/07/2004 00:00Florilége

merci pour ton gentil commentaire, et ca arrive parfois ke le serveur deraille, kom tout bon vioeu serveur, , ,
sinon, je veux dire ke ce poeme est avant tout un hymne a l’amour imaginaire et eternel. . .

Poème Amour
Du 22/07/2004 00:00

L'écrit contient 288 mots qui sont répartis dans 2 strophes.