Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mon Meilleur Ennemi

Le Poème

Mon meilleur ennemi

Au début, nous étions deux, maintenant, tu es seul
Seulement une « pof » et tu m’a convaincu
Je te croyais mon ami, mais tu m’a trahi.
Si petite, mais si dévastatrice
Pour me soulager tu étais là, Alors que sans savoir tu causais tracas
Plus je te consommais, plus tu m’allumais
Te croyant inoffensive tu m’étouffais.
Je croyais apaiser mes problèmes mais un nouveau naissait
Mes doigts jaunes et mon odeur fétide ne me dérangeaient plus tellement j’étais aveugle
Partout où j’allais tu étais là me donnant envie de toi
Je voulais me rendre intéressant alors que je l’étais sans toi
Je n’avais pas besoin de toi et je t’ai adopté
Si j’aurais su, tu n’aurais pas vécu car tu m’a trompé
Avec l’usure et le temps, mes poumons s’encrassaient telle une cheminée
C’était trop tard, mon destin était tracé sans prendre son véritable parcourt
Tu as remporté, me voilà rendu inoffensif devant toi petit amas de tabac séché, dorloté de papier
Un jour il était trop tard, mon cœur abandonna
Mon corps épuisé de combattre était délivré de sa bataille
À présent, j’aimerais passer le message, mais je ne suis plus de ce monde
Ne serait-ce qu’un instant, aidez-moi afin que personne ne vienne à mes cotés

Mathieu Pedneault
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Voici un poème sur la cigarette ! ! !

Poeme de Foxman19

Poète Foxman19

Foxman19 a publié sur le site 3 écrits. Foxman19 est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mon Meilleur Ennemimon=meil=leur=en=ne=mi 6

au=dé=but=nous=é=tions=deux=mainte=nant=tu=es=seul 12
seu=le=ment=u=ne=pof=et=tu=ma=con=vain=cu 12
je=te=cro=yais=mon=a=mi=mais=tu=ma=tra=hi 12
si=pe=ti=te=mais=si=dé=vas=ta=tri=ce 11
pour=me=sou=la=ger=tu=é=tais=là=a=lors=que=sans=sa=voir=tu=cau=sais=tra=cas 20
plus=je=te=con=som=mais=plus=tu=mal=lu=mais 11
te=croy=ant=i=nof=fen=si=ve=tu=mé=touf=fais 12
je=cro=yais=a=pai=ser=mes=pro=blèmes=mais=un=nou=veau=nais=sait 15
mes=doigts=jaunes=et=mon=o=deur=fé=ti=de=ne=me=dé=ran=geaient=plus=tel=le=ment=jé=tais=a=veugle 23
par=tout=où=jal=lais=tu=é=tais=là=me=don=nant=en=vie=de=toi 16
je=vou=lais=me=rendrein=té=res=sant=a=lors=que=je=lé=tais=sans=toi 16
je=na=vais=pas=be=soin=de=toi=et=je=tai=a=dop=té 14
si=jau=rais=su=tu=nau=rais=pas=vé=cu=car=tu=ma=trom=pé 15
a=vec=lu=sureet=le=temps=mes=pou=mons=sen=cras=saient=tel=le=u=ne=che=mi=née 19
cé=tait=trop=tard=mon=des=tin=é=tait=tra=cé=sans=prendre=son=vé=ri=ta=ble=par=court 20
tu=as=rem=por=té=me=voi=là=ren=du=i=nof=fen=sif=de=vant=toi=pe=tit=a=mas=de=ta=bac=sé=ché=dor=lo=té=de=pa=pier 32
un=jour=il=é=tait=trop=tard=mon=cœur=a=ban=don=na 13
mon=corps=é=pui=sé=de=com=bat=treé=tait=dé=li=vré=de=sa=ba=taille 17
à=présent=jai=me=rais=pas=ser=le=mes=sa=ge=mais=je=ne=suis=plus=de=ce=monde 19
ne=se=rait=ce=quun=ins=tant=ai=dez=moi=a=fin=que=per=sonne=ne=vien=neà=mes=co=tés 21

ma=thieu=ped=neault 4
Phonétique : Mon Meilleur Ennemimɔ̃ mεjœʁ εnəmi

o deby, nuz- esjɔ̃ dø, mɛ̃tənɑ̃, ty ε səl
sələmɑ̃ ynə « pɔf » εt ty ma kɔ̃vɛ̃ky
ʒə tə kʁwajε mɔ̃n- ami, mε ty ma tʁai.
si pətitə, mε si devastatʁisə
puʁ mə sulaʒe ty etε la, alɔʁ kə sɑ̃ savwaʁ ty kozε tʁaka
plys ʒə tə kɔ̃sɔmε, plys ty malymε
tə kʁwajɑ̃ inɔfɑ̃sivə ty metufε.
ʒə kʁwajεz- apεze mε pʁɔblεmə mεz- œ̃ nuvo nεsε
mε dwa ʒonəz- e mɔ̃n- ɔdœʁ fetidə nə mə deʁɑ̃ʒε plys tεllmɑ̃ ʒetεz- avøɡlə
paʁtu u ʒalε ty etε la mə dɔnɑ̃ ɑ̃vi də twa
ʒə vulε mə ʁɑ̃dʁə ɛ̃teʁesɑ̃ alɔʁ kə ʒə letε sɑ̃ twa
ʒə navε pa bəzwɛ̃ də twa e ʒə tε adɔpte
si ʒoʁε sy, ty noʁε pa veky kaʁ ty ma tʁɔ̃pe
avεk lyzyʁə e lə tɑ̃, mε pumɔ̃ sɑ̃kʁasε tεllə ynə ʃəmine
setε tʁo taʁ, mɔ̃ dεstɛ̃ etε tʁase sɑ̃ pʁɑ̃dʁə sɔ̃ veʁitablə paʁkuʁ
ty a ʁɑ̃pɔʁte, mə vwala ʁɑ̃dy inɔfɑ̃sif dəvɑ̃ twa pəti ama də taba seʃe, dɔʁlɔte də papje
œ̃ ʒuʁ il etε tʁo taʁ, mɔ̃ kœʁ abɑ̃dɔna
mɔ̃ kɔʁz- epɥize də kɔ̃batʁə etε delivʁe də sa batajə
a pʁezɑ̃, ʒεməʁε pase lə mesaʒə, mε ʒə nə sɥi plys də sə mɔ̃də
nə səʁε sə kœ̃n- ɛ̃stɑ̃, εde mwa afɛ̃ kə pεʁsɔnə nə vjεnə a mε kɔte

matjø pεdno
Syllabes Phonétique : Mon Meilleur Ennemimɔ̃=mε=jœ=ʁə=ε=nə=mi 7

o=de=by=nu=ze=sjɔ̃=dø=mɛ̃tə=nɑ̃=ty=ε=səl 12
sə=lə=mɑ̃=y=nə=pɔf=εt=ty=ma=kɔ̃=vɛ̃=ky 12
ʒə=tə=kʁwa=jε=mɔ̃=na=mi=mε=ty=ma=tʁa=i 12
si=pə=ti=tə=mε=si=de=vas=ta=tʁis=ə 11
puʁmə=su=la=ʒe=ty=e=tε=la=a=lɔʁ=kə=sɑ̃=sa=vwaʁ=ty=ko=zε=tʁa=ka 19
plys=ʒə=tə=kɔ̃=sɔ=mε=plys=ty=ma=ly=mε 11
tə=kʁwa=jɑ̃=i=nɔ=fɑ̃=si=və=ty=me=tu=fε 12
ʒə=kʁwa=jε=za=pε=ze=mε=pʁɔ=blεmə=mε=zœ̃=nu=vo=nε=sε 15
mε=dwa=ʒonə=ze=mɔ̃=nɔ=dœʁ=fe=ti=də=nə=mə=de=ʁɑ̃=ʒε=plys=tεl=lmɑ̃=ʒe=tε=za=vøɡlə 22
paʁ=tu=u=ʒa=lε=ty=e=tε=lamə=dɔ=nɑ̃=ɑ̃=vi=də=twa 15
ʒə=vu=lεmə=ʁɑ̃=dʁəɛ̃=te=ʁe=sɑ̃=a=lɔʁ=kə=ʒə=le=tε=sɑ̃=twa 16
ʒə=na=vε=pabə=zwɛ̃=də=twa=e=ʒə=tε=a=dɔp=te 13
si=ʒo=ʁε=sy=ty=no=ʁε=pa=ve=ky=kaʁ=ty=ma=tʁɔ̃=pe 15
a=vεk=ly=zyʁəe=lə=tɑ̃=mε=pu=mɔ̃=sɑ̃=kʁa=sε=tεllə=y=nə=ʃə=mi=ne 18
se=tε=tʁo=taʁ=mɔ̃=dεs=tɛ̃=e=tε=tʁase=sɑ̃=pʁɑ̃=dʁə=sɔ̃=ve=ʁi=ta=blə=paʁ=kuʁ 20
ty=a=ʁɑ̃=pɔʁ=te=mə=vwa=la=ʁɑ̃=dy=i=nɔ=fɑ̃=sif=də=vɑ̃=twapə=ti=a=ma=də=ta=ba=se=ʃe=dɔʁ=lɔ=te=də=pa=pje 31
œ̃=ʒuʁ=il=e=tε=tʁo=taʁ=mɔ̃=kœʁ=a=bɑ̃=dɔ=na 13
mɔ̃=kɔʁ=zep=ɥi=ze=də=kɔ̃=batʁəe=tε=de=li=vʁe=də=sa=ba=tajə 16
a=pʁe=zɑ̃=ʒεmə=ʁε=pa=se=lə=me=sa=ʒə=mε=ʒə=nə=sɥi=plys=də=sə=mɔ̃də 19
nə=sə=ʁεsə=kœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ε=de=mwa=a=fɛ̃=kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=vjε=nəa=mε=kɔ=te 21

ma=tj=ø=pεd=no 5

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
26/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Absence
Du 14/01/2005 17:33

L'écrit contient 231 mots qui sont répartis dans 3 strophes.