Poeme : Ne Nous Quittons Pas

Ne Nous Quittons Pas

Hier, notre rencontre, a comblé nos deux cœurs
Pour nous d’eux j’envisage, un futur bien meilleur
Pavé de mil douceurs, enrichi de tendresse
Que notre bel amour jamais ne paresse

Que ce nouvel amour, soit, à jamais ancré
Tel un bateau au port, ou fondations armées
Une ombre à l’horizon, risque me décevoir
A moins que tu renonces, à jamais le voir.

Notre seul différent, se mesure en âge
C’est bien peu à mes yeux, plus fort est le partage
Le destin a voulu, que nous rencontrions
Laissons le nous guider, dans toutes nos actions.

Alors, je t’en conjure : ne nous quittons pas !
Construisons l’avenir, suivons nous pas à pas
Laissons parler nos cœurs, laissons les s’embraser
Pour toujours les combler, devons nous embrasser

Quel bonheur quand nos corps, se frôlent, se caressent
Quand mes mains sur ton dos, te mettent en détresse
Nos lèvres s’entrelacent, jamais l’on ne s’en lasse
Ne voyons même plus, le fil du temps qui passe.

Ne nous quittons pas ! Nous le regretterions
Un avenir plus doux, ensemble construisons
Cette belle rencontre, doit avoir une suite
Ne doit en aucun cas finir par une fuite.

Francis B

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ne Nous Quittons Pas

  hier=no=tre=ren=con=tre=a=com=blé=nos=deux=cœurs 12
  pour=nous=deux=jen=vi=sa=ge=un=fu=tur=bien=meilleur 12
  pa=vé=de=mil=dou=ceurs=en=ri=chi=de=ten=dresse 12
  que=no=tre=bel=a=mour=ja=mais=ne=pa=resse 11

  que=ce=nou=vel=a=mour=soit=à=ja=mais=an=cré 12
  tel=un=ba=teau=au=port=ou=fon=da=tions=ar=mées 12
  uneom=bre=à=lho=ri=zon=ris=que=me=dé=ce=voir 12
  a=moins=que=tu=re=non=ces=à=ja=mais=le=voir 12

  no=tre=seul=dif=fé=rent=se=me=su=re=en=âge 12
  cest=bien=peu=à=mes=yeux=plus=fort=est=le=par=tage 12
  le=des=tin=a=vou=lu=que=nous=ren=con=tri=ons 12
  lais=sons=le=nous=gui=der=dans=tou=tes=nos=ac=tions 12

  a=lors=je=ten=con=ju=re=ne=nous=quit=tons=pas 12
  construi=sons=la=ve=nir=sui=vons=nous=pas=à=pas 11
  lais=sons=par=ler=nos=cœurs=lais=sons=les=sem=bra=ser 12
  pour=tou=jours=les=com=bler=de=vons=nous=em=bras=ser 12

  quel=bon=heur=quand=nos=corps=se=frô=lent=se=ca=ressent 12
  quand=mes=mains=sur=ton=dos=te=met=tent=en=dé=tresse 12
  nos=lèvres=sen=tre=la=cent=ja=mais=lon=ne=sen=lasse 12
  ne=voyons=mê=me=plus=le=fil=du=temps=qui=pas=se 12

  ne=nous=quit=tons=pas=nous=le=re=gret=te=ri=ons 12
  un=a=ve=nir=plus=doux=en=sem=ble=cons=trui=sons 12
  cet=te=bel=le=ren=contre=doit=a=voir=u=ne=suite 12
  ne=doit=en=au=cun=cas=fi=nir=par=u=ne=fuite 12

  fran=cis=b 3
 • Phonétique : Ne Nous Quittons Pas

  jεʁ, nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə, a kɔ̃ble no dø kœʁ
  puʁ nu dø ʒɑ̃vizaʒə, œ̃ fytyʁ bjɛ̃ mεjœʁ
  pave də mil dusœʁ, ɑ̃ʁiʃi də tɑ̃dʁεsə
  kə nɔtʁə bεl amuʁ ʒamε nə paʁεsə

  kə sə nuvεl amuʁ, swa, a ʒamεz- ɑ̃kʁe
  tεl œ̃ bato o pɔʁ, u fɔ̃dasjɔ̃z- aʁme
  ynə ɔ̃bʁə a lɔʁizɔ̃, ʁiskə mə desəvwaʁ
  a mwɛ̃ kə ty ʁənɔ̃sə, a ʒamε lə vwaʁ.

  nɔtʁə səl difeʁɑ̃, sə məzyʁə ɑ̃n- aʒə
  sε bjɛ̃ pø a mεz- iø, plys fɔʁ ε lə paʁtaʒə
  lə dεstɛ̃ a vuly, kə nu ʁɑ̃kɔ̃tʁjɔ̃
  lεsɔ̃ lə nu ɡide, dɑ̃ tutə noz- aksjɔ̃.

  alɔʁ, ʒə tɑ̃ kɔ̃ʒyʁə : nə nu kitɔ̃ pa !
  kɔ̃stʁɥizɔ̃ lavəniʁ, sɥivɔ̃ nu pa a pa
  lεsɔ̃ paʁle no kœʁ, lεsɔ̃ lε sɑ̃bʁaze
  puʁ tuʒuʁ lε kɔ̃ble, dəvɔ̃ nuz- ɑ̃bʁase

  kεl bɔnœʁ kɑ̃ no kɔʁ, sə fʁole, sə kaʁəse
  kɑ̃ mε mɛ̃ syʁ tɔ̃ do, tə mεte ɑ̃ detʁεsə
  no lεvʁə- sɑ̃tʁəlase, ʒamε lɔ̃ nə sɑ̃ lasə
  nə vwajɔ̃ mεmə plys, lə fil dy tɑ̃ ki pasə.

  nə nu kitɔ̃ pa ! nu lə ʁəɡʁεtəʁjɔ̃
  œ̃n- avəniʁ plys du, ɑ̃sɑ̃blə kɔ̃stʁɥizɔ̃
  sεtə bεllə ʁɑ̃kɔ̃tʁə, dwa avwaʁ ynə sɥitə
  nə dwa ɑ̃n- okœ̃ ka finiʁ paʁ ynə fɥitə.

  fʁɑ̃si be
 • Syllabes Phonétique : Ne Nous Quittons Pas

  jεʁ=nɔ=tʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=a=kɔ̃=ble=no=dø=kœʁ 12
  puʁ=nu=dø=ʒɑ̃=vi=zaʒə=œ̃=fy=tyʁ=bjɛ̃=mε=jœʁ 12
  pa=ve=də=mil=du=sœʁ=ɑ̃=ʁi=ʃi=də=tɑ̃=dʁεsə 12
  kə=nɔ=tʁə=bεl=a=muʁ=ʒa=mε=nə=pa=ʁε=sə 12

  kə=sə=nu=vεl=a=muʁ=swa=a=ʒa=mε=zɑ̃=kʁe 12
  tεl=œ̃=ba=to=o=pɔʁ=u=fɔ̃=da=sjɔ̃=zaʁ=me 12
  ynəɔ̃=bʁə=a=lɔ=ʁi=zɔ̃=ʁis=kə=mə=de=sə=vwaʁ 12
  a=mwɛ̃=kə=ty=ʁə=nɔ̃=sə=a=ʒa=mε=lə=vwaʁ 12

  nɔ=tʁə=səl=di=fe=ʁɑ̃=sə=mə=zy=ʁə=ɑ̃=naʒə 12
  sε=bjɛ̃=pø=a=mε=zi=ø=plys=fɔʁ=εlə=paʁ=taʒə 12
  lə=dεs=tɛ̃=a=vu=ly=kə=nu=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁj=ɔ̃ 12
  lε=sɔ̃=lə=nu=ɡi=de=dɑ̃=tu=tə=no=zak=sjɔ̃ 12

  a=lɔʁ=ʒə=tɑ̃=kɔ̃=ʒy=ʁə=nə=nu=ki=tɔ̃=pa 12
  kɔ̃s=tʁɥi=zɔ̃=la=və=niʁ=sɥi=vɔ̃=nu=pa=a=pa 12
  lε=sɔ̃=paʁ=le=no=kœʁ=lε=sɔ̃=lε=sɑ̃=bʁa=ze 12
  puʁ=tu=ʒuʁ=lε=kɔ̃=ble=də=vɔ̃=nu=zɑ̃=bʁa=se 12

  kεl=bɔ=nœʁ=kɑ̃=no=kɔʁsə=fʁo=le=sə=ka=ʁə=se 12
  kɑ̃=mε=mɛ̃=syʁ=tɔ̃=do=tə=mε=te=ɑ̃=de=tʁεsə 12
  no=lεvʁə=sɑ̃=tʁə=la=se=ʒa=mε=lɔ̃=nə=sɑ̃=lasə 12
  nə=vwa=jɔ̃=mε=mə=plys=lə=fil=dy=tɑ̃=ki=pasə 12

  nə=nu=ki=tɔ̃=pa=nu=lə=ʁə=ɡʁε=tə=ʁj=ɔ̃ 12
  œ̃=na=və=niʁ=plys=du=ɑ̃=sɑ̃=blə=kɔ̃s=tʁɥi=zɔ̃ 12
  sε=tə=bεl=lə=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=dwa=a=vwaʁ=y=nə=sɥitə 12
  nə=dwa=ɑ̃=no=kœ̃=ka=fi=niʁ=paʁ=y=nə=fɥitə 12

  fʁɑ̃=si=be 3

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/09/2011 16:37Marcel42

"Ne nous quittons pas ", je passe lire votre second poème.
Cordialement,
Marcel.

Poème Amour
Publié le 12/09/2011 15:45

L'écrit contient 202 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Francis60

Récompense

0
0
0