Poeme : Sous Les Draps

Sous Les Draps

(Poème érotique)
Sous des draps de satin, dans ta tunique noire
J’imagine ma main, mon corps empli d’espoir
Glisser sous le tissu, remontant sur un sein
Que j’effleure doucement, faisant cambrer tes reins.

Ta peau, ton corps frissonnent, le plaisir t’envahit
Quand mes lèvres brulantes, sur ta bouche ébahie
Et que nos langues aimantes, s’enlacent à l’infini
L’envie monte au sommet, mais ce n’est pas fini.

Je redescends mes lèves sur tes monts de plaisir
Je baises ces trésors, jusqu’à n’en plus finir
Puis mes doigts intrépides descendent sur tes cuisses
Parcourent ta douce peau, jusqu’au bord du calice.

Et mon majeur curieux, en ton sexe s’invite
Mon index l’accompagne en ce lieu qui excite
La paume de ma main, sur la partie soyeuse
Engage un mouvement, qui te rendra heureuse.

Je t’embrasse la nuque, tu me dis des mots lourds
Pendant que récolte quelques perles d’amour
Sur mes doigts enchanteurs, au profond de ton corps
Jusqu’à ce que tu clames, chérie : encore ! encore !

Ce partage charnel, qui fait vibrer nos cœurs
Déclencha au summum le chant de ton bonheur.

Francis60

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sous Les Draps

  po=è=me=é=ro=ti=que 8
  sous=des=draps=de=sa=tin=dans=ta=tu=ni=que=noire 12
  ji=ma=gi=ne=ma=main=mon=corps=em=pli=des=poir 12
  glis=ser=sous=le=tis=su=re=mon=tant=sur=un=sein 12
  que=jef=fleure=dou=ce=ment=fai=sant=cam=brer=tes=reins 12

  ta=peau=ton=corps=fris=sonnent=le=plai=sir=ten=va=hit 12
  quand=mes=lèvres=bru=lan=tes=sur=ta=bou=cheé=ba=hie 12
  et=que=nos=lan=gues=ai=mantes=sen=lacent=à=lin=fi=ni 13
  len=vie=monte=au=som=met=mais=ce=nest=pas=fi=ni 12

  je=re=des=cends=mes=lèves=sur=tes=monts=de=plai=sir 12
  je=bai=ses=ces=tré=sors=jus=quà=nen=plus=fi=nir 12
  puis=mes=doigts=in=tré=pides=des=cen=dent=sur=tes=cuisses 12
  par=courent=ta=dou=ce=peau=jus=quau=bord=du=ca=lice 12

  et=mon=ma=jeur=cu=rieux=en=ton=sexe=sin=vi=te 12
  mon=in=dex=lac=com=pagne=en=ce=lieu=qui=ex=cite 12
  la=pau=me=de=ma=main=sur=la=par=tie=soyeu=se 12
  en=gage=un=mou=ve=ment=qui=te=ren=dra=heu=reuse 12

  je=tem=brasse=la=nu=que=tu=me=dis=des=mots=lourds 12
  pen=dant=que=ré=col=te=quel=ques=per=les=da=mour 12
  sur=mes=doigts=en=chan=teurs=au=pro=fond=de=ton=corps 12
  jus=quà=ce=que=tu=clames=ché=rie=en=co=re=en=core 13

  ce=par=ta=ge=char=nel=qui=fait=vi=brer=nos=cœurs 12
  dé=clen=cha=au=sum=mum=le=chant=de=ton=bon=heur 12

  fran=cis=soixan=te 4
 • Phonétique : Sous Les Draps

  (pɔεmə eʁɔtikə)
  su dε dʁa də satɛ̃, dɑ̃ ta tynikə nwaʁə
  ʒimaʒinə ma mɛ̃, mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃pli dεspwaʁ
  ɡlise su lə tisy, ʁəmɔ̃tɑ̃ syʁ œ̃ sɛ̃
  kə ʒeflœʁə dusəmɑ̃, fəzɑ̃ kɑ̃bʁe tε ʁɛ̃.

  ta po, tɔ̃ kɔʁ fʁisɔne, lə plεziʁ tɑ̃vai
  kɑ̃ mε lεvʁə- bʁylɑ̃tə, syʁ ta buʃə ebai
  e kə no lɑ̃ɡz- εmɑ̃tə, sɑ̃lase a lɛ̃fini
  lɑ̃vi mɔ̃tə o sɔmε, mε sə nε pa fini.

  ʒə ʁədesɑ̃ mε lεvə syʁ tε mɔ̃ də plεziʁ
  ʒə bεzə sε tʁezɔʁ, ʒyska nɑ̃ plys finiʁ
  pɥi mε dwaz- ɛ̃tʁepidə desɑ̃de syʁ tε kɥisə
  paʁkuʁe ta dusə po, ʒysko bɔʁ dy kalisə.

  e mɔ̃ maʒœʁ kyʁjø, ɑ̃ tɔ̃ sεksə sɛ̃vitə
  mɔ̃n- ɛ̃dεks lakɔ̃paɲə ɑ̃ sə ljø ki εksitə
  la pomə də ma mɛ̃, syʁ la paʁti swajøzə
  ɑ̃ɡaʒə œ̃ muvəmɑ̃, ki tə ʁɑ̃dʁa œʁøzə.

  ʒə tɑ̃bʁasə la nykə, ty mə di dε mo luʁd
  pɑ̃dɑ̃ kə ʁekɔltə kεlk pεʁlə- damuʁ
  syʁ mε dwaz- ɑ̃ʃɑ̃tœʁ, o pʁɔfɔ̃ də tɔ̃ kɔʁ
  ʒyska sə kə ty klamə, ʃeʁi : ɑ̃kɔʁə ! ɑ̃kɔʁə !

  sə paʁtaʒə ʃaʁnεl, ki fε vibʁe no kœʁ
  deklɑ̃ʃa o symɔm lə ʃɑ̃ də tɔ̃ bɔnœʁ.

  fʁɑ̃si swasɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Sous Les Draps

  pɔ=ε=mə=e=ʁɔ=ti=kə 8
  su=dε=dʁa=də=sa=tɛ̃=dɑ̃=ta=ty=ni=kə=nwaʁə 12
  ʒi=ma=ʒi=nə=ma=mɛ̃=mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=pli=dεs=pwaʁ 12
  ɡli=se=su=lə=ti=sy=ʁə=mɔ̃=tɑ̃=syʁ=œ̃=sɛ̃ 12
  kə=ʒe=flœ=ʁə=dusə=mɑ̃=fə=zɑ̃=kɑ̃=bʁe=tε=ʁɛ̃ 12

  ta=po=tɔ̃=kɔʁ=fʁi=sɔ=ne=lə=plε=ziʁ=tɑ̃=va=i 13
  kɑ̃=mε=lεvʁə=bʁy=lɑ̃=tə=syʁ=ta=bu=ʃəe=ba=i 12
  e=kə=no=lɑ̃ɡ=zε=mɑ̃tə=sɑ̃=la=se=a=lɛ̃=fi=ni 13
  lɑ̃=vi=mɔ̃tə=o=sɔ=mε=mε=sə=nε=pa=fi=ni 12

  ʒə=ʁə=de=sɑ̃=mε=lεvə=syʁ=tε=mɔ̃=də=plε=ziʁ 12
  ʒə=bε=zə=sε=tʁe=zɔʁ=ʒys=ka=nɑ̃=plys=fi=niʁ 12
  pɥi=mε=dwa=zɛ̃=tʁe=pidə=de=sɑ̃=de=syʁ=tε=kɥisə 12
  paʁ=ku=ʁe=ta=dusə=po=ʒys=ko=bɔʁ=dy=ka=lisə 12

  e=mɔ̃=ma=ʒœʁ=ky=ʁjø=ɑ̃=tɔ̃=sεk=sə=sɛ̃=vitə 12
  mɔ̃=nɛ̃=dεks=la=kɔ̃=paɲə=ɑ̃=sə=ljø=ki=εk=sitə 12
  la=po=mə=də=ma=mɛ̃=syʁ=la=paʁ=ti=swa=jøzə 12
  ɑ̃=ɡaʒə=œ̃=mu=və=mɑ̃=ki=tə=ʁɑ̃=dʁa=œ=ʁøzə 12

  ʒə=tɑ̃=bʁa=sə=la=nykə=ty=mə=di=dε=mo=luʁd 12
  pɑ̃=dɑ̃=kə=ʁe=kɔl=tə=kεl=kə=pεʁ=lə=da=muʁ 12
  syʁ=mε=dwa=zɑ̃=ʃɑ̃=tœʁ=o=pʁɔ=fɔ̃=də=tɔ̃=kɔʁ 12
  ʒys=kasə=kə=ty=kla=mə=ʃe=ʁi=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃kɔʁə 12

  sə=paʁ=ta=ʒə=ʃaʁ=nεl=ki=fε=vi=bʁe=no=kœʁ 12
  de=klɑ̃=ʃa=o=sy=mɔm=lə=ʃɑ̃=də=tɔ̃=bɔ=nœʁ 12

  fʁɑ̃=si=swa=sɑ̃=tə 5

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/07/2016 18:40Gilbertgosseyn

Ca donne envie d’y être. Bravo.

Auteur de Poésie
03/07/2016 18:43Francis60

Merci Gilbert ! A toi de trouver la partenaire ! LOL

Auteur de Poésie
11/07/2016 20:17Ninette

holà holà comme c’est chaud 😎