Poeme-France : Lecture Écrit Ambition

Poeme : Un Rêve Qui S’Achève

Poème Ambition
Publié le 13/11/2004 13:53

L'écrit contient 170 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : :->Funerdarkavril:->

Un Rêve Qui S’Achève

Le vent souffle violement, je sens soudain mon cœur revivre et mon passé renaître, mes pêchés me hantes en tournoyant,
Je fais couler une larmes en esperant qu’elle atteignes tes rêves
Qui jamais ne cessent et plus j’avance, plus tu recules, plus mon âme se vide, plus le tient s’enrichit, plus je fais des efforts, plus tu m’ignores,
Plus je t’aime, plus tu me rejettes, mais quand je me reveille,
Tu m’emerveilles…
Mon rêve est de m’en allé
Mais je ne sais comment y remedier
Peut etre que la mort viendra à moi
Et je n’aurai pas à faire le premier pas
Je ne sais ni ton nom
Ni à quoi tu ressemble
Mais je sais que tu m’attend tout la haut
Et je te rejoindrai bientot
Tu hante mes pensées
Et je ne cesse d’y penser
Tu me dit de te rejoindre
Et moi je ne sais que faire
Alors soit patient
Et je m’envolerai vers ton univers
 • Pieds Hyphénique: Un Rêve Qui S’Achève

  le=vent=souf=fle=viole=ment=je=sens=sou=dain=mon=cœur=re=vi=vreet=mon=pas=sé=re=naî=tre=mes=pê=chés=me=han=tes=en=tour=noyant 30
  je=fais=cou=ler=une=lar=mes=en=es=pe=rant=quel=leat=tei=gnes=tes=rêves 17
  qui=ja=mais=ne=ces=sent=et=plus=ja=vance=plus=tu=re=cu=les=plus=mon=â=me=se=vi=de=plus=le=tient=sen=ri=chit=plus=je=fais=des=ef=forts=plus=tu=mi=gnores 38
  plus=je=taime=plus=tu=me=re=jet=tes=mais=quand=je=me=re=veille 15
  tu=me=mer=vei=lles 5
  mon=rêveest=de=men=al=lé 6
  mais=je=ne=sais=comment=y=re=me=dier 9
  peut=e=tre=que=la=mort=vien=dra=à=moi 10
  et=je=nau=rai=pas=à=faire=le=pre=mier=pas 11
  je=ne=sais=ni=ton=nom 6
  ni=à=quoi=tu=res=semble 6
  mais=je=sais=que=tu=mat=tend=tout=la=haut 10
  et=je=te=re=join=drai=bien=tot 8
  tu=han=te=mes=pen=sées 6
  et=je=ne=ces=se=dy=pen=ser 8
  tu=me=dit=de=te=re=joindre 7
  et=moi=je=ne=sais=que=faire 7
  a=lors=soit=pa=ti=ent 6
  et=je=men=vole=rai=vers=ton=u=ni=vers 10
 • Phonétique : Un Rêve Qui S’Achève

  lə vɑ̃ suflə vjɔləmɑ̃, ʒə sɑ̃s sudɛ̃ mɔ̃ kœʁ ʁəvivʁə e mɔ̃ pase ʁənεtʁə, mε pεʃe mə-ɑ̃təz- ɑ̃ tuʁnwajɑ̃,
  ʒə fε kule ynə laʁməz- ɑ̃n- εspəʁɑ̃ kεllə atεɲə tε ʁεvə
  ki ʒamε nə sese e plys ʒavɑ̃sə, plys ty ʁəkylə, plys mɔ̃n- amə sə vidə, plys lə tjɛ̃ sɑ̃ʁiʃi, plys ʒə fε dεz- efɔʁ, plys ty miɲɔʁə,
  plys ʒə tεmə, plys ty mə ʁəʒεtə, mε kɑ̃ ʒə mə ʁəvεjə,
  ty məmεʁvεjə…
  mɔ̃ ʁεvə ε də mɑ̃n- ale
  mε ʒə nə sε kɔmɑ̃ i ʁəmədje
  pø εtʁə kə la mɔʁ vjɛ̃dʁa a mwa
  e ʒə noʁε pa a fεʁə lə pʁəmje pa
  ʒə nə sε ni tɔ̃ nɔ̃
  ni a kwa ty ʁəsɑ̃blə
  mε ʒə sε kə ty matɑ̃ tu la-o
  e ʒə tə ʁəʒwɛ̃dʁε bjɛ̃to
  ty-ɑ̃tə mε pɑ̃se
  e ʒə nə sεsə di pɑ̃se
  ty mə di də tə ʁəʒwɛ̃dʁə
  e mwa ʒə nə sε kə fεʁə
  alɔʁ swa pasjɑ̃
  e ʒə mɑ̃vɔləʁε vεʁ tɔ̃n- ynive
 • Pieds Phonétique : Un Rêve Qui S’Achève

  lə=vɑ̃=suflə=vjɔ=lə=mɑ̃=ʒə=sɑ̃s=su=dɛ̃=mɔ̃=kœʁ=ʁə=vi=vʁəe=mɔ̃=pa=se=ʁə=nε=tʁə=mε=pε=ʃe=mə-ɑ̃=tə=zɑ̃=tuʁ=nwa=jɑ̃ 31
  ʒə=fε=ku=le=ynə=laʁ=mə=zɑ̃=nεs=pə=ʁɑ̃=kεlləa=tε=ɲə=tε=ʁεvə 16
  ki=ʒa=mεnə=se=se=e=plys=ʒa=vɑ̃=sə=plys=ty=ʁə=ky=lə=plys=mɔ̃=na=mə=sə=vi=də=plys=lə=tjɛ̃=sɑ̃=ʁi=ʃi=plys=ʒə=fε=dε=ze=fɔʁ=plys=ty=mi=ɲɔʁə 38
  plys=ʒə=tεmə=plys=ty=mə=ʁə=ʒε=tə=mε=kɑ̃=ʒə=mə=ʁə=vεjə 15
  ty=mə=mεʁ=vε=jə 5
  mɔ̃=ʁε=və=ε=də=mɑ̃=na=le 8
  mεʒə=nə=sε=kɔ=mɑ̃=i=ʁə=mə=dje 9
  pø=εtʁə=kə=la=mɔʁ=vjɛ̃=dʁa=a=mwa 9
  e=ʒə=no=ʁε=pa=a=fεʁə=lə=pʁə=mje=pa 11
  ʒə=nə=sε=ni=tɔ̃=nɔ̃ 6
  ni=a=kwa=ty=ʁə=sɑ̃=blə 7
  mεʒə=sε=kə=ty=ma=tɑ̃=tu=la-o 9
  e=ʒə=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁε=bjɛ̃=to 8
  ty-ɑ̃=tə=mε=pɑ̃=se 6
  e=ʒə=nə=sε=sə=di=pɑ̃=se 8
  ty=mə=di=də=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə 8
  e=mwa=ʒə=nə=sε=kə=fε=ʁə 8
  a=lɔʁ=swa=pa=sj=ɑ̃ 6
  e=ʒə=mɑ̃vɔlə=ʁε=vεʁ=tɔ̃=ny=ni=ve 9

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/11/2004 00:00Alx_Rose

J’aime beaucoup, bravo très bien écrit !!! 😉