Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’ Ivresse Des Éléments

Poème Amour
Publié le 09/10/2006 04:56

L'écrit contient 337 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Galaad

L’ Ivresse Des Éléments

Sur ton corps le zéphyr matinal d’un réveil d’été,
De sa brise doucement parsème ta peau satinée.
D’une envie, d’un désir, c’est ton être qui s’éveille,
Tel un murmure l’air se glisse au creux de l’oreille.

Un doux frisson que tu ressens là au fond de l âme,
Pour ce vent qui t’enlace doucement de ses charmes.
Car sur ta peau il s’invite tendrement comme un amant,
En caressant tes courbes nues d’un souffle impudent.

Les rayons du soleil percent à travers les persiennes,
Te recouvrant d’une enivrante chaleur qui est sienne.
Tu lui ouvres les portes de ta nudité telle une brigande,
Sous ses ardeurs, c’est tout ton être qui se fait offrande.

L’astre réveille en toi le feu de la passion des corps unis,
Se brûlant sans remord aux flammes de l’ivresse infinie.
Sur la fièvre de la tentation faire de son antre ton foyer,
Car pour lui tu te damnerais au creux de son brasier.

Mais ton sommeil se berce d’une mélodie exaltante,
Car tu entends l’eau qui s’agite d’une mélopée enivrante.
Ce sont les vagues qui vont et viennent inlassablement,
Caressant le sable lui murmurant des désirs troublants.

Elles ont la douceur des mains qui s’agitent innocemment,
Sans retenu, sans remord, amoureusement, impunément.
Les yeux fermés, tu te laisses envahir cette douce volupté,
Imaginant le flots de la mer comme une étreinte convoité.

Tous ces éléments ont eu raison de ton doux sommeil,
Ton rêve érotique s’efface, peu à peu à la vie tu t’éveilles.
La terre se rappelle à ton imagination, à ton songe sensuel
Laissant tendrement au creux de ton ventre un désir charnel.

Ton beau regard se pose sur mon visage encore endormi,
Sous le contact de tes mains, c’est mon corps qui frémit.
En m’offrant pour un monde d’amour la clé de ton sésame,
Délicatement tu prends possession de mes lèvres, de mon âme…
 • Pieds Hyphénique: L’ Ivresse Des Éléments

  sur=ton=corps=le=zé=phyr=ma=ti=nal=dun=ré=veil=dé=té 14
  de=sa=bri=se=dou=ce=ment=par=sè=me=ta=peau=sa=ti=née 15
  du=ne=en=vie=dun=dé=sir=cest=ton=ê=tre=qui=sé=veille 14
  tel=un=mur=mu=re=lair=se=glis=se=au=creux=de=lo=reille 14

  un=doux=fris=son=que=tu=res=sens=là=au=fond=de=l=â=me 15
  pour=ce=vent=qui=ten=la=ce=dou=ce=ment=de=ses=cha=rmes 14
  car=sur=ta=peau=il=sin=vite=ten=dre=ment=com=meun=a=mant 14
  en=ca=res=sant=tes=cour=bes=nues=dun=souf=fle=im=pu=dent 14

  les=rayons=du=so=leil=per=cent=à=tra=vers=les=per=sien=nes 14
  te=re=cou=vrant=du=ne=en=ivran=te=cha=leur=qui=est=sienne 14
  tu=lui=ouvres=les=por=tes=de=ta=nu=di=té=tel=leu=ne=bri=gande 16
  sous=ses=ar=deurs=cest=tout=ton=ê=tre=qui=se=fait=of=frande 14

  lastre=ré=vei=lleen=toi=le=feu=de=la=pas=sion=des=corps=u=nis 15
  se=brû=lant=sans=re=mord=aux=flammes=de=li=vres=sein=fi=nie 14
  sur=la=fièvre=de=la=ten=ta=tion=fai=re=de=son=an=tre=ton=foyer 16
  car=pour=lui=tu=te=dam=ne=rais=au=creux=de=son=bra=sier 14

  mais=ton=som=meil=se=ber=ce=du=ne=mé=lo=die=exal=tante 14
  car=tu=en=tends=leau=qui=sa=gite=du=ne=mé=lo=pée=en=ivrante 15
  ce=sont=les=va=gues=qui=vont=et=viennent=in=las=sa=ble=ment 14
  cares=sant=le=sa=ble=lui=mur=mu=rant=des=dé=sirs=trou=blants 14

  elles=ont=la=dou=ceur=des=mains=qui=sa=gitent=in=no=cem=ment 14
  sans=re=te=nu=sans=re=mord=a=mou=reuse=ment=im=pu=nément 14
  les=yeux=fer=més=tu=te=laisses=en=va=hir=cet=te=dou=ce=vo=lup=té 17
  ima=gi=nant=le=flots=de=la=mer=commeu=ne=é=trein=te=con=voi=té 16

  tous=ces=élé=ments=ont=eu=rai=son=de=ton=doux=som=meil 13
  ton=rêveé=ro=ti=que=sef=fa=ce=peu=à=peu=à=la=vie=tu=té=veilles 17
  la=terre=se=rap=pel=leà=ton=i=ma=gi=na=tion=à=ton=son=ge=sen=suel 18
  lais=sant=tendre=ment=au=creux=de=ton=ven=treun=dé=sir=char=nel 14

  ton=beau=re=gard=se=pose=sur=mon=vi=sa=geen=co=re=en=dor=mi 16
  sous=le=con=tact=de=tes=mains=cest=mon=corps=qui=fré=mit 13
  en=mof=frant=pour=un=monde=da=mour=la=clé=de=ton=sé=same 14
  dé=li=cate=ment=tu=prends=pos=ses=sion=de=mes=lè=vres=de=mon=â=me 17
 • Phonétique : L’ Ivresse Des Éléments

  syʁ tɔ̃ kɔʁ lə zefiʁ matinal dœ̃ ʁevεj dete,
  də sa bʁizə dusəmɑ̃ paʁsεmə ta po satine.
  dynə ɑ̃vi, dœ̃ deziʁ, sε tɔ̃n- εtʁə ki sevεjə,
  tεl œ̃ myʁmyʁə lεʁ sə ɡlisə o kʁø də lɔʁεjə.

  œ̃ du fʁisɔ̃ kə ty ʁəsɛ̃ la o fɔ̃ də εl amə,
  puʁ sə vɑ̃ ki tɑ̃lasə dusəmɑ̃ də sε ʃaʁmə.
  kaʁ syʁ ta po il sɛ̃vitə tɑ̃dʁəmɑ̃ kɔmə œ̃n- amɑ̃,
  ɑ̃ kaʁesɑ̃ tε kuʁbə- nɥ dœ̃ suflə ɛ̃pyde.

  lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj pεʁse a tʁavεʁ lε pεʁsjεnə,
  tə ʁəkuvʁɑ̃ dynə ɑ̃nivʁɑ̃tə ʃalœʁ ki ε sjεnə.
  ty lɥi uvʁə- lε pɔʁtə- də ta nydite tεllə ynə bʁiɡɑ̃də,
  su sεz- aʁdœʁ, sε tu tɔ̃n- εtʁə ki sə fε ɔfʁɑ̃də.

  lastʁə ʁevεjə ɑ̃ twa lə fø də la pasjɔ̃ dε kɔʁz- yni,
  sə bʁylɑ̃ sɑ̃ ʁəmɔʁ o flamə də livʁεsə ɛ̃fini.
  syʁ la fjεvʁə də la tɑ̃tasjɔ̃ fεʁə də sɔ̃n- ɑ̃tʁə tɔ̃ fwaje,
  kaʁ puʁ lɥi ty tə damnəʁεz- o kʁø də sɔ̃ bʁazje.

  mε tɔ̃ sɔmεj sə bεʁsə dynə melɔdi εɡzaltɑ̃tə,
  kaʁ ty ɑ̃tɑ̃ lo ki saʒitə dynə melɔpe ɑ̃nivʁɑ̃tə.
  sə sɔ̃ lε vaɡ ki vɔ̃ e vjεne ɛ̃lasabləmɑ̃,
  kaʁesɑ̃ lə sablə lɥi myʁmyʁɑ̃ dε deziʁ tʁublɑ̃.

  εlləz- ɔ̃ la dusœʁ dε mɛ̃ ki saʒite inɔsamɑ̃,
  sɑ̃ ʁətəny, sɑ̃ ʁəmɔʁ, amuʁøzəmɑ̃, ɛ̃pynemɑ̃.
  lεz- iø fεʁme, ty tə lεsəz- ɑ̃vaiʁ sεtə dusə vɔlypte,
  imaʒinɑ̃ lə flo də la mεʁ kɔmə ynə etʁɛ̃tə kɔ̃vwate.

  tus sεz- elemɑ̃z- ɔ̃ y ʁεzɔ̃ də tɔ̃ du sɔmεj,
  tɔ̃ ʁεvə eʁɔtikə sefasə, pø a pø a la vi ty tevεjə.
  la teʁə sə ʁapεllə a tɔ̃n- imaʒinasjɔ̃, a tɔ̃ sɔ̃ʒə sɑ̃sɥεl
  lεsɑ̃ tɑ̃dʁəmɑ̃ o kʁø də tɔ̃ vɑ̃tʁə œ̃ deziʁ ʃaʁnεl.

  tɔ̃ bo ʁəɡaʁ sə pozə syʁ mɔ̃ vizaʒə ɑ̃kɔʁə ɑ̃dɔʁmi,
  su lə kɔ̃takt də tε mɛ̃, sε mɔ̃ kɔʁ ki fʁemi.
  ɑ̃ mɔfʁɑ̃ puʁ œ̃ mɔ̃də damuʁ la kle də tɔ̃ sezamə,
  delikatəmɑ̃ ty pʁɑ̃ pɔsesjɔ̃ də mε lεvʁə, də mɔ̃n- amə…
 • Pieds Phonétique : L’ Ivresse Des Éléments

  syʁ=tɔ̃=kɔʁ=lə=ze=fiʁ=ma=ti=nal=dœ̃=ʁe=vεj=de=te 14
  də=sa=bʁi=zə=du=sə=mɑ̃=paʁ=sε=mə=ta=po=sa=ti=ne 15
  dy=nə=ɑ̃=vi=dœ̃=de=ziʁ=sε=tɔ̃=nε=tʁə=ki=se=vε=jə 15
  tεl=œ̃=myʁ=my=ʁə=lεʁ=sə=ɡli=sə=o=kʁø=də=lɔ=ʁε=jə 15

  œ̃=du=fʁi=sɔ̃=kə=ty=ʁə=sɛ̃=la=o=fɔ̃=də=εl=a=mə 15
  puʁ=sə=vɑ̃=ki=tɑ̃=la=sə=du=sə=mɑ̃=də=sε=ʃa=ʁmə 14
  kaʁ=syʁ=ta=po=il=sɛ̃=vi=tə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=kɔ=mə=œ̃=na=mɑ̃ 16
  ɑ̃=ka=ʁe=sɑ̃=tε=kuʁ=bənɥ=dœ̃=su=flə=ɛ̃=py=de 13

  lε=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj=pεʁ=se=a=tʁa=vεʁ=lε=pεʁ=sj=ε=nə 16
  tə=ʁə=ku=vʁɑ̃=dy=nə=ɑ̃=ni=vʁɑ̃=tə=ʃa=lœʁ=ki=ε=sjε=nə 16
  ty=lɥi=uvʁə=lε=pɔʁ=tə=də=ta=ny=di=te=tεllə=y=nə=bʁi=ɡɑ̃də 16
  su=sε=zaʁ=dœ=ʁə=sε=tu=tɔ̃=nε=tʁə=ki=sə=fε=ɔ=fʁɑ̃=də 16

  las=tʁə=ʁe=vε=jə=ɑ̃=twalə=fø=də=la=pa=sjɔ̃=dε=kɔʁ=zy=ni 16
  sə=bʁy=lɑ̃=sɑ̃=ʁə=mɔʁ=o=fla=mə=də=li=vʁε=sə=ɛ̃=fi=ni 16
  syʁ=la=fjεvʁə=də=la=tɑ̃=ta=sjɔ̃=fε=ʁə=də=sɔ̃=nɑ̃=tʁə=tɔ̃=fwa=je 17
  kaʁ=puʁ=lɥi=ty=tə=dam=nə=ʁε=zo=kʁø=də=sɔ̃=bʁa=zj=e 15

  mε=tɔ̃=sɔ=mεj=sə=bεʁ=sə=dy=nə=me=lɔ=di=εɡ=zal=tɑ̃=tə 16
  kaʁ=ty=ɑ̃=tɑ̃=lo=ki=sa=ʒitə=dy=nə=me=lɔ=pe=ɑ̃=ni=vʁɑ̃tə 16
  sə=sɔ̃=lε=va=ɡə=ki=vɔ̃=e=vj=ε=ne=ɛ̃=la=sa=blə=mɑ̃ 16
  ka=ʁe=sɑ̃=lə=sa=blə=lɥi=myʁ=my=ʁɑ̃=dε=de=ziʁ=tʁu=blɑ̃ 15

  εl=lə=zɔ̃=la=du=sœʁ=dε=mɛ̃=ki=sa=ʒi=te=i=nɔ=sa=mɑ̃ 16
  sɑ̃=ʁə=tə=ny=sɑ̃=ʁə=mɔʁ=a=mu=ʁø=zə=mɑ̃=ɛ̃=py=ne=mɑ̃ 16
  lε=ziø=fεʁ=me=tytə=lε=sə=zɑ̃=va=iʁ=sε=tə=du=sə=vɔ=lyp=te 17
  i=ma=ʒi=nɑ̃lə=flo=də=la=mεʁ=kɔ=məy=nə=e=tʁɛ̃=tə=kɔ̃=vwa=te 17

  tus=sε=ze=le=mɑ̃=zɔ̃=y=ʁε=zɔ̃=də=tɔ̃=du=sɔ=mεj 14
  tɔ̃=ʁεvəe=ʁɔ=ti=kə=se=fa=sə=pø=a=pø=a=la=vi=ty=te=vεjə 17
  la=te=ʁə=sə=ʁa=pεlləa=tɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃=a=tɔ̃=sɔ̃ʒə=sɑ̃s=ɥεl 17
  lε=sɑ̃=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=o=kʁø=də=tɔ̃=vɑ̃=tʁə=œ̃=de=ziʁ=ʃaʁ=nεl 16

  tɔ̃=boʁə=ɡaʁ=sə=po=zə=syʁ=mɔ̃=vi=za=ʒəɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=dɔʁ=mi 16
  su=lə=kɔ̃=takt=də=tε=mɛ̃=sε=mɔ̃=kɔʁ=ki=fʁe=mi 13
  ɑ̃=mɔ=fʁɑ̃=puʁ=œ̃=mɔ̃=də=da=muʁ=la=kle=də=tɔ̃=se=za=mə 16
  de=li=katə=mɑ̃=ty=pʁɑ̃=pɔ=se=sjɔ̃=də=mε=lε=vʁə=də=mɔ̃=namə 16

PostScriptum

je fais confiance à votre imagination pour la suite. lol
j avais envie de trouver une inspi sur les 4 éléments, voilà où cela m’a mené.
Merci à tous ceux qui me lisent
amitié (f) (#)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/10/2006 08:46Mido

...(F)...L’air de rien tu écris magnifiquement bien
...(F)...Le feu de tes mots crépite sous ton stylo
...(F)...La terre tourne avec passion et tant d’émotion
...(F)...l’eau caresse tes rimes avec des verbes intimes

C’est magique...merci...amitié...(F)...

Auteur de Poésie
09/10/2006 08:48Mido

...(F)... (BF) (BF) (BF)...(F)...

Auteur de Poésie
09/10/2006 11:28Galahad

Bah, pas grand chose a dire sur ce hymne a l’amour sinon Merci:)
Amicalement

Auteur de Poésie
09/10/2006 17:21Cronos

très jolie inspiration; tout en sensualité, une vraie merveille de douceur et d’Amour; un chef d’oeuvre.
toujours un plaisir de lire tes sublimes écrits.

Amitiés.

Auteur de Poésie
09/10/2006 19:12Erika

magnifique poème, un style que je ne connaissais pas de toi... je dois dire, que je n’en suis pas decu;)
c’est absolument magnifique, tu y mèle beauté et sensualité, c’est superbe..
j’aime beaucoup...^^

j’espère qu’après avoir lus ton poème je ferais ce genre de rêve....mdr^^

Amitié sincère(K)(K)K)

Auteur de Poésie
10/10/2006 02:48Lili

Mon imagination se laisse aller en lisant ton sublime poême si doux et sensuel, ou on y ressent toute les émotions et l’amour à travers tes vers pleins de tendresse, qui donne envie de se réveiller de ce rêve par un baiser d’ivresse.. j’ai adorée te lire c’est magnifique. Amitiés Sincères (F)

Auteur de Poésie
10/10/2006 18:23Evangelista

Je me perds dans tes vers, qui sont meilleurs que les miens, et j’erre solitaire dans la croyance d’un destin..., ta plume est magnifique, alors continu d’écrire, pendant que mes larmes me regarde partir.... J’aimerais écrire doux comme tes mots, me sentir un instant au chaud, dans la tendresse d’une flamme me réconfortant, mais ce n’est qu’un rêve ou je me suis noyé dedans...Tu écris mieux que moi..., tu le sais déjà, ma relève je l’ai trouver dans ton coeur, un bel endroit remplis de douceur.., pendant que je me meurt, je lis tes mots enchanteurs...
Si je suis le descendant d’Orphée, alors tu es le dieu qui ma créer, garde ta plume enrobée d’amour, elle est belle est brille le jour, moi la mienne perd ces contours, dans le noir qui l’enveloppe d’un détour....
Voyage ou mon coeur s’est perdu, difficile d’avancer quand on se reconnaît plus, à la recherche d’un bel horizon, j’ai perdu ma raison, voulant enchantée mes émotions, par l’amour comme saison...
Continue poète de grand talent, moi je demeure ombre à présent,je n’ai plus les saveurs et l’envie, de goûter sans amour à la vie...
Trace de l’encre la lumière de ton chemin, éclaire chaleureusement ton destin, saisis de tes vers l’amour de tes mains, et écris la page de tes futurs lendemains...

Amicalement.