Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Amant Timide

Poème Amour
Publié le 15/01/2007 22:33

L'écrit contient 99 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Géraldine

Amant Timide

Entre dans mon appartement
Ferme la porte à clé
Rapproche-toi de moi en rentrant
On pourrait te croire abandonner

Avec ton timide, tu me fais encore plus envie
Je n’ai plus qu’un désir maintenant
Me réfugier dans tes bras si puissants et si fragiles en même temps
Me plonger dans ton regard rempli d’étoiles ensevelies

Que cette nuit de rêve reste éternelle
Rends-moi mes ailes
Donne-moi des frissons
J’ai besoin de passion

On a la nuit pour nous
Profitons de capturer ce moment à jamais
Embarquons-nous
Immortalisons ce moment à jamais…
 • Pieds Hyphénique: Amant Timide

  entre=dans=mon=ap=par=te=ment 7
  ferme=la=por=te=à=clé 6
  rap=proche=toi=de=moi=en=ren=trant 8
  on=pour=rait=te=croirea=ban=don=ner 8

  a=vec=ton=ti=mide=tu=me=fais=en=co=re=plus=en=vie 14
  je=nai=plus=quun=dé=sir=mainte=nant 8
  me=ré=fu=gier=dans=tes=bras=si=puis=sants=et=si=fra=giles=en=mê=me=temps 18
  me=plon=ger=dans=ton=re=gard=rem=pli=dé=toiles=en=se=ve=lies 15

  que=cette=nuit=de=rê=ve=res=teé=ter=nelle 10
  rends=moi=mes=ai=les 5
  don=ne=moi=des=fris=sons 6
  jai=be=soin=de=pas=sion 6

  on=a=la=nuit=pour=nous 6
  pro=fi=tons=de=cap=tu=rer=ce=moment=à=ja=mais 12
  em=bar=quons=nous 4
  im=mor=ta=li=sons=ce=moment=à=ja=mais 10
 • Phonétique : Amant Timide

  ɑ̃tʁə dɑ̃ mɔ̃n- apaʁtəmɑ̃
  fεʁmə la pɔʁtə a kle
  ʁapʁoʃə twa də mwa ɑ̃ ʁɑ̃tʁɑ̃
  ɔ̃ puʁʁε tə kʁwaʁə abɑ̃dɔne

  avεk tɔ̃ timidə, ty mə fεz- ɑ̃kɔʁə plysz- ɑ̃vi
  ʒə nε plys kœ̃ deziʁ mɛ̃tənɑ̃
  mə ʁefyʒje dɑ̃ tε bʁa si pɥisɑ̃z- e si fʁaʒiləz- ɑ̃ mεmə tɑ̃
  mə plɔ̃ʒe dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ ʁɑ̃pli detwaləz- ɑ̃səvəli

  kə sεtə nɥi də ʁεvə ʁεstə etεʁnεllə
  ʁɑ̃ mwa mεz- εlə
  dɔnə mwa dε fʁisɔ̃
  ʒε bəzwɛ̃ də pasjɔ̃

  ɔ̃n- a la nɥi puʁ nu
  pʁɔfitɔ̃ də kaptyʁe sə mɔmɑ̃ a ʒamε
  ɑ̃baʁkɔ̃ nu
  imɔʁtalizɔ̃ sə mɔmɑ̃ a ʒamε…
 • Pieds Phonétique : Amant Timide

  ɑ̃tʁə=dɑ̃=mɔ̃=na=paʁ=tə=mɑ̃ 7
  fεʁmə=la=pɔʁ=tə=a=kle 6
  ʁa=pʁoʃə=twadə=mwa=ɑ̃=ʁɑ̃=tʁɑ̃ 7
  ɔ̃=puʁ=ʁεtə=kʁwa=ʁəa=bɑ̃=dɔ=ne 8

  a=vεk=tɔ̃=ti=midə=tymə=fε=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys=zɑ̃=vi 13
  ʒə=nε=plys=kœ̃=de=ziʁ=mɛ̃tə=nɑ̃ 8
  mə=ʁe=fy=ʒje=dɑ̃=tε=bʁa=si=pɥi=sɑ̃=ze=si=fʁa=ʒilə=zɑ̃=mε=mə=tɑ̃ 18
  mə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=tɔ̃ʁə=ɡaʁ=ʁɑ̃=pli=de=twa=lə=zɑ̃=sə=və=li 15

  kə=sεtə=nɥi=də=ʁεvə=ʁεs=təe=tεʁ=nεllə 9
  ʁɑ̃=mwa=mε=zε=lə 5
  dɔ=nə=mwa=dε=fʁi=sɔ̃ 6
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=pa=sjɔ̃ 6

  ɔ̃=na=la=nɥi=puʁ=nu 6
  pʁɔ=fi=tɔ̃də=kap=ty=ʁe=sə=mɔ=mɑ̃=a=ʒa=mε 12
  ɑ̃=baʁ=kɔ̃=nu 4
  i=mɔʁ=ta=lizɔ̃sə=mɔ=mɑ̃=a=ʒa=mε 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/01/2007 12:53Vivian

Tres beau, celui qui t’aimera sera un homme heureux.
Affection
(BF) (BF) (BF) (BF) (BF)

Auteur de Poésie
16/01/2007 15:58Lesage211

Le vieux sage dit que ce n’est pas très sage
Mais c’est mieux comme ça
Alors amusez vous bien

Amitié, Lesage211
(B) (OUI) (B)