Poeme-France : Lecture Écrit Homme-Femme

Poeme : Femme Négligée

Poème Homme-Femme
Publié le 12/03/2018 20:56

L'écrit contient 227 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ghr

A Propos du Poeme

Exemple concret expliquant la perception et situation de la femme musulmane dans le monde arabe.

Femme Négligée

Une vielle femme, alphabète voilée
Pourtant que tout le respect, elle méritais
Se trouve comme une saleté à la rue jetée
Son péché, qu’on lui a fait épouser son frère de lait
À ce temps là, personne ne savais
Malgré qu’elle ne lui a jamais aimé
35 ans sont écoulés
Les 2 mariés se sont aimés
Et vivent tranquilles en paix
Soudain, la nouvelle comme un orage du ciel tombait
On leur a informé, on a découvert
Vous êtes frère et sœur de lait
Le couple choqué, frustré, affolé
Rassemble tous les sou épargnés
Et vers le pèlerinage aller
Demander le pardon de dieu
Et revenir divorcer
La pauvre vieille femme de 65 ans âgé
Condamné au refus par sa famille et par la société
Se trouve dans la rue jetée comme une saleté
Puis par une famille récupérée
Maltraitée et vivait l’indignité
Cuisine, linge, courses, ménages
Pour subsister : Dormir sous un toit et manger
C’est ce que « les connaisseurs de la charïaa » affirmaient
Pour la satisfaction de dieu, il faut que la femme subisse son destin prédéfini par la société et perdre sa liberté et dignité dans un pays gouvernée
Par un parti de lobby
Premier élu, avec les islamistes illégalement uni
Dans un pays de contre nature, contrebande, corruption,
Manipulation et omerta
Un pays de droits d’homme et de « charïaa ».
 • Pieds Hyphénique: Femme Négligée

  une=viel=le=fem=me=al=pha=bè=te=voi=lée 11
  pour=tant=que=tout=le=res=pect=el=le=mé=ri=tais 12
  se=trouve=com=meu=ne=sa=le=té=à=la=rue=je=tée 13
  son=pé=ché=quon=lui=a=fait=é=pou=ser=son=frère=de=lait 14
  à=ce=temps=là=per=son=ne=ne=sa=vais 10
  mal=gré=quel=le=ne=lui=a=ja=mais=ai=mé 11
  tren=te=cinq=ans=sont=é=cou=lés 8
  les=deux=ma=ri=és=se=sont=ai=més 9
  et=vi=vent=tran=qui=lles=en=paix 8
  sou=dain=la=nou=vel=le=commeun=o=ra=ge=du=ciel=tom=bait 14
  on=leur=a=in=for=mé=on=a=dé=cou=vert 11
  vous=ê=tes=frè=re=et=sœur=de=lait 9
  le=cou=ple=cho=qué=frus=tré=af=fo=lé 10
  ras=sem=ble=tous=les=sou=é=par=gnés 9
  et=vers=le=pè=le=ri=na=ge=al=ler 10
  de=man=der=le=par=don=de=dieu 8
  et=re=ve=nir=di=vor=cer 7
  la=pauvre=viei=lle=fem=me=de=soixan=te=cinq=ans=â=gé 13
  condam=né=au=re=fus=par=sa=fa=milleet=par=la=so=cié=té 14
  se=trouve=dans=la=rue=je=tée=com=meu=ne=sa=le=té 13
  puis=par=une=fa=mil=le=ré=cu=pé=rée 10
  mal=trai=tée=et=vi=vait=lin=di=gni=té 10
  cui=si=ne=lin=ge=cour=ses=mé=na=ges 10
  pour=sub=sis=ter=dor=mir=sous=un=toit=et=man=ger 12
  cest=ce=que=les=con=nais=seurs=de=la=charïaa=af=fir=maient 13
  pour=la=sa=tis=fac=tion=de=dieu=il=faut=que=la=fem=me=su=bisse=son=des=tin=pré=dé=fi=ni=par=la=so=cié=té=et=per=dre=sa=li=ber=té=et=di=gni=té=dans=un=pa=ys=gou=ver=née 46
  par=un=par=ti=de=lob=by 7
  pre=mier=é=lu=a=vec=les=is=la=mistes=illé=ga=le=ment=u=ni 16
  dans=un=pa=ys=de=contre=na=tu=re=con=tre=ban=de=cor=rup=tion 16
  ma=ni=pu=la=ti=on=et=o=mer=ta 10
  un=pa=ys=de=droits=d=homme=et=de=charïaa 10
 • Phonétique : Femme Négligée

  ynə vjεllə famə, alfabεtə vwale
  puʁtɑ̃ kə tu lə ʁεspε, εllə meʁitε
  sə tʁuvə kɔmə ynə saləte a la ʁy ʒəte
  sɔ̃ peʃe, kɔ̃ lɥi a fε epuze sɔ̃ fʁεʁə də lε
  a sə tɑ̃ la, pεʁsɔnə nə savε
  malɡʁe kεllə nə lɥi a ʒamεz- εme
  tʁɑ̃tə sɛ̃k ɑ̃ sɔ̃t- ekule
  lε dø maʁje sə sɔ̃t- εme
  e vive tʁɑ̃kjəz- ɑ̃ pε
  sudɛ̃, la nuvεllə kɔmə œ̃n- ɔʁaʒə dy sjεl tɔ̃bε
  ɔ̃ lœʁ a ɛ̃fɔʁme, ɔ̃n- a dekuvεʁ
  vuz- εtə fʁεʁə e sœʁ də lε
  lə kuplə ʃɔke, fʁystʁe, afɔle
  ʁasɑ̃blə tus lε su epaʁɲe
  e vεʁ lə pεləʁinaʒə ale
  dəmɑ̃de lə paʁdɔ̃ də djø
  e ʁəvəniʁ divɔʁse
  la povʁə vjεjə famə də swasɑ̃tə sɛ̃k ɑ̃ aʒe
  kɔ̃damne o ʁəfy paʁ sa famijə e paʁ la sɔsjete
  sə tʁuvə dɑ̃ la ʁy ʒəte kɔmə ynə saləte
  pɥi paʁ ynə famijə ʁekypeʁe
  maltʁεte e vivε lɛ̃diɲite
  kɥizinə, lɛ̃ʒə, kuʁsə, menaʒə
  puʁ sybziste : dɔʁmiʁ suz- œ̃ twa e mɑ̃ʒe
  sε sə kə « ləs kɔnεsœʁ də la ʃaʁiaa » afiʁmε
  puʁ la satisfaksjɔ̃ də djø, il fo kə la famə sybisə sɔ̃ dεstɛ̃ pʁedefini paʁ la sɔsjete e pεʁdʁə sa libεʁte e diɲite dɑ̃z- œ̃ pεi ɡuvεʁne
  paʁ œ̃ paʁti də lɔbi
  pʁəmje ely, avεk lεz- islamistəz- illeɡaləmɑ̃ yni
  dɑ̃z- œ̃ pεi də kɔ̃tʁə natyʁə, kɔ̃tʁəbɑ̃də, kɔʁypsjɔ̃,
  manipylasjɔ̃ e ɔmεʁta
  œ̃ pεi də dʁwa dɔmə e də « ʃaʁiaa ».
 • Pieds Phonétique : Femme Négligée

  ynə=vjεllə=fa=mə=al=fa=bε=tə=vwa=le 10
  puʁ=tɑ̃kə=tu=lə=ʁεs=pε=εl=lə=me=ʁi=tε 11
  sə=tʁuvə=kɔ=məy=nə=sa=lə=te=a=la=ʁy=ʒə=te 13
  sɔ̃=pe=ʃe=kɔ̃=lɥi=a=fε=e=pu=ze=sɔ̃=fʁεʁə=də=lε 14
  a=sə=tɑ̃=la=pεʁ=sɔ=nə=nə=sa=vε 10
  mal=ɡʁe=kεllə=nə=lɥi=a=ʒa=mε=zε=me 10
  tʁɑ̃=tə=sɛ̃k=ɑ̃=sɔ̃=te=ku=le 8
  lε=dø=ma=ʁj=e=sə=sɔ̃=tε=me 9
  e=vi=ve=tʁɑ̃=kj=ə=zɑ̃=pε 8
  su=dɛ̃=la=nu=vεllə=kɔməœ̃=nɔ=ʁa=ʒə=dy=sjεl=tɔ̃=bε 13
  ɔ̃=lœʁ=a=ɛ̃=fɔʁ=me=ɔ̃=na=de=ku=vεʁ 11
  vu=zε=tə=fʁεʁ=ə=e=sœ=ʁə=də=lε 10
  lə=ku=plə=ʃɔ=ke=fʁys=tʁe=a=fɔ=le 10
  ʁa=sɑ̃=blə=tus=lε=su=e=pa=ʁɲe 9
  e=vεʁ=lə=pε=lə=ʁi=na=ʒə=a=le 10
  də=mɑ̃=de=lə=paʁ=dɔ̃=də=dj=ø 9
  e=ʁə=və=niʁ=di=vɔʁ=se 7
  la=povʁə=vjεjə=fa=mə=də=swa=sɑ̃=tə=sɛ̃k=ɑ̃=a=ʒe 13
  kɔ̃=dan=oʁə=fy=paʁ=sa=fa=mi=jəe=paʁ=la=sɔ=sje=te 14
  sə=tʁuvə=dɑ̃=la=ʁy=ʒə=te=kɔ=məy=nə=sa=lə=te 13
  pɥi=paʁ=y=nə=fa=mijə=ʁe=ky=pe=ʁe 10
  mal=tʁε=te=e=vi=vε=lɛ̃=di=ɲi=te 10
  kɥi=zi=nə=lɛ̃=ʒə=kuʁ=sə=me=na=ʒə 10
  puʁ=syb=zis=te=dɔʁ=miʁ=su=zœ̃=twa=e=mɑ̃=ʒe 12
  sεsə=kə=ləs=kɔ=nε=sœʁ=də=la=ʃa=ʁi=a=a=a=fiʁ=mε 15
  puʁ=la=sa=tis=fak=sjɔ̃də=djø=il=fo=kə=la=fa=mə=sy=bi=sə=sɔ̃=dεs=tɛ̃=pʁe=de=fi=ni=paʁ=la=sɔ=sje=te=e=pεʁ=dʁə=sa=li=bεʁ=te=e=di=ɲi=te=dɑ̃=zœ̃=pε=i=ɡu=vεʁ=ne 46
  paʁ=œ̃=paʁ=ti=də=lɔ=bi 7
  pʁə=mje=e=ly=a=vεk=lε=zi=sla=mistə=zil=le=ɡa=lə=mɑ̃=y=ni 17
  dɑ̃=zœ̃=pε=idə=kɔ̃=tʁə=na=ty=ʁə=kɔ̃=tʁə=bɑ̃=də=kɔ=ʁyp=sjɔ̃ 16
  ma=ni=py=la=sj=ɔ̃=e=ɔ=mεʁ=ta 10
  œ̃=pε=idə=dʁwa=dɔ=məe=də=ʃa=ʁi=a=a 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/06/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.