Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Elle Est

Poème Amour-Amitié
Publié le 26/04/2011 12:02

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Elle Est

ELLE EST
Elle est si loin,
Dans un pays trop loin,
Où même de mes mains,
Je ne peux la touchée,
Juste un peu l’imaginée,
De l’âme juste un peu l’aimée…
Elle est dans ce pays là-bas,
A l’autre bout de mon bras,
Je ne la vois même pas,
Les nuages sont trop bas,
Ses yeux verts ne me regardent pas,
Ils ne me cherchent même pas…
Elle est dans une autre vie,
Comme une rose épanouie,
Ici : l’hiver, là-bas chez elle : l’été qui ébloui,
Le soleil qui aveugle et qui luit
Du dimanche au samedi après midi,
Qui nous liquéfie et nous engourdi…
Elle est dans une vie factice,
A refermer toutes ses cicatrices,
A tenter de combattre la vie avec ses sévices,
Derrière une trop grande malice et ses maléfices,
Elle danse et fait jouer tous ses caprices,
Se lance ses propres défis s’y pose en compétitrice…
Elle est immergée plongée dans sa vanité,
Dévoile insouciante son immense beauté,
Rien ne semble l’affoler, l’inquiété, même de se dénudée,
Elle joue, affriole, affole jusqu’à exciter,
Elle cajole, trouble, roucoule, simule trompe sa gaieté,
Elle confond sûrement son orgueil à la fierté…
Exo chante, bouge et vit, irréelle,
Exo, danse, joue et cri, superficielle
Exo, chante, danse et se dit exceptionnelle
Que sa vie est heureuse et éternelle,
Exo, va et vient jour et nuit, si belle
Exo, mène ses rêves et sa vie en ménestrel…
Georges Adrien PARADIS le 26 avril 2011
 • Pieds Hyphénique: Elle Est

  el=le=est 3
  el=le=est=si=loin 5
  dans=un=pa=ys=trop=loin 6
  où=mê=me=de=mes=mains 6
  je=ne=peux=la=tou=chée 6
  jus=te=un=peu=li=ma=gi=née 8
  de=lâ=me=jus=te=un=peu=lai=mée 9
  el=le=est=dans=ce=pa=ys=là=bas 9
  a=lau=tre=bout=de=mon=bras 7
  je=ne=la=vois=mê=me=pas 7
  les=nu=a=ges=sont=trop=bas 7
  ses=y=eux=verts=ne=me=re=gar=dent=pas 10
  ils=ne=me=cher=chent=mê=me=pas 8
  el=le=est=dans=u=ne=au=tre=vie 9
  com=me=u=ne=ro=se=é=pa=nouie 9
  ici=lhi=ver=là=bas=chez=elle=lé=té=qui=é=blou=i 13
  le=so=leil=qui=a=veu=gle=et=qui=luit 10
  du=di=mancheau=sa=me=di=a=près=mi=di 10
  qui=nous=li=qué=fie=et=nous=en=gour=di 10
  el=le=est=dans=u=ne=vie=fac=ti=ce 10
  a=re=fer=mer=tou=tes=ses=ci=ca=trices 10
  a=ten=ter=de=com=bat=tre=la=viea=vec=ses=sé=vices 13
  der=rièreu=ne=trop=gran=de=ma=li=ce=et=ses=ma=lé=fices 14
  el=le=danse=et=fait=jouer=tous=ses=ca=prices 10
  se=lance=ses=pro=pres=dé=fis=sy=po=seen=com=pé=ti=trice 14
  elleest=im=mer=gée=plon=gée=dans=sa=va=ni=té 11
  dé=voilein=sou=cian=te=son=im=men=se=beau=té 11
  rien=ne=sem=ble=laf=fo=ler=lin=quié=té=même=de=se=dé=nu=dée 16
  elle=joue=af=friole=af=fo=le=jus=quà=ex=ci=ter 12
  elle=ca=jole=trou=ble=rou=cou=le=si=mu=le=trom=pe=sa=gaie=té 16
  elle=con=fond=sû=re=ment=son=or=gueil=à=la=fier=té 13
  exo=chan=te=bou=ge=et=vit=ir=réel=le 10
  exo=dan=se=joue=et=cri=su=per=fi=cielle 10
  exo=chante=dan=seet=se=dit=ex=cep=tion=nelle 10
  que=sa=vieest=heu=reuse=et=é=ter=nel=le 10
  exo=va=et=vient=jour=et=nuit=si=belle 9
  exo=mène=ses=rê=ves=et=sa=vieen=mé=nes=trel 11
  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=vingt=six=a=vril=deux=milleonze 13
 • Phonétique : Elle Est

  εllə ε
  εllə ε si lwɛ̃,
  dɑ̃z- œ̃ pεi tʁo lwɛ̃,
  u mεmə də mε mɛ̃,
  ʒə nə pø la tuʃe,
  ʒystə œ̃ pø limaʒine,
  də lamə ʒystə œ̃ pø lεme…
  εllə ε dɑ̃ sə pεi la ba,
  a lotʁə bu də mɔ̃ bʁa,
  ʒə nə la vwa mεmə pa,
  lε nɥaʒə sɔ̃ tʁo ba,
  sεz- iø vεʁ nə mə ʁəɡaʁde pa,
  il nə mə ʃεʁʃe mεmə pa…
  εllə ε dɑ̃z- ynə otʁə vi,
  kɔmə ynə ʁozə epanui,
  isi : livεʁ, la ba ʃez- εllə : lete ki eblui,
  lə sɔlεj ki avøɡlə e ki lɥi
  dy dimɑ̃ʃə o samədi apʁε midi,
  ki nu likefi e nuz- ɑ̃ɡuʁdi…
  εllə ε dɑ̃z- ynə vi faktisə,
  a ʁəfεʁme tutə sε sikatʁisə,
  a tɑ̃te də kɔ̃batʁə la vi avεk sε sevisə,
  dəʁjεʁə ynə tʁo ɡʁɑ̃də malisə e sε malefisə,
  εllə dɑ̃sə e fε ʒue tus sε kapʁisə,
  sə lɑ̃sə sε pʁɔpʁə- defi si pozə ɑ̃ kɔ̃petitʁisə…
  εllə εt- imεʁʒe plɔ̃ʒe dɑ̃ sa vanite,
  devwalə ɛ̃susjɑ̃tə sɔ̃n- imɑ̃sə bote,
  ʁjɛ̃ nə sɑ̃blə lafɔle, lɛ̃kjete, mεmə də sə denyde,
  εllə ʒu, afʁjɔlə, afɔlə ʒyska εksite,
  εllə kaʒɔlə, tʁublə, ʁukulə, simylə tʁɔ̃pə sa ɡεəte,
  εllə kɔ̃fɔ̃ syʁəmɑ̃ sɔ̃n- ɔʁɡœj a la fjεʁte…
  εɡzo ʃɑ̃tə, buʒə e vit, iʁeεllə,
  εɡzo, dɑ̃sə, ʒu e kʁi, sypεʁfisjεllə
  εɡzo, ʃɑ̃tə, dɑ̃sə e sə di εksεpsjɔnεllə
  kə sa vi ε œʁøzə e etεʁnεllə,
  εɡzo, va e vjɛ̃ ʒuʁ e nɥi, si bεllə
  εɡzo, mεnə sε ʁεvəz- e sa vi ɑ̃ menεstʁεl…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə vɛ̃t- siz- avʁil dø milə ɔ̃zə
 • Pieds Phonétique : Elle Est

  εl=lə=ε 3
  εl=lə=ε=si=lwɛ̃ 5
  dɑ̃=zœ̃=pε=i=tʁo=lwɛ̃ 6
  u=mε=mə=də=mε=mɛ̃ 6
  ʒə=nə=pø=la=tu=ʃe 6
  ʒys=tə=œ̃=pø=li=ma=ʒi=ne 8
  də=la=mə=ʒys=tə=œ̃=pø=lε=me 9
  εl=lə=ε=dɑ̃=sə=pε=i=la=ba 9
  a=lo=tʁə=bu=də=mɔ̃=bʁa 7
  ʒə=nə=la=vwa=mε=mə=pa 7
  lε=nɥ=a=ʒə=sɔ̃=tʁo=ba 7
  sε=zi=ø=vεʁ=nə=mə=ʁə=ɡaʁ=de=pa 10
  il=nə=mə=ʃεʁ=ʃe=mε=mə=pa 8
  εl=lə=ε=dɑ̃=zy=nə=o=tʁə=vi 9
  kɔ=mə=y=nə=ʁo=zə=e=pa=nu=i 10
  i=si=li=vεʁ=la=ba=ʃe=zεllə=le=te=ki=e=blui 13
  lə=sɔ=lεj=ki=a=vø=ɡlə=e=ki=lɥi 10
  dy=di=mɑ̃ʃəo=sa=mə=di=a=pʁε=mi=di 10
  ki=nu=li=ke=fi=e=nu=zɑ̃=ɡuʁ=di 10
  εl=lə=ε=dɑ̃=zy=nə=vi=fak=ti=sə 10
  a=ʁə=fεʁ=me=tu=tə=sε=si=ka=tʁisə 10
  a=tɑ̃=te=də=kɔ̃=batʁə=la=vi=a=vεk=sε=se=visə 13
  də=ʁjεʁəy=nə=tʁo=ɡʁɑ̃=də=ma=li=sə=e=sε=ma=le=fisə 14
  εl=lə=dɑ̃sə=e=fε=ʒu=e=tus=sε=kapʁisə 10
  sə=lɑ̃sə=sε=pʁɔ=pʁə=de=fi=si=po=zəɑ̃=kɔ̃=pe=ti=tʁisə 14
  εlləε=ti=mεʁ=ʒe=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=sa=va=ni=te 11
  de=vwaləɛ̃=su=sjɑ̃tə=sɔ̃=ni=mɑ̃=sə=bo=te 10
  ʁjɛ̃nə=sɑ̃=blə=la=fɔ=le=lɛ̃=kje=te=mε=mə=də=sə=de=ny=de 16
  εllə=ʒu=a=fʁjɔlə=a=fɔ=lə=ʒys=ka=εk=si=te 12
  εllə=ka=ʒɔlə=tʁu=blə=ʁu=ku=lə=si=my=lə=tʁɔ̃=pə=sa=ɡε=ə=te 17
  εllə=kɔ̃=fɔ̃=syʁə=mɑ̃=sɔ̃=nɔʁ=ɡœj=a=la=fjεʁ=te 12
  εɡ=zo=ʃɑ̃tə=bu=ʒə=e=vit=i=ʁe=εllə 10
  εɡ=zo=dɑ̃sə=ʒu=e=kʁi=sy=pεʁ=fi=sjεllə 10
  εɡ=zo=ʃɑ̃tə=dɑ̃=səe=sə=di=εk=sεp=sjɔ=nεllə 11
  kə=sa=vi=ε=œ=ʁøzə=e=e=tεʁ=nεllə 10
  εɡ=zo=va=e=vjɛ̃=ʒuʁ=e=nɥi=si=bεllə 10
  εɡ=zo=mεnə=sε=ʁε=və=ze=sa=vi=ɑ̃=me=nεs=tʁεl 13
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=vɛ̃t=si=za=vʁil=dø=mi=ləɔ̃zə 14

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/04/2011 17:57Giorgioadriano

tu veux une histoire possible entre nous Lilie-sarah? dis moi si tu veux une amitié déjà entre nous et si tu veux mon e-mail pour mieux se connaitre et me donner ton adresse mail perso merci