Poeme : Incorrect

Incorrect

INCORRECT
Ecrire en vers
Et contre tous,
Pour que je vous pousse
A dénoncé vos travers ;
Hommes médiatiques,
Femmes publiques…

Dites vraiment enfin,
Lequel de nous est incorrect ;
Celui qui, S. D. F. passe sa vie
En délinquance et larcins
Pour que survivent ses gamins si petits
Ou vous, ceux bien lotis, trop si corrects…

Innocents arrogants imbus
Cyniques, vous mettez à nu
Les défaites de vos systèmes
Votés par vous en élus
Pour entendre les « on t’aime »
Sur les radios, les télés et les journaux même…

Comme la Tour de Pise,
Vos systèmes sont en crise
Successive, politique, sociologique ou financière
Et vous voilà les uns contre les autres, fiers
De réinventer un monde nouveau,
Sans regarder en arrière l’histoire comme il faut…

Paysans, ouvriers, salariés, employés
Ou cadres supérieurs, idem directeurs,
Pour un, dix ou des milliards dans l’humanité,
Il faudra toujours un unique meneur,
Secret, humble, un véritable ange travailleur ;
Il fera de ce monde le pire enfer ou le pré du bonheur…

Plutôt que vivre en déraisons
Et nous tous se comporter en petits cons ;
Ecoutons battre notre cœur sur la raison ;
De ce troisième millénaire, faisons
L’unique geste d’amour de soi, tel un don
Riches, pauvres de toutes les couleurs ou cultures, laissons…

Notre cœur, d’amour, l’emporté sur notre raison ;
Déposons les armes, nos cupides malversations,
Pour prouver que notre cœur est l’unique raison
Où doit batte le cœur du monde avec ses passions ;
Sectarisme, partis pris, mafias escrocs et assassines, procédons
Vite en douceur de notre monde à leur expulsion…
Le monde sait pouvoir vivre d’amour, comme ça, avec raison…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 29 janvier 2012 à 17h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Incorrect

  in=cor=rect 3
  ecri=re=en=vers 4
  et=con=tre=tous 4
  pour=que=je=vous=pou=sse 6
  a=dé=non=cé=vos=tra=vers 7
  hom=mes=mé=di=a=ti=ques 7
  fem=mes=pu=bli=ques 5

  di=tes=vrai=ment=en=fin 6
  le=quel=de=nous=est=in=cor=rect 8
  ce=lui=qui=s=d=f=passe=sa=vie 9
  en=dé=lin=quan=ce=et=lar=cins 8
  pour=que=sur=vivent=ses=ga=mins=si=pe=tits 10
  ou=vous=ceux=bien=lo=tis=trop=si=cor=rects 10

  in=no=cents=ar=ro=gants=im=bus 8
  cy=ni=ques=vous=met=tez=à=nu 8
  les=dé=fai=tes=de=vos=sys=tèmes 8
  vo=tés=par=vous=en=é=lus 7
  pour=en=ten=dre=les=on=tai=me 8
  sur=les=ra=dios=les=té=lés=et=les=jour=naux=même 12

  com=me=la=tour=de=pi=se 7
  vos=sys=tè=mes=sont=en=cri=se 8
  suc=ces=sive=po=li=ti=que=so=cio=lo=gi=queou=fi=nan=cière 15
  et=vous=voi=là=les=uns=contre=les=au=tres=fiers 11
  de=réinven=ter=un=mon=de=nou=veau 8
  sans=re=gar=der=en=ar=rière=lhis=toi=re=com=me=il=faut 14

  pay=sans=ou=vriers=sa=la=riés=em=ployés 9
  ou=cadres=su=pé=rieurs=i=dem=di=rec=teurs 10
  pour=un=dix=ou=des=milliards=dans=lhu=ma=ni=té 11
  il=fau=dra=tou=jours=un=u=ni=que=me=neur 11
  se=cret=hum=ble=un=vé=ri=tablean=ge=tra=vailleur 11
  il=fe=ra=de=ce=monde=le=pi=reen=fer=ou=le=pré=du=bon=heur 16

  plu=tôt=que=vivre=en=dé=rai=sons 8
  et=nous=tous=se=com=por=ter=en=pe=tits=cons 11
  ecou=tons=bat=tre=notre=cœur=sur=la=rai=son 10
  de=ce=troi=sième=millé=naire=fai=sons 8
  lu=ni=que=ges=te=da=mour=de=soi=tel=un=don 12
  riches=pau=vres=de=tou=tes=les=cou=leurs=ou=cul=tu=res=lais=sons 15

  notre=cœur=da=mour=lem=por=té=sur=no=tre=rai=son 12
  dé=po=sons=les=ar=mes=nos=cu=pides=mal=ver=sa=tions 13
  pour=prou=ver=que=notre=cœur=est=lu=ni=que=rai=son 12
  où=doit=bat=te=le=cœur=du=mondea=vec=ses=pas=sions 12
  sec=ta=risme=par=tis=pris=ma=fias=es=crocs=et=as=sas=si=nes=pro=cé=dons 18
  viteen=dou=ceur=de=no=tre=mon=de=à=leur=ex=pul=sion 13
  le=monde=sait=pou=voir=vi=vre=da=mour=com=me=ça=a=vec=rai=son 16
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=vingt=neuf=jan=vier=deux=mille=dou=zeà=dix=sept=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Incorrect

  ɛ̃kɔʁεkt
  εkʁiʁə ɑ̃ vεʁ
  e kɔ̃tʁə tus,
  puʁ kə ʒə vu pusə
  a denɔ̃se vo tʁavεʁ,
  ɔmə medjatik,
  famə pyblik…

  ditə vʁεmɑ̃ ɑ̃fɛ̃,
  ləkεl də nuz- εt- ɛ̃kɔʁεkt,
  səlɥi ki, εs. de. εf. pasə sa vi
  ɑ̃ delɛ̃kɑ̃sə e laʁsɛ̃
  puʁ kə syʁvive sε ɡamɛ̃ si pəti
  u vu, sø bjɛ̃ lɔti, tʁo si kɔʁεkt…

  inɔsɑ̃z- aʁɔɡɑ̃z- ɛ̃bys
  sɛ̃ik, vu mεtez- a ny
  lε defεtə də vo sistεmə
  vɔte paʁ vuz- ɑ̃n- elys
  puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə ləs « ɔ̃ tεmə »
  syʁ lε ʁadjo, lε telez- e lε ʒuʁno mεmə…

  kɔmə la tuʁ də pizə,
  vo sistεmə sɔ̃t- ɑ̃ kʁizə
  syksesivə, pɔlitikə, sɔsjɔlɔʒikə u finɑ̃sjεʁə
  e vu vwala lεz- œ̃ kɔ̃tʁə lεz- otʁə, fje
  də ʁeɛ̃vɑ̃te œ̃ mɔ̃də nuvo,
  sɑ̃ ʁəɡaʁde ɑ̃n- aʁjεʁə listwaʁə kɔmə il fo…

  pεizɑ̃, uvʁje, salaʁje, ɑ̃plwaje
  u kadʁə- sypeʁjœʁ, idεm diʁεktœʁ,
  puʁ œ̃, diz- u dε miljaʁd dɑ̃ lymanite,
  il fodʁa tuʒuʁz- œ̃n- ynikə mənœʁ,
  sεkʁε, œ̃blə, œ̃ veʁitablə ɑ̃ʒə tʁavajœʁ,
  il fəʁa də sə mɔ̃də lə piʁə ɑ̃fe u lə pʁe dy bɔnœʁ…

  plyto kə vivʁə ɑ̃ deʁεzɔ̃
  e nu tus sə kɔ̃pɔʁte ɑ̃ pəti kɔ̃,
  əkutɔ̃ batʁə nɔtʁə kœʁ syʁ la ʁεzɔ̃,
  də sə tʁwazjεmə milenεʁə, fəzɔ̃
  lynikə ʒεstə damuʁ də swa, tεl œ̃ dɔ̃
  ʁiʃə, povʁə- də tutə lε kulœʁz- u kyltyʁə, lεsɔ̃…

  nɔtʁə kœʁ, damuʁ, lɑ̃pɔʁte syʁ nɔtʁə ʁεzɔ̃,
  depozɔ̃ lεz- aʁmə, no kypidə malvεʁsasjɔ̃,
  puʁ pʁuve kə nɔtʁə kœʁ ε lynikə ʁεzɔ̃
  u dwa batə lə kœʁ dy mɔ̃də avεk sε pasjɔ̃,
  sεktaʁismə, paʁti pʁi, mafjaz- εskʁoz- e asasinə, pʁɔsedɔ̃
  vitə ɑ̃ dusœʁ də nɔtʁə mɔ̃də a lœʁ εkspylsjɔ̃…
  lə mɔ̃də sε puvwaʁ vivʁə damuʁ, kɔmə sa, avεk ʁεzɔ̃…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- nəf ʒɑ̃vje dø milə duzə a di- sεt aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Incorrect

  ɛ̃=kɔ=ʁεkt 3
  ε=kʁi=ʁə=ɑ̃=vεʁ 5
  e=kɔ̃=tʁə=tus 4
  puʁ=kə=ʒə=vu=pu=sə 6
  a=de=nɔ̃=se=vo=tʁa=vεʁ 7
  ɔ=mə=me=dj=a=tik 6
  fa=mə=py=blik 4

  di=tə=vʁε=mɑ̃=ɑ̃=fɛ̃ 6
  lə=kεl=də=nu=zε=tɛ̃=kɔ=ʁεkt 8
  səl=ɥi=ki=εs=de=εf=pasə=sa=vi 9
  ɑ̃=de=lɛ̃=kɑ̃=sə=e=laʁ=sɛ̃ 8
  puʁkə=syʁ=vi=ve=sε=ɡa=mɛ̃=si=pə=ti 10
  u=vu=sø=bjɛ̃=lɔ=ti=tʁo=si=kɔ=ʁεkt 10

  i=nɔ=sɑ̃=za=ʁɔ=ɡɑ̃=zɛ̃=bys 8
  sɛ̃=ik=vu=mε=te=za=ny 7
  lε=de=fε=tə=də=vo=sis=tεmə 8
  vɔ=te=paʁ=vu=zɑ̃=ne=lys 7
  puʁ=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ləs=ɔ̃=tε=mə 8
  syʁ=lε=ʁa=djo=lε=te=le=ze=lε=ʒuʁnomεmə 10

  kɔ=mə=la=tuʁ=də=pi=zə 7
  vo=sis=tε=mə=sɔ̃=tɑ̃=kʁi=zə 8
  syk=se=sivə=pɔ=li=ti=kə=sɔ=sjɔ=lɔ=ʒi=kəu=fi=nɑ̃=sjεʁə 15
  e=vu=vwa=la=lε=zœ̃=kɔ̃tʁə=lε=zo=tʁə=fje 11
  də=ʁe=ɛ̃=vɑ̃=te=œ̃=mɔ̃də=nu=vo 9
  sɑ̃ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=na=ʁjεʁə=lis=twa=ʁə=kɔ=mə=il=fo 13

  pε=i=zɑ̃=u=vʁje=sa=la=ʁje=ɑ̃=plwa=je 11
  u=kadʁə=sy=pe=ʁjœʁ=i=dεm=di=ʁεk=tœʁ 10
  puʁ=œ̃=di=zu=dε=mi=ljaʁd=dɑ̃=ly=ma=ni=te 12
  il=fo=dʁa=tu=ʒuʁ=zœ̃=ny=nikə=mə=nœʁ 10
  sε=kʁε=œ̃=blə=œ̃=ve=ʁi=tabləɑ̃=ʒə=tʁa=va=jœʁ 12
  il=fə=ʁadə=sə=mɔ̃=də=lə=pi=ʁəɑ̃=fe=u=lə=pʁe=dy=bɔ=nœʁ 16

  ply=to=kə=vivʁə=ɑ̃=de=ʁε=zɔ̃ 8
  e=nu=tus=sə=kɔ̃=pɔʁ=te=ɑ̃pə=ti=kɔ̃ 10
  ə=ku=tɔ̃=batʁə=nɔ=tʁə=kœʁ=syʁ=la=ʁε=zɔ̃ 11
  də=sə=tʁwa=zjεmə=mi=le=nεʁə=fə=zɔ̃ 9
  ly=nikə=ʒεs=tə=da=muʁ=də=swa=tεl=œ̃=dɔ̃ 11
  ʁiʃə=po=vʁə=də=tu=tə=lε=ku=lœʁ=zu=kyl=ty=ʁə=lε=sɔ̃ 15

  nɔtʁə=kœʁ=da=muʁ=lɑ̃=pɔʁ=te=syʁ=nɔ=tʁə=ʁε=zɔ̃ 12
  de=po=zɔ̃=lε=zaʁmə=no=ky=pi=də=mal=vεʁ=sa=sjɔ̃ 13
  puʁ=pʁu=ve=kə=nɔtʁə=kœʁ=ε=ly=ni=kə=ʁε=zɔ̃ 12
  u=dwa=batə=lə=kœʁ=dy=mɔ̃=dəa=vεk=sε=pa=sjɔ̃ 12
  sεk=ta=ʁismə=paʁ=ti=pʁi=ma=fja=zεs=kʁo=ze=a=sa=si=nə=pʁɔ=se=dɔ̃ 18
  vitəɑ̃=du=sœʁ=də=nɔtʁə=mɔ̃=də=a=lœʁ=εk=spyl=sjɔ̃ 12
  lə=mɔ̃də=sε=pu=vwaʁ=vi=vʁə=da=muʁ=kɔ=mə=sa=a=vεk=ʁε=zɔ̃ 16
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=vɛ̃t=nəf=ʒɑ̃=vje=dø=mi=lə=du=zəa=di=sεt=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 26

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/01/2012 20:20Jade

triste réalitée
cordialement
jade