Poeme : J’imagine Toujours

J’imagine Toujours

J’IMAGINE TOUJOURS
Voilà encore un jour
Qui passe sans que tu sois
Ici, prés de moi.
Alors j’imagine toujours,
Regarder s’envoler
Tes longs cheveux noirs légers…
Je regarde tes grands yeux
Aux regards si profonds,
Ils fixent le monde tout en rond
D’un air si bienheureux ;
J’imagine toujours, voir dans tes yeux
Ce regard malheureux ou peureux…
Ce triste regard peureux
M’appelle et me supplie
D’entrer dans ta vie ;
De faire fuir tous ceux,
Trop violents et furieux,
Ils imaginent enfermer dans une prison, ta vie…
Je sais, puisque tu me l’écris ;
Tu vis avec un autre
Mais, tu me l’écris aussi ;
Pas mieux, comme le précédent ;
J’imagine que tu te vautres
Dans un masochisme récurent…
Alors, j’imagine revenir humble
Et osé, je te propose de nouveau
De venir partager ma vie
Pas comme un amant,
Mais juste comme ton véritable ami,
Le meilleur et le plus charmant…
Ainsi, tu pourras revivre
Indépendante et libre,
Sans contrainte ni violence ;
Pour casser cette indépendance,
Imagine, tu reprendras la photo,
Tu redeviendras cette femme belle et simple…

Il te suffit de reprendre
Le chemin que tu sembles
Avoir perdu ; suis ma main ;
Au bout de mon cœur ; c’est la main,
Pas du calcul ni d’une raison
Autre que celle de l’amour sans raison…
Depuis des années j’imagine
Toujours me réveiller
Avec ta main sur mon oreiller,
Mes pensées très câlines,
Se sentent de ta peau, caresser,
Cajoler, aimer, adorer, désirer ; c’est si simple…
Souvent sous ma douche,
J’imagine que tu me touches ;
Le grain de ma peau
Frissonne sous l’eau
Chaude qui éclabousse
Mes yeux, ma bouche, si douce…
Ce frisson de chaleur,
Parcours mon être, puis mon cœur
Est pénétré d’une grande chaleur ;
J’imagine que tu es cette chaleur
Tellement onctueuse et tendre,
Ta voix râle, j’imagine aussi l’entendre…
Je sens glisser sur mon corps,
La caresse de l’eau qui s’endort
Et j’imagine tes doigts
Qui provoquent et prolongent l’émoi
Sur ma nuque, mes joues
Je tremble car tu es cette goutte qui joue…
Cette goutte qui coule, se répand
Sur mon âme qui t’imagine et s’éprend ;
Tout mon corps sans toi, pour toi ; se tend.
Je suis comme la corde de l’arc qui se tend
Pour envoyer mon être tout entier,
Dans ton cœur et ton esprit et t’envahir d’amour et d’amitié…
Georges Adrien Paradis à Limoux le 12 Avril 2012 à 15h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’imagine Toujours

  ji=ma=gi=ne=tou=jours 6
  voi=là=en=co=re=un=jour 7
  qui=pas=se=sans=que=tu=sois 7
  ici=prés=de=moi 4
  a=lors=ji=ma=gi=ne=tou=jours 8
  re=gar=der=sen=vo=ler 6
  tes=longs=che=veux=noirs=lé=gers 7
  je=re=gar=de=tes=grands=y=eux 8
  aux=re=gards=si=pro=fonds 6
  ils=fixent=le=mon=de=tout=en=rond 8
  dun=air=si=bien=heu=reux 6
  ji=ma=gine=tou=jours=voir=dans=tes=yeux 9
  ce=re=gard=malheu=reux=ou=peu=reux 8
  ce=tris=te=re=gard=peu=reux 7
  map=pel=le=et=me=sup=plie 7
  den=trer=dans=ta=vie 5
  de=fai=re=fu=ir=tous=ceux 7
  trop=vi=o=lents=et=fu=rieux 7
  ils=i=ma=ginent=en=fer=mer=dans=u=ne=pri=son=ta=vie 14
  je=sais=puis=que=tu=me=lé=cris 8
  tu=vis=a=vec=un=au=tre 7
  mais=tu=me=lé=cris=aus=si 7
  pas=mieux=com=me=le=pré=cé=dent 8
  ji=ma=gi=ne=que=tu=te=vautres 8
  dans=un=ma=so=chisme=ré=cu=rent 8
  a=lors=ji=ma=gine=re=ve=nir=humble 9
  et=o=sé=je=te=pro=pose=de=nou=veau 10
  de=ve=nir=par=ta=ger=ma=vie 8
  pas=com=me=un=a=mant 6
  mais=jus=te=comme=ton=vé=ri=ta=blea=mi 10
  le=meil=leur=et=le=plus=char=mant 8
  ain=si=tu=pour=ras=re=vi=vre 8
  in=dé=pen=dan=te=et=li=bre 8
  sans=con=train=te=ni=vio=len=ce 8
  pour=cas=ser=cette=in=dé=pen=dance 8
  ima=gine=tu=re=pren=dras=la=pho=to 9
  tu=re=de=vien=dras=cette=fem=me=bel=leet=simple 11

  il=te=suf=fit=de=re=pren=dre 8
  le=che=min=que=tu=sembles 6
  avoir=per=du=suis=ma=main 6
  au=bout=de=mon=cœur=cest=la=main 8
  pas=du=cal=cul=ni=dune=rai=son 8
  autre=que=cel=le=de=la=mour=sans=rai=son 10
  de=puis=des=an=nées=ji=ma=gine 8
  tou=jours=me=ré=vei=ller 6
  a=vec=ta=main=sur=mon=o=reiller 8
  mes=pen=sées=très=câ=li=nes 7
  se=sentent=de=ta=peau=ca=res=ser 8
  ca=jo=ler=ai=mer=a=do=rer=dé=si=rer=cest=si=simple 14
  sou=vent=sous=ma=dou=che 6
  ji=ma=gi=ne=que=tu=me=touches 8
  le=grain=de=ma=peau 5
  fris=son=ne=sous=leau 5
  chau=de=qui=é=cla=bou=sse 7
  mes=y=eux=ma=bouche=si=dou=ce 8
  ce=fris=son=de=cha=leur 6
  par=cours=mon=ê=tre=puis=mon=cœur 8
  est=pé=né=tré=dune=gran=de=cha=leur 9
  ji=ma=gine=que=tu=es=cet=te=cha=leur 10
  tel=le=ment=onc=tueu=se=et=tendre 8
  ta=voix=râ=le=ji=ma=gineaus=si=len=tendre 10
  je=sens=glis=ser=sur=mon=corps 7
  la=cares=se=de=leau=qui=sen=dort 8
  et=ji=ma=gi=ne=tes=doigts 7
  qui=pro=vo=quent=et=pro=longent=lé=moi 9
  sur=ma=nu=que=mes=joues 6
  je=trem=ble=car=tu=es=cette=gout=te=qui=joue 11
  cette=gout=te=qui=cou=le=se=ré=pand 9
  sur=mon=â=me=qui=ti=ma=gineet=sé=prend 10
  tout=mon=corps=sans=toi=pour=toi=se=tend 9
  je=suis=comme=la=cor=de=de=larc=qui=se=tend 11
  pour=en=voyer=mon=être=tout=en=tier 8
  dans=ton=cœur=et=ton=es=prit=et=ten=va=hir=da=mour=et=da=mi=tié 17
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=dou=zea=vril=deux=mille=dou=ze=à=quin=ze=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : J’imagine Toujours

  ʒimaʒinə tuʒuʁ
  vwala ɑ̃kɔʁə œ̃ ʒuʁ
  ki pasə sɑ̃ kə ty swa
  isi, pʁe də mwa.
  alɔʁ ʒimaʒinə tuʒuʁ,
  ʁəɡaʁde sɑ̃vɔle
  tε lɔ̃ɡ ʃəvø nwaʁ leʒe…
  ʒə ʁəɡaʁdə tε ɡʁɑ̃z- iø
  o ʁəɡaʁd si pʁɔfɔ̃,
  il fikse lə mɔ̃də tut- ɑ̃ ʁɔ̃
  dœ̃n- εʁ si bjɛ̃əʁø,
  ʒimaʒinə tuʒuʁ, vwaʁ dɑ̃ tεz- iø
  sə ʁəɡaʁ maləʁøz- u pəʁø…
  sə tʁistə ʁəɡaʁ pəʁø
  mapεllə e mə sypli
  dɑ̃tʁe dɑ̃ ta vi,
  də fεʁə fɥiʁ tus sø,
  tʁo vjɔlɑ̃z- e fyʁjø,
  ilz- imaʒine ɑ̃fεʁme dɑ̃z- ynə pʁizɔ̃, ta vi…
  ʒə sε, pɥiskə ty mə lekʁi,
  ty vis avεk œ̃n- otʁə
  mε, ty mə lekʁiz- osi,
  pa mjø, kɔmə lə pʁesedɑ̃,
  ʒimaʒinə kə ty tə votʁə
  dɑ̃z- œ̃ mazoʃismə ʁekyʁe…
  alɔʁ, ʒimaʒinə ʁəvəniʁ œ̃blə
  e oze, ʒə tə pʁɔpozə də nuvo
  də vəniʁ paʁtaʒe ma vi
  pa kɔmə œ̃n- amɑ̃,
  mε ʒystə kɔmə tɔ̃ veʁitablə ami,
  lə mεjœʁ e lə plys ʃaʁmɑ̃…
  ɛ̃si, ty puʁʁa ʁəvivʁə
  ɛ̃depɑ̃dɑ̃tə e libʁə,
  sɑ̃ kɔ̃tʁɛ̃tə ni vjɔlɑ̃sə,
  puʁ kase sεtə ɛ̃depɑ̃dɑ̃sə,
  imaʒinə, ty ʁəpʁɑ̃dʁa la fɔto,
  ty ʁədəvjɛ̃dʁa sεtə famə bεllə e sɛ̃plə…

  il tə syfi də ʁəpʁɑ̃dʁə
  lə ʃəmɛ̃ kə ty sɑ̃blə
  avwaʁ pεʁdy, sɥi ma mɛ̃,
  o bu də mɔ̃ kœʁ, sε la mɛ̃,
  pa dy kalkyl ni dynə ʁεzɔ̃
  otʁə kə sεllə də lamuʁ sɑ̃ ʁεzɔ̃…
  dəpɥi dεz- ane ʒimaʒinə
  tuʒuʁ mə ʁevεje
  avεk ta mɛ̃ syʁ mɔ̃n- ɔʁεje,
  mε pɑ̃se tʁε kalinə,
  sə sɑ̃te də ta po, kaʁese,
  kaʒɔle, εme, adɔʁe, deziʁe, sε si sɛ̃plə…
  suvɑ̃ su ma duʃə,
  ʒimaʒinə kə ty mə tuʃə,
  lə ɡʁɛ̃ də ma po
  fʁisɔnə su lo
  ʃodə ki eklabusə
  mεz- iø, ma buʃə, si dusə…
  sə fʁisɔ̃ də ʃalœʁ,
  paʁkuʁ mɔ̃n- εtʁə, pɥi mɔ̃ kœʁ
  ε penetʁe dynə ɡʁɑ̃də ʃalœʁ,
  ʒimaʒinə kə ty ε sεtə ʃalœʁ
  tεllmɑ̃ ɔ̃ktɥøzə e tɑ̃dʁə,
  ta vwa ʁalə, ʒimaʒinə osi lɑ̃tɑ̃dʁə…
  ʒə sɑ̃s ɡlise syʁ mɔ̃ kɔʁ,
  la kaʁεsə də lo ki sɑ̃dɔʁ
  e ʒimaʒinə tε dwa
  ki pʁɔvɔke e pʁɔlɔ̃ʒe lemwa
  syʁ ma nykə, mε ʒu
  ʒə tʁɑ̃blə kaʁ ty ε sεtə ɡutə ki ʒu…
  sεtə ɡutə ki kulə, sə ʁepɑ̃
  syʁ mɔ̃n- amə ki timaʒinə e sepʁɑ̃,
  tu mɔ̃ kɔʁ sɑ̃ twa, puʁ twa, sə tɑ̃.
  ʒə sɥi kɔmə la kɔʁdə də laʁk ki sə tɑ̃
  puʁ ɑ̃vwaje mɔ̃n- εtʁə tut- ɑ̃tje,
  dɑ̃ tɔ̃ kœʁ e tɔ̃n- εspʁi e tɑ̃vaiʁ damuʁ e damitje…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə duzə avʁil dø milə duzə a kɛ̃zə aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : J’imagine Toujours

  ʒi=ma=ʒi=nə=tu=ʒuʁ 6
  vwa=la=ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=ʒuʁ 7
  ki=pa=sə=sɑ̃=kə=ty=swa 7
  i=si=pʁe=də=mwa 5
  a=lɔʁ=ʒi=ma=ʒi=nə=tu=ʒuʁ 8
  ʁə=ɡaʁ=de=sɑ̃=vɔ=le 6
  tε=lɔ̃ɡ=ʃə=vø=nwaʁ=le=ʒe 7
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=tε=ɡʁɑ̃=zi=ø 8
  o=ʁə=ɡaʁd=si=pʁɔ=fɔ̃ 6
  il=fik=se=lə=mɔ̃də=tu=tɑ̃=ʁɔ̃ 8
  dœ̃=nεʁ=si=bj=ɛ̃=ə=ʁø 7
  ʒi=ma=ʒinə=tu=ʒuʁ=vwaʁ=dɑ̃=tε=ziø 9
  sə=ʁə=ɡaʁ=malə=ʁø=zu=pə=ʁø 8
  sə=tʁis=tə=ʁə=ɡaʁ=pə=ʁø 7
  ma=pεl=lə=e=mə=sy=pli 7
  dɑ̃=tʁe=dɑ̃=ta=vi 5
  də=fε=ʁə=fɥ=iʁ=tus=sø 7
  tʁo=vj=ɔ=lɑ̃=ze=fy=ʁj=ø 8
  il=zi=ma=ʒi=ne=ɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=zynə=pʁi=zɔ̃=ta=vi 14
  ʒə=sε=pɥis=kə=ty=mə=le=kʁi 8
  ty=vis=a=vεk=œ̃=no=tʁə 7
  mε=ty=mə=le=kʁi=zo=si 7
  pa=mjø=kɔ=mə=lə=pʁe=se=dɑ̃ 8
  ʒi=ma=ʒi=nə=kə=ty=tə=votʁə 8
  dɑ̃=zœ̃=ma=zo=ʃismə=ʁe=ky=ʁe 8
  a=lɔʁ=ʒi=maʒinəʁə=və=niʁ=œ̃=blə 8
  e=o=ze=ʒə=tə=pʁɔ=pozə=də=nu=vo 10
  də=və=niʁ=paʁ=ta=ʒe=ma=vi 8
  pa=kɔ=mə=œ̃=na=mɑ̃ 6
  mε=ʒys=tə=kɔmə=tɔ̃=ve=ʁi=ta=bləa=mi 10
  lə=mε=jœʁ=e=lə=plys=ʃaʁ=mɑ̃ 8
  ɛ̃=si=ty=puʁ=ʁa=ʁə=vi=vʁə 8
  ɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃=tə=e=li=bʁə 8
  sɑ̃=kɔ̃=tʁɛ̃=tə=ni=vjɔ=lɑ̃=sə 8
  puʁ=ka=se=sεtə=ɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃sə 8
  i=ma=ʒinə=tyʁə=pʁɑ̃=dʁa=la=fɔ=to 9
  tyʁə=də=vjɛ̃=dʁa=sεtə=fa=mə=bεlləe=sɛ̃plə 9

  il=tə=sy=fi=də=ʁə=pʁɑ̃=dʁə 8
  lə=ʃə=mɛ̃=kə=ty=sɑ̃=blə 7
  a=vwaʁ=pεʁ=dy=sɥi=ma=mɛ̃ 7
  o=bu=də=mɔ̃=kœʁ=sε=la=mɛ̃ 8
  pa=dy=kal=kyl=ni=dynə=ʁε=zɔ̃ 8
  otʁə=kə=sεllə=də=la=muʁ=sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 9
  dəp=ɥi=dε=za=ne=ʒi=ma=ʒinə 8
  tu=ʒuʁ=mə=ʁe=vε=j=e 7
  a=vεk=ta=mɛ̃=syʁ=mɔ̃=nɔ=ʁε=je 9
  mε=pɑ̃=se=tʁε=ka=li=nə 7
  sə=sɑ̃=te=də=ta=po=ka=ʁe=se 9
  ka=ʒɔ=le=ε=me=a=dɔ=ʁe=de=zi=ʁe=sεsisɛ̃plə 12
  su=vɑ̃=su=ma=du=ʃə 6
  ʒi=ma=ʒi=nə=kə=ty=mə=tuʃə 8
  lə=ɡʁɛ̃=də=ma=po 5
  fʁi=sɔ=nə=su=lo 5
  ʃo=də=ki=e=kla=bu=sə 7
  mε=zi=ø=ma=bu=ʃə=si=dusə 8
  sə=fʁi=sɔ̃=də=ʃa=lœ=ʁə 7
  paʁ=kuʁ=mɔ̃=nε=tʁə=pɥi=mɔ̃=kœʁ 8
  ε=pe=ne=tʁe=dynə=ɡʁɑ̃=də=ʃa=lœʁ 9
  ʒi=ma=ʒinə=kə=ty=ε=sε=tə=ʃa=lœʁ 10
  tεl=lmɑ̃=ɔ̃k=tɥø=zə=e=tɑ̃=dʁə 8
  ta=vwa=ʁalə=ʒi=ma=ʒi=nəo=si=lɑ̃tɑ̃dʁə 9
  ʒə=sɑ̃s=ɡli=se=syʁ=mɔ̃=kɔʁ 7
  la=ka=ʁεsə=də=lo=ki=sɑ̃=dɔʁ 8
  e=ʒi=ma=ʒi=nə=tε=dwa 7
  ki=pʁɔ=vɔ=ke=e=pʁɔ=lɔ̃=ʒe=le=mwa 10
  syʁ=ma=ny=kə=mε=ʒu 6
  ʒə=tʁɑ̃blə=kaʁ=ty=ε=sε=tə=ɡu=tə=ki=ʒu 11
  sεtə=ɡu=tə=ki=ku=lə=sə=ʁe=pɑ̃ 9
  syʁ=mɔ̃=namə=ki=ti=ma=ʒi=nəe=se=pʁɑ̃ 10
  tu=mɔ̃=kɔʁ=sɑ̃=twa=puʁ=twa=sə=tɑ̃ 9
  ʒə=sɥi=kɔmə=la=kɔʁ=də=də=laʁk=ki=sə=tɑ̃ 11
  puʁ=ɑ̃=vwa=je=mɔ̃=nεtʁə=tu=tɑ̃=tje 9
  dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=e=tɔ̃=nεs=pʁi=e=tɑ̃=va=iʁ=da=muʁ=e=da=mi=tje 17
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=du=zəa=vʁil=dø=mi=lə=du=zə=a=kɛ̃=zə=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 26

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/05/2014 13:24Lemmiath

Bien plus que de l’imagination, c’est l’espérance et continuer de vivre dans la confiance.