Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Mettre Fin A Ces Jours

Poème Mort
Publié le 22/06/2004 00:00

L'écrit contient 194 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Goth

Mettre Fin A Ces Jours

Mettre fin a ces jours
Ma vie ne ressemble plus a rien,
Seulement au vide,
Pourquoi continuer a vivre,
Si on a plus de but,
Vivre pour ne plus penser,
Vivre pour ne plus sourir,
Seulement pouvoir souffrir.
Il n’y a plus aucun interet,
Vivre pour pouvoir seulement le dire,
Ne plus pouvoir parler de bonheur,
Mais seulement de peine et de terreur,
Vivre dans la crainte et l’attente,
Ne pas savoir quand le dernier jour viendras,
Mais l’attendre avec impatience,
Esperer chaque semaine, chaque jour,
On espere mais rien ne viens,
On prefere mettre fin nous même a notre vie,
Savoir qu’on ira se coucher sans jamais se reveiller,
Pouvoir choisir le lieu et le moment,
Detenir le destin dans ces mains,
Ce croire plus fort sur ce point,
Vouloir prouver son courage,
Ou montrer sa lacheté…
On croit que personne nous aime,
Que personne ne pense a nous,
Mais quand on aura mit fin a nos jours,
Tout les souvenirs reviendrons,
Mais toi tu ne sera plus la pour le voir,
En tout cas tu ne pourra plus rien faire,
Tu avais fait un choix tu la executé…
 • Pieds Hyphénique: Mettre Fin A Ces Jours

  met=tre=fin=a=ces=jours 6
  ma=vie=ne=res=sem=ble=plus=a=rien 9
  seu=le=ment=au=vi=de 6
  pour=quoi=con=ti=nuer=a=vi=vre 8
  si=on=a=plus=de=but 6
  vi=vre=pour=ne=plus=pen=ser 7
  vi=vre=pour=ne=plus=sou=rir 7
  seu=le=ment=pou=voir=souf=frir 7
  il=ny=a=plus=au=cun=inte=ret 8
  vivre=pour=pou=voir=seu=le=ment=le=dire 9
  ne=plus=pou=voir=par=ler=de=bon=heur 9
  mais=seule=ment=de=peineet=de=ter=reur 8
  vi=vre=dans=la=crainte=et=lat=tente 8
  ne=pas=sa=voir=quand=le=der=nier=jour=vien=dras 11
  mais=lat=tendre=a=vec=im=pa=tience 8
  es=pe=rer=cha=que=se=maine=cha=que=jour 10
  on=es=pe=re=mais=rien=ne=viens 8
  on=pre=fe=re=mettre=fin=nous=mê=mea=no=tre=vie 12
  sa=voir=quon=i=ra=se=cou=cher=sans=ja=mais=se=re=veiller 14
  pou=voir=choi=sir=le=lieu=et=le=moment 9
  de=te=nir=le=des=tin=dans=ces=mains 9
  ce=croi=re=plus=fort=sur=ce=point 8
  vou=loir=prou=ver=son=cou=ra=ge 8
  ou=mon=trer=sa=la=che=té 7
  on=croit=que=per=son=ne=nous=aime 8
  que=per=sonne=ne=pen=se=a=nous 8
  mais=quand=on=au=ra=mit=fin=a=nos=jours 10
  tout=les=sou=ve=nirs=re=vien=drons 8
  mais=toi=tu=ne=se=ra=plus=la=pour=le=voir 11
  en=tout=cas=tu=ne=pour=ra=plus=rien=faire 10
  tu=a=vais=fait=un=choix=tu=la=exe=cu=té 11
 • Phonétique : Mettre Fin A Ces Jours

  mεtʁə fɛ̃ a sε ʒuʁ
  ma vi nə ʁəsɑ̃blə plysz- a ʁjɛ̃,
  sələmɑ̃ o vidə,
  puʁkwa kɔ̃tinɥe a vivʁə,
  si ɔ̃n- a plys də byt,
  vivʁə puʁ nə plys pɑ̃se,
  vivʁə puʁ nə plys suʁiʁ,
  sələmɑ̃ puvwaʁ sufʁiʁ.
  il ni a plysz- okœ̃ ɛ̃təʁε,
  vivʁə puʁ puvwaʁ sələmɑ̃ lə diʁə,
  nə plys puvwaʁ paʁle də bɔnœʁ,
  mε sələmɑ̃ də pεnə e də teʁœʁ,
  vivʁə dɑ̃ la kʁɛ̃tə e latɑ̃tə,
  nə pa savwaʁ kɑ̃ lə dεʁnje ʒuʁ vjɛ̃dʁa,
  mε latɑ̃dʁə avεk ɛ̃pasjɑ̃sə,
  εspəʁe ʃakə səmεnə, ʃakə ʒuʁ,
  ɔ̃n- εspəʁə mε ʁjɛ̃ nə vjɛ̃,
  ɔ̃ pʁəfəʁə mεtʁə fɛ̃ nu mεmə a nɔtʁə vi,
  savwaʁ kɔ̃n- iʁa sə kuʃe sɑ̃ ʒamε sə ʁəvεje,
  puvwaʁ ʃwaziʁ lə ljø e lə mɔmɑ̃,
  dətəniʁ lə dεstɛ̃ dɑ̃ sε mɛ̃,
  sə kʁwaʁə plys fɔʁ syʁ sə pwɛ̃,
  vulwaʁ pʁuve sɔ̃ kuʁaʒə,
  u mɔ̃tʁe sa laʃəte…
  ɔ̃ kʁwa kə pεʁsɔnə nuz- εmə,
  kə pεʁsɔnə nə pɑ̃sə a nu,
  mε kɑ̃t- ɔ̃n- oʁa mit fɛ̃ a no ʒuʁ,
  tu lε suvəniʁ ʁəvjɛ̃dʁɔ̃,
  mε twa ty nə səʁa plys la puʁ lə vwaʁ,
  ɑ̃ tu ka ty nə puʁʁa plys ʁjɛ̃ fεʁə,
  ty avε fε œ̃ ʃwa ty la εɡzəkyte…
 • Pieds Phonétique : Mettre Fin A Ces Jours

  mε=tʁə=fɛ̃=a=sε=ʒuʁ 6
  ma=vinə=ʁə=sɑ̃=blə=plys=za=ʁjɛ̃ 8
  sə=lə=mɑ̃=o=vi=də 6
  puʁ=kwa=kɔ̃=tin=ɥe=a=vi=vʁə 8
  si=ɔ̃=na=plys=də=byt 6
  vi=vʁə=puʁ=nə=plys=pɑ̃=se 7
  vi=vʁə=puʁ=nə=plys=su=ʁiʁ 7
  sə=lə=mɑ̃=pu=vwaʁ=su=fʁiʁ 7
  il=ni=a=plys=zo=kœ̃=ɛ̃tə=ʁε 8
  vivʁə=puʁ=pu=vwaʁ=sə=lə=mɑ̃=lə=diʁə 9
  nə=plys=pu=vwaʁ=paʁ=le=də=bɔ=nœʁ 9
  mεsə=lə=mɑ̃də=pε=nəe=də=te=ʁœʁ 8
  vivʁə=dɑ̃=la=kʁɛ̃=tə=e=la=tɑ̃tə 8
  nə=pa=sa=vwaʁkɑ̃lə=dεʁ=nje=ʒuʁ=vjɛ̃=dʁa 9
  mε=la=tɑ̃dʁə=a=vεk=ɛ̃=pa=sjɑ̃sə 8
  εspə=ʁe=ʃakə=sə=mε=nə=ʃa=kə=ʒuʁ 9
  ɔ̃=nεs=pə=ʁə=mε=ʁjɛ̃=nə=vjɛ̃ 8
  ɔ̃pʁə=fə=ʁə=mε=tʁə=fɛ̃=nu=mε=məa=nɔ=tʁə=vi 12
  sa=vwaʁ=kɔ̃=ni=ʁasə=ku=ʃe=sɑ̃=ʒa=mε=sə=ʁə=vε=je 14
  pu=vwaʁ=ʃwa=ziʁ=lə=ljø=e=lə=mɔ=mɑ̃ 10
  də=tə=niʁ=lə=dεs=tɛ̃=dɑ̃=sε=mɛ̃ 9
  sə=kʁwa=ʁə=plys=fɔʁ=syʁ=sə=pwɛ̃ 8
  vu=lwaʁ=pʁu=ve=sɔ̃=ku=ʁa=ʒə 8
  u=mɔ̃=tʁe=sa=la=ʃə=te 7
  ɔ̃=kʁwa=kə=pεʁ=sɔ=nə=nu=zεmə 8
  kə=pεʁ=sɔnə=nə=pɑ̃=sə=a=nu 8
  mε=kɑ̃=tɔ̃=no=ʁa=mit=fɛ̃=a=no=ʒuʁ 10
  tu=lε=su=və=niʁ=ʁə=vjɛ̃=dʁɔ̃ 8
  mε=twa=tynə=sə=ʁa=plys=la=puʁ=lə=vwaʁ 10
  ɑ̃=tu=ka=tynə=puʁ=ʁa=plys=ʁjɛ̃fεʁə 8
  ty=a=vε=fε=œ̃=ʃwa=ty=la=εɡ=zə=ky=te 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Spiritus Mortuus

tres bo poème, je trouve que c vraiment la réaliter ton poème, j’adore c simple loll