Poeme-France : Lecture Écrit Nature

Poeme : Paradis Perdu.

Poème Nature
Publié le 10/02/2020 18:29

L'écrit contient 182 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Gp

Paradis Perdu.

Cette planète bleue était une Mère,
Saine fondatrice de multiples faveurs,
Ses belles créations vives et sincères,
L’air limpide portait les oiseaux voltigeurs.

L’eau coulait sur Terre aux temps des longs glaciers,
Depuis les montagnes ruisselait en torrents,
Formait les rivières, les fleuves nourriciers,
Finissant dans les mers ou les grands océans.

Durant le long trajet, cette source pure,
Encourageait la vie et la diversité,
Chaque goutte de pluie devenait nourriture,
Créant la richesse, la multiplicité.

Les royaumes salés, lieux des origines,
Abritaient un monde de magnificence,
Qui s’étendait jusqu’aux profondeurs marines,
Les abysses obscurs nageaient en silence.

Des terres fertiles couvertes de forêts,
Des immenses jungles si exubérantes,
S’échappaient des plantes aux mille fleurs dorées,
Surchargées d’insectes aux couleurs chatoyantes.

Les déserts secs ou froids, rares mais habités,
Laissaient place aux plaines et larges savanes,
Regorgeant d’animaux forts en agilité,
Faune abondante formant une manne.

Pour toutes ces espèces si libres sans chaîne,
L’équilibre régnait en maître absolu,
Les lois étaient dures mais toujours sans haine…
Lorsque l’Homme vécut, cet Éden disparut.
 • Pieds Hyphénique: Paradis Perdu.

  cet=te=pla=nè=te=bleue=é=tait=u=ne=mè=re 12
  sai=ne=fon=da=tri=ce=de=mul=ti=ples=fa=veurs 12
  ses=bel=les=cré=a=tions=vi=ves=et=sin=cè=res 12
  lair=lim=pi=de=por=tait=les=oi=seaux=vol=ti=geurs 12

  leau=cou=lait=sur=ter=re=aux=temps=des=longs=gla=ciers 12
  de=puis=les=mon=ta=gnes=ruis=se=lait=en=tor=rents 12
  for=mait=les=ri=viè=res=les=fleu=ves=nour=ri=ciers 12
  fi=nis=sant=dans=les=mers=ou=les=grands=o=cé=ans 12

  du=rant=le=long=tra=jet=cet=te=sour=ce=pu=re 12
  en=cou=ra=geait=la=vie=et=la=di=ver=si=té 12
  cha=que=gout=te=de=pluie=de=ve=nait=nour=ri=ture 12
  cré=ant=la=ri=ches=se=la=mul=ti=pli=ci=té 12

  les=ro=yau=mes=sa=lés=lieux=des=o=ri=gi=nes 12
  abri=taient=un=mon=de=de=ma=gni=fi=cen=ce 11
  qui=sé=ten=dait=jus=quaux=pro=fon=deurs=ma=ri=nes 12
  les=a=bys=ses=obs=curs=na=geaient=en=si=len=ce 12

  des=ter=res=fer=ti=les=cou=ver=tes=de=fo=rêts 12
  des=im=men=ses=jun=gles=si=exu=bé=ran=tes 11
  sé=chap=paient=des=plan=tes=aux=mil=le=fleurs=do=rées 12
  sur=char=gées=din=sec=tes=aux=cou=leurs=cha=toy=antes 12

  les=dé=serts=secs=ou=froids=ra=res=mais=ha=bi=tés 12
  lais=saient=pla=ce=aux=plai=nes=et=lar=ges=sa=vanes 12
  re=gor=geant=da=ni=maux=forts=en=a=gi=li=té 12
  fau=ne=a=bon=dan=te=for=mant=u=ne=man=ne 12

  pour=tou=tes=ces=es=pè=ces=si=li=bres=sans=chaîne 12
  lé=qui=li=bre=ré=gnait=en=maî=tre=ab=so=lu 12
  les=lois=é=taient=du=res=mais=tou=jours=sans=hai=ne 12
  lors=que=l=homme=vé=cut=cet=é=den=dis=pa=rut 12
 • Phonétique : Paradis Perdu.

  sεtə planεtə blø etε ynə mεʁə,
  sεnə fɔ̃datʁisə də myltiplə favœʁ,
  sε bεllə kʁeasjɔ̃ vivəz- e sɛ̃sεʁə,
  lεʁ lɛ̃pidə pɔʁtε lεz- wazo vɔltiʒœʁ.

  lo kulε syʁ teʁə o tɑ̃ dε lɔ̃ɡ ɡlasje,
  dəpɥi lε mɔ̃taɲə ʁɥisəlε ɑ̃ tɔʁɑ̃,
  fɔʁmε lε ʁivjεʁə, lε fləvə nuʁʁisje,
  finisɑ̃ dɑ̃ lε mεʁz- u lε ɡʁɑ̃z- ɔseɑ̃.

  dyʁɑ̃ lə lɔ̃ tʁaʒε, sεtə suʁsə pyʁə,
  ɑ̃kuʁaʒε la vi e la divεʁsite,
  ʃakə ɡutə də plɥi dəvənε nuʁʁityʁə,
  kʁeɑ̃ la ʁiʃεsə, la myltiplisite.

  lε ʁwajomə sale, ljø dεz- ɔʁiʒinə,
  abʁitε œ̃ mɔ̃də də maɲifisɑ̃sə,
  ki setɑ̃dε ʒysko pʁɔfɔ̃dœʁ maʁinə,
  lεz- abisəz- ɔpskyʁ naʒε ɑ̃ silɑ̃sə.

  dε teʁə- fεʁtilə kuvεʁtə- də fɔʁε,
  dεz- imɑ̃sə ʒœ̃ɡlə si εɡzybeʁɑ̃tə,
  seʃapε dε plɑ̃təz- o milə flœʁ dɔʁe,
  syʁʃaʁʒe dɛ̃sεktəz- o kulœʁ ʃatwajɑ̃tə.

  lε dezεʁ sεkz- u fʁwa, ʁaʁə mε-abite,
  lεsε plasə o plεnəz- e laʁʒə- savanə,
  ʁəɡɔʁʒɑ̃ danimo fɔʁz- ɑ̃n- aʒilite,
  fonə abɔ̃dɑ̃tə fɔʁmɑ̃ ynə manə.

  puʁ tutə sεz- εspεsə si libʁə- sɑ̃ ʃεnə,
  lekilibʁə ʁeɲε ɑ̃ mεtʁə absɔly,
  lε lwaz- etε dyʁə mε tuʒuʁ sɑ̃-εnə…
  lɔʁskə lɔmə veky, sεt edɛ̃ dispaʁy.
 • Pieds Phonétique : Paradis Perdu.

  sε=tə=pla=nε=tə=blø=e=tε=y=nə=mε=ʁə 12
  sε=nə=fɔ̃=da=tʁi=sə=də=myl=ti=plə=fa=vœʁ 12
  sε=bεl=lə=kʁe=a=sjɔ̃=vi=və=ze=sɛ̃=sε=ʁə 12
  lεʁ=lɛ̃=pi=də=pɔʁ=tε=lε=zwa=zo=vɔl=ti=ʒœʁ 12

  lo=ku=lε=syʁ=te=ʁə=o=tɑ̃=dε=lɔ̃ɡ=ɡla=sje 12
  dəp=ɥi=lε=mɔ̃=ta=ɲə=ʁɥi=sə=lε=ɑ̃=tɔ=ʁɑ̃ 12
  fɔʁ=mε=lε=ʁi=vjε=ʁə=lε=flə=və=nuʁ=ʁi=sje 12
  fi=ni=sɑ̃=dɑ̃=lε=mεʁ=zu=lε=ɡʁɑ̃=zɔ=se=ɑ̃ 12

  dy=ʁɑ̃=lə=lɔ̃=tʁa=ʒε=sε=tə=suʁ=sə=py=ʁə 12
  ɑ̃=ku=ʁa=ʒε=la=vi=e=la=di=vεʁ=si=te 12
  ʃa=kə=ɡu=tə=də=plɥi=də=və=nε=nuʁ=ʁi=tyʁə 12
  kʁe=ɑ̃=la=ʁi=ʃε=sə=la=myl=ti=pli=si=te 12

  lε=ʁwa=jo=mə=sa=le=ljø=dε=zɔ=ʁi=ʒi=nə 12
  a=bʁi=tε=œ̃=mɔ̃=də=də=ma=ɲi=fi=sɑ̃=sə 12
  ki=se=tɑ̃=dε=ʒys=ko=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=ma=ʁi=nə 12
  lε=za=bi=sə=zɔp=skyʁ=na=ʒε=ɑ̃=si=lɑ̃=sə 12

  dε=te=ʁə=fεʁ=ti=lə=ku=vεʁ=tə=də=fɔ=ʁε 12
  dε=zi=mɑ̃=sə=ʒœ̃=ɡlə=si=εɡ=zy=be=ʁɑ̃=tə 12
  se=ʃa=pε=dε=plɑ̃=tə=zo=mi=lə=flœʁ=dɔ=ʁe 12
  syʁ=ʃaʁ=ʒe=dɛ̃=sεk=tə=zo=ku=lœʁ=ʃa=twa=jɑ̃tə 12

  lε=de=zεʁ=sεk=zu=fʁwa=ʁa=ʁə=mε-a=bi=te 12
  lε=sε=pla=sə=o=plε=nə=ze=laʁ=ʒə=sa=vanə 12
  ʁə=ɡɔʁ=ʒɑ̃=da=ni=mo=fɔʁ=zɑ̃=na=ʒi=li=te 12
  fo=nə=a=bɔ̃=dɑ̃=tə=fɔʁ=mɑ̃=y=nə=ma=nə 12

  puʁ=tu=tə=sε=zεs=pε=sə=si=li=bʁə=sɑ̃=ʃεnə 12
  le=ki=li=bʁə=ʁe=ɲε=ɑ̃=mε=tʁə=ab=sɔ=ly 12
  lε=lwa=ze=tε=dy=ʁə=mε=tu=ʒuʁ=sɑ̃-ε=nə 12
  lɔʁ=skə=lɔ=mə=ve=ky=sεt=e=dɛ̃=dis=pa=ʁy 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/02/2020 22:40Âme Perdue

Triste vérité 😢 mais un vrais plaisir à lire 😊