Poeme-France : Lecture Écrit Reve

Poeme : L’Odyssée Des Reves

Poème Reve
Publié le 13/03/2018 00:00

L'écrit contient 367 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Gramo

L’Odyssée Des Reves

Brume vaporeuse des nuits obscures
Tu Voyages dans l’éther de mes songes
Conçus de la douleur qui me ronge
Conjoncture d’une volatile censure

Songes, reprends-moi tes chimériques odyssées
Car les voiles de la nuit opacifient la prescience
Comme les conjectures de la pensée humanisée
Tandis que me transporte la Divine sapience

A la margelle, elle me transporte
Au bord d’un puits, une Galiléenne accorte
Me charme, me veut, me désire
A mes lèvres me verse un élixir
Femme au corps de déesse aguichante
Sa concupiscence m’est consciente

Je voudrais l’apaiser, mais je m’évapore
Les esprits opaques m’envoient sans accord
Auprès de nymphes salaces dont je crains la jeunesse
Mes pas s’enfuient dans le sable du désert des gonzesses

Les dieux nocturnes sont confus, irrités, ulcérés
Car ils s’imposent à mon esprit en mode différé
Moi l’humain, je dois leur succomber avant le matin
Assoiffés, langue pendante, j’y découvre la catin

Un puits d’eau claire débordant, m’y abreuvant
Mes yeux éclatent, de bonheur, c’est le puits de Nechtan 1)

Voici que des feux follets, en pentacle démesuré
Dressent maintenant barrage ou je suis centré
Pourquoi les âmes en peine me croient-elles
Etre leur dieu et prient de rester avec elles ?

A même le sol, une porte dorée clape
Un doux parfum de femme m’enveloppe
Des marches descendent vers le brûlant
Je compte, non, ce sont les neuf cercles
De l’enfer de Dante horreur je renâcle
Seigneur, Dieu, sauvez moi, sauvez-moi
Demain je serai le meilleur des rois…

Je culbute dans le chaudron du Dagda créateur 2)
Et le matin se reconsidère et pointe ses lueurs
Bouscule ses étoffes colorées à la bonne heure
Réveil… je reviens à la vie avec bonheur !

1) Puits de Nechtan : Mythologie nordique ; en résumé Puits magique autours duquel 9 noisetiers avaient en leurs fruits la connaissance de ce qui existait dans le monde (Irlande)
2) Chaudron du Dagda : On pourrait dire que c’est l’endroit de la conception du monde, Dagda est également dit Oll-athair « père de tous », « géniteur universel » une qualification traditionnelle du Feu divin4. Mythologique celtique
GRAMO
13 mars 2018
 • Pieds Hyphénique: L’Odyssée Des Reves

  bru=me=va=po=reu=se=des=nuits=obs=cures 10
  tu=voy=a=ges=dans=lé=ther=de=mes=songes 10
  conçus=de=la=dou=leur=qui=me=ron=ge 9
  conjonc=ture=du=ne=vo=la=ti=le=cen=sure 10

  songes=re=prends=moi=tes=chi=mé=ri=ques=o=dys=sées 12
  car=les=voiles=de=la=nuit=o=pa=ci=fient=la=pres=cience 13
  comme=les=con=jec=tu=res=de=la=pen=sée=hu=ma=ni=sée 14
  tan=dis=que=me=trans=porte=la=di=vine=sa=pience 11

  a=la=mar=gel=le=el=le=me=trans=porte 10
  au=bord=dun=puits=une=ga=li=léen=neac=corte 10
  me=char=me=me=veut=me=dé=si=re 9
  a=mes=lè=vres=me=verse=un=é=li=xir 10
  fem=me=au=corps=de=dées=se=a=gui=chante 10
  sa=con=cu=pis=cen=ce=mest=cons=cien=te 10

  je=vou=drais=la=pai=ser=mais=je=mé=va=pore 11
  les=es=prits=o=pa=ques=men=voient=sans=ac=cord 11
  au=près=de=nym=phes=sa=laces=dont=je=crains=la=jeu=nesse 13
  mes=pas=sen=fuient=dans=le=sable=du=dé=sert=des=gon=zesses 13

  les=dieux=noc=tur=nes=sont=con=fus=ir=ri=tés=ul=cé=rés 14
  car=ils=sim=posent=à=mon=es=prit=en=mo=de=dif=fé=ré 14
  moi=lhu=main=je=dois=leur=suc=com=ber=a=vant=le=ma=tin 14
  as=soif=fés=lan=gue=pen=dante=jy=dé=couvre=la=ca=tin 13

  un=puits=deau=claire=dé=bor=dant=my=a=breu=vant 11
  mes=yeux=é=clatent=de=bon=heur=cest=le=puits=de=nech=tan=un 14

  voi=ci=que=des=feux=fol=lets=en=pen=tacle=dé=me=su=ré 14
  dres=sent=mainte=nant=bar=ra=geou=je=suis=cen=tré 11
  pour=quoi=les=â=mes=en=peine=me=croient=telles 10
  etre=leur=dieu=et=prient=de=res=ter=a=vec=elles 11

  a=même=le=sol=u=ne=por=te=do=rée=clape 11
  un=doux=par=fum=de=fem=me=men=ve=loppe 10
  des=mar=ches=des=cen=dent=vers=le=brû=lant 10
  je=comp=te=non=ce=sont=les=neuf=cer=cles 10
  de=len=fer=de=dante=hor=reur=je=re=nâcle 10
  sei=gneur=dieu=sau=vez=moi=sau=vez=moi 9
  de=main=je=se=rai=le=meil=leur=des=rois 10

  je=cul=bute=dans=le=chau=dron=du=dag=da=cré=a=teur=deux 14
  et=le=ma=tin=se=re=con=si=dèreet=poin=te=ses=lueurs 13
  bous=cule=ses=é=tof=fes=co=lo=rées=à=la=bon=ne=heure 14
  ré=veil=je=re=viens=à=la=viea=vec=bon=heur 11

  un=puits=de=nech=tan=my=tho=lo=gie=nor=di=que=en=ré=su=mé=puits=ma=gi=queau=tours=du=quel=neuf=noise=tiers=a=vaient=en=leurs=fruits=la=con=nais=san=ce=de=ce=qui=exis=tait=dans=le=mon=de=ir=lande 47
  deux=chau=dron=du=dag=da=on=pour=rait=dire=que=cest=len=droit=de=la=con=cep=tion=du=mon=de=dag=da=est=é=ga=le=ment=dit=oll=a=thair=pè=re=de=tous=gé=ni=teur=u=ni=ver=sel=u=ne=qua=li=fi=ca=ti=on=tra=di=ti=on=nel=le=du=feu=di=vin=quatre=my=tho=lo=gi=que=cel=tique 70
  gra=mo 2
  trei=ze=mars=deux=mil=le=dix=hu=it 9
 • Phonétique : L’Odyssée Des Reves

  bʁymə vapɔʁøzə dε nɥiz- ɔpskyʁə
  ty vwajaʒə dɑ̃ letœʁ də mε sɔ̃ʒə
  kɔ̃sys də la dulœʁ ki mə ʁɔ̃ʒə
  kɔ̃ʒɔ̃ktyʁə dynə vɔlatilə sɑ̃syʁə

  sɔ̃ʒə, ʁəpʁɑ̃ mwa tε ʃimeʁikz- ɔdise
  kaʁ lε vwalə də la nɥi ɔpasifje la pʁεsjɑ̃sə
  kɔmə lε kɔ̃ʒεktyʁə də la pɑ̃se ymanize
  tɑ̃di kə mə tʁɑ̃spɔʁtə la divinə sapjɑ̃sə

  a la maʁʒεllə, εllə mə tʁɑ̃spɔʁtə
  o bɔʁ dœ̃ pɥi, ynə ɡalileεnə akɔʁtə
  mə ʃaʁmə, mə vø, mə deziʁə
  a mε lεvʁə- mə vεʁsə œ̃n- eliksiʁ
  famə o kɔʁ də deεsə aɡiʃɑ̃tə
  sa kɔ̃kypisɑ̃sə mε kɔ̃sjɑ̃tə

  ʒə vudʁε lapεze, mε ʒə mevapɔʁə
  lεz- εspʁiz- ɔpak mɑ̃vwae sɑ̃z- akɔʁ
  opʁε də nɛ̃fə salasə dɔ̃ ʒə kʁɛ̃ la ʒənεsə
  mε pa sɑ̃fɥje dɑ̃ lə sablə dy dezεʁ dε ɡɔ̃zesə

  lε djø nɔktyʁnə- sɔ̃ kɔ̃fy, iʁite, ylseʁe
  kaʁ il sɛ̃poze a mɔ̃n- εspʁi ɑ̃ mɔdə difeʁe
  mwa lymɛ̃, ʒə dwa lœʁ sykɔ̃be avɑ̃ lə matɛ̃
  aswafe, lɑ̃ɡ pɑ̃dɑ̃tə, ʒi dekuvʁə la katɛ̃

  œ̃ pɥi do klεʁə debɔʁdɑ̃, mi abʁəvɑ̃
  mεz- iøz- eklate, də bɔnœʁ, sε lə pɥi də nεktɑ̃ yn)

  vwasi kə dε fø fɔlε, ɑ̃ pɑ̃taklə deməzyʁe
  dʁəse mɛ̃tənɑ̃ baʁaʒə u ʒə sɥi sɑ̃tʁe
  puʁkwa lεz- aməz- ɑ̃ pεnə mə kʁwae tεllə
  εtʁə lœʁ djø e pʁje də ʁεste avεk εllə ?

  a mεmə lə sɔl, ynə pɔʁtə dɔʁe klapə
  œ̃ du paʁfœ̃ də famə mɑ̃vəlɔpə
  dε maʁʃə desɑ̃de vεʁ lə bʁylɑ̃
  ʒə kɔ̃tə, nɔ̃, sə sɔ̃ lε nəf sεʁklə
  də lɑ̃fe də dɑ̃tə ɔʁœʁ ʒə ʁənaklə
  sεɲœʁ, djø, sove mwa, sove mwa
  dəmɛ̃ ʒə səʁε lə mεjœʁ dε ʁwa…

  ʒə kylbytə dɑ̃ lə ʃodʁɔ̃ dy daɡda kʁeatœʁ døks)
  e lə matɛ̃ sə ʁəkɔ̃sidεʁə e pwɛ̃tə sε lɥœʁ
  buskylə sεz- etɔfə kɔlɔʁez- a la bɔnə œʁ
  ʁevεj… ʒə ʁəvjɛ̃z- a la vi avεk bɔnœʁ !

  yn) pɥi də nεktɑ̃ : mitɔlɔʒi nɔʁdikə, ɑ̃ ʁezyme pɥi maʒikə otuʁ dykεl nəf nwazətjez- avε ɑ̃ lœʁ fʁɥi la kɔnεsɑ̃sə də sə ki εɡzistε dɑ̃ lə mɔ̃də (iʁlɑ̃də)
  døks) ʃodʁɔ̃ dy daɡda : ɔ̃ puʁʁε diʁə kə sε lɑ̃dʁwa də la kɔ̃sεpsjɔ̃ dy mɔ̃də, daɡda εt- eɡaləmɑ̃ di ɔl atεʁ « pεʁə də tus », « ʒenitœʁ ynivεʁsəl » ynə kalifikasjɔ̃ tʁadisjɔnεllə dy fø divɛ̃ katʁə. mitɔlɔʒikə sεltikə
  ɡʁamo
  tʁεzə maʁs dø milə diz- ɥit
 • Pieds Phonétique : L’Odyssée Des Reves

  bʁy=mə=va=pɔ=ʁø=zə=dε=nɥi=zɔp=skyʁə 10
  ty=vwa=ja=ʒə=dɑ̃=le=tœʁ=də=mε=sɔ̃ʒə 10
  kɔ̃=sys=də=la=du=lœʁ=ki=mə=ʁɔ̃=ʒə 10
  kɔ̃=ʒɔ̃k=tyʁə=dy=nə=vɔ=la=ti=lə=sɑ̃syʁə 10

  sɔ̃ʒə=ʁə=pʁɑ̃=mwa=tε=ʃi=me=ʁik=zɔ=dise 10
  kaʁ=lε=vwalə=də=la=nɥi=ɔ=pa=si=fje=la=pʁε=sjɑ̃sə 13
  kɔmə=lε=kɔ̃=ʒεk=ty=ʁə=də=la=pɑ̃=se=y=ma=ni=ze 14
  tɑ̃=dikə=mə=tʁɑ̃s=pɔʁtə=la=di=vi=nə=sa=pjɑ̃sə 11

  a=la=maʁ=ʒεl=lə=εl=lə=mə=tʁɑ̃s=pɔʁtə 10
  o=bɔʁ=dœ̃=pɥi=ynə=ɡa=li=le=ε=nəa=kɔʁtə 11
  mə=ʃaʁ=mə=mə=vø=mə=de=zi=ʁə 9
  a=mε=lε=vʁə=mə=vεʁsə=œ̃=ne=lik=siʁ 10
  famə=o=kɔʁ=də=de=ε=sə=a=ɡi=ʃɑ̃tə 10
  sa=kɔ̃=ky=pi=sɑ̃=sə=mε=kɔ̃=sjɑ̃=tə 10

  ʒə=vu=dʁε=la=pε=ze=mεʒə=me=va=pɔʁə 10
  lε=zεs=pʁi=zɔ=pak=mɑ̃=vwa=sɑ̃=za=kɔʁ 10
  o=pʁεdə=nɛ̃=fə=sa=la=sə=dɔ̃=ʒə=kʁɛ̃=la=ʒə=nεsə 13
  mε=pa=sɑ̃f=ɥje=dɑ̃lə=sablə=dy=de=zεʁ=dε=ɡɔ̃=ze=sə 13

  lε=djø=nɔk=tyʁ=nə=sɔ̃=kɔ̃=fy=i=ʁi=te=yl=se=ʁe 14
  kaʁ=il=sɛ̃=po=ze=a=mɔ̃=nεs=pʁi=ɑ̃=mɔdə=di=fe=ʁe 14
  mwa=ly=mɛ̃=ʒə=dwa=lœʁ=sy=kɔ̃=be=a=vɑ̃lə=ma=tɛ̃ 13
  a=swa=fe=lɑ̃ɡ=pɑ̃=dɑ̃tə=ʒi=de=ku=vʁə=la=ka=tɛ̃ 13

  œ̃=pɥi=do=klεʁə=de=bɔʁ=dɑ̃=mi=a=bʁə=vɑ̃ 11
  mε=ziø=ze=kla=te=də=bɔ=nœʁ=sεlə=pɥi=də=nεk=tɑ̃=yn 14

  vwa=sikə=dε=fø=fɔ=lε=ɑ̃=pɑ̃=ta=klə=de=mə=zy=ʁe 14
  dʁə=se=mɛ̃tə=nɑ̃=ba=ʁa=ʒəu=ʒə=sɥi=sɑ̃=tʁe 11
  puʁ=kwa=lε=zamə=zɑ̃=pε=nə=mə=kʁwa=tεllə 10
  εtʁə=lœʁ=djø=e=pʁje=də=ʁεs=te=a=vεk=εllə 11

  a=mεmə=lə=sɔl=y=nə=pɔʁ=tə=dɔ=ʁe=klapə 11
  œ̃=du=paʁ=fœ̃=də=fa=mə=mɑ̃=və=lɔpə 10
  dε=maʁ=ʃə=de=sɑ̃=de=vεʁ=lə=bʁy=lɑ̃ 10
  ʒə=kɔ̃=tə=nɔ̃=sə=sɔ̃=lε=nəf=sεʁ=klə 10
  də=lɑ̃=fe=də=dɑ̃tə=ɔ=ʁœʁ=ʒə=ʁə=naklə 10
  sε=ɲœʁ=dj=ø=so=ve=mwa=so=ve=mwa 10
  də=mɛ̃=ʒə=sə=ʁε=lə=mε=jœʁ=dε=ʁwa 10

  ʒə=kyl=bytə=dɑ̃=lə=ʃo=dʁɔ̃=dy=daɡ=da=kʁe=a=tœʁ=døks 14
  e=lə=ma=tɛ̃sə=ʁə=kɔ̃=si=dε=ʁəe=pwɛ̃=tə=sε=lɥœʁ 13
  bus=kylə=sε=ze=tɔ=fə=kɔ=lɔ=ʁe=za=la=bɔ=nə=œʁ 14
  ʁe=vεj=ʒə=ʁə=vjɛ̃=za=la=vi=a=vεk=bɔ=nœʁ 12

  yn=pɥidə=nεk=tɑ̃=mi=tɔ=lɔ=ʒi=nɔʁ=di=kə=ɑ̃=ʁe=zy=me=pɥi=ma=ʒi=kəo=tuʁ=dy=kεl=nəf=nwa=zə=tje=za=vε=ɑ̃=lœʁ=fʁɥi=la=kɔ=nε=sɑ̃=sə=də=sə=ki=εɡ=zis=tε=dɑ̃=lə=mɔ̃=də=iʁ=lɑ̃də 48
  døks=ʃo=dʁɔ̃=dy=daɡ=da=ɔ̃=puʁ=ʁε=diʁə=kə=sε=lɑ̃=dʁwa=də=la=kɔ̃=sεp=sjɔ̃=dy=mɔ̃=də=daɡ=da=ε=te=ɡa=lə=mɑ̃=di=ɔl=a=tεʁ=pε=ʁə=də=tus=ʒe=ni=tœʁ=y=ni=vεʁ=səl=y=nə=ka=li=fi=ka=sjɔ̃=tʁa=di=sjɔ=nεllə=dy=fø=di=vɛ̃=ka=tʁə=mi=tɔ=lɔ=ʒi=kə=sεl=tikə 68
  ɡʁa=mo 2
  tʁε=zə=maʁs=dø=mi=lə=diz=ɥ=it 9

PostScriptum

J’apprends que certains ne rêveraient pas ! En fait je pense qu’ils n’en ont pas le souvenir. Personnellement je passe les nuits avec les plus étranges histoires qui se baladent dans mon esprit comme parfois on visionne un film…

Historique des Modifications

13/03/2018 23:49
13/03/2018 20:36
13/03/2018 15:53

Récompense

1
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2018 13:36Adibro

Vraiment très fort avec tous ces mots utilisés mais tout en restant musical.
Vraiment superbe!!!