Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Cicatrice Indélébile

Poème Triste
Publié le 21/02/2018 23:15

L'écrit contient 236 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Adibro

Cicatrice Indélébile

Je t’ai cherché
Toi et tes fossettes
Que j’aimais tant voir fleurir,
Sous ces arbres où l’on s’aspirait.

Je suis passé dans la rue Sartoris,
En espérant sentir ta douce main,
Caressant ma tête encore blonde
Et revoir tes yeux
Qu’en elle je sais,
Jamais je ne retrouverais.

Tu m’avais dit : « Je t’aime »,
Sans trembler, sans poème.
Sous ce soleil d’avril
Je te l’ai dit Lucile.
Pour toi j’ai su briser
Cette timidité,
Car j’étais amoureux
Et ce fut douloureux.

Tu étais mienne
Toi et ton amour
Quand tu me prenais la main,
Dans le parc où l’on se retrouvait.

Je suis passé devant la vieille école,
En essuyant ces larmes sur ma joue,
Me rappelant de sécher les tiennes
Et de te couvrir
Quand il faisait froid,
Mais tu n’es plus entre mes bras.

Nous nous sommes quittés,
Sans un mot, sans parler.
Du jour au lendemain
J’ai du lâcher ta main.
M’abandonnant au soir,
Restant seul dans le noir,
Éteignant ma lueur
Et entaillant mon coeur.

Sans doute m’as-tu oublié
Après ces dix années passées,
Mais je garde espoir
D’un jour te revoir
Car tu m’as laissé
Une cicatrice indélébile.

Dans mon bureau je l’ai retrouvée,
Notre photo que j’ai contemplée,
Les yeux larmoyants
Tout en souriant
Car tu resteras
Une cicatrice indélébile.
 • Pieds Hyphénique: Cicatrice Indélébile

  je=tai=cher=ché 4
  toi=et=tes=fos=set=tes 6
  que=jai=mais=tant=voir=fleu=rir 7
  sous=ces=ar=bres=où=lon=sas=pi=rait 9

  je=suis=pas=sé=dans=la=rue=sar=to=ris 10
  en=es=pé=rant=sen=tir=ta=douce=main 9
  cares=sant=ma=tê=teen=co=re=blonde 8
  et=re=voir=tes=y=eux 6
  quen=el=le=je=sais 5
  ja=mais=je=ne=re=trouve=rais 7

  tu=ma=vais=dit=je=taime 6
  sans=trem=bler=sans=po=ème 6
  sous=ce=so=leil=da=vril 6
  je=te=lai=dit=lu=cile 6
  pour=toi=jai=su=bri=ser 6
  cet=te=ti=mi=di=té 6
  car=jé=tais=a=mou=reux 6
  et=ce=fut=dou=lou=reux 6

  tu=é=tais=mien=ne 5
  toi=et=ton=a=mour 5
  quand=tu=me=pre=nais=la=main 7
  dans=le=parc=où=lon=se=re=trou=vait 9

  je=suis=pas=sé=de=vant=la=vieilleé=cole 9
  en=es=suyant=ces=lar=mes=sur=ma=joue 9
  me=rap=pe=lant=de=sé=cher=les=tiennes 9
  et=de=te=cou=vrir 5
  quand=il=fai=sait=froid 5
  mais=tu=nes=plus=entre=mes=bras 7

  nous=nous=som=mes=quit=tés 6
  sans=un=mot=sans=par=ler 6
  du=jour=au=len=de=main 6
  jai=du=lâ=cher=ta=main 6
  ma=ban=don=nant=au=soir 6
  res=tant=seul=dans=le=noir 6
  é=tei=gnant=ma=lueur 5
  et=en=taillant=mon=coeur 5

  sans=doute=mas=tu=ou=blié 6
  après=ces=dix=an=nées=pas=sées 7
  mais=je=gar=de=es=poir 6
  dun=jour=te=re=voir 5
  car=tu=mas=lais=sé 5
  une=ci=ca=tri=cein=dé=lé=bile 8

  dans=mon=bu=reau=je=lai=re=trou=vée 9
  notre=pho=to=que=jai=con=tem=plée 8
  les=y=eux=lar=moy=ants 6
  tout=en=sou=ri=ant 5
  car=tu=res=te=ras 5
  une=ci=ca=tri=cein=dé=lé=bile 8
 • Phonétique : Cicatrice Indélébile

  ʒə tε ʃεʁʃe
  twa e tε fɔsεtə
  kə ʒεmε tɑ̃ vwaʁ fləʁiʁ,
  su sεz- aʁbʁəz- u lɔ̃ saspiʁε.

  ʒə sɥi pase dɑ̃ la ʁy saʁtɔʁi,
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ sɑ̃tiʁ ta dusə mɛ̃,
  kaʁesɑ̃ ma tεtə ɑ̃kɔʁə blɔ̃də
  e ʁəvwaʁ tεz- iø
  kɑ̃n- εllə ʒə sε,
  ʒamε ʒə nə ʁətʁuvəʁε.

  ty mavε di : « ʒə tεmə »,
  sɑ̃ tʁɑ̃ble, sɑ̃ pɔεmə.
  su sə sɔlεj davʁil
  ʒə tə lε di lysilə.
  puʁ twa ʒε sy bʁize
  sεtə timidite,
  kaʁ ʒetεz- amuʁø
  e sə fy duluʁø.

  ty etε mjεnə
  twa e tɔ̃n- amuʁ
  kɑ̃ ty mə pʁənε la mɛ̃,
  dɑ̃ lə paʁk u lɔ̃ sə ʁətʁuvε.

  ʒə sɥi pase dəvɑ̃ la vjεjə ekɔlə,
  ɑ̃n- esyiɑ̃ sε laʁmə- syʁ ma ʒu,
  mə ʁapəlɑ̃ də seʃe lε tjεnə
  e də tə kuvʁiʁ
  kɑ̃t- il fəzε fʁwa,
  mε ty nε plysz- ɑ̃tʁə mε bʁa.

  nu nu sɔmə kite,
  sɑ̃z- œ̃ mo, sɑ̃ paʁle.
  dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃
  ʒε dy laʃe ta mɛ̃.
  mabɑ̃dɔnɑ̃ o swaʁ,
  ʁεstɑ̃ səl dɑ̃ lə nwaʁ,
  etεɲɑ̃ ma lɥœʁ
  e ɑ̃tajɑ̃ mɔ̃ kœʁ.

  sɑ̃ dutə ma ty ublje
  apʁε sε diz- ane pase,
  mε ʒə ɡaʁdə εspwaʁ
  dœ̃ ʒuʁ tə ʁəvwaʁ
  kaʁ ty ma lεse
  ynə sikatʁisə ɛ̃delebilə.

  dɑ̃ mɔ̃ byʁo ʒə lε ʁətʁuve,
  nɔtʁə fɔto kə ʒε kɔ̃tɑ̃ple,
  lεz- iø laʁmwajɑ̃
  tut- ɑ̃ suʁjɑ̃
  kaʁ ty ʁεstəʁa
  ynə sikatʁisə ɛ̃delebilə.
 • Pieds Phonétique : Cicatrice Indélébile

  ʒə=tε=ʃεʁ=ʃe 4
  twa=e=tε=fɔ=sε=tə 6
  kə=ʒε=mε=tɑ̃=vwaʁflə=ʁiʁ 6
  su=sε=zaʁbʁə=zu=lɔ̃=sas=pi=ʁε 8

  ʒə=sɥi=pase=dɑ̃=la=ʁy=saʁ=tɔ=ʁi 9
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=sɑ̃=tiʁ=ta=dusə=mɛ̃ 9
  ka=ʁe=sɑ̃=ma=tεtəɑ̃=kɔ=ʁə=blɔ̃də 8
  e=ʁə=vwaʁ=tε=zi=ø 6
  kɑ̃=nεl=lə=ʒə=sε 5
  ʒa=mεʒə=nəʁə=tʁu=və=ʁε 6

  ty=ma=vε=di=ʒə=tεmə 6
  sɑ̃=tʁɑ̃=ble=sɑ̃=pɔ=εmə 6
  su=sə=sɔ=lεj=da=vʁil 6
  ʒə=tə=lε=di=ly=silə 6
  puʁ=twa=ʒε=sy=bʁi=ze 6
  sε=tə=ti=mi=di=te 6
  kaʁ=ʒe=tε=za=mu=ʁø 6
  e=sə=fy=du=lu=ʁø 6

  ty=e=tε=mj=ε=nə 6
  twa=e=tɔ̃=na=muʁ 5
  kɑ̃=tymə=pʁə=nε=la=mɛ̃ 6
  dɑ̃lə=paʁk=u=lɔ̃=sə=ʁə=tʁu=vε 8

  ʒə=sɥi=pase=də=vɑ̃=la=vjεjəe=kɔlə 8
  ɑ̃=ne=sy=i=ɑ̃=sε=laʁmə=syʁ=ma=ʒu 10
  mə=ʁapə=lɑ̃də=se=ʃe=lε=tjεnə 7
  e=də=tə=ku=vʁiʁ 5
  kɑ̃=til=fə=zε=fʁwa 5
  mε=ty=nε=plys=zɑ̃tʁə=mε=bʁa 7

  nu=nu=sɔ=mə=ki=te 6
  sɑ̃=zœ̃=mo=sɑ̃=paʁ=le 6
  dy=ʒuʁ=o=lɑ̃=də=mɛ̃ 6
  ʒε=dy=la=ʃe=ta=mɛ̃ 6
  ma=bɑ̃=dɔ=nɑ̃=o=swaʁ 6
  ʁεs=tɑ̃=səl=dɑ̃=lə=nwaʁ 6
  e=tε=ɲɑ̃=ma=lɥœ=ʁə 6
  e=ɑ̃=ta=jɑ̃=mɔ̃=kœʁ 6

  sɑ̃=dutə=ma=ty=u=blje 6
  a=pʁε=sε=di=za=ne=pase 7
  mε=ʒə=ɡaʁ=də=εs=pwaʁ 6
  dœ̃=ʒuʁ=tə=ʁə=vwaʁ 5
  kaʁ=ty=ma=lε=se 5
  ynə=si=ka=tʁi=səɛ̃=de=le=bilə 8

  dɑ̃=mɔ̃=byʁoʒə=lε=ʁə=tʁu=ve 7
  nɔtʁə=fɔ=tokə=ʒε=kɔ̃=tɑ̃=ple 7
  lε=zi=ø=laʁ=mwa=jɑ̃ 6
  tu=tɑ̃=su=ʁj=ɑ̃ 5
  kaʁ=ty=ʁεs=tə=ʁa 5
  ynə=si=ka=tʁi=səɛ̃=de=le=bilə 8

Historique des Modifications

25/02/2018 07:30
22/02/2018 16:34

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/02/2018 10:56Mikie95

Très joli texte sur un premier grand amour coup de coeur donné avec plaisir merci du partage

👍
Auteur de Poésie
24/02/2018 21:28Aufildelau

merci de ce partage...
oui... nous avons tous un amour si fort ,
que l’on n’oubliera jamais...
qui reste là...
qui gratte... qui gratte... qui gratte....
parfois même qu’il pleut...

👍
Auteur de Poésie
02/05/2018 21:22Mathi

Très jolie tournures de phrases , j’aime beaucoup la simplicité et l’élégance ....

👍