Poeme-France : Lecture Écrit Détresse

Poeme : Que Tu Me Répondes

Poème Détresse
Publié le 16/04/2018 17:40

L'écrit contient 362 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Adibro

Que Tu Me Répondes

On ne sait peut-être pas pris la main
Pourtant jusqu’à ce jour tu m’attendras.
J’ai promis de te prendre dans mes bras,
Le téléphone était notre seul lien.

« Puis-je t’appeler aujourd’hui ? »
Je te demandais chaque jour
Pour entretenir notre amour,
N’attendant qu’un de tes si rares « Oui ».

Cette nuit je t’ai appelé
Une, deux, trois et quatre fois
Mais jamais tu n’as décroché,
Me laissant seul avec ta voix
En boucle sur le répondeur.
Plutôt que de garder espoir
J’aurais préféré juste boire,
Bouteille pleine de jäger,
Jusqu’à ce que je m’en inonde,
Jusqu’à ce que tu me répondes.

On ne sait peut-être pas embrasser
Mais de mon cœur tu as trouvé la faille.
Tu as promis de me suivre où que j’aille,
De tes mots je ne peux plus me passer.

« On a qu’à dire vers vingt heures »
Ce jour tu m’avais répondu
Et heureux tu m’avais rendu,
Ne voulant que te chuchoter « Mon cœur ».

Ce soir je devais t’appeler
Mais j’ai juste perdu la foi
Car jamais tu n’as décroché.
Pour que tu entendes ma voix,
J’ai laissé sur le répondeur
Un petit message d’espoir
Et puis j’ai commencé à boire,
En boucle des shots de jäger,
Espérant que je m’en inonde,
Espérant que tu me répondes.

Pour être sûr d’être seul avec toi,
J’étais sorti dans ces rues sombres,
Restant deux heures dans le froid,
Ne croisant qu’un chat noir dans la pénombre.
Je l’ai caressé sans qu’il ne s’éveille
Puis j’ai acheté ma bouteille…

Samedi soir ivre dans mon lit,
Continuant de boire dimanche et lundi,
Mardi enfin tu m’as tout expliqué.
Me promettant de ne plus paniquer,
Nous avons repris nos conversations
Mais sans cette même passion…

La semaine est arrivée à son terme,
J’étais de nouveau sans nouvelles.
Alors si tu te poses des questions
Comme « Pourquoi plus rien de rimes ? »,
C’est parce que je n’en est plus la force,
Car je veux juste que tu me répondes…
 • Pieds Hyphénique: Que Tu Me Répondes

  on=ne=sait=peut=têtre=pas=pris=la=main 9
  pour=tant=jus=quà=ce=jour=tu=mat=ten=dras 10
  jai=pro=mis=de=te=prendre=dans=mes=bras 9
  le=té=lé=phoneé=tait=no=tre=seul=lien 9

  puis=je=tap=pe=ler=au=jourdhui 8
  je=te=de=man=dais=cha=que=jour 8
  pour=entre=te=nir=no=tre=a=mour 8
  nat=ten=dant=quun=de=tes=si=rares=oui 9

  cet=te=nuit=je=tai=ap=pe=lé 8
  u=ne=deux=trois=et=qua=tre=fois 8
  mais=ja=mais=tu=nas=dé=cro=ché 8
  me=lais=sant=seul=a=vec=ta=voix 8
  en=bou=cle=sur=le=ré=pon=deur 8
  plu=tôt=que=de=gar=der=es=poir 8
  jau=rais=pré=fé=ré=jus=te=boire 8
  bou=tei=lle=plei=ne=de=jä=ger 8
  jus=quà=ce=que=je=men=i=nonde 8
  jus=quà=ce=que=tu=me=ré=pondes 8

  on=ne=sait=peut=têtre=pas=em=bras=ser 9
  mais=de=mon=cœur=tu=as=trou=vé=la=faille 10
  tu=as=pro=mis=de=me=suivreoù=que=jaille 9
  de=tes=mots=je=ne=peux=plus=me=pas=ser 10

  on=a=quà=dire=vers=vingt=heures 8
  ce=jour=tu=ma=vais=ré=pon=du 8
  et=heu=reux=tu=ma=vais=ren=du 8
  ne=vou=lant=que=te=chu=cho=ter=mon=cœur 10

  ce=soir=je=de=vais=tap=pe=ler 8
  mais=jai=jus=te=per=du=la=foi 8
  car=ja=mais=tu=nas=dé=cro=ché 8
  pour=que=tu=en=ten=des=ma=voix 8
  jai=lais=sé=sur=le=ré=pon=deur 8
  un=pe=tit=mes=sa=ge=des=poir 8
  et=puis=jai=com=men=cé=à=boire 8
  en=bou=cle=des=shots=de=jä=ger 8
  es=pé=rant=que=je=men=i=nonde 8
  es=pé=rant=que=tu=me=ré=pondes 8

  pour=être=sûr=dê=tre=seul=a=vec=toi 9
  jé=tais=sor=ti=dans=ces=rues=sombres 8
  res=tant=deux=heu=res=dans=le=froid 8
  ne=croi=sant=quun=chat=noir=dans=la=pé=nombre 10
  je=lai=cares=sé=sans=quil=ne=sé=veille 9
  puis=jai=a=che=té=ma=bou=teille 8

  sa=me=di=soir=ivre=dans=mon=lit 8
  conti=nuant=de=boire=di=mancheet=lun=di 8
  mar=di=en=fin=tu=mas=tout=ex=pli=qué 10
  me=promet=tant=de=ne=plus=pa=ni=quer 9
  nous=a=vons=re=pris=nos=con=ver=sa=tions 10
  mais=sans=cet=te=mê=me=pas=sion 8

  la=se=maineest=ar=ri=vée=à=son=terme 9
  jé=tais=de=nou=veau=sans=nou=velles 8
  a=lors=si=tu=te=poses=des=ques=tions 9
  comme=pour=quoi=plus=rien=de=ri=mes 8
  cest=par=ce=que=je=nen=est=plus=la=force 10
  car=je=veux=jus=te=que=tu=me=ré=pondes 10
 • Phonétique : Que Tu Me Répondes

  ɔ̃ nə sε pø tεtʁə pa pʁi la mɛ̃
  puʁtɑ̃ ʒyska sə ʒuʁ ty matɑ̃dʁa.
  ʒε pʁɔmi də tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa,
  lə telefɔnə etε nɔtʁə səl ljɛ̃.

  « pɥi ʒə tapəle oʒuʁdɥi ? »
  ʒə tə dəmɑ̃dε ʃakə ʒuʁ
  puʁ ɑ̃tʁətəniʁ nɔtʁə amuʁ,
  natɑ̃dɑ̃ kœ̃ də tε si ʁaʁəs « ui ».

  sεtə nɥi ʒə tε apəle
  ynə, dø, tʁwaz- e katʁə fwa
  mε ʒamε ty na dekʁoʃe,
  mə lεsɑ̃ səl avεk ta vwa
  ɑ̃ buklə syʁ lə ʁepɔ̃dœʁ.
  plyto kə də ɡaʁde εspwaʁ
  ʒoʁε pʁefeʁe ʒystə bwaʁə,
  butεjə plεnə də ʒʒe,
  ʒyska sə kə ʒə mɑ̃n- inɔ̃də,
  ʒyska sə kə ty mə ʁepɔ̃də.

  ɔ̃ nə sε pø tεtʁə pa ɑ̃bʁase
  mε də mɔ̃ kœʁ ty a tʁuve la fajə.
  ty a pʁɔmi də mə sɥivʁə u kə ʒajə,
  də tε mo ʒə nə pø plys mə pase.

  « ɔ̃ a ka diʁə vεʁ vɛ̃ œʁəs »
  sə ʒuʁ ty mavε ʁepɔ̃dy
  e œʁø ty mavε ʁɑ̃dy,
  nə vulɑ̃ kə tə ʃyʃɔtəʁ « mɔ̃ keyʁ ».

  sə swaʁ ʒə dəvε tapəle
  mε ʒε ʒystə pεʁdy la fwa
  kaʁ ʒamε ty na dekʁoʃe.
  puʁ kə ty ɑ̃tɑ̃də ma vwa,
  ʒε lεse syʁ lə ʁepɔ̃dœʁ
  œ̃ pəti mesaʒə dεspwaʁ
  e pɥi ʒε kɔmɑ̃se a bwaʁə,
  ɑ̃ buklə dε ʃo də ʒʒe,
  εspeʁɑ̃ kə ʒə mɑ̃n- inɔ̃də,
  εspeʁɑ̃ kə ty mə ʁepɔ̃də.

  puʁ εtʁə syʁ dεtʁə səl avεk twa,
  ʒetε sɔʁti dɑ̃ sε ʁy sɔ̃bʁə,
  ʁεstɑ̃ dø œʁ dɑ̃ lə fʁwa,
  nə kʁwazɑ̃ kœ̃ ʃa nwaʁ dɑ̃ la penɔ̃bʁə.
  ʒə lε kaʁese sɑ̃ kil nə sevεjə
  pɥi ʒε aʃəte ma butεjə…

  samədi swaʁ ivʁə dɑ̃ mɔ̃ li,
  kɔ̃tinɥɑ̃ də bwaʁə dimɑ̃ʃə e lœ̃di,
  maʁdi ɑ̃fɛ̃ ty ma tut- εksplike.
  mə pʁɔmεtɑ̃ də nə plys panike,
  nuz- avɔ̃ ʁəpʁi no kɔ̃vεʁsasjɔ̃
  mε sɑ̃ sεtə mεmə pasjɔ̃…

  la səmεnə εt- aʁive a sɔ̃ tεʁmə,
  ʒetε də nuvo sɑ̃ nuvεllə.
  alɔʁ si ty tə pozə dε kεstjɔ̃
  kɔmə « puʁkwa plys ʁjɛ̃ də ʁimə ? »,
  sε paʁsə kə ʒə nɑ̃n- ε plys la fɔʁsə,
  kaʁ ʒə vø ʒystə kə ty mə ʁepɔ̃də…
 • Pieds Phonétique : Que Tu Me Répondes

  ɔ̃nə=sε=pø=tε=tʁə=pa=pʁi=la=mɛ̃ 9
  puʁ=tɑ̃=ʒys=kasə=ʒuʁ=ty=ma=tɑ̃=dʁa 9
  ʒε=pʁɔ=midə=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 9
  lə=te=le=fɔnəe=tε=nɔtʁə=səl=ljɛ̃ 8

  pɥiʒə=ta=pə=le=o=ʒuʁ=dɥi 8
  ʒə=tə=də=mɑ̃=dε=ʃa=kə=ʒuʁ 8
  puʁ=ɑ̃tʁə=tə=niʁ=nɔ=tʁə=a=muʁ 8
  na=tɑ̃=dɑ̃=kœ̃=də=tε=si=ʁa=ʁəs=ui 10

  sε=tə=nɥi=ʒə=tε=a=pə=le 8
  y=nə=dø=tʁwa=ze=ka=tʁə=fwa 8
  mε=ʒa=mε=ty=na=de=kʁo=ʃe 8
  mə=lε=sɑ̃=səl=a=vεk=ta=vwa 8
  ɑ̃=bu=klə=syʁ=lə=ʁe=pɔ̃=dœʁ 8
  ply=to=kə=də=ɡaʁ=de=εs=pwaʁ 8
  ʒo=ʁε=pʁe=fe=ʁe=ʒys=tə=bwaʁə 8
  bu=tε=jə=plε=nə=də=ʒʒe 7
  ʒys=ka=sə=kə=ʒə=mɑ̃=ni=nɔ̃də 8
  ʒys=ka=sə=kə=ty=mə=ʁe=pɔ̃də 8

  ɔ̃nə=sε=pø=tε=tʁə=pa=ɑ̃=bʁase 8
  mεdə=mɔ̃=kœʁ=ty=a=tʁu=ve=la=fajə 9
  ty=a=pʁɔ=midə=mə=sɥi=vʁəu=kə=ʒajə 9
  də=tε=moʒə=nə=pø=plys=mə=pase 8

  ɔ̃=a=ka=diʁə=vεʁ=vɛ̃=œ=ʁəs 9
  sə=ʒuʁ=ty=ma=vε=ʁe=pɔ̃=dy 8
  e=œ=ʁø=ty=ma=vε=ʁɑ̃=dy 8
  nə=vu=lɑ̃kə=tə=ʃy=ʃɔ=təʁ=mɔ̃=ke=yʁ 10

  sə=swaʁ=ʒə=də=vε=ta=pə=le 8
  mε=ʒε=ʒys=tə=pεʁ=dy=la=fwa 8
  kaʁ=ʒa=mε=ty=na=de=kʁo=ʃe 8
  puʁ=kə=ty=ɑ̃=tɑ̃=də=ma=vwa 8
  ʒε=lε=se=syʁ=lə=ʁe=pɔ̃=dœʁ 8
  œ̃=pə=ti=me=sa=ʒə=dεs=pwaʁ 8
  e=pɥi=ʒε=kɔ=mɑ̃=se=a=bwaʁə 8
  ɑ̃=bu=klə=dε=ʃo=də=ʒʒe 7
  εs=pe=ʁɑ̃=kə=ʒə=mɑ̃=ni=nɔ̃də 8
  εs=pe=ʁɑ̃=kə=ty=mə=ʁe=pɔ̃də 8

  puʁ=εtʁə=syʁ=dε=tʁə=səl=a=vεk=twa 9
  ʒe=tε=sɔʁ=ti=dɑ̃=sε=ʁy=sɔ̃bʁə 8
  ʁεs=tɑ̃=dø=œ=ʁə=dɑ̃=lə=fʁwa 8
  nə=kʁwa=zɑ̃=kœ̃=ʃa=nwaʁ=dɑ̃=la=pe=nɔ̃bʁə 10
  ʒə=lε=ka=ʁe=se=sɑ̃=kil=nə=se=vεjə 10
  pɥi=ʒε=a=ʃə=te=ma=bu=tεjə 8

  samə=di=swaʁ=i=vʁə=dɑ̃=mɔ̃=li 8
  kɔ̃=tin=ɥɑ̃də=bwa=ʁə=di=mɑ̃=ʃəe=lœ̃=di 10
  maʁ=di=ɑ̃=fɛ̃=ty=ma=tu=tεk=spli=ke 10
  mə=pʁɔ=mε=tɑ̃də=nə=plys=pa=ni=ke 9
  nu=za=vɔ̃ʁə=pʁi=no=kɔ̃=vεʁ=sa=sjɔ̃ 9
  mε=sɑ̃=sε=tə=mε=mə=pa=sjɔ̃ 8

  lasə=mε=nəε=ta=ʁi=ve=a=sɔ̃=tεʁmə 9
  ʒe=tεdə=nu=vo=sɑ̃=nu=vεl=lə 8
  a=lɔʁ=si=tytə=po=zə=dε=kεs=tjɔ̃ 9
  kɔmə=puʁ=kwa=plys=ʁjɛ̃=də=ʁi=mə 8
  sε=paʁsə=kə=ʒə=nɑ̃=nε=plys=lafɔʁsə 8
  kaʁʒə=vø=ʒys=tə=kə=ty=mə=ʁe=pɔ̃də 9

Historique des Modifications

16/04/2018 18:16

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/04/2018 16:38Mick-Jhon

Bonjour Adibro, je vais te répondre comme si ce poème était une réalité et non une fiction, je pense que tu as raison d’avoir peur de la réponse, une femme quand elle est amoureuse ne se comporte pas comme ceci, à moins que tu lui as fait beaucoup de mal, si ce n’est pas le cas, c’est que cette personne ne tiens pas à toi spécialement qu’elle est destinée à faire sa vie avec un autre, tout comme toi avec une autre.

👍
Auteur de Poésie
22/04/2018 00:47Âme Perdue

Tres beau et triste poème qui fais surgir des souvenirs ds ma mémoire comme si il me manqué une raison pour pleurer votre poème a fait verser mes larmes au plaisir de vous relir

👍
Auteur de Poésie
02/05/2018 22:03Mathi

Poème pleins de sentiments ! Jadore l’histoire parce qu’elle sembles très réaliste

👍
Auteur de Poésie
03/05/2018 15:47Tulipe Noire

Très joli et touchant, merci mon ami pour ce partage, merci.

👍